Mülkiyet Hakkı ve Eşya Hukuku Mevzuatı

Kategori Adı
Anayasalar 1924 Anayasası (1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu)
Anayasalar 1961 ANAYASASI
Anayasalar 1982 Anayasası
Bakanlar Kurulu Kararları 2016-8509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Tapuları İptal Edilen veya Kamu Hizmetine Ayrılan Taşınmazlarla İlgili Olarak Mülkiyet Hakkı))
Kanunlar 0269 sayılı Tahsis Edildikleri Gayelerde Kullanılmalarına İmkan veya Lüzum Kalmayan Harb Sefinelerinin Satılmasına Yetki Verilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 0634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
Kanunlar 0864 sayılı Kanunu Medeninin Sureti Mer’iyet ve Şekli Tatbiki Hakkında Kanun
Kanunlar 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
Kanunlar 2644 sayılı Tapu Kanunu
Kanunlar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Kanunlar 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
Kanunlar 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 3213 sayılı MADEN KANUNU
Kanunlar 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
Kanunlar 3402 sayılı Kadastro Kanunu
Kanunlar 3561 sayılı Malmemurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanun
Kanunlar 3621 sayılı Kıyı Kanunu
Kanunlar 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
Kanunlar 4072 sayılı Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun
Kanunlar 4721 sayılı TÜRK MEDENÎ KANUNU
Kanunlar 4721 sayılı TÜRK MEDENİ KANUNU (EŞYA HUKUKU)
Kanunlar 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
Kanunlar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
Kanunlar 5903 sayılı Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri Hakkında Kanun
Kanunlar 6200 sayılı DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 6326 sayılı Petrol Kanunu
Kanunlar 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu
Kanunlar 6570 sayılı GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6771 sayılı Millî Müdafaa Vekâleti İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası Hakkında Kanun
Kanunlar 6785 sayılı İmar Kanunu
Kanunlar 6830 sayılı İstimlâk Kanunu
Kanunlar 6831 sayılı Orman Kanunu
Tüzükler MEZARLIKLAR HAKKINDAKİ NİZAMNAME
Tüzükler Tapu Kayıtlarından Hukuki Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanunun Tapu İdarelerince Sureti Tatbiki Hakkındaki Nizamname
Tüzükler TAPU PLÂNLARI TÜZÜĞÜ
Tüzükler Tapu Sicili Tüzüğü
Tüzükler Tapu Sicili Tüzüğü (Mülga)
Tüzükler Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük (Mülga)
Tüzükler Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil Ve İlanı Hakkında Tüzük
Tüzükler TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK
Yönetmelikler Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Yönetmelikler Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Yönetmelikler TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMA ŞEKLİ VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK