Yönetmelikler

Adı
Zeytinciliğin Islahı Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği
Yatırım ve İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine Ve Bedelsiz Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
Yalova Termal Kaplıcalarının İşletilmesine Dair Yönetmelik
Yağmursuyu Toplama, Depolama Ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik
Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik
Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik
Vakıflar Yönetmeliği
Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği
TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
TURİZM ALANLARINDA VE TURİZM MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
TURİZM ALAN VE MERKEZLERİNDE YERALAN TERMAL SULARIN KULLANMA HAKKI VE İŞLETİLME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK
Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik
Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelik
Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik
TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMA ŞEKLİ VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Tarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri Hakkında Yönetmelik
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Yönetmeliği
Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik
TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
TARİHİ VE BEDİİ DEĞERİ OLAN TAŞINMAZ MALLARIN KİRAYA VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARINI YENİLEME YÖNETMELİĞİ
Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik
Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
TABİAT VARLIKLARI, DOĞAL SİT ALANLARI VE ÖÇK BÖLGELERİNDE KALAN YAPI YASAKLI TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
SURİYE UYRUKLULARIN MALLARININ TESBİTİ VE BU MALLARA EL KONULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
SURİYE UYRUKLU ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLERİN HAZİNECE EL KONULAN MALLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği
Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik
Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik
Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği
Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik (Mülga)
Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik
SABİT VE MOBİL HABERLEŞME ALTYAPISI VEYAŞEBEKELERİNDE KULLANILAN HER TÜRLÜKABLO VE BENZERİ GERECİN TAŞINMAZLARDAN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Romanya’da Millileştirme Tedbirleri veya Buna Benzer Kanuni ve İdari Diğer Tedbirlerden Zarar Görmüş Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Tasfiyesi Hakkında Yönetmelik
PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik
PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
Özel Ormanlarda ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkındaki Yönetmelik
ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI TAŞINIR MAL VE TAŞINMAZ SATIŞI, TRAMPA, KİRAYA VERME, SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ
Otopark Yönetmeliği
ORMAN KANUNUNUN 17-3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
ORMAN KANUNUNUN 17 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Mülga)
ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Mülga)
ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
ORMAN ARAZİLERİNİN TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
Orman Amenejman Yönetmeliği
Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR YÖNETMELİK
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ
Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik
MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
MİLLİ PARKLAR YÖNETMELİĞİ
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ
Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik
MESİRE YERLERİ YÖNETMELİĞİ
MERA YÖNETMELİĞİ
MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ
Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik
MADEN YÖNETMELİĞİ
Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik
KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ YÖNETMELİĞİ
Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik
KÖY YERLEŞME ALANI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK (Mülga)
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ESASLARI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİTLERİN TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI GÖSTERİMİ UYGULAMASI DENETİMİ VE MÜELLİFLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AİT YÖNETMELİK
Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik
Konut Finansmanı Sisteminde Erken Ödeme İndirimi ve Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ
KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDAKİ KREDİLERİN YENİDEN FİNANSMANINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği
KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Karayolları Genel Müdürlüğünün Mülkiyetindeki Taşınmazlar İle Kullanımındaki Alanların İdaresine İlişkin Yönetmelik
KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREV YAPACAKLARIN NİTELİKLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar
Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik
Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmelik
Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik
KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK
KAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Hazineye Ait Arazi Ve Arsaların Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik
Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Devir İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar
Kadastro Kanunun 41. Madde Uygulama Yönetmeliği
KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Kadastro Güncelleme Yönetmeliği
KADASTRO ÇALIŞMALARINDA TAKSİM SEBEBİYLE AYIRMA VE BİRLEŞTİRMELER HAKKINDA YÖNETMELİK
KADASTRO ÇALIŞMA ALANLARINDAKİ TAŞINMAZ MALLARA GİREBİLECEK GÖREVLİLER HAKKINDA YÖNETMELİK
KADASTRO ÇALIŞMA ALANININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
İTİRAZLARI İNCELEYECEK KADASTRO KOMİSYONUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği (Mülga)
İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliği
İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik
İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik
İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik
Hususi Ormanlar ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği
Hazineye Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
HAZİNE TAŞINMAZLARININ TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ YATIRIMLARINA TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
HAVZA YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE TAKİBİ YÖNETMELİĞİ
HATAYDAKİ METRÜK MALLARIN TASFİYESİ HAKKINDA TALİMATNAME
GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKINDAKİ YAPILARIN DENETİMİ VE YIKILMASI İLE İZİN VE İRTİFAK HAKKI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
EPDK Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelik
Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği-2019
ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ve Yenilenmesine Dair Yönetmelik
DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI YÖNETMELİĞİ
DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİĞİ
Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönetmelik
DEFİNE ARAMA YÖNETMELİĞİ
DAVALI TAŞINMAZ MAL TUTANAKLARININ KADASTRO MAHKEMESİNE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği
Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik
Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmeleri Hakkında Yönetmelik
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yapılaşmanın ve Yapıların Kullanımının Denetimi Hk Yönetmelik
Bisiklet Yolları Yönetmeliği
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik
Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
Baraj Mücavir Alanında Kalan Taşınmazların Kısmen veya Tamamen Kamulaştırılması Sonucunda Yerlerini Terk Etmek Zorunda Kalanların İskânına İlişkin Usul ve Esaslar
Baraj İnşası İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik
Baraj İnşaatı İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik
BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ
Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği
Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik
Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik
Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği
Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği
Ahar Mahallere Nakledilen Eshasın Emval Düyun ve Matlubatlarının Tasfiyesi Hakkındaki Kanunun Sureti Tatbıkına Dair Olan Talimatname
Ağaçlandırma Yönetmeliği-2019
Ağaçlandırma Yönetmeliği-2012
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
83/6122 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Arsa Sayılacak Parsellenmemiş Arazi Hakkında Karar)
6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 2 NCİ MADDESİNİN A BENDİNE GÖRE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILACAK YERLER HAKKINDA YÖNETMELİK
6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSUNUN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSU VE AYNI KANUNUN 2/B MADDESİNİN UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
6831 SAYILI ORMAN KANUNU’NUN 2 NCİ MADDESİNİN (A) FIKRASINA GÖRE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILACAK YERLER HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN EK 4 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Geçici 11. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
5580 SAYILI ÖÖKK KAPSAMINDA DERSHANELER LEHİNE İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
5366 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
5233 SAYILI KANUN UYARINCA UYGULAMA YAPILAN REZERV YAPI ALANLARI İLE İLGİLİ YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
4373 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
3385 Sayılı Kanun Gereği Yapılacak Uygulamalara Dair Yönetmelik
3086 SAYILI KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
2886 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 22. Maddesi Uyarınca Yabancı Ülkelerde Yapılacak İlanlarla İlgili Yönetmelik
2859 Sayılı Kanuna Eklenen Ek 1. ve 2. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimine İlişkin Yönetmelik
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik