6771 sayılı Millî Müdafaa Vekâleti İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası Hakkında Kanun

Millî Müdafaa Vekâleti İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Vekâletçe Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanun

Kanun Numarası: 6771, Kabul Tarihi: 04.07.1956, Resmi Gazete T/S: 11.07.1956/9355

Bu Kanun, 189 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 1- Millî Müdafaa ihtiyaçları için bu kanunun neşri tarihine kadar gerek muhtelif kanunlara ve 3887 sayılı kanuna göre iktisabedilen, gerekse tahsisli ve tahsissiz olarak işgal edilmek suretiyle kullanılan Devlete ait gayrimenkullerden hizmet için lüzumu kalmıyanların Millî Müdafaa Vekâletiyle mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve Muhasebe i Umumiye Kanununun 24üncü maddesi hükümlerine bağlı olmaksızın satmaya Maliye Vekili mezundur.

Madde 2- Birinci madde gereğince yapılacak satışlardan elde edilecek hasılatın tamamı her yıl varidat bütçesinde açılacak hususi bir tertibe varidat kaydolunur. Varidat kaydolunan bu miktarlar, askerî garnizonlarla bu garnizonlar için lüzumlu müştemilât ve mütemmimat ile her nevi askerî müesseselerin yeniden inşası, mevcutların esaslı tamir, tevsi ve ıslahı ve Hazine elinde bu maksada elverişli gayrimenkul bulunmadığı takdirde lüzumlu gayrimenkullerin satınalınması için (500) milyon liraya kadar sarfiyat icra edilmek (üzere Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinde açılacak hususi bir fasla Maliye Vekâletince tahsisat kaydolunur. Yılı içinde sarfedilmiyen miktarlar ertesi yıllar bütçelerine aynı maksatlara sarfedilmek üzere devredilir.

Madde 3- Fiilen elde edilerek irat ve tahsisat kaydolunan mebaliğe istinaden gelecek yıllara sâri taahhüde girişmeye Millî Müdafaa Vekili mezundur. Ancak, bu suretle bedeli gelecek yıllarda ödenmek üzere taahhüde bağlanacak hizmetlerin tamamının karşılığı taahhüdün yapıldığı yıl bütçesindeki tahsisattan mevkuf tutulur ve ertesi yıllarda ifa edilecek taahhüt bedelleri, mevkuf tutulan tahsisattan yılı içinde sarfedilmiyen miktarları ikinci maddenin son fıkrası gereğince ertesi yıllara devri suretiyle tediye olunur.

(Ek fıkra: 08.06.1959/7337) Bu kanunun şümulüne giren inşaat işlerinden lüzum görülenleri 2490 sayılı Kanunn hükümleriyle mukayyet olmaksızın sermayesinin tamamı veya en az yarısı Devlet veya Devlet teşekkül ve müesseseleri tarafından verilmek suretiyle kurulan müessese ve teşekküllere pazarlıkla yaptırmaya Millî Müdafaa Vekili mezundur.

(Ek fıkra: 08.06.1959/7337) Ancak, inşaatın mahiyet ve miktarı ile yapılacağı yerler ve ödeme şekilleri İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur

Madde 4- Birinci maddede tasrih edilmiş olan gayrimenkuller hakkında 6188 sayılı kanun ile 2490 sayılı kanunun 66 ncı maddesi hükümleri tatbik olunmaz.

Madde 5- Bu kanun neşri tarihinde mer’iyete girer.

Madde 6- Bu kanun hükümlerini icraya Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın