2016-8509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Tapuları İptal Edilen veya Kamu Hizmetine Ayrılan Taşınmazlarla İlgili Olarak Mülkiyet Hakkı))

6384 SAYILI AVRUPA INSAN IIAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN GERENCE KURULAN KOMİSYONUN YETKİSİNİN GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

Bakanlar Kurulu Kararı Tarihi 25.01.2016
Bakanlar Kurulu Kararı No 2016/8509
Resmi Gazete T/S 09.03.2016/29648

Amaç ve kapsam

Madde 1- (1) Bu Kararın amacı; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu ek protokoller kapsamında korunan haklara ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yerleşik içtihatları doğrultusunda ülkemiz aleyhine verilen ihlal kararlarının yoğunluğu dikkate alınmak suretiyle, Komisyonun yetki alanına girecek ek ihlal alanlarını belirlemektir.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu Karar, 09/01/2013 tarihli ve 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılan Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun’un 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Komisyon: 6384 sayılı Kanun’a göre tazminat talebi hakkında karar vermek üzere Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan İnsan Hakları Tazminat Komisyonunu,

b) İhlal alanları: Ülkemiz hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yerleşik içtihadına dayalı olarak ihlal kararı verilme olasılığının yüksek olduğu alanları,

ifade eder.

Komisyonun yetkisine giren ihlal alanları

Madde 4- (1) Aşağıda yer alan ihlal alanları, Komisyonun, 6384 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ile düzenlenen görev alanı kapsamına dahil edilmiştir:

a) Orman olduğu gerekçesiyle veya 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesinin uygulanması nedenlerine bağlı olarak tapu kaydının iptal edilmesi veya kadastro tespiti ya da orman kadastrosu sonucu tapulu taşınmazın ormanlık alanda olduğunun tespit edilmesi üzerine mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvurular.

b) Kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı gerekesiyle tapu kaydının iptal edilmesi üzerine mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvurular.

c) Taşınmazın imar planında kamu hizmetine tahsis edilmesi üzerine mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvurular.

d) Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere verilen disiplin yaptırımları üzerine özel ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvurular.

d) Ceza infaz kurumlarında Türkçe yazılan mektup veya benzer iletilerin ceza infaz kurumu idaresi tarafından alınmaması veya gönderilmemesi üzerine özel ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan

Yürürlük

Madde 5- (1) Bu Karar, yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6- (1) Bu Karar hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın