Kanunlar

Adı
7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanun
7367 sayılı Hazineden Belediyelere Devredilecek Arazi ve Arsalar Hakkında Kanun
7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun
7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7044 sayılı Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Umum Müdürlüğüne Devrine Dair Kanun
7034 sayılı TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN
7010 sayılı Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya Vilayetleri Dahilinde Vukua Gelen Yer Sarsıntısında Zarar Görenlere Yapılacak Yardım Hakkında Kanun
6831 sayılı Orman Kanunu
6830 sayılı İstimlâk Kanunu
6785 sayılı İmar Kanunu
6777 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki 3573 Sayılı Kanunun Sakız ve Nevileriyle Harnupluklara Da Teşmiline Dair Kanun
6771 sayılı Millî Müdafaa Vekâleti İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası Hakkında Kanun
6756 sayılı OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun
6755 sayılı 668 s. KHK’nın DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK’nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun
6747 sayılı ŞEKER KANUNU
6746 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Görenlere Yapılacak Yardım Hakkında Kanun
6745 s. YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
6721 sayılı TÜRKİYE MAARİF VAKFI KANUNU
6664 sayılı Taş Ocakları Muamelatının Tedviri Ve Varidatının Tahsilinin Vilayet Hususi İdarelerine Ait Olduğu Hakkında Kanun
6610 sayılı LİCE KASABASINDA KAYALARIN TEHDİDİNE MARUZ MAHALLERİN YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
6593 sayılı ECNEBİ DEVLETLERE ANKARA’DA SEFARETHANE VE KONSOLOSHANE İNŞA ETMEK ÜZERE MECCANEN ARSA TAHSİSİ HAKKINDA KANUN
6570 sayılı GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN
6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve KHKlerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
6546 sayılı ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu
6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun
6409 sayılı TAVAS KAZASININ HEYELANA MARUZ KALE NAHİYESİNİN YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
6362 sayılı SERMAYE PİYASASI KANUNU
6360 sayılı ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
6358 sayılı Expo 2016 Antalya Kanunu
6326 sayılı Petrol Kanunu
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
6292 sayılı Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun
6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu
6200 sayılı DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
6188 sayılı Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında Kanun
6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
6165 sayılı İSTANBUL OPERA BİNASI İNŞAATININ HAZİNECE İKMALİ VE SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN
6132 sayılı AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUN
6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun
6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
6092 sayılı Vakıf Zeytinlik, İncirlik, Fındıklık, Narenciye ve Meyvalıkların Satış Şekli Hakkında Kanun
6001 sayılı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
5903 sayılı Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri Hakkında Kanun
5902 sayılı AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu
5737 sayılı Vakıflar Kanunu
5736 sayılı BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN
5710 sayılı NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN
5706 sayılı İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
5659 sayılı ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ KANUNU
5653 sayılı YUNUS EMRE VAKFI KANUNU
5580 sayılı ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU
5543 sayılı İskan Kanunu
5539 sayılı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
5516 sayılı Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında Kanun
5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
5502 sayılı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU
5450 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi Dair Kanun
5441 sayılı Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanun
5429 sayılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNU
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
5393 sayılı Belediye Kanunu
5370 sayılı PASAPORT KANUNUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN
5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
5345 sayılı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
5335 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
5286 sayılı KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
5283 sayılı BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN
5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN
5258 sayılı AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA KANUN
5233 sayılı TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN
5228 sayılı Bina Yapılmasını Teşvik Kanunu
5225 sayılı KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5104 sayılı KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KANUNU
5084 sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanun
5018 sayılı KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
5003 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usûl ve Esaslar Hakkında Kanun
4969 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
4916 sayılı ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
4915 sayılı KARA AVCILIĞI KANUNU
4875 sayılı DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU
4792 sayılı SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU
4785 sayılı Orman Kanununa Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
4749 sayılı KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu
4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun
4721 sayılı TÜRK MEDENİ KANUNU (EŞYA HUKUKU)
4721 sayılı TÜRK MEDENÎ KANUNU
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
4691 sayılı TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU
4646 sayılı DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU
4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair Kanun
4636 sayılı MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
4634 sayılı Şeker Kanunu
4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
4626 sayılı Memur Meskenleri İnşaası Hakkında Kanun
4586 sayılı Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun
4562 sayılı ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU
4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
4342 sayılı Mera Kanunu
4325 sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi Hakkında Kanun
4122 sayılı MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU
4072 sayılı Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun
4071 sayılı 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun
4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun
3887 sayılı Milli Müdafaa İhtiyaçları İçin Yapılacak İstimlâkler Hakkında Kanun
3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına Dair Kanun
3821 sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun
3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu
3653 sayılı Yalova Termal Kaplıcalarının İdaresi ve İşletilmesi Hakkında Kanun
3646 sayılı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallar Hakkında Kanun
3645 sayılı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İdareleri Teşkilat ve Tesisatının İstanbul Belediyesine Devrine Dair Kanun
3621 sayılı Kıyı Kanunu
3573 sayılı ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN
3561 sayılı Malmemurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanun
3465 sayılı KGM Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu Yapımı İle Görevlendirilmesi Hk Kanun
3414 sayılı 775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
3402 sayılı Kadastro Kanunu
3385 sayılı Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletçe İnşa Edilmiş Örnek Sanayi Sitesi İş Yerlerinin Mülkiyetinin Devredilmesi Hakkında Kanun
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
3287 sayılı Yalova Kaplıcaları ile Kaplıcalar Bölgesinin İdaresi Hakkında Kanun
3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
3284 sayılı Bazı Maden Hurdalarının Dışarı Çıkarılmasının Yasak Edilmesi ve Satın Alınması Hakkında Kanun
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
3213 sayılı MADEN KANUNU
3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması Hakkında Kanun
3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun
3194 sayılı İmar Kanunu
3154 sayılı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
3116 sayılı Orman Kanunu
3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi İletimi Dağıtımı Ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun
3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
3086 sayılı Kıyı Kanunu
3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
3082 sayılı Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul Ve Esasları Hakkında Kanun
3078 sayılı Tuz Kanunu
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu
2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hk. Kanun
2960 sayılı Boğaziçi Kanunu
2950 sayılı Vakıf Malların Taksitle Satılması ve Kiraya Verilmesi Hakkında Kanun
2946 sayılı KAMU KONUTLARI KANUNU
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
2876 sayılı Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu
2873 sayılı Milli Parklar Kanunu
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
2762 sayılı Vakıflar Kanunu
2644 sayılı Tapu Kanunu
2641 sayılı Afganistandan Pakistana Sığınan Türk Soylu Göçmenlerin Türkiye’ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu
2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
2533 sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanun
2510 sayılı İskan Kanunu
2502 sayılı Muhacir ve Sığıntıların Yerleştirilmesi Hakkında Kanun
2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanunu
2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun
2302 sayılı Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılının Kutlanması Ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanun
2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu
2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu
2082 sayılı İstanbul Kayseri Bursa Kapalı Çarşılarının Onarımı ve İmarı Hakkında Kanun
1905 sayılı Menkul Ve Gayrimenkul Emval İle Bunların İntifa Haklarının ve Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun
1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
1710 sayılı Eski Eserler Kanunu
1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirleri Kanunu
1580 sayılı Belediye Kanunu
1516 sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfiyesi Hakkında Kanun
1515 sayılı Tapu Kayıtlarından Hukuki Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanun
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
1341 sayılı Emvali Gayrimenkullerini Bulgaristanda Terketmiş Olanlara Verilecek Emval Hakkında Kanun
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakkında Kanun
1217 sayılı Mübadeleye Gayri Tabi Ahaliye Verilecek Emvali Gayrimenkule Hakkında Kanun
1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
1062 sayılı Hudutları Dahilinde Tebaamızın Emlakine Vaziyet Eden Devletlerin Türkiye’deki Tebaaları Emlakine Karşı Mukabelei Bilmisil Tedabiri İttihazı Hakkında Kanun
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
0927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı İle Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun
0864 sayılı Kanunu Medeninin Sureti Mer’iyet ve Şekli Tatbiki Hakkında Kanun
0831 sayılı Sular Hakkında Kanun
0810 sayılı Hakkı Karar ve Senetsiz Tasarrufat ve Tashihi Kayıt Muamelatının Sureti İcrasına Dair Kanun
0775 sayılı Gecekondu Kanunu
0766 sayılı Tapulama Kanunu
0748 sayılı Emvalı Milliye ve Metrukeden veya Mazbut Vakıflardan, Bazı Müessesat İle Belediyelere Satılabilecek Arazi ve Arsalar Hk Kanun
0682 sayılı Devlet Uhdesinde Bulunan Arazinin Ziraat Vekâletine Ve İdarei Hususiyelere Bilabedel Teffizi Hakkında Kanun
0634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
0633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun
0625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
0618 sayılı Limanlar Kanunu
0580 sayılı Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunu
0504 sayılı Türkiye’de Mevcut Bilûmum Ormanların Fenni Usulü İdare Ve İşletilmeleri Hakkında Kanun
0492 sayılı Harçlar Kanunu
0492 sayılı Damga Vergisi Kanunu
0488 sayılı Mübadeleye Tabi Ahaliye Verilecek Emvali Gayrimenkule Hakkında Kanun
0484 sayılı Devlet Ormanlarından Köylülerin İntifa Hakkı Kanunu
0474 sayılı Artvin, Ardahan, Kars Vilayetleriyle Kulp ve Iğdır Kazaları ve Hopa Kazasının Kemalpaşa Nahiyesindeki Arazide Hakkı Tasarrufa Ait Kanun
0442 sayılı Köy Kanunu
0441 sayılı Hükümet Yedinde Sahipsiz Olarak Mevcut Bulunan Emlâkin Tevzii Hakkında Kanun
0431 sayılı Hilafetin İlgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun
0368 sayılı Mübadele, İmar ve İskân Kanunu
0351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu
0333 sayılı Emvali Metruke Kanunu
0333 sayılı Ahar Mahallere Nakledilen Eşhasın Emvali Hakkında Emvali Metruke Kanununu Muaddil Kanun
0269 sayılı Tahsis Edildikleri Gayelerde Kullanılmalarına İmkan veya Lüzum Kalmayan Harb Sefinelerinin Satılmasına Yetki Verilmesi Hakkında Kanun
0237 sayılı Taşıt Kanunu
0224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
0224 sayılı Memaliki Müstahlasadan Firar veya Gaybubet Eden Ahalinin Emvali Menkule ve Gayrimenkulelerinin İdaresi Hakkında Kanun
0222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
0221 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu
0221 sayılı Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun
0189 sayılı MSB İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Gayrimenkullerin Satılması Hk Kanun
0180 sayılı Mut Kazasının Kale Mahallesinde Vâki Maamüştemilât Bir Kıta Hamam Arsasının Mut Kazası Belediyesine Terkine Dair Kanun
0178 sayılı Askeri Garnizonların İçme ve Kullanma Sularının Temini Hakkında Kanun
0167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun
0141 sayılı Bursa Merkez İlçesindeki Gedik ve Zeminlerin Tasfiyesine Dair Kanun
0132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu
0124 sayılı Tokad’da Emlâki Emiriyeden Metruk Kalhanenin Mahallî Belediyesine Terki Hakkında Kanun
0105 sayılı 2510 Sayılı İskan Kanununa Ek Kanun
0092 sayılı Sinob’da Tersane Namiyle Mevcut Mahallin Mahalîî Belediyesine Terkine Dair Kanun
0081 sayılı 19 Ekim 1960 Tarihli Ve 105 Sayılı Kanunun Kaldırılması Hakkında Kanun
0046 sayılı Hazinei Hassaya Ait Bulunan Emlak ve Arazi Muamelatı Tasarrufiyesine Dair Kanun
0039 sayılı Baltalık Kanunu
0000- Mecelle (Tüm Maddeleri)
0000 sayılı Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun
0000 sayılı Kanunname-i Arazi
0000 sayılı Asarı Atika Nizamnamesi (Eski Eserler Tüzüğü)