6326 sayılı Petrol Kanunu

Kanun Numarası, 6326, Kabul Tarihi: 07.03.1954, Resmi Gazete T/S: 16.03.1954/8659

Bu Kanun, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. Kanun’un gayrimenkul mevzuatını ilgilendiren kısımları aşağıdadır. Kanun metninin tamamına şu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6326.pdf

Madde 1 – Türkiye’deki petrol kaynakları Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.

Madde 87 – 1. (Değişik: 5/4/1973 – 1702/37 md.) Bir petrol hakkı sahibi; arama işletme veya belge sahasında veya civarında petrol ameliyatı için lüzumlu olan arazinin kullanma hakkını, arazi özel mülkiyet konusu ise anlaşma veya kamulaştırma yolu ile; arazi sahipsiz ise arama ruhsatnamesine işletme ruhsatnamesine veya belgeye kaydedilmek suretiyle iktisabedebilir.

Anlaşmaya dayanan kullanma hakkı 3 yıldan fazla sürdüğü takdirde özel mülkiyet konusu arazinin maliki de petrol hakkı sahibinden bu arazinin kamulaştırılmasını isteyebilir.

Ancak; diğer kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde petrol hakkı sahibi özel mülkiyet konusu arazinin sahibi ile anlaşmak suretiyle mülkiyetini de iktisabedebilir.

2. a) (Değişik: 5/4/1973 – 1702/37 md.) Kamulaştırma kararı talep üzerine Genel Müdürlükçe verilir. Bu kamu yararına ilişkin bir karar hükmünde olup müteakıp işlemler İstimlak Kanunu hükümleri dairesinde cereyan eder.

b) İstimlak edilen arazinin mülkiyeti Hazineye, kullanma hakkı istimlak bedelini ödeyen petrol hakkı sahibine ait olur.

3. Bu madde hükümleri dairesinde elde edilen kullanma hakları arama veya işletme ruhsatnamesi veya belgenin bir
cüzü olup bunların mer’iyet müddetlerince devam eder.

Madde 91 – 1. Müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi veya belgenin terk veya feshedilmesi, müddetlerinin nihayetlenmesi veya sair suretlerle arazi üzerindeki kullanma hakkı sona erdiği takdirde, petrol hakkı sahibi araziyi ve üzerinde bulunan her şeyi nizamname ile tesbit edilen şekle ifrağ ettikten sonra terkeder.

2. Aksi takdirde Petrol İşleri Genel Müdürlüğü; masrafı petrol hakkı sahibine ait olmak üzere araziyi bu şekle sokar.

Madde 92 – (Değişik: 5/4/1973 – 1702/38 md.) Petrol hakkı sahibi; arama, işletme veya belge sahasında yahut kullanma hakkına sahip olduğu arazide kurduğu veya bulundurduğu tesislerle bunların mütemmim cüzlerini ve bu tesislerin teferruatı sayılsın veya sayılmasın diğer bütün menkul mallarını aşağıdaki maddelerin hükümleri saklı kalmak kaydiyle her zaman kaldırabilir.

Madde 93 – Petrol hakkı sahibi tarafından, 92 nci maddede yazılı bulunan ve kullanma hakkının sona ermesi tarihinden itibaren 90 gün içinde bu hakkın taallük ettiği araziden kaldırılmıyan her hangi bir malın mülkiyeti, arazi sahibine intikal eder.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın