Korunan Alanlar Mevzuatı

Kategori Adı
Anayasalar 1961 ANAYASASI
Anayasalar 1982 Anayasası
Kanunlar 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu
Kanunlar 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun
Kanunlar 3213 sayılı MADEN KANUNU
Kanunlar 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu
Kanunlar 4915 sayılı KARA AVCILIĞI KANUNU
Kanunlar 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN
Kanunlar 5516 sayılı Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında Kanun
Kanunlar 6200 sayılı DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6546 sayılı ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6831 sayılı Orman Kanunu
Milli Emlak Genel Tebliğleri 295 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki Hazine Taşınmazlarının İdaresi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2014-36660 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (ÖÇK Bölgeleri, Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları Ecrimisil)
Milli Emlak Genel Yazısı 2016-06334 sayılı Genel Yazı (Doğal Sit, ÖÇK Alanlarındaki Ecrimisil Dosyalarının, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine İletilmesi)
Yönetmelikler 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik
Yönetmelikler Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yapılaşmanın ve Yapıların Kullanımının Denetimi Hk Yönetmelik
Yönetmelikler GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKINDAKİ YAPILARIN DENETİMİ VE YIKILMASI İLE İZİN VE İRTİFAK HAKKI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler HAVZA YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE TAKİBİ YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmelik
Yönetmelikler Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI GÖSTERİMİ UYGULAMASI DENETİMİ VE MÜELLİFLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AİT YÖNETMELİK
Yönetmelikler KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
Yönetmelikler MADEN YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler MESİRE YERLERİ YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler MİLLİ PARKLAR YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI TAŞINIR MAL VE TAŞINMAZ SATIŞI, TRAMPA, KİRAYA VERME, SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği
Yönetmelikler Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği
Yönetmelikler TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler TABİAT VARLIKLARI, DOĞAL SİT ALANLARI VE ÖÇK BÖLGELERİNDE KALAN YAPI YASAKLI TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar