ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI TAŞINIR MAL VE TAŞINMAZ SATIŞI, TRAMPA, KİRAYA VERME, SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI TAŞINIR MAL VE TAŞINMAZ SATIŞI, TRAMPA, KİRAYA VERME, SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ

Kaynak

Çevre ve Orman Bakanlığı

Resmi Gazete Tarihi

10.05.2007

Resmi Gazete Numarası

26518

 

Bu Yönetmelik, TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı mülkiyetindeki taşınır malların ve taşınmazların satışı, trampası, kiraya verilmesi, işlettirilmesi, sınırlı aynî hak tesisi, ecrimisili ve tahliyesi ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması, bu yerler için gerekli görüldüğü hâllerde kullanma izni verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ecrimisili ve tahliyesi ile ilgili işlem, usul ve esasları düzenler ve kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu ve 22 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanını,

b) Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer: Özel Çevre Koruma Bölgelerinde olup, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile belirlenen ve diğer kanunlarda devletin hüküm ve tasarrufu altında sayılan yerleri,

c) Ecrimisil: Bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmamakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan işgal, tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanılması nedeniyle fuzuli şagil tarafından ödenen veya Kurumca talep edilen tazminatı,

ç) Fuzuli Şagil: Kusuru aranmaksızın kendisine ait olmayan ve sahibinin de rızası veya muvafakatı bulunmayan bir malın zilyetliğini eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu maldan tasarrufta bulunan kimseleri,

d) Hazinenin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar: Tapuda hazine adına kayıtlı taşınmazları,

e) İhale: Kanunda ve bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili merciilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

f) İhale Yetkilisi: Başkanı veya yetkisini devredeceği Kurum personelini,

g) İstekli: İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişileri,

ğ) Kanun: 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu,

h) Kira: Taşınır veya taşınmazların ve hakların kiraya verilmesi ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen durumlarda kullanma izni verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi ve diğer tasarruf haklarını,

ı) Kullanma İzni: Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tescil harici yerlerin kullandırılması amacıyla, gerçek veya tüzel kişilere bedeli karşılığında kırkdokuz yıla kadar verilen izni,

i) Kurum: Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığını,

j) Kurum Mülkiyetindeki Taşınmazlar: Tapuda Kurum adına kayıtlı taşınmazları,

k) Müşteri veya Yüklenici: Artırma sonunda kendisine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli veya isteklileri,

l) Özel Çevre Koruma Bölgesi: Bakanlar Kurulu tarafından kara ve deniz sınırları belirtilen Özel Çevre Koruma alanını,

m) Satım: Taşınır ve taşınmazlar ile her türlü malın ve hakkın satımını,

n) Sözleşme: Kurum ile müşteri veya yüklenici arasında yapılan anlaşmayı,

o) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idarî usul ve esaslarını gösteren belge veya belgeleri,

ö) Tahmin Edilen Bedel: İhale konusu işlerin tahmin edilen bedelini,

p) Tahmin Edilen Gelir: İhale konusu işin tahmin edilen gelirini,

r) Trampa ve Sınırlı Aynî Hak Tesisi: 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanununun trampa ve sınırlı aynî hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilmiş işlemleri,

s) Uygun bedel: Tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler, İhale Şartları ve Şartnameler

İlkeler

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, açıklık ve rekabet, eşit muamele, kamuoyu denetimi, etkinlik ve verimlilik esastır.

İhale yetkilisi

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte yazılı işleri yaptırmaya ve ihale komisyonları kurmaya, ihale kararlarını onaylamaya ve sözleşme imzalamaya Başkan yetkilidir.

İhaleye katılabilme şartları

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için;

a) Kanuni ikametgah sahibi olmak,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

c) Bu Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmak,

ç) Kurumca tespit edilecek diğer belgeleri vermek,

d) Gerekli nitelik ve yeterliliği haiz bulunmak,

e) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlara ilave olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri,

şarttır.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 7 – (1) Aşağıdaki kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

a) Kurumun;

1) Başkanı,

2) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları,

4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin ortakları (Bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

Şartnameler

MADDE 8 – (1) İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve varsa ekleri Kurumca hazırlanır.

(2) Şartnamelerde işin mahiyetine göre bulunacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur.

a) İşin niteliği, nev’î ve miktarı,

b) Taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerinde sınırlı aynî hak tesisinde tapu kayıtlarına göre mahalle veya köyü, mevkii, sokağı, cinsi, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel veya cilt, sahife ve sıra numaraları ve hisse durumu, varsa tapu tarihi,

c) 383 sayılı KHK’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü uyarınca, tasarruf hakkı Kurumda olan yerlerin ise;

1) Varsa tahsis belgesi,

2) Alanı gösteren 1/25000 ölçekli onaylı Çevre Düzeni Planı,

3) Alanın varsa 1/1000 ölçekli onaylı Uygulama İmar Planı,

4) İmar Planı üzerine çizilen ve tahsis alanını koordinatlarıyla gösteren Vaziyet Planı; Uygulama İmar Planı yoksa tahsis alanını koordinatlarıyla gösteren 1/1000 ölçekli harita üzerine çizilmiş Vaziyet Planı,

5) Alan içinde uygulanacak ünitelere ait projeler,

ç) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,

d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme hâlinde alınacak cezalar,

f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,

g) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Kurumun serbest olduğu,

ğ) İhale kararının karar tarihinden itibaren on iş günü içinde Başkan tarafından onaylanacağı veya iptal edilebileceği,

h) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

ı) Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartları,

i) Ödeme yeri ve şartları,

j) İhtilafların çözüm şekli.

(3) Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde, komisyonlar Kurumca şartnameyi düzelttirmek üzere ihaleyi erteler. Bu durumda ihale, yeniden düzenlenecek şartnameye ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca yapılacak ilana göre yürütülür.

(4) Şartname ve varsa eklerinin tasdikli örnekleri bedelsiz veya özelliklerine göre Kurumca takdir edilecek bir bedel karşılığında isteyenlere verilir yahut Kurumda bedelsiz olarak görülebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhaleye Hazırlık

Tahmin edilen bedelin tespiti

MADDE 9 – (1) Tahmin edilen bedel, rayiç bedel esas alınarak Kurumca tespit edilir veya ettirilir.

(2) Bu bedel;

a) Tespit genel beyan yılında yapılacaksa bu yılda, genel beyan yılından sonraki bir yılda yapılacak ise o yılda, satış ve trampada, aynı veya benzer vasıfta emsal taşınmaz için emlak vergisi beyannamesinde gösterilen değerden; kira da ise bir yıllık kira bedeli bu değerin yüzde beşinden az olmamak üzere Kurumca doğrudan,

b) Tespit, beyan yılından sonraki bir yılda yapılacak ve o yılda da aynı veya benzer vasıfta taşınmaz için beyanda bulunulmamış ise, bedel veya bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturularak,

tespit ve hesap edilir.

(3) Tespitin Kurumca doğrudan yapılması hâlinde de gerekirse, bedel veya bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar ilgili kuruluş veya bilirkişilerden de soruşturulabilir.

(4) Tespit ve hesaplamalar bunun dayanaklarının da eklendiği “Tahmin Edilen Satış/Trampa/Kira/Sınırlı Aynî Hak Bedeli Tespit Tutanağı”nda gösterilir, tutanak asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde, İhale Komisyonunca tahkik ettirilir.

Onay belgesi

MADDE 10 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmin edilen bedeli, kullanılabilir ödenek tutarı, ihalede kullanılacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, İhale Komisyonunun kaç kişiden ve kimlerden kurulacağı, şartname, sözleşme veya taahhüt senedi gerekip gerekmeyeceği belirtilir.

(2) Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir. Onay belgesi, ihale yetkilisi tarafından imzalanır.

(3) Onay belgesinde ihaleye katılacak olan memur ve uzmanın adı, soyadı ve memuriyet unvanı belirtilir. Komisyonda görev yaptıklarını belirlemek bakımından ihale kararını, ihaleye katılan memur ve uzman da imzalar.

İhale komisyonları

MADDE 11 – (1) İhale Komisyonu; Başkan tarafından ihale işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere görevlendirilen Kurum elemanlarından birinin başkanlığında, Kurumdan işinin ehli veya uzmanı olmak şartıyla en az bir kişi ile Kurumun malî işlerinden sorumlu bir elemanın da katılımıyla oluşacak en az üç kişiden oluşur.

(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar memur ve uzman da görevlendirilebilir. Böyle bir görevlendirme düşünüldüğü takdirde ihale gün ve saatinde hazır bulunacak şekilde, ihaleyi yapacak idarece görevlendirilecek memur veya uzmana tebligat yapılır.

Komisyonların çalışması

MADDE 12 – (1) İhale Komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması hâlinde, Komisyon Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon Başkanı ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar.

İhale işlem dosyasının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, gerekli projeler, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

İsteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler

MADDE 14 – (1) Kurumca ihalelerin en elverişli şartlarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, isteklilerde belirli malî ve teknik yeterlik ve nitelikler aranabilir. Bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğu şartnamede gösterilir.

(2) İstekliler, şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek zorundadır.

İhalenin ilanı

MADDE 15 – (1) İhale konusu olan işler aşağıdaki usul ve esaslara göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur.

a) İhalenin yapılacağı yerlerdeki ilanlar:

1) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerden biri ile ihale gününden en az yedi gün önce olmak üzere, en az bir defa duyurulur.

2) Günlük gazete çıkmayan yerlerde ihaleler ilan ile yapılır. Yukarıdaki (1) numaralı alt bentte belirtilen süre içinde ilgili kuruluşun binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve Belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanak ile belgelenir.

3) Kurum işin önem ve özelliğine göre, bu ilanları yurt içinde çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayımlatabilir.

4) Pazarlık usulüyle yapılacak ihaleler için Kurum ilan yapıp yapmamakta serbesttir.

b) Resmî Gazete ile yapılacak ilanlar:

1) Tahmin edilen bedeli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tespit edilecek miktarın iki katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az yedi gün önce bir defa da Resmî Gazete’de ilan edilir.

İlanlarda bulunması zorunlu hususlar

MADDE 16 – (1) İlanlarda aşağıdaki hususların belirlenmesi zorunludur.

a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı, Kurumda bedelsiz görülebileceği,

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

ç) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,

d) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

e) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

Şartname ve eklerinde değişiklik hâlinde ilan

MADDE 17 – (1) İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren neden ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek Başkanın onayından sonra önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

İlanın uygun olmaması

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı ve 17 nci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

(2) İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işte ivedilik ve ihalede devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Başkanlığın onayı ile geçerli sayılabilir.

(3) İhalenin veya sözleşmenin bozulması hâlinde, müşteri veya yüklenicinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile varsa tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.

İhalenin tatil gününe rastlaması

MADDE 19 – (1) İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale, ilan edilen saatte yapılır.

Tekliflerin açılma zamanı

MADDE 20 – (1) Tekliflerin açılma zamanı, Kurumun çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Açılma zamanı için TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu) veya PTT’nin (Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün) saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur. Tekliflerin açılma zamanından sonra İhale Komisyonuna ulaşan teklifler dikkate alınmaz.

Geçici teminat

MADDE 21 – (1) Mülkiyeti Kuruma ait taşınmazların satışı, işlettirilmesi, kiraya verilmesi, sınırlı aynî hak tesisi veya ön izin verilmesi ihaleleri ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin işlettirilmesi, kiraya verilmesi veya ön izin verilmesi ihalelerinde, tahmini bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, yüzde otuzuna kadar geçici teminat alınabilir.

(2) Pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde, geçici teminat alıp almamakta Kurum serbesttir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 22 – (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirtilecek bankaların verecekleri limit içi süresiz teminat mektupları,

c) Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini sahip tahviller.

(2) Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlardan, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen evraklar istekliler tarafından Kurum Muhasebe Birimine, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen nakit teminatlar ise yine istekliler tarafından Kurumun banka hesabına teslim edilir, bunlar İhale Komisyonunca teslim alınamaz. Üzerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları imza karşılığı hemen geri verilir.

(3) Her ne suretle olursa olsun Kurumca alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Teminat mektupları

MADDE 23 – (1) Bankaların bu Yönetmelik kapsamındaki işler için verecekleri geçici, kesin ve avans teminat mektuplarında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddesindeki şekil ve şartlar aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları

Uygun bedelin tespiti

MADDE 24 – (1) Uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

Komisyonun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması

MADDE 25 – (1) Komisyon, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar

MADDE 26 – (1) İhale Komisyonunca alınan kararlar, Komisyon Başkanı ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

(2) Komisyon kararlarında isteklilerin isimleri, teklif ettikleri bedeller ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine, hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamışsa nedenleri belirtilir.

İhale kararlarının onayı veya iptal edilmesi

MADDE 27 – (1) İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararları, karar tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde Başkan tarafından onaylanır veya iptal edilir.

(2) Başkan tarafından karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

MADDE 28 – (1) Başkan tarafından onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir.

(2) Tebliğ yazısının iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilmesi hâlinde, mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci iş günü, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

(3) İhale kararlarının Başkan tarafından iptal edilmesi hâlinde de durum istekliye aynı usulde bildirilir.

Zam ve indirim teklifleri

MADDE 29 – (1) Teklifler verildikten sonra bu Yönetmelikte yazılı durumlar dışında, zam veya indirim teklifleri kabul edilmez.

İhalede hazır bulunmayan istekliler

MADDE 30 – (1) İhale sırasında hazır bulunmayan veya noter tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale Usulleri

İhale usulleri

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde, aşağıdaki usuller uygulanır.

a) Kapalı teklif usulü,

b) Açık teklif usulü,

c) Pazarlık usulü.

(2) İşin gereğine göre, bu usullerden hangisinin uygulanacağı, bu Yönetmelik hükümlerine uyularak, Başkan tarafından tespit edilir.

Kapalı teklif usulünde tekliflerin hazırlanması

MADDE 32 – (1) Kapalı Teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üstüne isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği adres yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.

Kapalı teklif usulünde tekliflerin verilmesi

MADDE 33 – (1) Teklifler, ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Komisyon Başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilecek saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(2) Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.

Kapalı teklif usulünde dış zarfın açılması

MADDE 34 – (1) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

(2) Belgeleri ile geçici teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektuplarını taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca bir işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

Kapalı teklif usulünde iç zarfların açılması

MADDE 35 – (1) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye katılacakların dışındakiler ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler Komisyon Başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste Komisyon Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

(2) Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 33 üncü madde hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

Kapalı teklif usulünde ihale sonucunun karara bağlanması

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince kabul edilen teklifler incelenerek;

a) İhalenin yapıldığı ancak Başkanın onayına bağlı kaldığı,

b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin onbeş günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,

c) İhalenin yapılmadığı,

hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti hâlinde yazılarak Komisyon Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır olanlara bildirilir.

Kapalı teklif usulünde tekliflerin aynı olması

MADDE 37 – (1) Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması hâlinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Eğer, aynı fiyat teklif eden isteklilerden birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa, ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden birkaç isteklinin oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması hâlinde, ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Kapalı teklif usulünde ihalenin yapılamaması

MADDE 38 – (1) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel Komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır ya da Kurum yararı görüldüğü takdirde, Başkanın onayı ile ihalenin bitiş tarihinden itibaren onbeş gün içinde iş pazarlıkla yapılır.

(2) İşin pazarlığa bırakılması hâlinde şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası zorunludur.

Açık teklif usulüyle yapılacak ihaleler

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde tahmin edilen bedeli, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince her yıl Merkezî Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen tutarın iki katını geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir.

Açık teklif usulünün uygulanması

MADDE 40 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin İhale Komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

(2) Ancak, istekliler ilan veya davetiyelerinde belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 33 üncü madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler.

(3) Teklif sahibi Komisyonda hazır bulunmadığı takdirde, posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Açık teklif usulünde ihale

MADDE 41 – (1) İlanda belirtilen ihale saati gelince, Komisyon Başkanı isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir.

(2) Tutanaktan sonra ihaleye giremeyecekler, ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi yeniden imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağırılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma veya eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra Komisyon Başkanı posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma veya eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi hâlinde durum ayrıca belirtilir.

(4) İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

(5) Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim ve artırmaların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden Komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

İhale sonucunun karara bağlanması

MADDE 42 – (1) Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre karara bağlanır.

İhalenin yapılamaması

MADDE 43 – (1) Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılabilir veya Kurumun yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren onbeş gün içinde işin, 38 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dâhilinde pazarlık usulüyle ihalesi yapılabilir.

Pazarlık usulünde ihale

MADDE 44 – (1) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, Komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

(2) Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği, pazarlık kararında gösterilir.

Pazarlık usulüyle yapılacak işler

MADDE 45 – (1) Mülkiyeti Kuruma ait taşınmazların satışı hariç olmak üzere, aşağıda yazılı işlerin ihalesi pazarlık usulüyle yapılabilir.

a) Bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde öngörülen miktarın yarısını aşmayan ve süreklilik göstermeyen işler,

b) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler,

c) İhalenin yapılamaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle yeniden yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki acil ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili işler,

ç) Bu Yönetmeliğin 38 inci ve 43 üncü maddeleri uyarınca, pazarlık usulüyle sonuçlandırılacak işler.

ALTINCI BÖLÜM

Sözleşme

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 46 – (1) Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sınırlı aynî hak tesisinde taahhütname alınır ve tapu memuru huzurunda resmî senet düzenlenir. Sözleşme, Kurum adına Başkan tarafından imzalanır.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen özel durumlarda, sözleşme yapılması zorunlu değildir.

(3) Satış ve trampa ihalelerinde sözleşme yapılması zorunlu değildir.

Kesin teminat

MADDE 47 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müşteri veya yükleniciden kira ve sınırlı aynî hak tesisi ihalelerinde bir yıllık ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde altı oranında kesin teminat alınır.

(2) Müşteri veya yüklenicinin bu zorunluluğa uymaması hâlinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.

(3) Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(4) Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir.

Kesin teminatın geri verilmesi

MADDE 48 – (1) Kesin teminatın;

a) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve yüklenicinin bu işten dolayı, Kuruma herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan ve Vergi Dairesinden ilişiksiz belgesinin getirilmesi hâlinde tümü,

b) Yüklenicinin ihale konusu iş nedeniyle, Kuruma ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerini kesin kabul tarihine kadar ödememesi hâlinde, teminat 47 nci madde hükmüne göre paraya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur ve varsa kalanı,

yükleniciye geri verilir.

Sözleşme yapılmasında müşteri veya yüklenicinin görev ve sorumluluğu

MADDE 49 – (1) Sözleşme yapılması gerekli olan durumlarda, müşteri veya yüklenici 28 inci maddeye göre onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek, noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi, Kuruma vermek zorundadır.

(2) Satış ve trampaya ilişkin ihalelerde müşteri veya yüklenicinin aynı süre içinde ihale bedelini, varsa müşteri veya yükleniciye ait trampa bedel farkını ve müşteri veya yükleniciye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir.

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.

Müşteri veya yüklenicinin süresi içinde taşınır veya taşınmazları teslim almaması

MADDE 50 – (1) Bedeli; vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olmak şartıyla, müşteri veya yüklenici, şartnamede yazılı süre içinde taşınmazları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi taktirde, müşteri veya yüklenici meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer nedenlerle Kurumdan herhangi bir hak talep edemez.

(2) Taşınır mallar, bedeli ödendiği hâlde şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise Kurum bunları müşteri veya yüklenici hesabına bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde satmaya yetkilidir. Malların süresi içinde teslim alınmaması ve ikinci defa satılması nedeniyle tahakkuk edecek masraflar, varsa Kurumun diğer alacakları, ikinci satış bedelinden mahsup edildikten sonra geri kalan kısmı ilk müracaatında verilmek üzere müşteri veya yüklenici namına emanet hesabına alınır. Satış bedeli Kurumun masraflarını ve alacaklarını karşılamazsa, farkı teminattan mahsup edilir ve artanı müşteri veya yükleniciye geri verilir.

(3) Sözleşmenin akdedilmiş olması hâlinde, Kurum tarafından feshedilerek, yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

Kurumun görev ve sorumluluğu

MADDE 51 – (1) Kurum, 49 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendine düşen görevleri yapmak ve taşınmazların satışında ve trampasında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan, trampa edilen, kiraya verilen ve sınırlı aynî hak tesis edilen taşınmazları teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde, müşteri veya yüklenici sürenin bitiminden itibaren en çok onbeş gün içinde, on gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirme şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu taktirde, teminat geri verilir. Müşteri veya yüklenici, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

(2) Tebligatın süresinde yapılmamasından dolayı Kurum zararına neden olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

Sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu olmayan hâller

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi ve bunun Kurumca uygun bulunması hâlinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Müşteri veya yüklenicinin sözleşmenin bozulmasına neden olması

MADDE 53 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra müşteri veya yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, Kurumun en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi hâlinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(2) Gelir kaydedilen kesin teminat, müşteri veya yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Kiralarda sözleşme süresi

MADDE 54 – (1) Kiraya verilecek taşınır ve taşınmazların kira süresi, on yıldan çok olamaz.

(2) Yıllık kira bedelinin nasıl tespit ve hesap edileceği, süre, ödeme tarihi, ödenmeyen kısma uygulanacak gecikme zammı ve nispeti gibi esaslar şartname ve sözleşmede gösterilir.

Sözleşmenin devri

MADDE 55 – (1) Sözleşme, Başkanın yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devralacak olanlarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması hâlinde sözleşme bozulur ve müşteri veya yüklenici hakkında 53 üncü madde hükümleri uygulanır.

Müşteri veya yüklenicinin ölümü

MADDE 56 – (1) Müşteri veya yüklenicinin ölümü hâlinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, Kurum varislerden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren otuz gün içinde kesin teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.

Müşteri veya yüklenicinin iflası hâli

MADDE 57 – (1) Müşteri veya yüklenicinin iflas etmesi hâlinde sözleşme feshedilir. Bu durumda, bir zarar doğması hâlinde 53 üncü madde hükümleri uygulanır.

Müşteri veya yüklenicinin ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkûmiyeti hâli

MADDE 58 – (1) Müşteri veya yüklenici, sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hâllerin oluşundan itibaren otuz gün içinde Kurumun kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.

(2) Eğer müşteri veya yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise yerine, ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenebilir.

(3) Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması hâlinde sözleşme feshedilir. Bu durumda, bir zarar doğması hâlinde 53 üncü madde hükümleri uygulanır.

Müşteri veya yüklenicinin birden fazla olması hâli

MADDE 59 – (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde müşteri veya yüklenicilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkum olması gibi hâller sözleşmenin devamına engel olmaz.

(2) Birlikte yapılan taahhütlerde müşteri veya yüklenicilerden biri Kuruma pilot firma olarak bildirilmiş ise pilot firmanın kişi veya şirket olmasına göre, ölüm, iflas ve dağılma hâllerinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, diğer müşteri veya yüklenicilerin teklifi ve Kurumun uygun görmesi hâlinde sözleşme yenilenerek işe devam edilir.

(3) Birlikte yapılan taahhütlerde gruba dâhil pilot firmadan başka herhangi bir ortak şahsın ölümü veya ortak şirketin herhangi bir nedenle dağılması hâlinde, pilot firma ve grubun diğer ortakları, teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak işi bitirirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Taşınmazların Tahliyesi ve Ecrimisili

Tahliye

MADDE 60 – (1) Kiralanan veya kullanma izni verilen taşınmazlardan süresi dolduğu hâlde tahliye edilmeyen, sözleşmesi veya taahhütnamesi fesh edilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzulen işgal edilen devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların tahliyesi Kurumun talebi üzerine, bulunduğu yer mülki amirince en geç onbeş gün içinde sağlanarak, taşınmaz Kurumca görevlendirilecek memurlara boş olarak teslim edilir.

(2) Taşınmazın üzerinde fuzuli şagile ait sabit tesis bulunması hâlinde, bu tesisler için belediye sınırları içerisinde belediyece diğer alanlarda bulunduğu yer mülki amirince 16/12/1984 tarihli ve 18607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılarak sabit tesisin kaldırılması sağlanır.

Ecrimisil

MADDE 61 – (1) Özel Çevre Koruma Bölgeleri içerisindeki devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan kiralanmayan veya kullanma izni verilmeyen ya da tahsis edilenler dışında kalanlarda işgal ve tasarruf nedeniyle ecrimisil tespit, takip ve tahsilatı işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca yürütülür.

(2) Mülkiyeti Kuruma ait taşınmazlarda ise genel hükümlere göre işlem yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler

Kamu kurum ve kuruluşlarına kiralamalar ve satışlar

MADDE 62 – (1) İdare yararı görüldüğü durumlarda, aşağıda gösterilen kuruluşlara doğrudan doğruya kiralama veya satış yapılabilir.

a) Genel, özel bütçeli idareler ve Belediyeler, bunlara bağlı döner sermayeler ve sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait olan ortaklıklar ve özel bütçeli idarelerin kurdukları birlikler,

b) Kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri ile sermayesinin yarısından fazlası bu kuruluşlara ait olan ortaklık veya müesseseler,

c) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar,

ç) Kamu yararına faaliyet gösteren vakıf ve dernekler,

d) Diğer kamu tüzelkişileri.

Uluslararası anlaşmalar uyarınca yapılacak işler

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsamında yer alan işlere ilişkin olarak, uluslararası anlaşmalara göre, yabancı devlet veya uluslararası kuruluşlarca Türkiye’de yaptırılacak işler özel kanun, kararname ve anlaşma hükümlerine göre yürütülür.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yasak ve sorumluluklar

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale işlerindeki yasak fiil ve davranışlar ile diğer yasak ve sorumluluklar konusunda, Devlet İhale Kanununun “İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar” hakkındaki hükümleri uygulanır.

Süre hesabı

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan durumlarda, Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Tebligat

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda, yapılacak tebligatlar hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 20/8/1959 tarihli ve 4/12059 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tebligat Tüzüğü hükümleri uygulanır.

Özel çevre koruma bölgelerinde bulunan hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar

MADDE 67 – (1) Özel Çevre Koruma Bölgelerinde bulunan hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların Kuruma tahsisli olup olmadığına bakılmaksızın kiraya verilmesine ve sınırlı aynî hak tesisine ilişkin işlemler ile bu alanların işgali hâlinde ecrimisil takibatı ve tahliye işlemleri, Kurumun görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca yapılır. Ancak, özel çevre koruma bölgelerinde yer almakla birlikte, uygulama imar planları onaylanmış alandaki hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların kiraya verilmesine ve sınırlı aynî hak tesisine ilişkin işlemler, plan kararlarına uyulması şartıyla Kurumun görüşü alınmadan Maliye Bakanlığınca sonuçlandırılır.

Tahsisin sona ermesi

MADDE 68 – (1) Kuruma tahsisli iken tahsisleri kaldırılan veya özel çevre koruma bölgesinden çıkarılması nedeniyle tahsisleri sona eren taşınmazlardan daha önce Kurumca kiraya verilen veya işletilen/işlettirilenlerin sözleşmeleri süre sonuna kadar devam eder. Ancak tahsisin sona ermesinden itibaren kira bedelleri Maliye Bakanlığınca tahsil edilir.

Hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri ile Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 70 – (1) 10/5/2002 tarihli ve 24751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Başlamış olan işler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmak suretiyle başlamış olan ihale işlemleri, ilgili olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 71 – (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 72 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın