Mukabele-i Bilmisil İşlemleri Mevzuatı

Kategori Adı
Kanunlar 1062 sayılı Hudutları Dahilinde Tebaamızın Emlakine Vaziyet Eden Devletlerin Türkiye’deki Tebaaları Emlakine Karşı Mukabelei Bilmisil Tedabiri İttihazı Hakkında Kanun
Milli Emlak Genel Tebliğleri .771 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Lübnan Uyrukluların Taşınmazları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri .789 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Lübnan Uyrukluların Taşınmazları)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 016 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Suriye uyruklu kimselere ait borç, vergi, harç ve resim)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 018 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Suriye Uyruklu Özel ve Tüzel Kişilerin Hazinece El Konulan Mallarının İdaresi Hk Yönetmelik)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 032 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Suriyelilere ait mal, hak ve menfaatler)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 091 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Suriye uyruklulara ait tarım toprakları)
Milli Emlak Genel Yazısı 2007-48669 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Suriyelilere ait el konulan taşınmazların idaresinden elde edilen gelirler)
Milli Emlak İşlem Yönergesi Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-13. Kısım-Uluslararası Emlak İşlemleri
Yönetmelikler Romanya’da Millileştirme Tedbirleri veya Buna Benzer Kanuni ve İdari Diğer Tedbirlerden Zarar Görmüş Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Tasfiyesi Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler SURİYE UYRUKLU ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLERİN HAZİNECE EL KONULAN MALLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler SURİYE UYRUKLULARIN MALLARININ TESBİTİ VE BU MALLARA EL KONULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK