Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-13. Kısım-Uluslararası Emlak İşlemleri

ONÜÇÜNCÜ KISIM- Uluslararası Emlak İşlemleri

BİRİNCİ BÖLÜM- Çeşitli Kanunlara Göre Yapılan Tasfiye İşlemleri

Madde 312- 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk vatandaşlığı iptal edilen kişilerin mallarının tespiti ve tasfiyesi işlemlerinin yapılması

(1) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre, Türk vatandaşlığı iptal edilen ve iptal kararında mallarının tasfiyesine ilişkin hüküm bulunan kişiler, nüfus idaresi tarafından İdareye bildirilmesi halinde gelen yazı ek yapılarak durum Bakanlığa bildirilir ve alınacak talimata göre işlem yapılır.

(2) İdare, Bakanlıktan aldığı talimata göre Türk vatandaşlığı iptal edilen kişilere Türkiye’deki mallarını en geç bir yıl içinde tasfiye etmesi ve sonucundan bilgi verilmesi gerektiği, aksi halde tasfiyenin İdarece yapılacağı ve bedelinin masraflar düşüldükten sonra tutarın adlarına açılacak banka hesabına yatırılacağı belirtilerek yazı yazılır.

(3) Bu kişilerin süre sonunda mallarını tasfiye etmediği belirlenirse veya tasfiye ettiğine dair ilgili tarafından bilgi verilmez ise detaylı olarak mal varlığı araştırılması yapılır.

(4) Bu kişilere ait tasfiye edilmemiş mal varlığının tespit edilmesi halinde bu Yönergedeki hükümlere göre malların İdarece satışı yapılır.

(5) Anılan şahıslar tarafından iptal kararı aleyhine yargı yoluna başvurulduğu takdirde mallarının tasfiyesi dava sonuna bırakılır.

(6) Tasfiye bedelleri, masraflar düşüldükten sonra bir kamu bankasında bu kişiler adına açılacak hesaba yatırılır.

Madde 313- 2644 sayılı Kanunun 35 ve 36 ncı maddeleri hükmü uyarınca tasfiye işlemleri

(1) 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 ve 36 ncı maddelerine aykırı edinilen veya kanuni zorunluluk dışında edinim amacına aykırı kullanıldığı tespit edilen taşınmazlar ile sınırlı ayni hakların belirlendiğine ilişkin, tapu idaresince İdareye gelen yazı üzerine durum Bakanlığa bildirilir ve alınacak talimata göre işlem yapılır.

(2) İdarece bu kişilere, Bakanlık talimatında belirtilen süre içerisinde kanuna aykırı edinilen veya kullanılan mallarını tasfiye etmesi ve sonucundan bilgi verilmesi gerektiği, aksi halde tasfiyenin İdarece yapılacağı ve bedelinin masraflar düşüldükten sonra tutarın adlarına açılacak banka hesabına yatırılacağı belirtilerek yazı yazılır.

(3) Tapu idaresince bildirilen mallardan süre sonuna kadar ilgilisince tasfiye edilmemiş olanların bu Yönergedeki hükümlere göre İdarece satışı yapılır.

(4) Tasfiye bedelleri, masraflar düşüldükten sonra bir kamu bankasında bu kişiler adına açılacak hesaba yatırılır.

(5) Tasfiye işlemi sonucunda Bakanlığa bilgi verilir.

Madde 314- Mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular hakkında bilgi ve belgelerin temin edilmesi

(1) Mülkiyet hakkının ihlali gerekçesiyle AİHM’ye yapılan başvurulara konu taşınmazlar hakkında Dışişleri Bakanlığı tarafından Bakanlığa iletilen ve Bakanlık tarafından incelenmesi istenilen hususlar İdare tarafından araştırılır ve istenilen bilgi ve belgeler Bakanlığa iletilir. Bu araştırma için gerektiği takdirde defterdarlık tarafından Defterdarlık Uzmanı görevlendirilir.

İKİNCİ BÖLÜM- Suriye Uyrukluların Mal Varlığına İlişkin İşlemler

Madde 315- Suriye uyruklulara ait taşınmazların idaresine ilişkin işlemler

(1) Suriye uyruklulara ait taşınmazların idaresine ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılır:

a) Kira İşlemleri

1) Suriye uyruklu kişilere ait olup vasfı tarım arazisi olan taşınmazlardan kiraya verilmesi mümkün olanlar, parasal limitlere uyulmaksızın bu Yönergenin “Kira İşlemleri” kısmında belirtildiği şekilde İdarece kiraya verilir.

2) Suriye uyruklu kişilerin tarım arazisi dışında kalan taşınmazlar, parasal limitlere uyulmaksızın bu Yönergenin “Kira İşlemleri” kısmında belirtildiği şekilde kapalı veya açık teklif usulü ile (pazarlık usulü hariç) İdarece kiraya verilir.

3) Bir yıldan fazla süreli kiralama işlemlerinde Bakanlıktan izin alınır.

4) İdarece, elde edilen gelirlerin, masraflar düşüldükten sonra Suriye uyruklu kişi adına “Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilere ait mallar” adlı emanet hesabına yatırılır. Ayrıca, 6/11/1967 tarihli ve 12743 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Suriye Uyruklu Gerçek ve Tüzel Kişilerin Hazinece El Konulan Mallarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 38 inci maddesi gereğince tutulan deftere ve MEOP’un“Uluslararası Emlak İlişkileri” modülüne kaydedilir.

b)Ecrimisil işlemleri

1) Suriye uyruklulara ait taşınmazların gerçek ya da tüzel kişiliklerce işgali halinde, bu Yönergenin “Tespit, Ecrimisil ve Tahliye İşlemleri kısmına” göre işlemler yapılır.

2) Bu gelirler bu maddenin “Kira işlemleri” başlıklı (a) bendinin (4) numaralı alt bendine göre kayıtları yapılır.

3) Suriye uyruklulara ait taşınmazların ecrimisil işlemlerinde 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda belirtilen indirimler uygulanmaz.

c) İzale-i Şüyu İşlemleri

1)Suriye uyruklu kişilerin paydaş oldukları taşınmazların mahkemelerce verilecek paydaşlığın giderilmesi kararları gereğince yapılacak izale-i şüyu işlemleri Yönergenin “Mülkiyet İşlemleri” kısmının “İzale-i Şüyu İşlemleri” bölümünde belirtildiği şekilde yapılır. Ancak, İdarenin ihaleye girilip girilmeyeceği hususunda yetkisi bulunmadığından, Bakanlıktan önceden izin alınır.

2) Satış bedelleri bu maddenin “Kira işlemleri” başlıklı (a) bendinin (4) numaralı alt bendine göre kayıtları yapılır.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın