032 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Suriyelilere ait mal, hak ve menfaatler)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

Şube             : 5 Md.                                                                               Ankara, 1.12.1969

Sayı             : 3232-155/2805-58

Konu            : Suriyelilere ait mal, hak ve menfaatler

Sıra No.: 32

………………………………………. Valiliğine

Suriye uyrukluların mallarının tesbiti ve bu mallara el konulması hakkındaki 1.10.1966 gün ve 6/7104 sayılı Bakanlar Kurulu Karariyle yürürlüğe giren Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili 15.10.1966 gün ve 9 sıra sayılı genel yazının 14. maddesinde, Yönetmeliğin 11. maddesinde tutulması lüzumuna işaret olunan yardımcı defterin ve 15 inci maddesinde de merkeze verilecek bilgilere esas olarak cetvellerin ne şekilde düzenleceği açıklanmıştı.

Buna göre evvelce düzenlenen defterler ve merkeze gönderilen cetvellerin, bunların düzenledikleri tarihteki durumu göstereceği şüphesizdir.

Öte yandan, bu cetveller çoğunlukla fiilî bir tesbitin sonucunu da kapsamamaktadır.

Yönetmeliğin 11. maddesinde, yardımcı defterlere intikal eden mal, hak ve menfaatlerin her ayın ilk haftası içinde Bakanlığımıza bildirileceği yazılı bulunmasına rağmen, tesbit ve el koyma işlerindeki değişikliklerin bilidirilmemiş olmasından bu güne kadar fiilen tesbit ve el konulan Suriyelilere ait mal, hak ve menfaatlerin adet, mahiyet ve değerlerinin kesin olarak tayin edilmesi mümkün olamamaktadır.

Bu itibarla, daha önce gönderilmiş olan cetvellerde el konulduğu gösterilen mal, hak ve menfaatlerden  Ekim 1969 ayı sonuna kadar  fiilen tesbit edilmiş;

1) Taşınmaz mallar için 1 numaralı,

2) Taşınır mallar için 2 numaralı,

3) Para, esham, tahvilât ve meskükât için 3 numaralı,

4) Motorlu taşıt araç ve gereçleri için 4 numaralı cetvellerin yeniden düzenlenmesi lüzumlu görülmüştür.

1 sayılı cetvelin yeniden düzenlenmesi sırasında, cetvel muhteviyatı olan taşınmaz malların yüzölçümlerinin, her sahifede toplanmasına ve son sahifeye kadar teselsül ettirilmesine, eski cetvelde taşıdığı sıra numaralarını da yeni cetvelde açılan sütuna kaydedilmesine ve aynı şahsa ait taşınmaz malların alt alta gelecek şekilde bir arada yazılmasına dikkat edilmesi gerekir.

İlçeler, buna göre düzenleyecekleri üç adet cetvelden birisini dosyada alıkoyup iki adedini  il’e göndereceklerdir.

İlde de bu esaslar dairesinde merkez ilçesi için düzenlenecek iki cetvelden biri ilçelerden gelen cetvellerden birer adediyle birlikte Bakanlığa gönderilecek, birisi de ilçelere ait diğer cetvellerle teşkil edilecek bir dosyada saklanacaktır.

2,3 ve 4 sayılı cetveller de yukarıdaki izahata uygun olarak yeniden düzenlenerek gönderilecektir.

İl ve ilçelerde tutulmakta olan defter kayıtlarına paralel olarak 9 sıra numaralı genel yazımız gereğince merkezde tutulacak kayda esas olmak üzere söz konusu cetvellerle verilecek bilgilerin gerçeğe uygun olması gerekir.

Bunun için gerek merkez ve gerek mülhak ilçelerde nasıl ki taşınır mallara fiilen elkonuluyorsa, taşınmaz mallara da yalnız tapu, özel idare kayıtlariyle köy ve mahalle muhtarları tarafından verilmiş bilgilerle yetinilmeyerek 9 sıra numaralı genel yazının 13. maddesinin (B) fıkrası uyarınca yapılacak tesbit sonunda fiilen el konulduktan sonra kaydının bir defa düzenlenecek cetvellere geçirilmesi hususu özellikle gözönünde tutulacaktır.

Bilgi edinilmesi ve ilişikte yeteri kadar gönderilen bu genel yazı ile 1,2,3 ve 4 numaralı cetvellerden bağlı ilçelere de gönderilerek istenilen bilgilerin en geç bir ay içinde Bakanlığımıza gönderilmesinin sağlanması ve bundan sonra 6/7104 sayılı Kararnameye ilişik Yönetmeliğin 11. maddesi hükmüne riayet edilmesinin sağlanması önemle rica olunur.

F.YALÇINKAYA

Maliye Bakanı Y.

Rifat ÖZENÇ

Müsteşar Yardımcısı

Not :

Cetveller ayrıca postalanacaktır.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın