SURİYE UYRUKLU ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLERİN HAZİNECE EL KONULAN MALLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SURİYE UYRUKLU ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLERİN HAZİNECE EL KONULAN MALLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Kaynak

Maliye Bakanlığı

Bakanlar Kurulu Kararı Tarihi

25.09.1967

Bakanlar Kurulu Kararı Sayısı

6/8890

Resmi Gazete Tarihi

06.11.1967

Resmi Gazete Numarası

12743

I. Konu:

Madde 1 – Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilere ait olup 28/5/1927 gün 1062 sayılı Kanun hükümlerine göre Bakanlar Kurulunca müttehaz 1/10/1966 gün 6/7104 sayılı kararla, el konulan taşınır ve taşınmaz mallar ve bunlara müteferrik hak ve menfaatler bu Yönetmelik esasları dairesinde idare olunur. 

II. El koymanın şümulü: 

Madde 2 – El koyma, Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilerin Türkiye’de bulunan ve Gümrük Yönetmeliğinin 1018, 1031 inci maddelerinde belirtilen zati ve ev eşyaları dışında kalan bütün mal, hak ve menfaatlerine şamildir.

III. İstisnalar:

Madde 3 – Aşağıda yazılı mallar el koyma işlemlerine tabi değildir.

a) Suriye Devletinin Türkiyedeki Elçilik ve Konsolosluk bina ve arsalariyle taşınır mallar, paralar, sair kıymetleri. 

b) Memleketimizdeki Suriye Büyük Elçilik ile konsoloslukları mensuplarına ve bunların aileleri efradına ait mallar, paralar vesair kıymetler.

c) Turist olarak Türkiye’ye gelen Suriyelilerin beraberinde getirdikleri ve Türkiye’ye sokulmasında kanunen mahzur bulunmayan para, eşya ve araçlar. 

d) Transit olarak Türkiye’den geçen mal ve araçlar.

e) Türkiye’de açılan Milletlerarası fuarlara getirilen taşınır mallar. 

f) Türk hükümetiyle Suriye hükümeti arasında akdedilen ticaret anlaşmaları gereğince Suriyelilerin Türkiye’ye ihraç ettikleri ticari mallar ve bunların bedelleri, yurdumuzdan aynı şekilde satın aldıkları mallar ve bu maksatla getirecekleri dövizler.

g) Türkiye’deki her derecedeki öğrenim Müesseselerinde okuyan Suriye uyruklu öğrencilere yurt dışından gönderilen veya getirilen paralar. 

IV. Evvelce konulmuş takyitler:

Madde 4 – Suriyelilerin Türkiye’de bulunan taşınmaz malları hakkında Bakanlar Kurulunun 13/1/1939, 14/2/1942-18/11/1957 gün ve sırasıyle 2/10250, 2/17317, 4/9697 sayılı kararlarıyla konulmuş takyitler devam eder.

V. Uyrukluğun tayini:

Madde 5 – El koyma ve idare bakımından 17/10/1966 tarihinde bihakkın iktisap edilmiş uyrukluk esastır.

Ancak, 13/1/1939, 14/2/1942, 18/11/1957 günlü kararnamelerle takyidat konulan taşınmaz malların Suriye uyruklu malikleri, 13/1/1939 dan sonra başka bir devlet uyrukluğuna geçmiş olsalar dahi, taşınmaz malları yönünden Suriye uyruklu ad ve itibar olunurlar.

Tespit işlemleri 

Madde 6 – 1/10/1966 gün ve 6/7104 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle yürürlüğe konulan Yönetmeliğin 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 13 ncü maddelerine göre resmi daire ve kurumlarla bankalar, özel ve tüzel kişiler tarafından bildirilen, Resmi Gazetenin 23/11/1966 gün ve 12459 sayılı nüshasında yayınlanan ilan üzerine Suriye uyruklularca beyan edilen mal, hak ve menfaatlardan taşınır ve taşınmaz mallar, idarelerine esas olmak üzere illerde Defterdarın, veya tevkil edeceği zatın, İlçelerde Malmüdürlüğünün başkanlığında tapu, özel idare ve Tarım teşkilatından birer memurun iştirakiyle kurulacak komisyonlar marifetiyle tespit edilir.

Taşınmaz mallar için, lüzum görülen yerlerde Maliye ve Köy İşleri Bakanlıklariyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce kararlaştırılacak esaslara göre kurulacak özel komisyonlar marifetiyle tespit yaptırılabilir.

II. Taşınmaz malların tespiti:

a) Tapulular:

Madde 7 – Taşınmaz mallar, tapu kayıtları esas alınarak mahallen bütün vasıfları ve kim tarafından ne suretle ve neye istinaden kullanıldığı gösterilmek suretiyle tespit olunur. 

Tespit sonucu, her taşınmaz mal için düzenlenecek tutanakları geçirilir. Tutanakta taşınmaz malın halihazır rayice göre değeri de belirtilir.

b) Harita ve kroki:

Madde 8 – Kadastro yapılmamış yerlerdeki taşınmaz malların yapılacak harita ve krokileri düzenlenen tutanaklara eklenir.

Taşınmaz malın tapuda yazılı hudut ve yüz ölçümü ile fiili durumu arasındabir fark varsa bu husus tutanakta sebepleriyle birlikte belirtilir. 

c) Vergi kaydiyle irtibat:

Madde 9 – Tapulu taşınmaz mallar aynı zamanda vergide de kayıtlı ise, vergi kıymet veya iradı, tahrir ve hesap numaraları tutanakta gösterilir. 

d) Tapusuzlar: 

Madde 10 – Suriye uyrukluların herhangi bir sebeple Türkiye’de fiilen faydalanmakta bulundukları tapuda kayıtlı olmıyan taşınmaz mallar da 7 ve 8 inci maddelerdeki esaslara göre tespit ve harita veya krokileri yapılır.

e) Tutanak ve krokilerin tevdii: 

Madde 11 – Taşınmaz malların mahallen tespitleriyle ilgili olarak düzenlenen tutanak ve yapılan harita veya krokileri mahallin en büyük mal memuruna bir yazı ile tevdi ve teslim olunur. 

II. Taşınır mallar:

a) Tespiti: 

Madde 12 – Suriyelilere ait olduğu bildirilen veya Suriyelilerce beyanname verilmek suretiyle beyan edilen taşınır mallardan motorlu ve motorsuz araçlar, hayvanlar, her çeşit toprak ve hayvan mahsulleri, Tarım alet ve araçları ve diğer eşyalar, bildirim ve beyanname dikkate alınarak bütün vasıfları belirtilmek, sayılmak, tartılmak ve ölçülmek suretiyle tespit edilir. 

Tespit sonucunda düzenlenen tutanaklarda, lüzum halinde yediemine teslim olunan mallara ait tutanaklar mahallin en büyük mal memuruna bir yazı ile tevdi ve teslim olunur.

b) Bankalardaki para ve sair kıymetler:

Madde 13 – Bankalarca mahallin en büyük mal memuruna bildirilen ve Hazine adına özel hesapta toplanarak muhafaza edilen paralarla sair kıymetlerin komisyonlarca ayrıca tespitine lüzum yoktur.

Ancak kiralanmış kasalardaki kıymetler, mahallin en büyük mal memurunun huzuru ile tespit olunur. Banka yetkilileriyle mal memurunun imzalayacakları tutanağın bir nüshası mal memuruna verilir. 

c) Hisse senetleri ve ticari mallar: 

Madde 14 – Ticari faaliyette bulunan Suriye uyruklu özel tüzel kişilerden; 

1 – Hisse senedine dayanan şirketlerde hissedar olanların hisse senetlerinin adet ve kıymeti, şirketin ticari defterlerinden,

2 – Adi şirket şeklinde veya müstakilen faaliyette bulunanların ticari malları, 12 inci madde esasları dairesinde tespit olunur. 

Ticari malların tespitinde Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanununa göre tutulan defterlerde dikkate alınır.

El konulan malların bakım, muhafaza ve idaresi

BAKIM VE MUHAFAZA

I. Taşınır mallar: 

Madde 15 – El konulan taşınır malların tasfiyelerine kadar iyi bir halde muhafazası esastır. 

Bakım ve muhafaza:

a) Tarım alet ve araçları, bakım ve muhafazaları temin edilmek üzere Devlet Üretme Çiftlikleri veya Tarım Bakanlığının diğer müesseselerine,

Devlet Üretme Çiftliği veya Tarım Bakanlığının diğer müesseselerine lüzumlu bulunmıyan motorlu kara taşıtları genel ve katma bütçeli dairelere, 

Nahiye ve köylerde olup, il ve ilçe merkezine getirilmesi külfet teşkil eden mallar (Hububat, hayvan, eşya ve araçlar) köy muhtarlıklarına yediemin sıfatiyle teslim olunur.

b) Gümrük idarelerindeki mallar bu idarelerce muhafaza edilir.

c) a ve b fıkraları dışında kalan il ve ilçe merkezindeki malların muhafaza ve bakımları için gerekli tedbirler Maliye Teşkilatınca alınır. 

II. Para vesair kıymetler:

a) Bloke paralar ve kıymetler:

Madde 16 – Merkez Bankası, Hazine adına özel bir hesapta toplandığı Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatına göre bloke edilmiş para vesair kıymetleri bu hesapta muhafaza edecektir. 

b) Bloke dışı para ve kıymetler:

Madde 17 – Milli ve yabancı bütün bankalar, blokaj dışında kalan ve Hazine adına açtıkları özel bir hesaba alınan yerli ve yabancı para vesair kıymetleri bu hesapta muhafaza edecektir. 

c) Bankalardaki para ve kıymetler hakkında Maliye Bakanlığının yetkisi:

Madde 18 – Merkez Bankasiyle diğer Milli ve yabancı bankalar, muhafaza ettikleri para vesair kıymetleri Maliye Bakanlığının talebi üzerine diğer bir banka veya malsandıklarına devir ve teslime mecburdurlar. 

d) Mahkemeler icra daireleri ve noterlerdeki para ve kıymetler: 

Madde 19 – Suriyelilere ait olup, mahkemeler, icra daireleri ve noterlerde bulunan veya bu yerlere Suriyelilerce tevdi edilmiş yahut bunlar tarafından Suriyeliler namına tahsil edilecek olan para vesair kıymetler veyahut teminat olarak alınıp da Suriyeliye iadesi gereken paralar bir yazı ile mahallin en büyük mal memuruna bildirilir. Ve mal sandıklarına tevdi ve teslim olunur. 

Yukarıda sayılan daireler dışında kalan daire ve müesseselerle, özel ve tüzel kişiler de bu madde hükmüne uymak zorundadırlar.

III. Taşınmaz mallar:

Madde 20 – Taşınmaz malların da taşınır mallar gibi iyi bir halde muhafazası esastır.

Kiraya verilen binaların (İkametgah, ticarethane gibi) alelade kullanılmasının gerektirdiği temizlik ve ufak tefek ıslahı giderleri kiracıya aittir.

Bunların dışında kalan zaruri onarımlar Hazinece yaptırılır.

Kiracılar yaptırılması kendilerine ait olmıyan onarımları kendiliklerinden yaptıramayacakları gibi, yaptırmış olsalar dahi bedelini isteyemezler.

İDARE

I. Genel olarak: 

Madde 21 – El konulan taşınır ve taşınmaz mallardan kiraya verilmesi mümkün olanlar, Hazineye ait mallar gibi 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde kiraya verilmek suretiyle idare olunur.

II. Taşınır mallar:

a) Tarım alet ve araçları: 

Madde 22 – Taşınır mallardan Tarım alet ve araçları istekleri üzerine Devlet Üretme Çiftlikleri veya Tarım Bakanlığına bağlı kuruluşlarla diğer Devlet müesseselerine kiraya verilebilir. 

b) Diğer taşınır mallar:

Madde 23 – Tarım alet ve araçlarından Devlet Üretme Çiftlikleri veya Tarım Bakanlığına bağlı kuruluşlarla diğer Devlet müesseselerince kiralanmak istenmeyenlerle, bunlar dışında kalan taşınır mal ve araçların ve taşıtların kiraya verilmesi, Maliye Bakanlığından önceden izin alınmasına bağlıdır. 

III. Taşınmaz mallar:

a) Noterlerce tescil veya tasdik edilmiş sözleşmelerle kiraya verilmiş olanlar: 

Madde 24 – Hazinece el konulan Suriyelilere ait ve 17/10/1966 tarihinden önce Suriyeliler tarafından noterlerce tescil veya imza tasdikleri yapılmış sözleşmelere göre kiraya verilmiş taşınmaz mallardan; 

a) 6570 sayılı Kanunun şümulüne giren taşınmaz malların kiracıları 7/10/1966 tarihinden öncesine ait ödenmeyen kira bedelleriyle bu tarihten kira süresi sonuna kadar ki kira bedellerinin taşınmaz malın bulunduğu yer mal dairesine yatıracaklardır.

b) 6570 sayılı Kanunun mevzuuna girmeyen musakkaf mallarla arsaların kiracıları da, kira bedellerini sözleşme ile belli kira süresi sonuna kadar afıkrasında belirtilen şekilde mal dairesine ödeyeceklerdir.

c) Tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, fıstıklık, narenciyelik gibi taşınmaz malların kiracı veya ortakçıları dahi, sözleşmede yazılı esaslar dairesinde sözleşme süresi sonuna kadar ki kira bedelleriyle, 17/10/1966 tarihinden öncesine ait olmakla beraber ödemedikleri kira bedellerini veya mahsulden Suriyeli’ye verilecek miktarı, mal dairesine yatıracaklar ve teslim edeceklerdir.

b) Noterlerce tescil veya tasdik edilmemiş sözleşmelerle kiraya verilmiş olanlar:

Madde 25 – 17/10/1966 tarihinden önce tarafların aralarında düzenledikleri noterlerce tescil veya imza tasdikleri yapılmamış sözleşmelere konu taşınmaz mallar hakkında kiracıların bu sıfatlarını ayrıca ve taallükuna göre, aşağıdaki belgelerden bir veya bir kaçı ile tevsik etmeleri şartiyle, evvelki maddede yazılı esaslar dairesinde hareket olunur. 

a) 1965 ve daha eski yıllarda düzenlenmiş sözleşmeler için; 

1 – Pasavan bölgelerinde pasavan komisyonlarından alınacak ve 1965 yılındada kiracı veya ortakçı olduklarını gösterir belge, 

2 – Pasavan bölgeleri dışında, kira bedelinin Türk parası kıymetini korumamevzuatına göre, bloke ettirildiğini ve yahut 10 bin lirayı aşmayan kira veyamahsul bedelinin takvim yılı başında beyanname verilmek suretiyle blokajdan istisna edildiğini gösterir belge,

3 – Taşınmaz malın Suriye uyruklu maliki Türkiye’de ikamet etmekte ise,blokajdan istisna edilmiş kira bedelinin kendisine (Suriye’liye) ödendiğini gösterir belge, 

4 – Kiracılık veya ortakçılık iddiasına konu arazi, Gelir Vergisi Kanununun 12 nci maddesinde yazılı ölçülerin üstünde bulunması halinde vergi dairesineverilmiş ve vergi dairesince tasdikli ekim ve sayım varakası örneği,

b) 1966 yılında ve 17 Ekim’den önce düzenlenmiş sözleşmeler için; 

1 – Sözleşmenin düzenlendiği tarih itibariyle ve mümkün olan hallerde afıkrasının 1-4 numaralarında yazılı belgeler, 

2 – İdarece yaptırılacak tahkikat.

c) Şifahi sözleşme iddiaları. 

Madde 26 – Suriye’lilere ait taşınmaz malları 24 ve 25 inci maddelere göre kiraladıklarını ispat edemeyenlerin kiracılık durumları ve şifahi sözleşme iddiaları kabul edilmez.

IV. Kiraya vermede esas. 

a) Kültür toprakları,

Madde 27 –Suriyelilere ait ve el konulan kültür topraklarından boş olanlarla, kira süreleri sona ermek suretiyle tahliye edilenler veya tahliyeleri sağlananlar iktisadi icaplar gözönünde tutularak çıkarılan tamimlere göre usulüne uygun şekilde idare olunur.

b) Diğer taşınmaz mallar: 

Madde 28 – Kültür toprakları dışında kalan taşınmaz mallar, 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre ve muhammen yıllık kira bedelleri gözönünde tutularak kapalı zarf veya açık artırma suretiyle kiraya verilir.

Bu taşınmaz malların genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara ve iktisadi Devlet teşekküllerine aynı kanunun 66ncı maddesi ve 792 sayılı Koordinasyon Heyeti kararı uyarınca kiraya verilmesi de caizdir. 

c) Kira süresi:

Madde 29 – Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi biraydan az ve bir yıldan fazla olamaz. 

Ancak bu mallar Maliye Bakanlığından önceden izin alınmak şartiyle bir yıldan fazla bir müddetle kiraya verilebilir. 

Kiraya verilen arazi üzerinde hiç bir tesis kurulamaz ve inşa olunamaz.

V. Tahliye: 

a) Evvelce kiraya verilmiş taşınmaz mallar: 

Madde 30 – 17/10/1966 tarihinden önce Suriyeli malikleri veya vekilleri tarafından kiraya verilmiş taşınmaz mallardan;

a) 6570 sayılı Kanunun şümulüne girenlerin tahliyesi, kiracıların sözleşmesüresinin bitiminden en az 15 gün önce taşınmaz malı tahliye edeceğini Hazineye yazı ile bildirmelerine bağlıdır. 

b) 6570 sayılı Kanunun şümulüne girmeyen musakkaf mallarla, arsa, bağ, bahçe, tarla, fıstıklık ve narenciyelik gibi diğer taşınmaz mallar için, sözleşmede bir hüküm varsa ona göre, yoksa Borçlar Kanunu hükümleri dairesinde sözleşmenin yenilenmeyeceği, Hazinece kiracılara tebliğ olunur. 

Tahliye edileceği kiracıları tarafından kira süresinin sona ermesinden en az 15 gün önce bildirilmesine rağmen tahliye olunmayan a fıkrasında bahse konu taşınmaz mallarla; sözleşmenin yenilenmeyeceği sözleşmedeki hükümlere, sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa Borçlar Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunduğu halde tahliye edilmeyen b fıkrasında yazılı taşınmaz malların, kira süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde icra dairesine müracaatla tahliyesi istenilir.

17/10/1966 tarihinden sonra Hazinece kiraya verilen mallar hakkında da bu madde gereğince hareket olunur.

b) Fuzulen işgal edilen taşınmaz mallar:

Madde 31 – Bir akde dayanmaksızın işgal edilen taşınmaz mallar, mahallin en büyük malmemurunun müracaatı üzerine ve 5917 sayılı Kanun hükümleri gereğince tecavüz ve müdahalesi men edilerek Hazineye teslim edilir.

5917 sayılı Kanunun şümulüne girmeyen tecavüz ve müdahaleler için mahkemeye müracaat olunur.

VI. Hisseli taşınmaz mallar:

Madde 32 – Suriyelilerin hissedar bulundukları taşınmaz mallarda; 

a) Suriyeli hissedar taşınmaz maldaki hissesini 17/10/1966 tarihinden önce Türk uyruklu diğer hissedara kiraya vermiş ise, hissedar kiracı sözleşme süresince ve sözleşmede belli edilmiş kira bedelini 24 üncü maddede yazılı esaslar dairesinde hazineye tevdi ve teslim edecektir.

b) Suriyeli hissedar taşınmaz maldaki hissesini kiraya vermemiş ve mal dadiğer hissedarın işgalinde ise, Suriyeli’ye ait hisse şagil olan hissedara kiraya verilir. 

Hissedar şagil kirayı kabul etmediği gibi, malın Hazinece Kiraya verilmesine de rıza göstermezse aleyhine ecrimisil davası açılır.

c) Hissedar Hazine ise, malın tamamı Hazinece kiraya verilir. Suriyeli’ye ait kira miktarı emanete alınır.

VII. Zemini ve üzerindeki ağaçların ayrı ayrı mülkiyete konu olduğu taşınmaz mallar: 

Madde 33 – Zemini ve üzerindeki ağaçların ayrı ayrı mülkiyete konu teşkil ettiği taşınmaz mallarda; 

a) Zemin Suriyeli’ye ait olduğu takdirde, ağaç sahibi, zemin sahibine ödenmesi gereken senelik miktar para ise, mal dairesine yatırır. Mahsulden muayyen bir miktar ise, idraki müteakip mal dairesine teslim eder. 

b) Ağaçların Suriyeli’ye ait bulunması halinde, mahsule el konularak zemin sahibine verilecek senelik miktar, para ise mahsulün Hazinece satışından elde edilecek paradan, mahsulden muayyen bir miktar ise, idrakini müteakip mahsulden ödenir veya verilir.

Zemin sahibine ödenecek veya verilecek miktar tapu kayıtlarına göre tayin edilir. Bu hususta tapuda bir kayıt olmadığı gibi, taraflar arasında yazılı bir anlaşma da bulunmuyorsa mahalli örf ve adete itibar olunur.

VIII. Ticari faaliyetler: 

Madde 34 – Suriyeli’lerin ticari müesseselerine el konulmuş olduğundan bunlardan faaliyetlerine devamları zaruri görülenler için lüzumlu tedbirler Maliye Bakanlığınca olur. 

Suriyelilerin ortak olarak ticari faaliyette bulunmaları halinde; 

1 – Ortaklık hisse senedine dayanan bir ortaklık ise, hisse senetlerine el konulduğundan müessese faaliyetine devam eder. 

2 – Ortaklık hisse senedine dayanmıyorsa, müessese diğer ortak veya ortaklara 14 üncü madde esaslarına göre yapılan tesbiti müteakip aktif ve pasifini gösterir bir tutanakla teslim edilir. Diğer ortak veya ortaklıktaki cari faaliyete devam eder.

Bu suretle ticari faaliyete devam halinde hesap dönemi sonunda hasıl olan kazanç ve kar payı faaliyetin devamı süresince Hazineye ödenir. 

DİĞER HÜKÜMLER 

I. İdareden mütehassıl meblağın kayıtlara intikali:

Madde 35 – Suriyelilere ait el konulan taşınır ve taşınmaz mallarla her çeşit hak ve menfaatlarını idaresinden mütehassıl meblağ ve Maliye Bakanlığınca mal sandıklarına devrine lüzum gösterilen paralar, mal sandıklarında “Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilere ait mallar” adiyle emanetler defterine açılan partiye kaydolunur. 

II. Giderler:

Madde 36 – Suriyelilere ait malların tespit, bakım, muhafaza, idare, işletme ve taşınır malların tasfiyelerinin gerektirdiği her çeşit giderler, (Amme alacakları dahil) yukarda sözü edilen “Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilere ait mallar” hesabından ödenir.

III. Ödeme usulü:

Madde 37 – 36 ncı maddede belirtilen giderlerin yapılmasında, çeşitli ödemeler fişine taallukuna göre bütçe giderlerinde aranacak belgeler eklenir.

Komisyon kararına lüzum hasıl olan ödemelerde, karar, Maliyeye taalluk eden işler gibi ve 2490 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin b fıkrasında yazılı komisyonca ittihaz olunur.

IV. Milli Emlak Servislerince tutulacak kayıtlar:

Madde 38 – Emanet hesabına alınan ve bu hesaptan ödenen paraların kimlere ait olduğu ve kimlere ödendiğini göstermek üzere Milli Emlak servislerince ayrı bir defter tutulur.

Bu defterde mallarına el konulan her şahıs için yeteri kadar karşılıklı sahife ayrılır.

Emanet hesabına alınan paralar kime ait ise, miktarı, o şahıs için ayrılan karşılıklı sahifenin sağına yevmiye tarih ve numarasiyle neden mütevellit olduğu ve kimden tahsil edildiği tasrih edilmek suretiyle kaydedilir. 

Emanet hesabından yapılan ödemeler de aynı şekilde ve karşılıklı sahifenin soluna yazılır. 

V. Suriyeliler adına tahakkuk etmiş amme alacakları: 

Madde 39 – Suriye’liler adına tahakkuk etmiş amme alacaklarından 17/10/1966 tarihinden sonra ödenmesi gereken miktarlar için gecikme zammı aranılmaz.

Ödeme süreleri geçmiş amme alacakları 17/10/1966 tarihinden sonrası için gecikme zammına tabi tutulmaz. 

VI. Hazinece bütçeden yapılmış ve yapılacak giderler:

Madde 40 – El konulan mallar dolayısiyle ve emanet hesabında para olmaması sebebiyle Hazinece bütçeden yapılmış ve yapılacak giderler için ayrıca ve Milli Emlak servisleri tarafından bir defter tutulur. 

Bu defterde giderin miktarı ve mahiyetiyle yevmiye tarih ve numarası kim için yapıldığı belirtilir.

Birden fazla kişiler (Suriyeli) için yapılmış giderler, gideri icap ettiren işin mahiyetine göre bu kişiler arasında paylaştırılır. 

VII. Bütçeden yapılan giderlerin şahıs hesaplarına kaydı ve mahsubu: 

Madde 41 – Bütçeden yapılan giderler, giderin yapıldığı kişinin mallarının idaresinden elde olunan ve emanet hesabına alınan paradan bir muhasebe fişiyle bütçeye (Çeşitli gelirler) irat kaydedilir.

İrat kaydedilen meblağ, 38 inci madde uyarınca tutulan deftere ve o şahıs için ayrılmış karşılıklı sahifenin soluna yazılır.

VIII. Emanet hesabından yapılan ödemeler: 

Madde 42 – Emanet hesabında adına kayıtlı para olmayan Suriye’linin malları dolayısiyle bu hesaptan yapılmış ve yapılacak giderler, 38 inci madde uyarıncatutulan defterde o kimse için ayrılmış karşılıklı sahifenin soluna kaydedilir. 

IX. Şahıs dosyaları: 

Madde 43 – Milli Emlak servislerince mallarına el konulan her Suriye’li için, ayrı ayrı birer dosya tutulur. 

Bu dosyalar, o kimsenin malları dolayısiyle geçen bütün işlemleri ihtiva edecek şekilde düzenlenir.

X. Çeşitli işler:

Madde 44 – Türk uyruklu olup, Suriye’li ana veya babadan koca veya karıdan Türk mahkemelerince verilmiş bir ilama müsteniden nafaka alanların nafaka bedelleri, borçlunun Türkiye’de bulunan ve irat getiren mallarının bankalarda bloke edilmiş veya emanete alınmış gelirlerinden ödenir.

b) Suriye’lilerin ikamet ettikleri taşınmaz mallar: 

Madde 45 – Suriye uyruklularla bunların eşi ve çocukları Türkiye’de oturduğu takdirde, kendilerine eş ve çocuklarına ve ana ve babalarına ait olup Hazineceel konulan taşınmaz mallar için kira aranılmaz.

c) Tapusuz mallar: 

Madde 46 – 10 uncu madde gereğince tespit olunan taşınmaz mallar, usulüne uygun surette tebeyyün edecek hakiki maliklerinin muhtemel zararlarını önlemek üzere Hazinece kiraya verilir. Kira bedelleri emanet hesabında muhafaza edilir.

d) Taşınır malların satışı: 

Madde 47 – Suriye’lilere ait Hazinece el konulmuş taşınır mallardan, bozulması, çürümesi muhtemel olanlarla, muhafazalarında müşkilat çekilen ve yediemine teslimi külfetli ve sakıncalı görülenler aşağıda yazılı şekilde tasfiye olunur.

a) Pamuklar, Çukobirlik’e; buğday, arpa ve benzeri ürünler Toprak Mahsulleri Ofisine alım fiyatları üzerinden devredilir. 

b) Çukobirlik ve Toprak Mahsulleri Ofisince alınmayan pamuk ve ürünlerle,diğer taşınır mallar 242 sayılı Kanun hükümleri dairesinde satılır. 

Devir ve satış bedelleri, 35 inci madde gereğince emanet hesabına alınır.

e) Beyanname vermemiş olanlar:

Madde 48 – Gerek Türkiye’de malları bulunan Suriye’lilerden ve gerek Suriye’de malları bulunan Türklerden Resmi Gazete’nin 23/11/1966 gün ve 12459 sayılı nüshasında yayınlanan ilama rağmen henüz beyanname verememiş olanların gönderecekleri ve getirecekleri beyannamelerin kabulüne devam edilecektir. 

f) El konulan mallar için verilecek belge:

Madde 49 – Suriye uyruklular tarafından verilen beyannamelerde yazılı mal, hak ve menfaatler için beyanname verenlere veya bunların vekillerine 1/10/1966 gün ve 6/7104 sayılı kararnameye ilişkin yönetmeliğin 13 üncü maddesi esaslarına göre bir belge verilir.

g) Evvelce yapılmış işlemler: 

Madde 50 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar idarece yapılmışişlemler muteberdir. 

h) Yürürlük ve yürütme: 

Madde 51 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 52 – Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.

 

2 yorum

  1. Sayın başkanım. Yunan uyruklu kişilerin miras hakkını engelleyen 6/3801 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi yürürlükteyken Fuzuli şagil olarak taşınmazda zilyet olduğunu iddia eden kişilerden de geçmişe yönelik kira bedeli istenebilir mi?

    • Söz konusu taşınmaz Suriye uyruklu taşınmazı ve Hazine taşınmazı değil ise ecrimisil veya geçmişe dönük kira bedeli talep edilemez. Yani yunan uyruklu kişinin taşınmazını kullanan kişiden geçmişe yönelik kira bedeli istenemez.

Bir Cevap Yazın