016 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Suriye uyruklu kimselere ait borç, vergi, harç ve resim)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

İdarî Dâvalar Müş.                                                                                  Ankara, 11/7/1967

Sayı : 3232-45/0-14345/35

Konu : Suriye uyruklu kimselere ait borç, vergi, harç ve resim

Sıra No.: 16

………………………………… Valiliğine

İlgi : Defterdarlık.

Ek : 15 Ekim 1966 gün ve 3232-45-0/23322-49 sayılı genel yazıya.

1- Suriye uyruklu şahıslar aleyhine Türk mahkemelerinden sadır olmuş ve olacak ilâmlar muhtevası nafaka borçlarının,

2- Suriye uyruklu şahısların Türkiye’de el konulmuş taşınır ve taşınmaz mallarının zarurî işletme masraflarının,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında (S-L) rumuzu altında bloke edilmiş paralarla -satış ve istimlâk bedelleri hariç- taşınmaz malların gelirlerinden hasıl olan bloke paralardan ödenmesi,

3- Türkiye’ye gelen veya Türkiye’den geçen Suriye uyruklu turistlerin taşıtları ve yanlarında bulunan şahsî eşya ve paraları ile Türkiye’deki fuarlara iştirak eden Suriye uyruklu şahısların bu maksatla getirecekleri mallarına ve masraflarını karşılayacak paralarına el konulmaması,

hususlarını kapsayan Bakanlar Kurulunun 12/6/1967 gün ve 6/8320 sayılı Kararnemenin tam metni bu tebliğin sonuna yazılmıştır.

Nafaka borçları :

Kararnamenin birincisi maddesinin (a) fıkrasında da açıklandığı üzere, Suriye uyruklu şahısların, T.C. uyruklu olarak Türkiye’de ikamet eden karısı, kocası ve çocukları tarafından, Türkiye mahkemelerinde aleyhine açılmış istek veçhile karara bağlanmış nafaka taleplerinin, dâvalı şahsa ait olup T.C. Merkez Bankasında (S-L) rumuzu altında bloke edilmiş olan taşınmaz malların – satış ve istimlâk bedelleri hariç – gelirlerinden tahassül etmiş bir meblağ varsa oradan veya 1/10/1966 gün ve 6/7104 sayılı kararname gereğince tesbit olunup saymanlıkta “Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilere ait mallar” adı altında açılmış emanet hesabına alınan (borçluya ait) paradan ödenecektir.

Diğer borçlar :

(b) fıkrasında da yazılı olduğu gibi Suriye uyruklu şahıslar adına tahakkuk etmiş ve edecek olan her çeşit vergi, resim ve harçlarla bunların zam ve cezalarının yine aynı kaynaktan karşılanması gerekir. Ancak vergi borçlarının ödenmesinde şu husus nazara alınacaktır.

Suriye uyruklu şahıslara ait mal, hak ve menfaatlere el koyma kararı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesindeki mücbir sebepler beyanında olduğundan, Suriye uyruklu şahıs namına tahakkuk eden vergilerin gecikme zammına tabi tutulmaması gerekir.

İşletme masrafları :

1/10/1966 gün ve 6/7104 sayılı Kararname ile Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilere ait mal, hak ve menfaatlere – Suriye Hükûmetince mameleklerine el konulması hasebiyle – mağdur olan vatandaşlarımızın zararlarına karşılık tutulmak üzere el konulduğundan, bunların tasfiyesi tarihine kadar Hazinece işletilmesi elzemdir. İşletilme, bir masraf ihtiyarını icap ettiği cihetle bütçeden sarfedilmiş olan işletme, muhafaza, satış, taşıma ve buna benzer giderlerinin, bunların gelirlerinden hasıl olan bloke paralardan reddiyat suretiyle karşılanması  icabeder.

El koymadan istisna :

Türkiye’ye gelen veya transit geçen Suriye uyruklu turistlerin taşıtları ve yanlarında bulunan şahsî eşya ve paraları ile Türkiye’deki fuarlara iştirak edenlerin bu maksatla yurdumuza getirecekleri malları ve bu maksatla yapacakları masraflarını karşılayacak paraları, el koyma Kararnamesi kapsamı dışındadır.

Bilgi edinilmesi ve bu genel yazının mümkün olan sür’atle mülhakata tebliği ile gereğince işlem yapılmasının temini rica olunur.

F.YALÇINKAYA

Maliye Bakanı Y.

Rifat ÖZENÇ

Müsteşar Yardımcısı

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın