Romanya’da Millileştirme Tedbirleri veya Buna Benzer Kanuni ve İdari Diğer Tedbirlerden Zarar Görmüş Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Tasfiyesi Hakkında Yönetmelik

18.09.1976 tarihli ve 15711 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Konu

Madde 1- Romanya’da alınmış olan millileştirme tedbirleri veya buna benzer kanuni ve idari diğer tedbirlerden zarar görenler için 1/12/1966 gün ve 789 sayılı Kanunla tasdik edilmiş anlaşma gereğince Romen Hükümetinin ödediği tazminat 1987 sayılı Kanunun 7’nci maddesine göre bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dairesinde hak sahiplerine takdir ve tevzi olunur.

Takdir ve Tevzi Komisyonunun Görev ve Yetkileri:

Madde 2Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Takdir ve Tevzi Komisyonu tazminat verilmesini talep edenlerin hak sahibi olup olmadıklarını ve verilecek tazminat miktarını aşağıdaki usûl ve şekillere göre tespit eder.

a) Hak sahibi olduklarını iddia edenlerin ibraz ile mükellef oldukları belgelerin Komisyona tevdii için 1987 sayılı Kanunda gösterilen şekilde süreleri tayin eder.

b) Talep sahiplerinin tevdi ettikleri belgeleri tetkik ve hak sahibi olup olmadıklarını tayin eder.

c) Hak sahibi olduklarına karar verilmekle beraber, kıymeti tespit edilemeyenlerin veya ibraz ettikleri millileştirme belgesinde kıymet yazılı olmadığı gibi diğer belgelerinde de kıymete dair bilgi bulunmayanların mal, hak ve menfaatlerine emsallerine kıyasen Komisyonca kıymet takdir olunamadığı takdirde Romen Hükümetinden, el koyma tarihindeki kıymeti sorulmak üzere keyfıyeti, 1987 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin b bendi gereğince dış temsilciliklerimize intikal ettirir.

d) Hak sahibi olduklarına karar verilenlerin mal, hak ve menfaatlerinin kıymetlerini tesbit ve takdir eder.

e) Takdir ve tesbit olunan kıymetlerden ödemeye esas olacak miktarı tayin eder.

f) İstihkakların ödenmesine, Kanunun 10’uncu maddesi hükmü göz önüne alınarak, karar verir.

g) Komisyon kararlarına karşı Kanun gereğince Komisyon nezdinde ve bir defaya mahsus olmak üzere yapılan itirazları tetkik eder.

h)  Bu Yönetmelikle tutulması mecburi defterlerin ve işlerin çabuklaştırılması için lüzum görülecek basılı kağıtların formüllerini hazırlar ve yukarıda belirtilen fıkralardaki işlerle hak sahiplerinin tespit ve tazminatın dağıtımı ile ilgili her çeşit masraf (Komisyon Başkan ve Üyeleriyle personele verilecek ücret hariç) hakkında karar verir.

Takdir ve Tevzi Komisyonu Bürosu

Madde 3- Evrak ve dosya işlerini tanzim etmek, haberleşmeleri yapmak, gerekli defter ve kayıtları tutmak, dosyaları tetkik etmek işleri, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün daimi kadrolarında çalışan memurları arasından seçilmiş ve 1988 sayılı Kanuna göre kurulmuş bulunan Takdir ve Tevzi Komisyonu Bürosunda çalışan memurlar tarafından yürütülür. Bu büronun mesaisini tanzim ve murakebe, komisyon başkanına aittir.

Bu memurlara mezkür kanuna göre çıkarılan yönetmelikte tespit edilen ücretlerin ödenmesi ile iktifa olunur.

Komisyon Başkan ve Üyelerinin Ücretleri

Madde 4 – a)Takdir ve Tevzi Komisyonu Başkan ve Üyelerine ayrıca ücret verilmez. 1988 sayılı Kanun gereğince çıkarılan yönetmelikte belirtilen ücretler ödenir.

b) Takdir ve Tevzi Komisyonu Başkan ve üyeleriyle büroda görevlendirilecek memurların ücretleri ve sair giderler, Maliye Bakanlığı bütçesine bu maksatla konulan ve ileride konulacak olan ödenekten karşılanır

Komisyonun Toplantı Usulü

Madde 5 – Komisyon Maliye Bakanlığınca tespit edilecek gün ve saatlerde toplanarak çalışmalarını sürdürür.

Tutulacak Defterler

Madde 6 – Takdir ve Tevzi Komisyonu emrinde çalışacak büroda aşağıda yazılı defterlerin tutulması mecburidir.

a) Esas Defter:

Tazminat taleplerini muhtevi dosyalar bu deftere kaydedilir. Defterde her dosyanın gördüğü işlem buna mahsus sütunlara işaret olunur.

b) Komisyon Karar Defteri:

Komisyonca ittihaz olunan bütün kararların daktiloda yazılmış ve Komisyon Başkanı ile üyelerince imzalanmış birer nüshası, tarih ve müteselsil numarayı ihtiva edecek şekilde bu deftere yapıştırılır.

Karar’a muhalif kalan üye muhalefet sebeplerini yazarak kararı imzalamaya mecburdur.

Kararların tasdikli birer örneği ilgili bulundukları dosyalara konulur. Aynı kişi hakkında ittihaz olunan kararlar arasında irtibat sağlanır.

c) Geri Hesap Defteri:

Hak sahiplerinin alacaklarını ve kendilerine yapılan ödemeleri gösterir bu defterde, her hak sahibi için karşılıklı birer sahife tahsis olunur. Bu sahifenin numarası aynı zamanda o kimsenin cari hesap numarasıdır.

Defterin baş tarafına hak sahibinin adı, soyadı, sol sahifesine komisyonca karara bağlanan alacak ile bundan ödemeye esas teşkil edecek miktar, alacağın ilgili bulunduğu dosya numarası, karar tarih ve numarası sağ sahifesine (ayrı ayrı olmak üzere ) gerek avans ve gerekse kat’i surette yapılan ödemeler, ödeme hakkında ittihaz olunan kararın tarih ve numarası yazılır.

d) Banka Cari Hesap Defteri:

Banka mevcudunu ve bundan yapılan ödemeleri gösterecek olan bu defter, tazminatın yatırılmış bulunduğu her banka için ayrı ayrı tutulur.

Defterin sol sahifesine banka mevcudu, sağ sahifesine de çeklere veya havale mektubuna istinaden bu bankadan yapılan ödemeler yazılır.

Defter her gün mesai saati sonunda yekün edilir. Bankadan gelen dekontlarla karşılaştırılır ve ayrıca ödeme defteri ile mutabakat sağlanır. Herhangi bir sebeple yanlış, eksik veya fazla ödeme yapıldığı anlaşıldığı takdirde gerekli tedbirler alınmak üzere durum Komisyon Başkanına derhal bildirilir.

e) Gelen- Giden Evrak Kayıt Defteri:

Tazminatın tesbit ve dağıtımı ile ilgili olarak Komisyona gelen ve Komisyonca gönderilen evrak bu deftere kaydedilir. Bu kayıtlar arasında birbirine cevap teşkil edenler irtibatlandırılır.

Defterde, gelen ve giden evrakın dosya numarası behemehal gösterilir.

f) Posta Zimmet ve Takip Defteri:

Büroda biri adi yazışmalar, diğeri tebliğ mazbatalı zarfla yapılacak tebliğler için olmak üzere iki defter tutulur

Bundan başka tebliğ mazbatalı zarfın muhatabına tebliğ edildiğini gösterir tebliğ mazbatası üzerindeki tarihin veya iade tarihinin işaret olunacağı posta zimmetleri takip defteri adıyla bir defter daha tutulur.

g) Fihrist Defteri:

Tazminat için müracaat edenlerin hem ad ve hem de soyadlarına göre tutulacak fihrist defterlerinde o kimseye ait dosya numarası da gösterilir.

Tazminatın Ödeme Şekli ve Usulü

Madde 7- Komisyonca hak sahibi oldukları kabul edilen kimselere mal, hak ve menfaatlerinin takdir ve tesbit edilmiş kıymeti karşılığı olarak gerek kat’i ve gerek avans suretiyle yapılacak ödemelerde, icabına göre tazminatın yatırılmış bulunduğu bankaların çekleri kullanılır veya bu bankalarca leyhtara ödenmek üzere havale yapılır.

Çekler, Komisyon mührünü, Komisyon Başkanı ile Saymanın imzaları ve tanzim tarihini ihtiva eder.

Çek istihkak sahibine imza mukabili verilir.

Verilen çeklerin zayiinden istihkak sahibi mesuldür.

Yürütme ve Yürürlük:

Madde 8 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 –Bu Yönetmeliği Maliye Bakanı yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın