.789 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Lübnan Uyrukluların Taşınmazları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

2 nci Şube Md.

Sayı : 3232 – 45 / 22210 – 95                         Ankara, 23.12.1953

Sıra  No: 789

Ek: 27.10.1953 tarih ve 771 sıra numaralı genel yazıya.

Lübnan tabiiyetini bihakkın iktisap eden ve mülkiyet hakları sabit olan Lübnanlılara ait ihtilâfsız gayrimenküllerin, mütekabiliyet şartiyle sahiplerinin serbest tasaruflarına terkedildiği, üzerinde ihtilâf bulunan malların da; Lübnan Hükûmetiyle yapılacak emlâk müzakerelerinin neticesine talikan eskisi gibi idarelerine devam edileceği yukarıda tarih ve numarası zikredilen genel yazı ile tebliğ olunmuştu.

Herhangi bir yanlışlığa mahal kalmamak üzere;

Üzerinde ihtilâf bulunan mallar tabirinin, tasfiye kanunlarımız muvacehesinde halen durumları nizalı olan Lübnanlı emvali şeklinde anlaşılması icap etmektedir.

Ona göre muamele yapılması ve bu genel yazının bağlı olarak gönderilen nüshalarından kâfi miktarının mülhakata irsalinin temini rica olunur.

Maliye Vekili Y.

A Arıkan                                                                                           İsmail Özüt

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın