018 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Suriye Uyruklu Özel ve Tüzel Kişilerin Hazinece El Konulan Mallarının İdaresi Hk Yönetmelik)

 

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

İdarî Dâvalar Müş.                                                               Ankara, 7/11/1967

Sayı : 3232-45-51/23916

Konu : İdare Yönetmeliğinin mer’iyete konulduğu

Sıra No. : 18

………………………………… Valiliğine

1/10/1966 gün ve 6/7104 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Suriye Uyrukluların Mallarının Tesbiti ve Bu Mallara El Konulması Hakkında Yönetmelik” gereğince yurdumuzdaki Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilerin mal, hak ve menfaatlerine el konulduğu ve Hazinece işletilerek gelirlerinin saymanlıklarca “Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilere ait mallar”  adı altında açılan emanet hesabına alındığı, malûmdur.

28/5/1927 gün ve 1062 sayılı Kanun hükümlerine göre evvelce ittihaz olunan kararname gereğince el konulan taşınır ve taşınmaz mallarla bunlara müteferri hak ve menfaatlerin şekli idaresine dair Bankalar Kurulunun 25/9/1967 gün ve 6/8890 sayılı Kararnamesiyle yürürlüğe konulun  “Suriye Uyruklu Özel ve Tüzel Kişilerin Hazinece El Konulan Mallarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik” in tam metni bu tebliğin sonuna eklenmiştir.

Bilgi edinilmesi ve bu genel yazının mümkün olan sür’atle mülhakata tebliği ile gereğince işlem yapılmasının temini rica olunur.

Maliye Bakanı Y.

                 Rifat ÖZENÇ

Müsteşar Muavini

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın