2007-48669 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Suriyelilere ait el konulan taşınmazların idaresinden elde edilen gelirler)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.19/3232-45/0-3/48669 * 08.08.2007

Konu: Suriyelilere ait el konulan taşınmazların idaresinden elde edilen gelirler. (YAZININ PDF HALİ: 2007-48669)

OSMANİYE VALİLİĞİNE (Defterdar1ık)

Türk vatandaşlarının Suriye’deki malları, Suriye Devleti tarafından 1958 yılında çıkarılmış ve 1962 yılında uygulamaya konulmuş ‘Toprak Reformu Yasası’ çerçevesinde, bedel ödenmeksizin devletleştirilmiştir (millîleştirilmiştir). Buna karşılık, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve Türk vatandaşlarının mülkiyet haklarını ihlal niteliğindeki uygulamalarından Suriye Devletini vazgeçirmek amacıyla, 28.5.1927 tarih ve 1062 sayılı Kanun gereğince yürürlüğe konulmuş 01.10.1966 tarih ve 6/7104 sayılı Kararnameyle, Suriye uyruklu bütün gerçek ve tüzel kişilerin, Türkiye’deki taşınmazlarını serbestçe tasarruf etme haklarına Hazinece el konulmuştur. Yine, 28.5.1927 tarih ve 1062 sayılı Kanun gereğince yürürlüğe konulmuş 25.9.1967 tarih ve 6/8890 sayılı Kararnameyle de, 6/7104 sayılı Kararnameyle el konulmuş Suriye uyrukluların Türkiye’deki mal, hak ve menfaatlerinin yönetimi görevi, Maliye Bakanlığına (Millî Emlak Genel Müdürlüğü) verilmiştir.

28.5.1927 tarih ve 1062 sayılı Kanun gereğince yürürlüğe konulmuş 25.9.1967 tarih ve 6/8890 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Suriye Uyruklu Gerçek ve Tüzel Kişilerin Hazinece El Konulan Mallarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin;

-17’nci maddesinde: “Millî ve yabancı bütün bankalar, blokaj dışında kalan ve Hazine adına açtıkları özel bir hesaba alınan yerli ve yabancı para vesair kıymetleri bu hesapta muhafaza edecektir.”

-35’inci maddesinde: “Suriyelilere ait el konulan taşınır ve taşınmaz mallarla her çeşit hak ve menfaatlerin idaresinden mütehassıl meblağ ve Maliye Bakanlığınca malsandıklarına devrine lüzum gösterilen paralar, ‘ Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilere ait mallar ‘ adıyla adi emanetler defterinde açılan partiye kaydolunur.”;

-36’ncı maddesinde: “Suriyelilere ait malların tespit, bakım, muhafaza, idare, işletme ve taşınır malların tasfiyelerinin gerektirdiği her çeşit giderler, (Amme alacakları dahil) yukarıda sözü edilen ‘ Suriye uyruklu özel ve tüzel kişiler ait mallar’ hesabından ödenir.’

-38’inci maddesinde: “Emanet hesabına alınan ve bu hesaptan ödenen paraların kimlere ait olduğu ve kimlere ödendiğini göstermek üzere Millî Emlak servislerince ayrı bir defter tutulur…”

-43’üncü maddesinde: “Millî Emlak servislerince mallarına el konulan her Suriye ‘li için, ayrı ayrı birer dosya tutulur. Bu dosyalar, o kimsenin malları dolayısıyla geçen bütün işlemleri ihtiva edecek şekilde düzenlenir.”;

Hükümleri bulunmaktadır.

Muhasebat Kontrolörü İsmail Çobanoğlu tarafından hazırlanan 25.6.2007 tarih ve 121/İR.7/8 sayılı İnceleme Raporunda, Suriyelilere ait el konulan taşınır ve taşınmaz mallarla her çeşit hak ve menfaatlerin idaresinden elde edilen gelirlerin konulduğu hesaptan yapılan harcamaların, 25.9.1967 tarih ve 6/8890 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Suriye Uyruklu Gerçek ve Tüzel Kişilerin Hazinece El Konulan Mallarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğinin 36’ncı maddesine uygun olmadığı tespit edildiğinden, Suriyelilere ait el konulan taşınır ve taşınmak mallarla her çeşit hak ve menfaatlerin idaresinden elde edilen gelirlerin konulduğu hesaptan, söz konusu mallar, hak ve menfaatlerin, anılan yönetmeliğin 36’ncı maddesinde de belirtildiği üzere, tespitinin, bakımının, muhafazasının, idaresinin, işletmesinin ve tasfiyesinin gerektirdiği (amme alacakları dahil) harcamaların yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Bekir AYDINLI

Bakan a Genel Müdür

DAĞITIM: Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak Valiliklerine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın