Tapu ve Kadastro Mevzuatı

Kategori Adı
Kanunlar 0766 sayılı Tapulama Kanunu
Kanunlar 0810 sayılı Hakkı Karar ve Senetsiz Tasarrufat ve Tashihi Kayıt Muamelatının Sureti İcrasına Dair Kanun
Kanunlar 1515 sayılı Tapu Kayıtlarından Hukuki Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanun
Kanunlar 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirleri Kanunu
Kanunlar 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu
Kanunlar 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu
Kanunlar 2644 sayılı Tapu Kanunu
Kanunlar 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 3402 sayılı Kadastro Kanunu
Kanunlar 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
Kanunlar 4721 sayılı TÜRK MEDENÎ KANUNU
Kanunlar 5516 sayılı Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında Kanun
Kanunlar 6200 sayılı DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6546 sayılı ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6831 sayılı Orman Kanunu
Kanunlar 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Milli Emlak Genel Tebliğleri 151 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazları Açısından Kadastro İşlemleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri 179 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kadastro işlemleri döner sermaye ücretleri)
Milli Emlak Genel Yazısı 2015-09599 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (3402 sayılı Kanun’un 22 ve Geçici 8. Maddesi Gereğince Hazine Adına Yapılacak Tesciller)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-090330 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Milli emlak işlemlerinin WEB TAPU sistemi aracılığıyla TAKBİS üzerinden yapılması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-120862 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazinece taşınmazlara ilişkin açılan davalarda 3402 hak düşürücü süre)
Milli Emlak Genelgesi 2006-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Milli Emlak İşlemlerinde Döner Sermaye Ücreti)
Milli Emlak Genelgesi 2010-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Ormanların ve Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerin Kadastrosu)
Tüzükler MEZARLIKLAR HAKKINDAKİ NİZAMNAME
Tüzükler Tapu Kayıtlarından Hukuki Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanunun Tapu İdarelerince Sureti Tatbiki Hakkındaki Nizamname
Tüzükler TAPU PLÂNLARI TÜZÜĞÜ
Tüzükler Tapu Sicili Tüzüğü
Tüzükler Tapu Sicili Tüzüğü (Mülga)
Yönetmelikler 2859 Sayılı Kanuna Eklenen Ek 1. ve 2. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler 2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSU VE AYNI KANUNUN 2/B MADDESİNİN UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSUNUN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
Yönetmelikler Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği
Yönetmelikler Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Yönetmelikler DAVALI TAŞINMAZ MAL TUTANAKLARININ KADASTRO MAHKEMESİNE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler İTİRAZLARI İNCELEYECEK KADASTRO KOMİSYONUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler KADASTRO ÇALIŞMA ALANININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler KADASTRO ÇALIŞMA ALANLARINDAKİ TAŞINMAZ MALLARA GİREBİLECEK GÖREVLİLER HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler KADASTRO ÇALIŞMALARINDA TAKSİM SEBEBİYLE AYIRMA VE BİRLEŞTİRMELER HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler Kadastro Güncelleme Yönetmeliği
Yönetmelikler KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler Kadastro Kanunun 41. Madde Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİTLERİN TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Yönetmelikler Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARINI YENİLEME YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelik
Yönetmelikler Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik