İTİRAZLARI İNCELEYECEK KADASTRO KOMİSYONUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İTİRAZLARI İNCELEYECEK KADASTRO KOMİSYONUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Kaynak

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Resmi Gazete Tarihi

28.10.1987

Resmi Gazete Numarası

19618

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Dayanak

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3 ve 10 uncu maddelerine göre itirazları inceleyecek kadastro komisyonunun kuruluşu, görevi, üyelerinin niteliği, çalışma şekli, mahallinde inceleme ve komisyon tutanağı düzenleme usul ve esaslarını belirtmektedir.

Dayanak

Madde 2-  Bu yönetmelik, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/E maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kadastro Komisyonunun Kuruluşu

Madde 3-  Kadastro Komisyonu; kadastro müdürü veya Genel  Müdürlüğün olumlu görüşü alınmak suretiyle müdür yardımcısının başkanlığında kadastro müdürü veya itirazın mahiyetine göre kontrol mühendisi veya tasarruf kontrol memuru olmak üzere 3 kişiden oluşur. Kontrol mühendisinin bulunmaması veya izinli olması halinde yerine fenle ilgili kontrol memuru katılır. Komisyonun kurulması için başkan ve üyelerin tamamının bulunması şarttır.

Bu maddede ünvanları belirtilen memurlar,  bu maksatla açılmış okul veya kurslardan mezun olanlar arasından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce atanır.

(Ek: 26.09.2005 tarih ve 25948 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik ile) Ormanla ilgili itirazların incelenmesinde, kadastro komisyonuna ayrıca itiraza konu parsellerin sınırlandırma ve tespitinde görev almayan mahalli orman kuruluşunca görevlendirilecek bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi ile tarım müdürlüklerince görevlendirilecek bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi iştirak ettirilir.

(Ek: 26.09.2005 tarih ve 25948 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik ile) 4342 sayılı Mera Kanununun 7 nci maddesinin son fıkrası uyarınca yapılacak çalışmalarda, kadastro komisyonu; kadastro müdürü veya müdür yardımcısının başkanlığında kadastro üyesi, kontrol mühendisi ve ilgili tarım müdürlüğünce görevlendirilecek ziraat mühendisinden oluşur.

Kadastro Komisyonunun Görevi

Madde 4 –  Kadastro Komisyonları idari bir kuruluştur. Bunların görevi 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile sınırlandırılmıştır.

Kadastro Komisyonu :

a) (Değişik: 26.09.2005 tarih ve 25948 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik ile)[1] Kadastro teknisyenleri arasında ya da ormanla ilgili sınırlandırma ve tespitlerde kadastro teknisyenleri ile orman ve tarım kuruluşlarınca görevlendirilen elemanlar arasında görüş ayrılığı olduğu veya tarafların dayandığı kayıt ve belgelerin aynı kuvvet ve mahiyette görülmesi nedeniyle, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince çözümlenmek üzere gönderilen işlere,

b) Kontrol elemanları ile kadastro teknisyenleri arasında  Kadastro Kanununun 8. Maddesinde açıklanan konularda görüş ayrılığı bulunması nedeniyle bu aykırılığın giderilmesine,

c) (Değişik: 26.09.2005 tarih ve 25948 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik ile)[2] 3402 sayılı Kadastro Kanununun 8 inci maddesi uyarınca intikal ettirilen işlere,

d) (Değişik: 26.09.2005 tarih ve 25948 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik ile)[3] 3402 sayılı Kadastro Kanununun 4 üncü ve 9 uncu maddeleri uyarınca kadastro tespitlerine yapılan itirazlara,

e) (Değişik: 26.09.2005 tarih ve 25948 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik ile)İlgililerince son beyan döneminde beyanname verilmeyen veya hisseli olup da bir kısım hissedarlarca beyanda bulunulmayan veya beyan tarihinden sonra vasfı değişen taşınmazlara, kadastro ve dava harcı ile yargılama giderlerine esas olmak üzere kıymet takdir edilmesi işlerine,

f) (Ek: 26.09.2005 tarih ve 25948 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik ile) 4342 sayılı Mera Kanununun 7 nci maddesinin son fıkrası uyarınca, bu Kanun kapsamındaki kamu orta malı niteliğindeki yerlerin sınırlarının belirlenmesi işlerine,

Bakar.

İtirazın Süresi

Madde 5- (5.madde değişik: 26.09.2005 tarih ve 25948 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik ile)[4] Orman parsellerine, kadastro tutanaklarının düzenlendiği tarihten çalışma alanında ölçülecek orman parseli kalmadığına dair tutanağın düzenlendiği tarihe kadar, orman parselleri dışında kalan taşınmazlara ise kadastro tutanaklarının düzenlendiği tarihten kadastro ekibince çalışma alanında sınırlandırma ve tespit işlerinin bitirildiğine ve ölçülecek taşınmaz kalmadığına dair tutanağın düzenlendiği tarihe kadar itiraz edilebilir.

Madde 6-  İtiraz, kadastro müdürlüğüne veya kadastro teknisyenlerine verilen bir dilekçe ile yapılabileceği gibi kadastro tutanağına yazdırılmak suretiyle de yapılabilir. Adına tesbit yapılan kimse veya itirazda yararı olan kimseler itiraz edebilirler. İtiraz vekil aracılığı ile varsa kanuni temsilci tarafından da yapılabilir.

Bu durumda vekâletnamenin veya kanuni belgenin ilgililerince verilmesi zorunludur.

İtiraz Üzerine Yapılacak İşlem

Madde 7 –  İtirazla ilgili tutanak ve ekleri itiraz tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde kadastro komisyonuna intikal ettirilmek üzere kadastro müdürüne teslim edilir.

Kadastro müdürlüğüne intikal eden bütün itirazlar geliş sırasına göre örneği bu yönetmelikte ekli “itiraz defteri” ne kaydedilir ve itirazla ilgili yapılan işlemler bu defterde gösterilir.

Herhangi bir belgeye dayanmayan itirazlar müdürlükçe komisyona intikal ettirilmez ve bu husus ilgilisine bir yazı ile duyurulur. Bu duyuruda askı ilanı süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açılabileceği bildirilir.

Komisyon İncelemesi

Madde 8-  (Değişik: 26.09.2005 tarih ve 25948 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik ile)[5] Komisyon; orman parsellerine yapılan itirazları, tutanakların intikal tarihinden itibaren on beş gün içinde veya gerekçe gösterilmek suretiyle çalışma alanında ölçülecek orman parseli kalmadığına dair tutanağın düzenlendiği tarihe kadar, orman parselleri dışındaki diğer taşınmazlara yapılan itirazları ise, tutanakların intikal tarihinden itibaren bir ay içinde veya gerekçe göstermek suretiyle çalışma alanında ölçülecek taşınmaz kalmadığına dair tutanağın düzenlendiği tarihe kadar inceleyerek sonuçlandırır.

a- İtirazlı işlere ilişkin inceleme aşağıdaki şekilde olur.

Kadastro tesbitlerine yapılan itirazlar sınırlandırılmıştır. Ancak iki halde ;

1-Tesbiti esas alınan belgenin geçersiz olduğu ileri sürülüyorsa (1515 sayılı tapu kayıtlarından  hukuki kıymetlerini kaybetmiş olanların tasfiyesine dair kanun veya 3402 sayılı Kadastro kanununu 13/B-c maddesi uyarınca tapu kaydının geçersiz hale gelmesi, parmak izi ile düzenlenen senetlerin hukuk usulü muhakemeleri kanunun öngördüğü şekle uygun olmaması veya belgelerin sahte olması gibi,)

2-Tesbit bir belgeye veya bilirkişi beyanlarına dayalı olarak yapılmakla birlikte taşınmazmal üzerinde hak iddia eden kimse belgeye dayanıyorsa (Kadastro Kanununun 10.maddsei yarınca itiraz nedeniyle ibraz edilen belgelere karşı şahit dinlenemez)

Yapılan itirazlar incelenir.

Komisyonun buradaki incelemesi sadece belgenin hukuksal durumu ile belgenin bu yere ait olup olmadığı hususu ile sınırlıdır. Komisyon  gönderilen tutanaktaki bilgilerden gerektiğinde tutanakta beyanları alınan kimselerinde görüşlerinden yararlanmak suretiyle hak sahibini belli eder.

Aynı parsel için birden fazla itiraz yapılması halinde itirazlar henüz sonuçlandırılmamış ise birlikte incelenerek sonuçlandırılır. İtirazların sonuca bağlanmasından sonra yapılacak itirazlar ise ayrıca incelenip yeniden komisyon tutanağı düzenlenir. Ancak askı cetvellerinde bütün itirazlar incelenerek en son durum gösterilir.

b- İtiraz dışındaki işlerin incelenmesi aşağıdaki şekilde yapılır.

Burada komisyon inceleme ve araştırma ile sınırlandırılmamıştır. Komisyon gerektiğinde mahallinde uygulama soruşturma ve inceleme yapar. Bilirkişi muhtar ve 3. şahısları  dinleyerek gerçek hak sahibini belirler.

a ve b bentlerine göre hak sahibi belirlendikten sonra eski tutanağın yerine kain olmak üzere komisyon tutanağı düzenlenir. Bu tutanak komisyon üyeleri ile bilgilerine başvurulan kimseler tarafından imza edilir. Komisyon üyeleri arasında görüş ayrılığı olduğu takdirde tam üye sayısı ile toplanarak oy çokluğuna dayalı olarak tutanak düzenlenir.

Komisyonca düzenlenen tutanakların sonucu kadastro kanununun 11.maddesi uyarınca yapılacak askı ilanında belirtilir. İtiraz eden kimse itirazı için doğrudan başvurduğu zaman kendisine tebligat yapılmayacağı sonucun askı ilanında açıklanacağı hatırlatılır.

Kadastro Kanununu 9 ve 10.maddelerinde kamu kurum ve kuruluşları hakkında bir ayrım yapılmadığı için itiraz eden özel veya tüzel kişi ayrımı yapılmadan yukarıdaki ilkeler gözönünde bulundurulur.

İtiraz edenin ayrıca 30 günlük askı ilanı süresinde kadastro mahkemesine dava açma hakkı vardır.

Komisyonun Kendisini Yetkisiz Gördüğü Haller

Madde 9- Aynı kuvvet ve mahiyetteki belgelerin uygulanmasında sonuca varılmayan veya çözümü kanunlarla mahkemelerin takdirine bırakılan konularda, kadastro komisyonu tarafından gerekçe gösterilmek suretiyle düzenlenecek komisyon tutanağı ekleri ile birlikte kadastro mahkemesine devredilir.

İtirazın Geri Alınması

Madde 10-  Kadastro tutanağına karşı teknisyenlere veya kadastro müdürlüğüne yapılan itirazın herhangi bir nedenle geri alınmasının istenilmesi halinde komisyonca kimlik tesbiti yapıldıktan sonra itirazın geri alınma nedeni açıklanıp bir tutanak düzenlenerek itiraz edenin imzası alındıktan sonra itiraz kaldırılır. Bu konuda düzenlenen tutanak kadastro tutanağına eklenir. Ayrıca tutanağın ve itiraz kayıt defterinin ilgili sütununa itirazın kaldırıldığı işaret edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 11-  Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 –  Bu yönetmelik hükümlerini Tapu Ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.


 

  1. Bendin değişiklikten önceki şekli:a) Çalışma alanı sınırı içinde veya bitişiğindeki taşınmazmallar ile dışında toplu olarak bulunan taşınmazmallardan kadastro tutanağı düzenlenmeyen yerlerin, kadastroya tabi olması yolunda iddia bulunduğu takdirde, Kadastro Kanununun 7/4 maddesi uyarınca düzenlenen tutanakların geometrik ve hukuksal konuların çözümlenmesine,

  2. Bendin değişiklikten önceki şeklic) Kadastro Kanununun 9.maddesi uyarınca kadastro tespitlerine yapılan itirazlara,

  3. Bendin değişiklikten önceki şeklid) Kadastrosu yapılan yerlerde, son beyan dönemi emlak vergisi değeri belli olmayan taşınmazmallara, kadastro ve dava harcı ile yargılama giderlerine esas olmak üzere kıymet takdir edilmesi işlerine,

  4. Maddenin değişiklikten önceki şekliMadde 5- İtiraz, kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibinin çalışma alanında parsellerin sınırlandırma ve tesbit işlerini bitirdiğine ve ölçülecek taşınmazmal kalmadığına dair tutanağın düzenlendiği tarihe kadar yapılabilir.

  5. Fıkranın değişiklikten önceki şekli:Komisyon, kendisine intikal eden işlerle itirazlı tutanakları intikal tarihinden itibaren 1 ay içinde veya gerekçe göstermek suretiyle en geç çalışma alanında kadastro ekibinin faaliyeti sona erinceye kadar sonuçlandırır.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın