179 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kadastro işlemleri döner sermaye ücretleri)

T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG.0 9/3251-12616/20786         Ankara, 14 Mayıs 1993

KONU: Kadastro işlemleri

MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 179)

Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 23.2.1993 tarih ve 1993/2 no. lu Genelgesi ile “TKGM Kadastro Müdürlüklerinde Döner sermaye Uygulamasına İlişkin Yönerge” yürürlüğe konulmuştur.

Yönergenin 19 ve 28. maddelerine göre Hazineye ait taşınmaz mallardan okul, cami, hastahane, spor tesisleri, sağlık ocağı, karakol, Hükümet binası gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesislerden, Yönergede belirtilen hizmet bedeli veya ücret alınmayacaktır ve Hazinenin bu konudaki talepleri bedelsiz karşılanacaktır.

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak, Yönergenin uygulanışı sırasında, Hazine taşınmaz mallarıyla ilgili olarak, Yönergenin 2/a maddesinde belirtilen işlemler nedeniyle de Hazinece yapılan taleplerin bedelsiz karşılanması konusunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bir örneği ekli 14.5.1993 tarihli Protokol düzenlenmiştir.

Söz konusu Yönergenin uygulanmasında, belirtilen Protokol ve açıklanan hükümlere göre işlem yapılmasını rica ederim.

Ek : 14.5.1993 tarihli protokol

BAKAN ADINA

Şafak KAYNAK

Millî Emlâk Genel Müdürü

DAĞITIM :

1. Valiliklere,

2. Kaymakamlıklara.

PROTOKOL

Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü arasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 23.2.1993 tarih ve 1993/2 no.lu Genelgesi ile yürürlüğe konulan “TKGM Kadastro Müdürlüklerinde Döner Sermaye Uygulamasına İlişkin Yönerge” nin Hazineye ait taşınmaz mallara ait işlemlerde uygulanışı konusunda aşağıdaki protokol düzenlenmiştir.

Madde 1. Bu protokolün uygulanmasında :

a) Hazine taşınmaz malı; tapu sicilinde Hazine adına kayıtlı veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları;

b) İlgilisi : Hazine taşınmaz malını kiralamak, satınalmak, herhangi bir amaca tahsis ettirmek, görmek ya da yararlanmak isteyen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini;

c) Yönerge; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 23.2.1993 tarih ve 1993/2 sayılı Genelgesi eki Yönergeyi;

ifade eder.

Madde 2. Hazine taşınmaz mallarıyla ilgili olarak Hazinece talep edilen işlemler nedeniyle, Yönergenin 2/a maddesinde belirtilen hizmet bedeli veya ücret alınmaz, bu işlemler bedelsiz yapılır.

Madde 3. Hazine taşınmaz mallarıyla ilgili olarak Yönergenin 2/a maddesinde gösterilen işlemler, Hazine dışındaki ilgililerince talep edilirse, Yönergede belirtilen hizmet bedeli, ilgilisince ödenir.

Madde 4. 3 üncü maddede belirtilen hizmetlerin ilgililere verilmesi için gerektiğinde millî emlâk teşkilatı tarafından kadastro teşkilatına durum bir yazı ile bildirilir.

Dört madde ve iki nüsha olan bu protokol taraflarca 14/5/1993 tarihinde tanzim ve imza edildi.

Şafak KAYNAK                                                             A. Yüksel AKIN

            Millî Emlâk  Genel Müdürü                         Tapu ve Kadastro Genel Müdürü

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın