KADASTRO ÇALIŞMA ALANLARINDAKİ TAŞINMAZ MALLARA GİREBİLECEK GÖREVLİLER HAKKINDA YÖNETMELİK

KADASTRO ÇALIŞMA ALANLARINDAKİ TAŞINMAZ MALLARAGİREBİLECEK GÖREVLİLER HAKKINDA YÖNETMELİK (28.10.1987 tarih ve 19618 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 –   Bu yönetmeliğin amacı, kadastrosu yapılan çalışma alanları içerisindeki taşınmazmallara kadastro görevlilerinin girme şekli ile ilgili hususları belirlemektir.

Dayanak

Madde 2 –   Bu yönetmelik 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/İ maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 3 –  Bu yönetmelikte geçen ;

a) Görevliler:  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veya Kadastro Müdürlüğü personeli ile kadastro ekibinde görev alacak muhtar ve bilirkişiler ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 39. Maddesi uyarınca kadastronun fenni işlerinin yapımını üstlenen özel hukuk gerçek ve tüzel kişilikler personelini,

b) Yetki Belgesi:  Kadastro çalışmaları için taşınmazmallara girmeye yetkili olan görevlilere verilen belgeyi ,

c) Açık Girişi Olmayan Taşınmazmal : Etrafı, çit, tahta perde, tel örgü, duvar veya benzeri  bir tesis ile çevrilmiş içinde Binası olan veya olmayan taşınmazmallara ,

d)Bina : Mesken, dükkan,  depo, büro , ardiye ve benzeri taşınmazmalları

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Yetki Belgesinin Verilmesi

Madde 4 –  Kadastro çalışmaları için taşınmazmallara girme yetkisine sahip kadastro görevlilerine örneği bu yönetmeliğe ekli yetki belgesi verilir (Ek:1)

Bu belge, kadastro müdürünce düzenlenir ve mahallin mülki amirince tasdik edilir.

Yetki belgesi kadastro çalışması yapılan alanlarda hizmetin devamı müddetince geçerlidir. Kadastro çalışmasının bitmesi yada kadastro görevlisinin hangi sebeple  olursa olsun  bölgedeki görevinin sona ermesi halinde, bu belgeler düzenleyenler tarafından geri alınarak iptal edilir.

Bu belgeleri n kimlere verildiği,  veriliş tarihi ve iptal tarihi kadastro müdürlüğüce tutulacak bir deftere kaydedilir. (Ek:2)

Taşınmazmallara Girme

Madde 5-  Kadastro çalışmaları sırasında yetki belgesi olanlar ile bunların  sorumluluğundaki yardımcı elemanlar ve kişilerce çalışmaları devam ettiği sürede :

a- Açık girişi olan taşınmazmallara, ilgilisi hazır olamazsa dahi gün doğumundan gün batımına kadar,

b- Açık girişi olmayan taşınmazmallara , mesai saatleri içinde , malik, zilyet,  kiracı, yarıcı, ortakçı ve  benzeri bir sıfatla taşınmazmalı kullananlar ile bekçi, nöbetçi ve benzeri bir sıfatla , kullanıcı adına hareket eden sorumlulara alışılmış vasıtalarla haber verilmek suretiyle

c- Binalara , mesai saatleri dahilinde ve içinde oturan yada kullananların muvafakatı alınarak,

Girilir.

Muvafakat verilmediği takdirde, bu gibi yerlere mahkeme kararı ile girilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zarar ve Ziyan

Zarar ve Ziyanın Tesbiti

Madde 6-  Kadastro görevlileri ile bunların sorumluluğundaki yardımcı eleman ve kişiler görevleri gereği yaptıkları çalışmalar sırasında taşınmazmala  burada bulunan her türlü mal veya ürüne herhangi bir zarar ve ziyan verdikleri takdirde hak sahibi veya hak sahibi adına hareket edenin isteği üzerine durum yetki  belgesi sahibi kadastro görevlisi tarafından bir tutanakla olay yerinde tesbit olunur.

Bu tutanakta zarar ve ziyana sebep olan kişi veya kişiler ile hadisenin oluş şekli ve nelere zarar ve ziyan verildiği belirlenir.

Zarar ve Ziyanın Tazmini

Madde 7 –  Belge sahiplerinin kusur sonucu doğan zara ve ziyanın tazmininden , görevi veren kuruluş birinci derecede sorumludur.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 13. Ve 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 917.maddesi gereğince kuruluş görevlilere şahsi kusurları sebebi ile rücu etme hakkını haizdir.

Tazminatın Ödenmesi ve gerektiğinde zarar ve ziyanı doğuranlara yüklenmesinde borçlar kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 8-  Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 –  Bu yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın