2020-090330 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Milli emlak işlemlerinin WEB TAPU sistemi aracılığıyla TAKBİS üzerinden yapılması)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı : 10601596-900-E.90330 21.04.2020

Konu: Web Tapu  (YAZININ PDF HALİ: 2020-090330)

DAĞITIM YERLERİNE

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüz arasında web tapu sistemi üzerinden elektronik ortamda işlem yapılmasına ilişin protokol 18.03.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anılan protokol ile tapu müdürlükleri ve Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra birimlerinin yoğunluğunu azaltmak, işlem süreçlerini kısaltarak verimliliği artırmak ve sürekli kılmak, tapu ve milli emlak hizmetlerinin etkin, hızlı, güvenli ve elektronik ortamda sunumu ile personelin iş yükünün azaltılması suretiyle çalışan ve vatandaş memnuniyetini sağlamak, yazışma usulüyle yapılan bütün kamu haczi ile Kurum tarafından talep edilen ve TKGM tarafından uygun görülen diğer tapu ve kadastro işlemlerinin WEB TAPU sistemi aracılığıyla TAKBİS üzerinden güvenli elektronik ortamda yapılmasını sağlamak ve milli emlak birimleri iş ve işlemlerinin WEB TAPU portalı üzerinden yapılması amacıyla “https://webtapu.tkgm.gov.tr/” web sitesi üzerinden giriş yapılarak, aynı sitede yer alan kullanım kılavuzunun ” https://webtapu.tkgm.gov.tr/haber/kurum-portali-kullanim-kilavuzu” belirtilen şekilde işlemlerin tamamlanması amaçlanmaktadır.

Buna göre; söz konusu protokolün;

-Sistem ve Veri Güvenliğine İlişkin Hüküm ve Sorumluluklar Başlıklı 7 nci maddesinin 8 inci bendinde;

“7.8. WEB TAPU’ya erişim için verilecek kullanıcı adları ve parolaların gizliliğinden kullanıcı ve parolayı alan Kurum sorumludur.”,

-Protokol hükümlerinin İhlali ve Hukuki Sorumluluk Başlıklı 8 inci maddesinde;

“8.1. Protokol kapsamında paylaşılan bilgilerden faydalanan diğer görevliler de bu Protokol hükümlerine tabidir. WEB TAPU’nun bütün aşamalarında görev yapan yetkililer de protokolde belirtilen esaslara uymakla yükümlüdürler.

 8.2. Kurum tarafından WEB TAPU’nun kullanılmasında, Anayasa hükümleri, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan devlet sırrına, kişisel verilerin korunmasına, özel hayatın gizliliğine, adres bilgilerinin, gizlilik kurallarına ve kullanımından kaynaklanan hukuki sorumluluk hükümlerine, mahkemelerce verilen gizlilik kararları, veri erişim ve paylaşım yetkisine ilişkin hükümler esas alınır.

 8.3. Erişilen ve paylaşılan veriler, işbu protokol kapsamında kendi görev alanları gereğince gerçekleştirecekleri işlemler haricinde, başka Kurum, kuruluş ve üçüncü şahıslara kullandırılamaz, verilemez, satılamaz ve yayınlanamaz. Ticari ürün haline getirilemez, ticari veya gelir getirici faaliyetlerde kullanılamaz. Aksi halde sorumlular için yasal hükümler uygulanacaktır. Kurum aldığı verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumakla yükümlüdür.”,

“Protokolün süresi, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl olarak belirlenmiştir. Bu sürenin sonunda 30 (otuz) gün önce taraflarca fesih ile ilgili yazılı talepte bulunulmaması halinde protokol birer yıllık süreler ile uzatılmış sayılır. Taraflardan birinin bu Protokol hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya protokol hükümlerine aykırı davranması halinde; yükümlüğün yerine getirilmesi veya protokol hükümlerine uygun davranılması gerektiği karşı tarafa yazılı olarak tebliğ edilir. Tebliğden itibaren en fazla 2 ay (altmış) günlük süre sonunda bu yükümlülük yerine getirilmezse ya da aykırılığın devamı halinde karşı tarafa bildirim yapılmak suretiyle süre beklenmeksizin ya da taraflardan biri sebep göstermeksizin 30 (otuz) gün önceden haber vermek koşulu ile tek taraflı olarak protokolü feshedebilir. Protokole uyulmaması nedeniyle doğacak sorumluluklardan dolayı tarafların genel hükümlere göre hukuki veya cezai yollara başvurma hakkı saklıdır.” hükümleri belirtilmiştir.

Bu kapsamda,

  • Yazımız eki listede ad, soyad ve iletişim bilgileri bulunan Emlak/Milli Emlak Müdür ve Yardımcılarının (Vekaleten edenler dahil) WEB TAPU sistemini kullanması uygun görülmüş olup, söz konusu personele Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce tanımlanacak kullanıcı adı ve şifreleri SMS aracılığıyla bildirilecektir.
  • İl ve ilçe birimlerinde söz konusu görevlendirmelerde meydana gelecek değişikliklerin ve yeni kullanıcıların tanımlanmasına ihtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlüğümüz ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bilgilendirilmesi ve konu hakkındaki sorumluluğun protokol hükümlerince anılan listedeki personele ait olduğunun duyurulması hususunda bilgi edinilmesini ve gereğini arz/rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN

Genel Müdür

Ek: Liste

Gereği:            Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğüne       Bilgi: Taşra Teşkilatına

2 yorum

Bir Cevap Yazın