0810 sayılı Hakkı Karar ve Senetsiz Tasarrufat ve Tashihi Kayıt Muamelatının Sureti İcrasına Dair Kanun

Hakkı Karar ve Senetsiz Tasarrufat ve Tashihi Kayıt Muamelâtının Sureti İcrasına Dair Kanun

(Resmî Ceride ile neşir ve ilâm: 29/11/1926 – sayı . 359)

1. Madde- Tapu senedatından ve kayıtlarında mazmununa taallûk etmeyen bir hata vukua getirilmiş olan veya hududu kadimesi dahilinde senetlerinde vazıh miktardan fazla zuhur edip tashihi istenilen veyahut hakkı kayardan ve senetsiz tasarrufattan bulunmasına mebni tapu senedine raptı talep olunan emvali gayrimenkule hakkında kaza ve nevahi tapu dairelerince icra kılınacak tetkikat ve tahkikatı havi evrak, mahalleri tapu dairelerinden lieclittetkik vilâyet tapu idarelerine gönderilir.

2. Madde- Birinci maddede muharrer olup vilâyet tapu dairelerine gönderilen evrakı tahkikiye defterdar veya muhasebecilerin riyasetinde tapu müdürlerile başkâtip ve tapu memurlarından ibaret olarak teşekkül edecek encümen tarafından tetkik olunarak muamelei cariye usul ve kanununa muvafık görüldüğü takdirde heyetin imzaları tahtında tanzim olunacak mazbatalar ile beraber nihayet bir hafta zarfında mahallerine iade ve merkezi vilâyette cereyan edecek emsali işlerde dahi mezkûrencümen marifetile icabı ba mazbata tayin olunur. Defterdar ve muhasebeciler bulunmadığı zamanda tapu müdürleri encümene riyaset eder.

3. Madde- Evrakı tahkikiyeden encümence muhtacı istizan bir cihet görüldüğü veya ittihaz olunan karara alâkadarı tarafından itiraz vaki olduğu takdirde evrak, teferrüatile beraber Tapu müdüriyeti umumiyesine irsal ve orada müteşekkil encümeni müdiran tarafından on beş gün zarfında tetkik ve bir karara raptedilerek mahalline iade olunur. İşbu karara dahi razı olmavan arazi sahipleri mahkemeye müracaatta muhtardır.

4. Madde- İkinci ve üçüncü maddeler mucibince evrakı tetkik ve alâkadaramn lehlerine mazbataları tanzim olunan muamelâtı mebhuse hakkında tapu dairelerince usulen kayıt ve tesis ve tapu senedi tanzim ve ita olunur.

5. Madde- Defteri hakani idarelerinin tensikat ve teşkilâtına mütedair 17 temmuz 1323 tarihli nizamnamenin on dördüncü ve on dokuzuncu bentleri mülgadır.

6. Madde- işbu kanun neşri tarihinden muteberdir.

7. Madde- İşbu kanun ahkâmının icrasına Maliye vekili me-

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın