2010-01 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Ormanların ve Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerin Kadastrosu)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.03.00.00/3251-0/010527 18.03.2010

Konu: Ormanların ve Hazine adına orman sınırı dışına çıkartılan yerlerin kadastrosu ve tescili

GENELGE (2010/1)

İlgi: a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 30.12.2005 tarihli ve B.09.ı.TKG0100001-073/1616 (2005/22) sayılı Genelgesi.

b) 6.3.2006 tarihli ve B.07.O.MEG.O.9/3251-O/8711 (2006/3) sayılı Genelgemiz.

c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 29.1.2010 tarihli ve B.09.ı.TKG0100001-073/1694 (2010/1) sayılı Genelgesi.

3.3.2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 22.2.2005 tarihli ve 5304 sayılı Kanunla 3402 sayılı Kadastro Kanununun ormanlara yönelik 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 22 nci maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklikler ile bu Kanuna eklenen geçici 7 nci maddede yer alan hükümlerin uygulanmasında izlenecek hususların Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ilgi (a) Genelgeleriyle mahalli teşkilatlarına duyurulması üzerine; ormanlar ile 6831 sayılı Orman Kanununun mülga 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi, 2896 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin (B) bendi (2/13 maddesi) ile halen yürürlükte olan 3302 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin (A) ve (B) bentleri (2/A ve 2/B maddeleri) uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan, yerlerin kadastro ve tescil işlemlerinde teşkilatımızı ilgilendiren hususlarda ilgi (a) Genelge gereğince işlem yapılması gerektiği ilgi (b) Genelgemiz ile bildirilmişti.

27.1.2009 tarihli ve 27123 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 15.1.2009 tarihli ve 5831 sayılı Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; 6831 sayılı Orman Kanununun 7, 9 ve 45 inci maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek 10 uncu maddenin eklenmesi, yine aynı Kanunla 22.2.2005 tarihli ve 5304 sayılı Kanunla değişik 3402 sayılı Kadastro Kanununun ormanların kadastrosuna yönelik geçici 7 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek 4 ve geçici 8 inci maddelerin eklenmesi üzerine; ormanların ve Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan yerlerin kadastrosunda ve Tapu Siciline tescilinde izlenecek hususların açıklanması amacıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hazırlanarak mahalli birimlerine duyurulan ve ilgi (a) Genelgelerinin de yürürlükten kaldırıldığı bildirilen ilgi (c) Genelgenin örneği ilişikte gönderilmektedir.

Buna göre, ilgi (b) Genelgemiz yürürlükten kaldırılmış olup, ormanların ve Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan yerlerin kadastrosu ve Tapu Siciline tescili işlemlerinde teşkilatımızı ilgilendiren hususlarda ilgi (c) Genelgenin dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgilerini, gereğini ve bu Genelgenin çoğaltılarak İlinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

H.Abdullah KAYA

Bakan a.Genel Müdür

EK: Genelge örneği (14 sayfa)

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı

Sayı: B.09.ı.TKG0100001- 073/ 29 Ocak 2010

Konu Ormanların Kadastrosu ve Tescili

GENELGE NO: 1694 (2010/1)

…TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

… TAPU SİCİLMÜDÜRLÜĞÜNE

…KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) 30 12.2005 tarihli ve B.09.ı.TKG0100001-073/1616 (2005/22) sayılı genelge,

b) 04.08.2009 tarihli ve B.09.ı.TKG0100001-073/1686 (2009/15) sayılı genelge.

27 Ocak 2009 tarihli ve 27123 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan 15.01.2009 tarihli ve 5831 sayılı Tapu Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; 6831 sayılı Orman Kanununun 7, 9 ve 45 inci maddeleri değiştirilmiş, Kanuna Ek 10 uncu madde eklenmiştir. Yine aynı Kanunla, 22.02.2005 tarihli ve 5304 sayılı Kanunla değişik 3402 sayılı Kadastro Kanununun ormanların kadastrosuna yönelik Geçici 7 nci maddesi değiştirilmiş, Kanuna Ek 4 ve Geçici 8 inci maddeler eklenmiştir.

15.012009 tarihli ve 5831 sayılı Kanunla, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 3402 sayılı Kadastro Kanununda yapılan yeni düzenlemeler nedeniyle, ormanların ve Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan yerlerin tapu siciline tescilinde ve kadastrosunda izlenecek hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1- KADASTROSU TAMAMLANMIŞ YERLERDE UYGULAMA

Orman kadastro komisyonlarınca, 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca ormanın sınırlandırması ve aynı Kanunun 2 nci maddesinin (A) veya (B) bentleri uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkartma işlemi tamamlanıp ilan sonucu kesinleştirilmek suretiyle, harita ve tutanakları İdaremize gönderilerek tescil talebinde bulunulması halinde; Kadastro müdürlüklerince, orman haritaları ve bu haritaların yapımına ilişkin ölçü değerleri ve belgeleri kontrol edilerek, yürürlükteki teknik esaslara uygun olup olmadığı belirlenir. Ayrıca, orman haritaları ile kadastro (kadastro/tapulama) paftaları kenarlaştırılmak suretiyle aralarında mükerrerlik bulunup bulunmadığı tespit edilir.

Orman haritalarının kontrolü sonucunda;

Orman haritalarının teknik mevzuata uygun olmadığı tespit edilirse; orman haritalarının kontrolü sonucu tespit edilen hataların neler olduğu hususlarını gerekçeleri ile açıklayan bir rapor düzenlenir ve rapor kontrol edenlerle birlikte kontrol mühendisi tarafından imzalanır. Bu rapor ile tescil için idaremize gönderilmiş bulunan orman haritaları ve ekleri, 4999 sayılı Kanunla değişik 6831 sayılı Orman Kanununun 9 uncu maddesine göre düzeltilmek ve eksiklikleri tamamlanmak üzere, bir yazı ekinde mahalli orman kuruluşuna gönderilir.

Kadastro (kadastro/tapulama) paftalarının hatalı olduğu tespit edilirse; kadastro paftasında tespit edilecek hatalar, mevzuatına uygun olarak kadastro müdürlüğünce giderilir.

3402 sayılı Kanunun Ek-4 madde kapsamında yapılacak çalışmalarda ise ilgi (b) genelgeye göre işlem yapılır.

A- Ormanların ve 6831 sayılı Kanunun 2/A veya 2/B Maddelerine Göre Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerin Tescili;

Kadastro müdürlüğünce; kontrol işlemi sonucu teknik mevzuatına uygun olduğu tespit edilen ya da teknik mevzuatına uygun hale getirilmesi sağlanan kesinleşmiş orman haritaları, ait olduğu köy veya mahallenin kadastro paftalarına işlenerek tescil bildirimi (beyanname) düzenlenir.

Orman haritalarının kadastro paftaları ile kenarlaştırılması sonucunda; kadastro veya tapulama sonucu gerçek veya tüzel kişiler (Hazine hariç) adına tapu kütüğüne tescili yapılmış taşınmazlardan, kısmen veya tamamen orman sınırı içinde yada 6831 sayılı Kanunun 2/A veya 2/B maddeleri uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan alanda kalmak suretiyle mükerrerlik teşkil edenler varsa, bunların mükerrerlik durumunu gösterir kadastro haritasının bir örneği ile bu taşınmazların ada ve parsel numaralarını, mükerrer olan kısımların yüzölçümünü ve maliklerinin kimlik bilgilerini gösterir şekilde düzenlenecek listesi, tescil talebinde bulunan orman idaresi ile mahalli maliye kuruluşuna bir yazı ekinde gönderilir. Bu yazıda, listede belirtilen taşınmazların ormanda/6831 sayılı Kanunun 2/A veya 2/13 maddeleri uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan alanda kalan kısımlarına ait tapu kayıtlarının kamulaştırma suretiyle veya hükmen iptali sağlanmadıkça Hazine adına tescillerinin yapılmayacağı belirtilir.

Tescil bildiriminde; mükerrerlik teşkil eden, gerçek veya tüzel kişiler (Hazine hariç) adına tescilli taşınmazların yüzölçümleri, ormanın/6831 sayılı Kanunun 2/A veya 2/13 maddeleri uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan alanın yüzölçümünden düşülür.

Orman idaresinden gönderilen orman kadastro dosyası ile mahalli orman ve maliye kuruluşlarına yazılan yazılar ve bu yazıların eki listenin birer örneği, tescil bildirimi ekinde tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.

Tapu sicil müdürlüğünce; Orman idaresinin talebi yevmiye defterine kaydedilerek; Devlet Ormanları “Orman” vasfı ile Hazine adına, Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine ait ormanlar “Orman” vasfı ile bu müesseseler adına, hususi ormanlar ise “Özel Orman” vasfı ile sahipleri adına tescil bildiriminde yazılı yüzölçümleriyle tescil edilir.

6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) veya (B) bentlerine göre Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan yerler, orman tapuda tescilli ise ormanın tapuda kayıtlı yüzölçümünden düşülerek tashihen, orman tapuda tescilli değilse ihdasen, orman tahdit tutanaklarında belirtilen (muhdesat dışındaki) vasfı ile ve tescil bildiriminde yazılı yüzölçümleriyle Hazine adına tescil edilir.

Tescil sırasında, kadastro müdürlüğünce tescil bildirimi ekinde gönderilen listede mükerrerlik teşkil ettiği belirtilen gerçek veya Hazine dışındaki tüzel kişiler adına kayıtlı parsellerin tescilli oldukları tapu kütük sayfasının beyanlar hanesine;

Ormanla aralarında mükerrerlik bulunanlarda, “Taşınmazın tamamı/…m2 lik kısmı ada… parsel olarak tescilli orman sınırı içinde kalmaktadır” şeklinde,

6831 sayılı Kanunun 2/A maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan alanla mükerrerlik bulunanlarda, “Taşınmazın tamamı / …. m2 lik kısmı ada… parsel olarak tescilli 6831 sayılı Kanunun 2/A maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan sahada kalmaktadır. ” şeklinde,

6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan alanla mükerrerlik bulunanlarda da, “Taşınmazın tamamı / …. m2 lik kısmı ada… parsel olarak tescilli 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan sahada kalmaktadır” şeklinde,

Aynı yevmiye ile belirtme yapılarak, sonucundan bu parsellerin maliklerine ve varsa ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verilir.

Bilahare, gerçek ve tüzel kişilere ait tapu kayıtlarının mahkeme kararları ile iptal edilmesi veya kamulaştırılması durumunda, kadastro müdürlüğünce düzenlenecek tescil bildirimine istinaden, tamamen mükerrer olanlarda iptal edilen parsellerin kütük sayfaları kapatılıp, kısmen mükerrer olanlarda ise ifraz yapılmak suretiyle, orman parseliyle/6831 sayılı Kanunun 2/A veya 2/13 maddeleri uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan parselle tevhidi yapılır. İfraz ve tevhit işlemi için belediye encümeni/il genel meclisi kararı aranmaz.

Gerçek ve Tüzel Kişiler Adına Kayıtlı Olup da Kayıtlarına 2/B Belirtmesi Yapılmayacak Taşınmazlar:

6831 sayılı Kanunun 1744 sayılı Kanunla değişik 2/13 maddesi, ..Bu düzeltme sonucu orman sınırları dışına çıkarılacak yer, sınırlaması itirazsız kesinleşmiş tapulu arazi ise mülkiyeti tekrar tapu sahiplerine intikal eder….” hükmünde iken, 23/Eylül/1983 tarihli, 2896 sayılı ve 5/Haziran/1986 tarihli, 3302 sayılı Kanunlarla, ” ….orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler Devlete ait ise Hazine adına, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır…. şeklinde değiştirilmiştir.

Bu nedenle, 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesine göre orman sınırı dışına çıkarılan yerlerin tescilinde, çıkartma İşleminin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan kanun hükümlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

6831 sayılı Kanunun 1744 sayılı Kanunla değişik 2/13 maddesi uyarınca orman sınırı dışına çıkarılan yerlerde; orman tahdit tutanakları incelenecek ve taşınmazın kayıt maliki adına orman sınırı dışına çıkarıldığı hususu açıkça belirtilmiş olan parsellerin beyanlar hanesinde belirtme yapılmayacaktır.

Orman tahdit tutanaklarında bu konuda bir açıklık bulunmaması durumunda ise; kadastro (tapulama/kadastro) çalışmaları sırasında tespiti tapu kaydına göre yapılmış taşınmazların, evvelce yapılmış olan orman tahdidinin itirazsız kesinleşip kesinleşmediği ve 1744 sayılı Kanunla ilgili Tüzüğün 2 nci ve Orman Kadastro Yönetmeliğinin 52 nci maddesine göre mülkiyeti tapu sahibine intikal edecek yerlerden olup olmadığı hususları, mahalli orman idaresinden sorularak, alınacak cevapta, orman tahdidi/kadastrosunun itirazsız kesinleştiği ve mülkiyetin tapu sahibine intikali gerektiğinin bildirilmesi durumunda beyanlar hanesinde yapılan belirtme terkin edilecektir.

Diğer taraftan, kadastroca gerçek veya tüzel kişiler adına tespiti yapılıp da, orman idaresi veya Hazinece orman olduğu veya 6831 sayılı Kanunun 2/13 maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan yerlerden olduğu gerekçesiyle tespitin iptali davası açılan, ancak mahkemece orman olmadığı gerekçesiyle tespit maliki adına tescil kararı verilerek bu karar doğrultusunda tescili yapılmış taşınmazlar daha sonra ikinci bir orman kadastrosuna tabi tutularak orman sınırı içine alınmamış ise kayıtlarına belirtme yapılmayacak ve bu husus mahalli maliye ve orman kuruluşuna bildirilecektir.

Ayrıca, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 22/Mart/1996 tarihli ve 1993/5-1996/1 sayılı kararında 3116 sayılı Orman Kanununun 5653 sayılı Kanunla değişik l/e maddesine göre çıkarılan “Makilik ve Orman Sahalarının Tespitine Ait Yönetmelik” ile bu yönetmelik uyarınca kurulan maki komisyonlarının ve yaptıkları işlemlerin geçerli olduğundan bahisle, orman sınırlandırması kapsamında iken söz konusu komisyonlar tarafından makilik alan olarak belirlenen taşınmazlar hakkında özel kanunlar gereğince oluşturulan tapulara değer verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

17/Ekim/1983 tarihli ve 2924 sayılı Kanunun Ek-1 maddesi de, “Bu Kanun kapsamına giren yerler, 2510 ve 4753 sayılı Kanunlar gereğince Hazinece bedeli tahsil edilerek kişilere dağıtılmış ve bu kişilere hükümsüz sayılan kayıtlar karşılığında başkaca bir yer verilmemişse, bu kişilerden ikinci defa bedel alınmaz. ” hükmündedir.

Buna göre, maki komisyonlarınca orman sayılmadığı belirlenerek Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan alanlarda, 2510 sayılı İskan Kanunu, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı Kanunu, 5658 sayılı Orman Kanununa ek Kanun gibi özel kanunlar uyarınca Hazine tarafından tahsis veya satış suretiyle oluşturulan tapu kayıtları geçerliliğini koruduğundan, bu şekilde oluşturulan tapuların kapsadığı yerlerin daha sonra ikinci bir orman kadastro çalışmasına tabi tutularak orman sınırı içine alınmamış olduğunun veya bu kayıtlar hükümsüz sayılarak karşılığında başka bir yer verilmediğinin orman idaresince bildirilmesi halinde, bunların kayıtlarına belirtme yapılmayacaktır.

B- Hazine Adına Tescilli Taşınmazlarda Uygulama:

Kesinleşmiş orman haritalarına göre; tapulama ve kadastro çalışmaları sonucu veya mahkeme kararı ile ya da idari yoldan Hazine adına tescil edilmiş taşınmazlardan, kısmen orman sınırı içinde ya da 6831 sayılı Kanunun 2/A veya 2/B maddelerine göre orman sınırı dışına çıkarılan sahada kalanlar varsa, bunlardan üzerinde müstakil ve daimi ayni hak tesis edilmemiş olanların kadastro müdürlüğünce düzenlenen beyannameye göre bu kısımlarının ifrazı yapılır. İfraz işlemi sırasında kütük sayfası kapatılmaz, ifraz edilen kısmın yüzölçümü, nedeni açıklanmak suretiyle (yola terklerde olduğu gibi) parselin yüzölçümünden düşülür. Yüzölçümünden düşülen kısımlar, orman veya Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan alanlara dâhil edilir. Sayfalar arasında münakale sağlanır ve paftalarında da gerekli değişiklikler yapılır.

Tamamı orman sınırı içerisinde ya da 2/A veya 2/13 sahasında kalan Hazine adına kayıtlı taşınmazlardan, üzerinde müstakil ve daimi ayni hak tesis edilmemiş olanların tapu kütük sayfasının beyanlar hanesine “tamamı orman sınırı içinde/6831 sayılı Kanunun 2/A veya WB maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan sahada kalmaktadır. şeklinde uygun olan belirtme yapılmak suretiyle kütük sayfası kapatılır. Kütük sayfası kapatılan taşınmaz orman veya Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan alana dâhil edilir.

Üzerinde müstakil ve daimi hak tesis edilmiş Hazine adına kayıtlı taşınmazlarda ise, sadece zemine ilişkin sayfada “Tamamı/ … 1112 lik kısmı ormanda/6831 sayılı Kanunun 2/A ya da 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan sahada kalmaktadır. şeklinde uygun olan belirtme yapılır. Kütük sayfası kapatılmaz. Bu kısımlar orman haritası üzerine işlenerek yüzölçümleri orman, 2/A ve 2/B alanlarının yüzölçümünden düşülmek suretiyle tescil bildirimi düzenlenir.

Hazineye ait taşınmazların takibi açısından bu uygulamaların sonucundan tapu sicil müdürlüğünce mahalli maliye kuruluşuna açıklayıcı yazı ile bilgi verilir. Yüzölçümü değişenlerde ayrıca yeni tapu senedi düzenlenerek gönderilir.

C- Orman Sınırları İçinde ya da 6831 sayılı Kanunun 2/A veya 2/B Maddeleri Uyarınca Hazine adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Sahada Kalan Gerçek ve Tüzel Kişiler Adına Tescilli Taşınmazların Tasarrufu:

2644 sayılı Tapu Kanununun 28 inci maddesi, “Akte ve tescile müteallik tapu işleri idari emirlerle durdurulamaz. “

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 101 inci maddesi, “Hakim iki taraftan birinin talebiyle davanın ikamesinden evvel veya sonra aşağıda gösterilen hal ve şekillerde ihtiyati tedbirler ittihazına karar verebilir:

1) Menkul ve gayrimenkul malların ayni münazaalı ise bunun haciz veya yediadle tevdiine.

2) Münazaalı şeyin muhafazası için lazım gelen her türlü tedbirlerin ittihazına…”

Diğer taraftan, “6831 Sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosunun Uygulaması Hakkında Yönetmelik” in 32 nci maddesi de. İşletme müdürlüğünce orman sınırları içerisinde kalan parsellere ait hukuken geçersiz hale gelmiş tapuların kısmen veya tamamen iptali için derhal tapu iptal davaları açılır.

Ancak, orman olarak sınırlandırılıp bilahare değişik 2/B madde uygulaması ile Maliye Hazinesi adına çıkartılan tapulu yerleri gösterir liste orman kadastro dosyası ile birlikte tapu iptal davaları açılmak üzere Maliye Bakanlığı mahallî birimlerine verilir. “

Hükümlerindedir.

Bu itibarla, kesinleşen orman kadastrosuna göre, kısmen veya tamamen orman sınırları içerisinde ya da 6831 sayılı Kanunun 2/A veya 2/B maddelerine göre Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan sahada kaldığından kayıtlarına bu konuda belirtme yapılan gerçek veya tüzel kişiler (Hazine hariç) adına tescilli taşınmazlarla ilgili, ayni veya şahsi hak tesisi yada tedavüle yönelik taleplerde;

Talep konusu taşınmazın, orman sınırı içinde kaldığı/6831 sayılı Kanunun 2/A veya 2/13 maddeleri uygulaması sonucu Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan sahada kaldığı hususunda taraflara bilgi verilir. Taraflar, bütün hukuki sonuçlarını kabul ettiklerini belirtilerek talebin karşılanmasında ısrar ederlerse, resmi senedin içeriğinde gerekli açıklama yapılmak ve tarafların bütün hukuki sonuçlarını kabul ettikleri yazılmak suretiyle talepleri karşılanır. Yeni malikin adı, soyadı ve adresi, bu konuda daha önce kadastro müdürlüğünce yazılan yazı da ilgi tutulmak suretiyle mahalli maliye ve orman kuruluşuna bildirilir.

Kısmen orman sınırı içerisinde/6831 sayılı Kanunun 2/A veya 2/13 maddeleri uygulaması sonucu Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan sahada kalan taşınmazlarda, malikince (hisseli taşınmazlarda ise talepte bulunan hissedar tarafından) taşınmazın bu yerlerin sınırı dışında kalan kısmının ifrazı suretiyle talebinin karşılanması istenirse, kadastro müdürlüğünce ifraz beyannamesi düzenlenir. 3194 sayılı İmar Kanunu ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundaki kısıtlamalara tabi olmaksızın taşınmazın ifrazı yapılır. Kaydındaki kısmen orman sınırı içerisinde/6831 sayılı Kanunun 2/A veya 2/B maddelerine göre Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan sahada kalıyor belirtmesi sadece ilişkili parselin kaydına tamamını kapsayacak şekilde taşınır.

İfraz işlemi nedeniyle, kadastro ve tapu sicil müdürlüklerince harç ve döner sermaye ücreti tahsil edilmez.

Hisseli taşınmazlarda hissedarlardan bir veya bir kaçının talebi üzerine ifraz yapılması durumunda, diğer hissedarlara ve varsa ayni ve şahsi hak sahiplerine, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1019. maddesi gereğince tebligat yapılarak bilgi verilir.

İfraz işlemi sırasında, kayıt maliki, hisseli taşınmazlarda ise tüm hissedarlar birlikte, taşınmazın orman sınırı içinde/6831 sayılı Kanunun 2/A veya 2/B maddeleri uygulaması sonucu Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan sahada kalan kısmının kaydından bedelsiz olarak terkini yönünde talepte bulunulması durumunda talep karşılanır. Kaydı terkin edilen kısım, maliye ve orman kuruluşunun talebi sağlanarak ilişkili bulunduğu orman parseli / 6831 sayılı Kanunun 2/A veya 2/B maddelerine göre orman sınırı dışına çıkarılarak Hazine adına tescili yapılan parsel ile tevhit edilir. Ancak, tapu kaydı üzerinde ayni ve şahsi hak tesis edilmiş ise bu hak sahiplerinin de muafakatının sağlanması gerekir.

İfraz işleminden sonra, hisseye yönelik satış veya ifraz talebinin karşılanmasında, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile 3194 sayılı İmar Kanunundaki kısıtlamalar göz önünde bulundurulur.

Orman, 2/A ya da 2/B alanlarında kalan gerçek veya tüzel kişiler adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde “Temlik Hakkını Yasaklayan Şerhler” bulunması durumunda talepler karşılanmaz.

D-Otlak, Kışlak, Yaylak gibi Orta Malı Olarak Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerde Uygulama:

Kesinleşmiş orman haritalarına ve tahdit tutanaklarına göre, mera, yaylak, kışlak gibi vasıflarla orman sınırları dışına çıkarılan kamu orta malı taşınmazlar, 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine tabi tutularak özel siciline kaydedilir.

E-6831 sayılı Kanunun I inci Maddesine göre Orman Sayılmadığından Orman Sınırı Dışında Bırakılan Yerlerde Uygulama:

a) Çalışma Alanı Sınırı Dışında Orman Olarak Kadastro Harici Bırakılan Yerlerde; Kadastro (Kadastro-tapulama) çalışmaları sırasında çalışma alanı sınırı (genel sınır) dışında orman olarak kadastro harici bırakılan alanlarda, daha sonra 6831 sayılı Kanuna göre orman kadastrosu yapılarak kesinleşmiş olması durumunda, kesinleşen orman haritasında

6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre orman sayılmadığından (orman haritasında sarı renkle boyalı yerler) orman sınırı dışında bırakılan yerler varsa, bu yerler idari sınırı içinde kaldığı birimden programa alınıp 3402 sayılı Kanun hükümlerine göre kadastroya tabi tutulur.

b) Çalışma Alanı Sınırı İçinde Orman Olarak Kadastro Harici Bırakılan Yerlerde; 5831 sayılı Kanunla 3402 sayılı Kanuna eklenen geçici 8 inci madde ile “Bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılan tapulama veya kadastro çalışmalarında… çalışma alanı içinde orman olduğu gerekçesiyle tespit harici bırakılan alanlarda, daha sonra kesinleşen orman kadastrosu sonucunda orman sınırı dışında kalan tapulu ve tapusuz taşınmazların 3402 sayılı Kanun hükümleri gereğince kadastrosu yapılır. ” hükmü getirilmiştir.

Bu nedenle, 3402 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 09.07.1987 tarihinden önce, mülga 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile 5602, 509 ve 766 sayılı Tapulama Kanunlarına göre yapılan kadastro/tapulama çalışmaları sırasında, çalışma alanı sınırı (genel sınır) içinde orman olduğu gerekçesi ile kadastroya tabi tutulmayarak tespit harici bırakılan alanlar, daha sonra, 6831 sayılı Orman Kanununa göre yapılan orman kadastrosu sonucu kesinleşen orman haritalarında, Kanunun 1 inci maddesine göre orman sayılmayan (haritada sarı renkle boyalı) yer olarak orman sınırı dışında bırakılan alanlar varsa, bunlar programa alınmak suretiyle, 3402 sayılı Kanun hükümlerine göre kadastrosu yapılır.

Çalışma alanı sınırı dışında veya içinde orman olarak kadastroya tabi tutulmayan (kadastro harici bırakılan) yerlerde bu kere yapılacak kadastro çalışmaları sırasında mükerrerliğe meydan verilmemesi için, öncelikle, orman haritaları teknik yönden kontrol edilerek, teknik mevzuata uygun olduğu tespit edilenlerin doğrudan, teknik mevzuata uygun olmadığı tespit edilenlerde ise hataların giderilmesini müteakip, orman ve Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan alanların öncelikle tapuya tescili sağlanır. Bundan sonra, sarı boyalı alanlarda kadastro çalışması yapılır.

Çalışmalara başlanmadan önce, daha önce o birimde yapılan kadastro çalışmaları sırasında düzenlenen belgesizler defteri, çalışma alanı (birlik) kayıt defteri, vergi kayıtlarının çıkarıldığı defter, uygulanmayan kayıtlar listesi temin edilir. Çalışma alanı kayıt defterindeki tapu kayıtları da güncelleştirilir.

6831 sayılı Kanunun I inci maddesine göre orman sayılmadığından orman sınırı dışında bırakılan alanlarda yapılacak kadastro çalışmalarında, 3402 sayılı Kanunun mülkiyet tespitine yönelik tüm maddeleri değerlendirilir.

II- KADASTROSUNA BAŞLANAN ÇALIŞMA ALANLARINDA UYGULAMA:

Yıllık çalışma programları onaylandıktan sonra, kadastro müdürlüklerince, mahalli orman kuruluşuna yazılacak bir yazı ile; çalışma alanı sınırı içinde orman varsa, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri uyarınca kadastroya tabi tutulup tutulmadığı, tutulmuş ise kesinleşmiş orman tahdit haritaları ile tutanaklarının gönderilmesi, 6831 sayılı Kanun kapsamında orman kadastro çalışmalarına başlanıp da halen devam eden yerlerin bulunup bulunmadığının, varsa hangi aşamada olduğunun bildirilmesi istenir.

A- Ormanla İlgili Çalışma Alanı Sınırının Belirlenmesi;

Ormanla ilgili çalışma alanı sınırı; 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3 üncü maddesine göre oluşan kadastro ekibince belirlenir.

İdari sınıra rastlayan ormanların;

a) 6831 sayılı Orman Kanununa göre orman kadastrosu yapılarak kesinleşmiş ise; kesinleşen orman sınırları aynen alınarak çalışma alanı sınırı belirlenir. Tescil bütünlüğünün sağlanması açısından orman hangi idari birimden orman kadastrosuna tabi tutulmuş ise o birimin çalışma alanı sınırı içerisinde bırakılır.

Ancak, bu durumdaki orman alanları İçerisinde, orman haritalarında sarı renkle boyanarak orman sayılmayan yer olarak gösterilen, mahalle veya köye ait yerleşim alanı, tarım alanları, ya da mera, yaylak, kışlak gibi kamu orta malları varsa, çalışma alanı sınırı idari sınıra göre belirlenir. Bu şekilde belirlenecek çalışma alanı sınırı nedeniyle orman ifraz edilmez. Ormanın tescili, orman kadastrosuna tabi tutulduğu köy veya mahalle biriminden Tapu Sicil Tüzüğünün 8 inci maddesi uyarınca yapılır. Orman haritasında sarı renkle boyalı yerler ise idari sınırları içerisinde kaldığı biriminden kadastroya tabi tutulur.

b) 6831 sayılı Kanuna göre orman kadastrosu yapılmamış yerlerde ise; idari sınırlar ve mahalle taksimatı dikkate alınır. Orman, idari sınırı içinde kaldığı köy ve mahallelere göre ayrılarak çalışma alam sınırı belirlenir.

c) Mücavir köy veya mahallenin daha önce kadastrosu yapılırken, idari sınırları içerisinde kalan ormanlar çalışma alanı sınırı dışında bırakılmış ise; Kadastrosuna başlanacak birimin ormana bitişik çalışma alanı sınırı, evvelce belirlenmiş çalışma alanı sınırı yerine, idari sınır dikkate alınarak belirlenir.

Bu durumda, daha önce tesis kadastrosu yapılan birimin çalışma alanı sınırı ile idari sınırı arasında kalan kadastrosu yapılmamış ormanların, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre orman kadastro komisyonunca kadastrosu yapılır.

B- Orman Kadastrosu Kesinleşmiş Yerlerde Uygulama;

3402 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin son fıkrası “Tapuya tescil edilmiş ormanlardan, haritaları teknik mevzuata uygun olanlar aynen, diğerleri ise teknik mevzuata uygun hale getirildikten sonra tapu kütüğüne aktarılır. hükmündedir.

Ayrıca, 15.01.2009 tarihli ve 5831 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, 6831 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “3402 sayılı Kadastro Kanununa göre kadastrosuna başlanan çalışma alanlarında evvelce kesinleşmiş olan orman haritalarının kontrolü sonucunda tespit edilecek hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü hataları 3402 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre oluşan kadastro ekibince düzeltilir. Diğer vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan aplikasyon, ölçü ve çizimden kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hatalar ise kadastro müdürlüğünce mahalli orman kuruluşuna bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren onbeş günlük süre içerisinde orman kadastro komisyonu görevlendirilir. hükmü eklenmiştir.

Bu itibarla, 6831 sayılı Orman Kanuna göre kadastrosu kesinleşmiş ormanlar ile 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) veya (B) bendi uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarma işlemleri kesinleşmiş yerler, 3402 sayılı Kanuna göre başlanan çalışmalardan önce tapuya tescil edilmiş olsun veya olmasın, haritaları kontrol edilir. Kontrol sonucunda tespit edilecek hatalardan;

Hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü hataları; 3402 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre oluşan kadastro ekibine kadastro kontrol mühendisinin de katılımıyla düzeltilerek yeni yüzölçümü hesaplanır. Bu ekip tarafından, yüzölçümü hatasının neden kaynaklandığını ve düzeltme işlemi sonucu taşınmazın gerçek yüzölçümünün ne olduğunu açıklayan bir zabıt düzenlenir ve bu zabıt düzeltme işleminde görev alan ekip tarafından birlikte imzalanır.

Aplikasyon, ölçü ve çizimden kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hatalar; vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan aplikasyon, ölçü ve çizimden kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hataların düzeltme işlemi, 4999 sayılı Kanunla değişik 6831 sayılı Orman Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca orman kadastro komisyonlarınca yapılır. Bu hataların neler olduğu, kontrol mühendisinin de katıldığı 3402 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre oluşan ekipçe düzenlenecek raporda açıklanır. Rapor, kadastro müdürlüğünce açıklayıcı bir yazı ekinde mahalli orman idaresine gönderilir. Bu yazının sonucu takip edilir.

Haritaları yürürlükteki teknik mevzuata uygun olduğu tespit edilen veya uygunluğu sağlanan, 6831 sayılı Kanuna göre kadastrosu kesinleşmiş ormanlar ile aynı Kanunun 2/A veya 2/13 maddeleri uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılmış alanlar, 3402 sayılı Kanuna göre yapılan çalışmalar sırasında kadastroya tabi tutulmaz. Bunların, tescil bildirimi (beyanname) düzenlenerek sınırı içinde bulunduğu adanın son parsel numarası ile tapu kütüğüne tescili sağlanır. Bunların zabıt defterindeki kayıtları ile tapu kütüğündeki kayıtları arasında münakalesi sağlanır.

Kadastrosu kesinleşmiş ormanlar ile 2/A veya 2/B alanlarına bitişik olan gerçek veya tüzel kişilere ait taşınmazların sınırları, orman haritalarındaki sınırları esas alınarak belirlenir.

Kadastrosu kesinleşmiş ormanlar ile 6831 sayılı Kanunun 2/A veya 2/B maddeleri uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarma işlemi kesinleşmiş alanlar için kadastro tutanağı tanzim edilmez. Bu sınırlar içerisinde belgeli veya belgesiz olarak yapılacak mülkiyet iddiaları dikkate alınmaz.

C- Orman Kadastrosu Devam Eden Yerlerde Uygulama;

5831 sayılı Kanun ile 3402 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi “Bu Kanuna göre yapılacak çalışmalardan önce 6831 sayılı Orman Kanununa göre başlanan orman kadastrosu, bu Kanunun 4 üncü maddesine göre sonuçlandırılır. ” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu nedenle, 3402 sayılı Kanuna göre tesis kadastrosu çalışmalarına başlanan çalışma alanlarında, kadastrodan önce 6831 sayılı Orman Kanununa göre başlanan ve halen devam eden orman kadastrosu çalışmaları, 3402 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre oluşan kadastro ekibince sonuçlandırılacaktır.

Bu amaçla, orman kadastro komisyonlarınca düzenlenmiş olan orman sınırının tespitine yönelik teknik ve hukuki belgeler ile haritalar, devir-teslim zabtı düzenlenmek suretiyle kadastro ekibince teslim alınacaktır. Bu belgeler ve haritalardan teknik mevzuata uygun olanlar aynen esas alınmak, uygun olmayanlar ise teknik mevzuatına uygun hale getirilmesi sağlanmak suretiyle çalışmalara kaldığı yerden devam edilir. Ormanın sınırlandırma ve tespiti tamamlandığında askı ilanına alınır. Kadastro tutanağında, orman kadastro komisyonunca ve kadastro ekibince yapılan çalışmalar detaylı olarak açıklanır. Devir işlemi sırasında düzenlenen zabıt ve teslim alınan belgeler kadastro tutanağına eklenir.

Orman kadastro komisyonlarınca başlanan çalışmalar sonuçlandırılarak askı ilanına alınmış ise, kesinleştirme işlemleri orman kadastro komisyonlarınca yapılır.

D- Orman Kadastrosu Yapılmamış Yerlerde Uygulama;

3402 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; çalışma alanı sınırı içinde bulunan ormanların kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmazların ormanlarla müşterek sınırlarının tespiti, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtınca görevlendirilecek en az bir orman yüksek mühendisi/orman mühendisi ile tarım müdürlüklerince görevlendirilecek bir ziraat yüksek mühendisi/ziraat mühendisinin iştirak ettirildiği kadastro ekibi tarafından yapılır hükmü yer almaktadır.

Bu amaçla, ormanla ilgili çalışmalara başlanmadan en az yedi gün önce mahalli orman ve tarım kuruluşlarına birer yazı yazılarak çalışmalara başlama tarihi bildirilir. Kadastro ekibine iştirak ettirilmek üzere görevlendirme yapılması ve belirtilen tarihte iştiraklerinin sağlanması istenir.

Orman kuruluşuna yazılacak yazıda ayrıca; orman sınırının tespitinde yararlanılmak üzere anılan mahalle veya köye ait hava fotoğrafı, 1/25.000 ölçekli harita ve amenajman planı ile varsa orman ve 2/13 sahaları ile ilgili kesinleşmiş mahkeme kararlarının ve tahsisen geri kazanılmış eylemli orman alanlarına ait belgeleri ve ilgili diğer belgelerinin gönderilmesi istenir.

Oluşturulan bu ekip, çalışma alanı sınırı içerisinde bulunan ormanların, içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmazın ormanla olan müşterek sınırlarını belirler ve sınırları belirlenen ormanların tespitini yapar.

Ormanın sınırları;

3402 sayılı Kadastro Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri, 6831 sayılı Orman Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri,

En eski tarihli hava fotoğrafları,

1/25 000 ölçekli haritalar,

Amenajman planları,

Orman ve 2/13 alanları ile ilgili kesinleşmiş mahkeme kararları,

Tapu ve vergi kayıtları,

İlgili diğer bilgi ve belgeler,

Birlikte değerlendirilmek suretiyle belirlenir.

Sınırları belirlenen her orman parseli için birer kadastro tutanağı düzenlenir.

Kadastro tutanağında, ormanın sınırlarının belirlenmesinde hangi belgelerden yararlanıldığı, sınırın ne şekilde belirlendiği, ekip görevlileri arasında görüş ayrılığı bulunup bulunmadığı hususları etraflıca açıklanır. Bu tutanaklar, varsa düşünce ve tanıklığına başvurulan kişilerle birlikte kadastro ekibince İmzalanır. Ayrıca, muhtar ve bilirkişilere (edinme sebebinin bittiği yerde ve boş satır bırakmadan) kendi el yazıları ile “Okudum” İbaresi yazdırıldıktan sonra imza ettirilir.

Ekip görevlileri arasında görüş ayrılığı bulunması halinde, görüş ayrılığının nedenleri kadastro tutanağında ayrıntılı olarak açıklanır ve tutanak komisyona intikal ettirilmek üzere kadastro müdürüne teslim edilir.

Ormanla ilgili çalışmalara muhtar ve bilirkişilerin katılmaması halinde, bunların yokluklarında çalışmalara re’sen devam edilir. Katılmama nedenleri ise kadastro tutanağının edinme sebebinde açıklanır. Kadastro tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imza bölümlerinde ise “çalışmalara katılmadı” ibaresi yazılır.

Ormanların sınırlandırma ve tespitine süresi içerisinde itiraz edilmesi halinde, itiraza konu orman parsellerine ait kadastro tutanakları yedi günlük süre içerisinde kadastro komisyonuna intikal ettirilmek üzere kadastro müdürüne teslim edilir.

Orman parsellerine yapılacak itirazlar, itiraza konu parsellerin sınırlandırma ve tespitinde görev almayan orman idaresince görevlendirilecek en az bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi ile tarım müdürlüklerince görevlendirilecek bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisinin iştirak ettirildiği kadastro komisyonunca incelenerek sonuçlandırılır.

Aynı orman parseli için birden fazla itiraz bulunması halinde, kadastro komisyonu bu itirazların tümünü birlikte inceler. İnceleme sırasında, itiraza konu yerlerden, hükmi şahsiyete haiz amme müesseselerine ait orman veya özel orman ya da özel mülkiyete konu olabilecek kültür arazisi olmasına rağmen Devlet ormanı olarak orman sınırı içine alındığı, yada bir kısım yerin orman sınırı dışında bırakıldığı tespit edilirse, kadastro ekibince belirlenen ormanın sınırı bu duruma uygun hale getirilerek sınırlandırması düzeltilir. Düzeltme sonucu hükmi şahsiyete haiz amme müesseselerine ait ormanlar ile özel ormanlar ifrazen ayrı parsel olarak sınırlandırılıp hak sahipleri adına tespit edilir. Özel mülkiyete konu kültür arazisi nitelikli yerler ise orman sınırı dışında bırakılır. Yapılan inceleme ile sonuçları kadastro komisyon tutanağında açıklanır.

Çalışma alanındaki ormanların, bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmazlarla olan müşterek sınırları da belirlenmek suretiyle sınırlandırma ve tespitleri tamamlandığında, ekip görevlilerince çalışma alanında ölçülecek orman parseli kalmadığına ilişkin tutanak düzenlenir.

Orman parselleri bu tutanak tarihinden itibaren on gün içinde Genel Müdürlükten izin alınmaksızın otuz günlük kısmi askı ilanına alınır. Askı ilanı sırasında dava açılmaması halinde, kadastro tutanakları kesinleştirilerek o çalışma alanı için açılacak tapu kütüklerine tescil edilir.

Askı İlanında Orman Parseline Dava Açılırsa;

Askı ilanı sırasında ormanın sınırlandırma ve tespitine dava açılması durumunda, kadastrosu kesinleştirilmez ve kadastro tutanağının tasdikli bir örneği müdürlükte alıkonmak suretiyle aslı pafta örneği ile birlikte kadastro mahkemesine gönderilir.

Dava gerçek veya tüzel kişilerce, orman parseli içinde kalan bir yere yönelik açılmış ise; Bu durumda, sadece ormanın mülkiyeti davalı bırakılır. Ormanın sınırları ile ilgili bir ihtilaf bulunmadığından ormana bitişik taşınmazların tespitleri davasız olarak yapılır.

Dava gerçek veya tüzel kişilerce, ormana sınır taşınmazının bir bölümünün orman sınırı içinde bırakıldığı gerekçesi ile açılmış ise; orman parselinin kadastrosu, davaya konu edilen taşınmazın ormanla müşterek sınırı yönüyle kesinleşmez. Ormana mücavir olup da dava konusu olmayan diğer parseller yönüyle orman sınırı kesinleşir.

Dava orman idaresince, bir kısım orman alanının orman parseli dışında bırakıldığı gerekçesi ile açılmış ise; Dava orman parselinin sınırı dışında kalan bir kısım alanın da orman olduğu gerekçesi ile açıldığından, davaya konu sınırlar içinde kalan gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmazlar fiili zemin durumuna göre ayrı parseller altında sınırlandırılır. Ancak, açılan dava nedeniyle bunların mülkiyeti ve vasfı davalı bırakılır.

Orman sınırı içinde veya bitişiğinde bulunan kültür arazisi nitelikli taşınmaz mallar ise orman için yapılan askı ilanının bitimini takiben kadastroya tabi tutulur.

Ormanların kadastrosu kesinleşmekle sabit hale gelen sınırlara bitişik gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmazlara uygulanan tapu kayıtları ile 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14 üncü maddesinde sayılan belgelerin kapsamları belirlenirken, taşınmaz orman sınırına kadar tasarruf ediliyorsa ve bu sınırda başkaca zilyetlikle iktisabı mümkün olmayan yerler de yoksa kaydın miktarına değil, zeminde fiilen kullanılan sınırlarına itibar edilir.

Her hangi bir nedenle ormanla ilgili çalışmalar yapılamaz ise, çalışmalara ormanla ilgisi bulunmayan alanlarda devam edilir. Ormanla ilgisi bulunmayan alanlarda yapılan çalışmalar Genel Müdürlükten izin alınmak suretiyle kısmi olarak askı ilanına alınabilir.

Ormanla ilgili çalışmalar tamamlandığında, orman ile kısmi askı ilanına alınan yerler arasında kalan tampon alanlar varsa bunların kadastrosu da tamamlanır.

Ormana Ada Numarası Verilmesi; Ormanlara sınırı içinde kaldığı adanın numarası verilir. Ancak, bu durum ada birleşmelerine neden oluyorsa, ormana (Devlet Demiryollarında olduğu gibi) müstakil bir ada numarası verilmek suretiyle sınırlandırma, tespit ve tescili yapılır.

III- KADASTROSUNA BAŞLANILMAMIŞ YERLERDEKİ UYGULAMA:

Kadastroya açılmamış çalışma alanlarında, 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca ormanın sınırlandırılması ve aynı Kanunun 2 nci maddesinin (A) veya (B) bentleri uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkartma işlemi tamamlanıp ilan sonucu kesinleştirilerek tescil edilmek üzere idaremize gönderilmesi durumunda;

Orman haritaları ve bu haritaların yapımına ilişkin ölçü değerleri ve belgeleri kadastro müdürlüklerince kontrol edilerek, yürürlükteki teknik esaslara uygun olup olmadığı belirlenir.

Teknik mevzuata uygun olmadığı tespit edildiğinde, 4999 sayılı Kanunla değişik 6831 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre düzeltilmek ve eksiklikleri tamamlanmak üzere gerekçeli olarak mahalli orman idaresine iade edilir.

Kontrol işlemi sonucunda, teknik mevzuata uygun olduğu tespit edilen ya da uygunluğu sağlanan kesinleşmiş orman haritaları için kadastro müdürlüğünce tescil bildirimi (beyanname) düzenlenir. Tescil bildirimi ile orman idaresinin talep yazısı ve ekleri tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. Tapu sicil müdürlüklerince de talep yevmiye defterine kaydedilerek orman ile 2/A veya 2/13 alanlarının zabıt deflerinde Maliye Hazinesi adına tescilleri yapılır.

IV- 6831 SAYILI KANUNUN 2/A VEYA 2/B MADDELERİNE GÖRE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZLARIN KAYITLARINA BELİRTME YAPILMASI:

Tapu sicil müdürlüklerince; 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A)/(B) bentleri uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan yerler tapu kütüğüne/zabıt defterine tescilleri yapılırken kaydın beyanlar hanesine “6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) veya (B) bendi uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılmıştır.” şeklinde belirtme yapılır. Yeni bir yasal düzenleme yapılmadıkça, maliye kuruluşlarının bu yerlerin satışı, ayni ve şahsi hak tesisi gibi talepleri karşılanmaz.

Daha önce, 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) veya (B) bentleri uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan yerlerden olması nedeniyle, gerek doğrudan ve gerekse kadastro sonucu Hazine adına tescil edilip de beyanlar hanesinde bu konuda belirtme yapılmamış taşınmazlara rastlanması halinde, bunlara resen belirtme yapılarak, sonucundan mahalli maliye kuruluşuna bilgi verilir.

V- AFETE MARUZ KALAN YERLERDEKİ UYGULAMA:

23 Mayıs 2000 tarihli ve 24057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan 598 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 15.05.1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanunun Ek-10 uncu maddesinin 1 inci fıkrası “Orman Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan orman sınırları dışına çıkarılmış ve çıkarılacak alanlar, genel hayatı etkileyen doğal afet yerlerinde afete maruz kalan kamu kurum ve kuruluşları ile diğer afetzedelerin iskanlarını temin için Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilebilir…

2 nci fıkrası ise “Genel hayatı etkileyen afete maruz yerlerde afetzedelerin iskanı için Başbakanlıkça görevlendirilen bir kurum veya kuruluşun veya Bayındırlık ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine Orman Bakanlığınca belirlenen alanlarda, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz… ‘f hükümlerini içermektedir.

Buna göre, 6831 sayılı Kanunun 2/13 maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılmış veya çıkarılacak alanlardan, afete maruz kalan kamu kurum ve kuruluşları ile diğer afetzedelerin iskânlarını temin için Çevre ve Orman Bakanlığınca, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilen sahalarda, Bakanlığın talebine istinaden ikinci defa kadastro yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

VI- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN GENELGELER

İlgi (a) genelge yürürlükten kaldırılmış olup, ilgi (a) genelgeye yapılmış atıflar bu genelgeye yapılmış olarak kabul edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve bildiriş uyarınca uygulama yapılmasının temini ile genelgenin Bölge Müdürlüğünüz yetki alanında bulunan tapu sicil ve kadastro müdürlüklerine dağıtımının yapılmasını rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın