Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği

Resmi Gazete No, 29301, Resmi Gazete Tarihi

20.03.2015

Ekli “Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 28/12/2012 tarihli ve 2675 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulunun kuruluşu ve çalışma esasları ile görevlerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulunun görevli olduğu konularda, üretici ve istek sahibi kuruluşlar ile jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve coğrafi bilgi teknolojileri mühendisliği, geomatik mühendisliği ve benzeri harita, coğrafi veri ve coğrafi bilgi konularında mühendislik bölümü bulunan üniversiteleri ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik 22/4/1925 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Coğrafi bilgi sistemi: Araştırma, planlama, işletme, uygulama, karar ve denetleme organları için ihtiyaç duyulan coğrafi verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, sorgulanması, analizi, sunulması ve değişimi fonksiyonları için bir araya getirilmiş coğrafi veritabanı, yazılım, donanım, personel, standartlar ve yöntemler bütününü,

b) Coğrafi veri: Bir nesne veya konumla ilişkilendirilebilen bir olaya ait niteliksel ve niceliksel detayları belirten ölçülebilir özellikler bütününü,

c) Davetli üyeler: Özel kişiler, kuruluşlar veya Kurulun konuları ile ilgili alet, donanım ya da yazılım üreten, satışını yapan, bunlara bakım hizmeti veren ve Kurula maddi ve manevi katkıda bulunanlardan Kurula davet edilenleri,

ç) Harita: Sayısal ve/veya basılı olarak üretilen her tür ve ölçekteki; topoğrafik, tematik, ortofoto, kara, deniz, hava, kadastral, imar ve benzeri haritalarını,

d) Harita bilgileri: Jeodezik (nirengi, nivelman, astronomik çekül sapması, jeoid yüksekliği, GPS, uydu altimetresi ve benzeri), jeofizik (gravite, manyetik), hidrografik ve oşinografik ölçü ve değerler ile hava fotoğrafları, uzaktan algılama verileri (her türlü hava platformundan alınan görüntü, çeşitli sayısal veriler ve benzeri), her türlü sayısal-basılı haritaların üretiminde kullanılan ve bunlar üzerinden alınarak başka maksatlarla kullanılabilen sayısal veya sayısal olmayan coğrafi verileri,

e) Harita işleri: Harita üretimi amaçlı hava fotoğrafı çekimi, harita ve harita bilgilerinin üretilmesi, toplanması, dönüştürülmesi, güncellenmesi, kalite kontrolü, depolanması/arşivlenmesi, işlenmesi, yönetilmesi ve paylaşımı faaliyetlerini,

f) İstek sahibi: Harita ve harita bilgisine ihtiyacı olan ve istekte bulunan tüm kurum ve kuruluşları,

g) Kurul: Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulunu,

ğ) Kurul üyesi: Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu üyelerini,

h) Onur üyeleri: Harita işlerine, idari ve bilimsel çalışmaları ile katkıda bulunmuş olması ya da mümtaz durumu nedeniyle Kurulca üyeliği kabul edilmiş kişileri,

ı) Program: Kurulca veya Kurul koordinatörlüğünde yürütülecek her türlü faaliyetin amacını, safhalarını, yöntemini ve süresini gösteren planlamayı,

i) Proje sorumlusu: Projeye ilişkin, bilimsel, teknik, idari ve mali hususlar ile ilgili çalışmalardan, komisyon ve Kurulun bilgilendirilmesi için gerekli belgeleri düzenleyen ve proje yöneticisi olarak ilgili komisyon tarafından seçilerek Kurul Başkanlığınca görevlendirilen kişiyi,

j) TUFUAB: Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliğini,

k) TUJJB: Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliğini,

l) Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi: Coğrafi verilere, veri setlerine ve veri servislerine erişimi ve paylaşımı kolaylaştırmak amacıyla ulusal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, bilgi teknolojilerinden istifade edilmesi ve süreç, koordinasyon ve takip mekanizmalarının işletilmesi için gerekli düzenlemelerin ve planlamanın yapılması ve bunların icra edilmesini,

m) Üretici: Harita üretimi amaçlı hava fotoğrafı çekme, harita ve harita bilgisi üretme yetkisi bulunan tüm kurum ve kuruluşları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : Kurulun Teşekkülü, Toplanması ve Görevleri

Kurulun teşekkülü

Madde 5 – (1) Kurul üyeleri şunlardır:

a) Başbakanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Vakıflar Genel Müdürü.

b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı.

c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürü, İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürü, Mekânsal Planlama Genel Müdürü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü.

ç) Dışişleri Bakanlığı: İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık Genel Müdürü.

d) Ekonomi Bakanlığı: Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü.

e) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü, Maden İşleri Genel Müdürü, Enerji İşleri Genel Müdürü.

f) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: Tarım Reformu Genel Müdürü.

g) İçişleri Bakanlığı: Mahalli İdareler Genel Müdürü.

ğ) Kalkınma Bakanlığı: Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü.

h) Kültür ve Turizm Bakanlığı: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü. ı) Maliye Bakanlığı: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü, Milli Emlak Genel Müdürü.

i) Millî Savunma Bakanlığı: Harita Genel Komutanı.

j) Orman ve Su İşleri Bakanlığı: Orman Genel Müdürü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü, Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Meteoroloji Genel Müdürü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü, Su Yönetimi Genel Müdürü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı.

k) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: Karayolları Genel Müdürü, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü.

l) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanı.

m) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı.

(2) Kurula Harita Genel Komutanı başkanlık eder.

(3) Kurul üyeleri, ihtiyaç olması durumunda gerektiği kadar uzman personelle birlikte Kurula katılırlar.

(4) Kurul üyelerinin gerekçeli teklifi üzerine Kurul Başkanının uygun görerek davet etmesi halinde, onur üyeleri ve davetli üyeler de Kurula katılır.

(5) Kurul faaliyetlerine gerektiğinde; hizmet isteği getiren veya kuruluşunda harita ve uzaktan algılama hizmetleri bulunan, ancak Kurul üyesi bulunmayan kurumların, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler gibi tüzel kişilerin, TUFUAB, TUJJB ve benzeri kurul ve birliklerin temsilcileri de gözlemci olarak davet edilebilir.

(6) Toplantıya katılacak uzman personelin isim ve unvanları Kurul Başkanlığına bildirilir.

Kurulun toplanması

Madde 6 – (1) Kurul, her yıl Mart ayı içerisinde Kurul Başkanının belirteceği tarihte ve yerde olağan toplantısını yapar. Kurul, olağan toplantı dışında, Kurul Başkanının gerek gördüğü veya olağan toplantıda kararlaştırılan tarihlerde veya Kurul üyelerinin en az üçte birinin yazılı başvurusu üzerine Kurul Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

(2) Kurul, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır.

(3) Kurul Başkanının bulunmadığı toplantılara Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Başkanlık eder.

(4) Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

(5) Mart ayında yapılacak olağan toplantıdan en az iki hafta önce, Kurula üye gönderen kurumların uzmanları Kurul gündemindeki hususları görüşmek ve Kurula götürülecek görüş ve önerileri belirlemek üzere Harita Genel Komutanlığında toplanır. Bu toplantıya Kurul Başkanınca görevlendirilecek bir uzman başkanlık eder.

Kurulun görevleri

Madde 7 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin ve üniversitelerin ihtiyaç duyduğu; harita ve harita bilgisinin ulusal düzeyde müşterek üretimi ve güncelleştirilmesi konularında temel ilke ve yöntemlerin belirlenmesine esas çalışmaları yapmak.

b) Ülke genelinde harita işlerinde düzenleyici, yönlendirici ve destekleyici çalışmalar yapmak.

c) Harita işleri ile ilgili ulusal standartların geliştirilmesi ve uygulanması konularında yönlendirici olmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Harita bilgilerinin farklı kaynaklardan, farklı yöntem ve kalitede tekrarlı üretimlerini önlemek amacıyla ulusal standartlarda üretimini ve güncelleştirilmesini belirleyici çalışmalar yapmak.

d) Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarının mesleki ve teknik ihtiyaçları ile ilgili olarak yersel, fotogrametrik veya uzaktan algılama yöntemleriyle bizzat yapmayı veya yaptırmayı planladıkları ve gerçekleştirdikleri 1/5.000 ve daha büyük ölçekli haritalar ile diğer harita işlerini kapsayan yıllık bilgileri görüşmek, bu sayede üyeler arasında gerekli koordinasyonu sağlayarak ortak çalışmalar için gerekli kararları almak.

e) Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komisyonu marifetiyle, harita işleri konularında ulusal araştırma ve inceleme programı hazırlamak, hazırlanan ulusal programı yayımlamak, ulusal ve uluslararası destek sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak.

f) Haritacılık ve jeodezi, fotogrametri, kartoğrafya, ölçme, kadastro ve benzeri bilim dalları ile coğrafi bilgi sistemleri, global konumlama sistemleri, uzaktan algılama sistemlerini içeren coğrafi bilgi teknolojileri konularında daha ekonomik, süratli ve doğru çalışmayı sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve temin etmek, yeni gelişmeleri ve teknolojileri takip etmek, araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak, bu amaçla bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile yurtdışından çeşitli kaynaklardan gelecek araştırma ve inceleme proje önerilerini değerlendirmek üzere Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komisyonuna göndermek, Komisyonca olumlu görüş bildirilen araştırma ve inceleme projeleri konusunda tavsiye kararı almak.

g) Harita işlerine yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerini geliştirmek, desteklemek; yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve öğretim konularında öneriler hazırlamak.

ğ) Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarının Kurul tarafından belirlenen ulusal araştırma ve inceleme programına alınan araştırma ve inceleme projeleri kapsamında her bir kurum ve kuruluşun yürüteceği görevler konusunda tavsiye kararları almak.

h) Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü ihtiyaçları için; uçaklardan veya uydulardan alınacak fotoğraf ve görüntü talepleri ile çeşitli uzaktan algılama verilerinin planlama ve programlamasını yaparak anılan işleri ülke genelinde koordine etmek; üretici kurumların üretim programlarını izlemek, gerekli koordinasyonu sağlamak ve ihtisas komisyonlarına görevler vermek.

ı) Harita ve harita bilgilerine ait birim maliyetleri belirlemek.

i) Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilmiş, güncellenmiş veya üretilmesi planlanmış olan harita ve harita bilgilerinin hangi kurumca, hangi tarihte, hangi standart, ölçek ve çözünürlükte üretildiklerine dair istatistikleri temin ederek Kurul Bürosunda bulundurmak ve bu bilgilerin kurumlar arası paylaşımını periyodik yayınlarla sağlamak.

j) Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarınca, Kurula intikal ettirilen diğer konuları incelemek ve önerilerde bulunmak.

(2) Kurul birinci fıkrada belirtilen görevlerini, belirleyeceği ana ilkeler doğrultusunda ve oluşturacağı ihtisas komisyonları vasıtasıyla yerine getirir.

(3) Kurul kendi üyelerine harita işlerine ilişkin konularda gerektiğinde araştırma ve inceleme görevi verebilir.

Kurul Başkanının görevleri

Madde 8 – (1) Kurul Başkanının görevleri şunlardır:

a) Kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarına başkanlık ederek çalışmaların verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Onur üyesi ve davetli üye tekliflerini değerlendirilmek üzere Kurul gündemine almak.

c) Rapor ve öneriler ile araştırma ve inceleme projelerini görüşülmek üzere Kurula getirmek.

ç) Kurulun almış olduğu karar ve önerileri ilgili makamlara bildirmek ve yürütülmesini izlemek.

d) Kurul çalışmaları dışında, Kurulun faaliyetleri ile ilgili toplantı ve görüşmelerde Kurulu temsil etmek.

e) Kurulun olağan toplantılarını düzenlemek ve gerektiğinde Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

Kurul Bürosu

Madde 9 – (1) Kurulun çalışmaları ile ilgili hizmetlerin devamlılığını sağlamak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere Harita Genel Komutanlığında bir büro kurulur.

(2) Büronun kuruluş ve çalışma esasları Harita Genel Komutanlığınca belirlenir.

Kurul Bürosunun görevleri

Madde 10 – (1) Kurul Bürosunun görevleri şunlardır:

a) Kurul kararlarına ilişkin gerekli ödeneklerin ilgili kurumların bütçelerinde yer almasına ilişkin öneri taslaklarını hazırlamak ve gerekli yazışmaları yürütmek.

b) Kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarını düzenlemek.

c) Kurul toplantılarının tutanaklarını tutmak.

ç) Kurul kararlarını ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek ve uygulanmasını takip etmek.

d) Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca Kurula bildirilmiş olan harita işleri ile ilgili faaliyet raporlarını düzenlemek ve yıllık rapor halinde yayımlanmasını sağlamak.

e) İhtisas komisyonlarının çalışmalarını düzenlemek, ihtisas komisyonları arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

f) Kurulca yapılmış, yaptırılmış veya yapılması planlanmış harita işleri ile ilgili, hangi kurumca, hangi tarihte, hangi standart, ölçek ve çözünürlükte üretildiklerine dair istatistikleri tutmak, Kurul adına programlanmış hizmetlerin uygulanma durumlarını izlemek ve Kurula bilgi vermek.

g) Kurul ve ihtisas komisyonlarının yazışma, haberleşme ve yayımlama gibi sekretarya işlerini ve buna ilişkin çalışmaların koordinasyonunu yürütmek.

ğ) Kurulun periyodik yayınlarını düzenlemek, basımını, yayımını ve internet ortamında sunulmasını sağlamak.

h) Kurula ait internet sayfası için bilgi toplamak, güncellemek, yayınlamak ve kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak altyapının oluşturulmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İhtisas Komisyonları ve Görevleri

İhtisas komisyonları

Madde 11 – (1) Kurulun görevleri ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere, aşağıda belirtilen ihtisas komisyonları oluşturulur.

a) Program ve Planlama Komisyonu.

b) Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komisyonu.

c) Yönetmelikler Komisyonu.

(2) İhtisas komisyonları, Kurula üye gönderen kurumlarca görevlendirilen uzman personel ile Kurulun talebi üzerine harita işleri konusunda çalışmalar yürüten TUJJB, TUFUAB ve benzeri birlikler tarafından görevlendirilen uzmanlar arasından Kurul tarafından seçilen kişilerden oluşur. İhtisas komisyonlarındaki uzman üye sayısı, incelenecek konu dikkate alınarak Kurulca belirlenir. Ancak, ihtisas komisyonlarında Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden en az birer uzman üye bulunur.

(3) Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komisyonu toplantılarına; jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, jeodezi ve coğrafi bilgi teknolojileri mühendisliği, geomatik mühendisliği ve benzeri harita işleri ile ilgili eğitim veren üniversitelerin konu ile ilgili öğretim elemanları arasından, Kurulca belirlenen araştırma ve inceleme konularına göre, ilgili üniversite tarafından tespit edilen temsilciler Kurula bildirilir ve bu Komisyonun çalışmalarına katılmaları sağlanır.

(4) Kurula üye gönderen kurumlarca, ihtisas komisyonları için ayrıca uzmanlar görevlendirilebilir. Bu uzmanların, komisyon çalışmalarına aktif katılımlarıyla katkı sağlayabilecek bilgi birikimine ve yetkiye sahip olmaları gerekir.

(5) İhtisas komisyonlarının çalışma esasları ilgili kurumlar ile koordine edilerek Harita Genel Komutanlığınca belirlenir.

Program ve Planlama Komisyonunun görevleri

Madde 12 – (1) Program ve Planlama Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Kurul üyeleri tarafından gönderilen, planlanan ve gerçekleştirilen harita işlerine ilişkin bilgileri değerlendirerek bir rapor halinde Kurula bildirmek.

b) İstek sahiplerinin harita işleri ile ilgili ihtiyaçlarını incelemek, bu ihtiyaçların gözönünde bulundurulması suretiyle üreticilerin yıllık üretim plan ve programlarına dâhil edilebilecek harita işleri ile ilgili hususları belirlemek ve Kurula sunmak.

c) Harita işlerine ilişkin birim maliyetleri hazırlayarak Kurulun onayına sunmak.

ç) Kurula üye gönderen kurumların üretimleri, bilimsel çalışmaları ve kullandıkları teknolojiler hakkında diğer kurum ve kuruluşları bilgilendirmek ve iletişimde sürekliliği sağlamak amacıyla kongre, sempozyum ve çalıştay gibi etkinlikleri planlayıp Kurula önermek ve gerekli çalışmaları yapmak.

d) Kurulca verilen diğer görevleri yapmak.

Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komisyonunun görevleri

Madde 13 – (1) Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Harita işleri konusunda güncel teknolojiler ile yeni üretim ve güncelleştirme yöntemlerinin ülkemizde uygulanabilirliğini sağlamak üzere ulusal araştırma ve inceleme programı hazırlamak ve hazırlanan bu programı yayımlamak.

b) Ulusal araştırma ve inceleme programı çerçevesinde;

1) Ülkemizde ve yurtdışında bu konulardaki gelişmeleri izlemek,

2) Projeler oluşturmak, bu projeleri gerekçeleri, teknik ve idari açıdan işleyişleri ve maliyet analizleri ile birlikte bir raporla Kurula önermek,

3) Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan Kurula gelen ve Komisyona iletilen proje önerilerini teknik, idari ve mali yönleri ile taraflara düşecek yükümlülükler açısından inceleyerek görüşlerini Kurula sunmak,

4) Uygun bulunan projelerin, katılan kurumlar arasındaki yurtiçi ve yurtdışı koordinasyonunu, organizasyonunu yapmak, uygulamak ve sonuçlarını Kurula sunmak,

5) Projelerin inceleme ve uygulama sonuçlarına göre; yöntem, standart ve ilkeler tespit ederek, ilgili yönetmeliklerde yapılması gerekli değişiklikler için Kurul Başkanlığına önerilerde bulunmak.

c) Kurul üyelerini, TUJJB, TUFUAB ve benzeri birlikler tarafından hazırlanan ulusal bilimsel araştırma programları hakkında bilgilendirmek ve proje oluşturmaya teşvik etmek.

ç) Bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşlarının satın alacakları harita yapımı ve uzaktan algılama ile ilgili donanım ve yazılım hakkında müracaat olması halinde, konuyu inceleyerek komisyon mütalaasını bir raporla Kurul Başkanlığına bildirmek.

d) Harita işleri konusunda teknik eleman yetiştirilmesi için araştırmalar yapmak ve önerilerini bir raporla Kurul Başkanlığına bildirmek.

e) Kurulca verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetmelikler Komisyonunun görevleri

Madde 14 – (1) Yönetmelikler Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Kurulca tespit edilen harita işleri ile ilgili standartları sağlamak üzere ihtiyaç duyulan yönetmelikleri hazırlamak ve Kurula sunmak.

b) Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Komisyonunca önerilen ve Kurulca kabul edilen hususlarla ilgili yönetmeliklerde gerekli düzeltmeleri yapmak ve Kurula sunmak.

c) Kurulca verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

Faaliyet programı ve raporu

Madde 15 – (1) Harita işlerine ait faaliyet dönemi 1 Ocak ila 31 Aralık tarihleri arasıdır.

(2) Üreticiler, o yıla ait faaliyet raporlarını 15 Ocaktan önce Kurul Başkanlığına gönderirler.

(3) Kurul Başkanlığının ilgili kurumlara onbeş gün önceden ulaşacak şekilde yapacağı bildirim üzerine; gelecek yıl programına alınmak üzere 15 Ekim tarihine kadar Kurul Başkanlığına bildirilen istekler, bir ay içinde incelenip, üreticilerin yıllık üretim plan ve programlarına dâhil edilebilecek harita işleri ile ilgili hususlar tespit edilir ve yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

(4) Harita ve harita bilgilerine ait birim maliyetlerine ilişkin Kurul kararları, Millî Savunma Bakanı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakan tarafından onaylanır.

Mali hükümler

Madde 16 – (1) Program ve Planlama Komisyonu, devam eden projelerin durumu ile önerilecek yeni projelere ait ödenek ihtiyaçlarını, her yıl 15 Haziran tarihine kadar Kurul Başkanlığına gönderir.

(2) Kurul Başkanlığı, devam eden projelerin durumunu ve yeni oluşacak projelere ait önerileri görüşülmek üzere Kurulun Mart ayındaki olağan toplantısı gündemine alır.

(3) Kurul, Mart ayındaki olağan toplantısında, bir sonraki yıl için planlanan projelerin ödenek ihtiyacını tespit eder. Kurul Başkanlığı tespit edilen ödenek ihtiyacını Kalkınma Bakanlığına teklif edilmek üzere ilgili bakanlıklara iletir.

(4) Kurul Başkanlığı, her proje için proje sonuçlandırılıncaya kadar ilgili komisyon tarafından önerilen bir proje sorumlusu görevlendirir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 17 – (1) 28/10/1991 tarihli ve 91/2367 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın