ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete T/S: 20.11.2012/28473

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; orman alanlarının ve 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin geometrik ve hukukî durumlarının tayin ve tespiti ile bu suretle sınırlandırılan ormanların ve orman sınırları dışına çıkartılan alanların tapu siciline tescillerini sağlamak ve orman kadastro bilgi sisteminin altlığını oluşturmaktır.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik;

a) Devlet ormanları ile evvelce sınırlaması yapılmış olup da sınırlandırma sırasında orman olduğu halde orman sınırları dışında kalmış ormanların, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların, hususî ormanların orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayin ve tespitinin yapılmasına,

b) 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre, orman sınırı dışına çıkarılacak yerlerin tayin ve tespitinin yapılmasına,

c) Orman kadastro komisyonlarının kuruluş, atama, görev ve yetkilerine,

ç) Orman kadastro işlemleri kesinleşen Devlet ormanlarının ve 6831 sayılı Kanunun; 20/6/1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi, 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı Kanun ve 5/6/1986 tarihli ve 3302 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulamaları ile orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin tapuya tescilinin sağlanmasına,

d) Orman kadastro bilgi sisteminin altlığının oluşturulmasına,

ait iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Kanunun 2 nci, 7 nci ve ek 5 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) 2 nci madde uygulaması: 6831 sayılı Kanunun 1744 sayılı Kanun ile değişik 2 nci maddesi kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan yerleri,

b) 2/B uygulaması: 6831 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesini yeniden düzenleyen 2896 ve 3302 sayılıkanunlar ile değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan yerleri,

c) Aplikasyon: Bir teknik ya da hukuki harita veya belgenin teknik eleman ya da elemanlarca zemine uygulanmasını,

ç) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

d) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,

e) En son ilan edilen çalışma: Askı ilanına konu olan ve hukuki sonuçları olan en son çalışmayı,

f) GPS: Küresel konum belirleme sistemini,

g) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

ğ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının İl ve İlçe Müdürlüklerini,

h) İş emri: İş programında bulunan ve çalışma yapılacak olan birimdeki çalışmanın detaylarının açıklandığıGenel Müdürlük emrini,

ı) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,

i) İşletme Şefliği: Orman İşletme Şefliğini,

j) Kadastro: TKGM tarafından yapılan kadastro çalışmalarını,

k) Kadastro Müdürlüğü: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İl Müdürlüğünü,

l) Kadastro ekibi: Kadastro Müdürlüğünün Arazi Ekibini,

m) Komisyon: Orman Kadastro Komisyonunu,

n) Komisyon Başkanı: Orman Kadastro Komisyonuna başkanlık eden orman kadastro başmühendisini,

o) Merkez Koordinatörü: Orman kadastrosu ile ilgili çalışmaları kontrol, denetim ve koordine etmek üzere Genel Müdürlükçe görevlendirilen orman mühendisini,

ö) Orman tahdidi: 8/2/1937 tarihli ve 3116 sayılı Orman Kanunu kapsamında yapılan sınırlandırmaçalışmalarını,

p) Orman kadastrosu: 6831 sayılı Orman Kanunu ile 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 4üncü maddesi kapsamında yapılan çalışmaları,

r) Orman Kadastro Başmühendisliği: Orman Kadastro Komisyon Başkanlıklarını,

s) Orman Kadastro Ekibi: 6831 sayılı Kanunun 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci madde uygulamalarında Komisyonun alt birimini,

ş) Sınır Belirleme: 22/5/2005 tarihinden önce yürürlükte olan 3402 sayılı Kadastro Kanunu uygulamalarına esas olmak üzere 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre Komisyonlarca yapılan çalışmaları,

t) Şube Müdürlüğü: Bölge Müdürlüğünün Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğünü,

u) Tapu Müdürlüğü: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İl ve İlçe Müdürlüğünü,

ü) TKGM: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

v) Teknik eleman: Orman kadastro başmühendisliklerinde ve Şube Müdürlüklerinde görevli mühendis, tekniker ve teknisyenleri,

y) Teknik İzahname: Genel Müdürlükçe yürürlüğe konan Orman Kadastrosu Teknik İzahnamesini,

z) Teknik Koordinatör: Orman kadastrosunun teknik konuları ile ilgili olarak Genel Müdürlük Merkezinde görevlendirilen harita mühendisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyon Kuruluşu, Atama, Seçim ve Görevler

Kuruluş, atama, üye ve bilirkişi seçimi

Madde 5- (1) Komisyon, Genel Müdürlükçe atanacak başkan, ormancı üye, ziraatçı üye ile mahalli ziraat odalarınca bildirilecek temsilci üye ve belde/mahalle/köy temsilci üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca Genel Müdürlükçe Komisyonların emrine yeteri kadar teknik eleman ve memur görevlendirilir.

(2) Komisyon Başkanı ve üyelerin atanması:

a) Komisyon Başkanlığına orman kadastro başmühendisliklerinde en az bir yılı ormancı üye olmak üzere iki yılçalışmış ve en az 5 yıl hizmeti bulunan orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi atanır.

b) Komisyon ormancı üyeliğine; orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi veya bunların bulunmamasıhalinde orman teknikeri atanır.

c) Komisyon ziraatçı üyeliğine; ziraat yüksek mühendisi, ziraat mühendisi veya bunların bulunmaması halinde ziraat teknikeri veya teknisyeni atanır.

ç) Komisyon ziraat odası temsilci üyeliğine; çalışma yapılacak belde/mahalle/köyün bağlı bulunduğu ilçenin ziraat odasınca bir asıl ve bir yedek üye Orman Kadastro Başmühendisliğinin yazılı isteği üzerine görevlendirilir. Ancak mahallinde ziraat odası bulunmaması halinde ildeki ziraat odası tarafından, ilde de ziraat odası yok ise Ziraat OdalarıBirliği Genel Başkanlığınca görevlendirme yapılır. Görevlendirilen üyelerin ad ve adresleri Orman Kadastro Başmühendisliğine bildirilir.

d) Komisyon belde/mahalle/köy temsilci üyeliğine; beldelerde belediye encümenince, mahalle ve köylerde muhtarlıkça bir asıl ve bir yedek temsilci üye Orman Kadastro Başmühendisliğinin yazılı isteği üzerine görevlendirilir. Görevlendirilen üyelerin ad ve adresleri Orman Kadastro Başmühendisliğine bildirilir.

(3) Komisyon Başkanı bu üyelerin zamanında Komisyon çalışmalarına katılmasını sağlar.

(4) Bilirkişilerin seçimi; Komisyon Başkanı, arazi çalışmalarına katılmak üzere belde/mahallelerde belediye encümeninden, köylerde köy ihtiyar heyetinden, kısıtlı olmayan, kırk yaşını bitirmiş olan ve mahallîn özelliklerini, taşınmaz malların eski ve yeni sahiplerini, zilyetlerini, taşınmaz malların bulunduğu yerlerin mahallî adlarını bilen asıl ve yedek bilirkişileri seçmelerini ister. Seçilen bilirkişilerin ad ve adresleri Orman Kadastro Başmühendisliğine bildirilir. Komisyona isimleri bildirilen bilirkişilere Komisyon huzurunda “Şahsıma yöneltilen sorularda bildiğimi doğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim.” ifadesi Komisyon Başkanınca okunur, bilirkişilerce tekrar edilerek yemin merasimi yapılır ve bu işlem tutanak altına alınır.

(5) Komisyon Başkanı, arazi çalışmalarına katılacak bilirkişileri yazılı olarak göreve çağırır. Bilirkişiler yazılıçağrıya rağmen belirlenen gün ve yerde çalışmalara katılmadıkları takdirde Komisyon Başkanı resen bilirkişi görevlendirir, bu durumda da dördüncü fıkrada yazılı yemin merasimi yapılır. Komisyon bu durumu tutanakla tespit eder.

(6) Askeri Yasak Bölgelerde yapılacak çalışmalarda; 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında kalan yasak, stratejik bölgeler ve güvenlik bölgeleri ile harekât, savunma ve eğitim amaçlı kullanılan yerlerde orman kadastrosu ve 2/B uygulamasının yapılacağı, Bakanlıkça Millî Savunma Bakanlığına bildirilir. Millî Savunma Bakanlığı Komisyona yardımcı olmak ve bilirkişilik yapmak üzere bu çalışmalar sırasında bir temsilci bulundurabilir.

(7) Çalışma alanlarında yapılan ölçüm ve haritalama işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak ile kontrol onayını yapmak üzere onaylanan iş programı kapsamında ilgili kadastro müdürlüğünden kontrol mühendisi görevlendirilmesi Bölge Müdürlüğünce yazılı olarak talep edilir. Görevlendirme talebinin kadastro müdürlüğüne intikal etmesini müteakip on gün içinde görevlendirilen kontrol mühendisi Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Komisyon ile kontrol mühendisinin koordinasyon içerisinde çalışmasından ilgili kadastro müdürü ile Şube Müdürü müştereken sorumludur.

Komisyonun görevleri

Madde 6- (1) Komisyon;

a) Devlet ormanları ile evvelce sınırlaması yapılmış olup da sınırlandırma sırasında orman olduğu halde orman sınırları dışında kalmış ormanların, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların, hususî ormanların orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarınıtayin ve tespit etmek,

b) 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine ait uygulamayı yapmak,

c) Orman tahdit veya kadastrosu daha önce yapılmış yerlerde 2/B uygulaması sırasında bağlantı kurulacak gerekli orman sınır noktalarını aplike etmek, 2/B uygulaması sonunda ortaya çıkan yeni orman sınırlarını tespit etmek,

ç) Daha önce tahdidi veya orman kadastrosu yapılan belde ve köylerdeki, ölçüm ve haritalama bakımından tescile esas yeterlikte olmayan ve tapuya tescili yapılmamış olan çalışmaları kadastro müdürlüğünce görevlendirilecek kontrol mühendisinin de katılımı ile tescile hazır hale getirmek,

d) Orman tahdit veya kadastrosu yapılıp ilân edilerek kesinleşmiş ve tapuya tescili yapılmamış olan yerlerde; kadastro müdürlüğünce görevlendirilecek kontrol mühendisinin de katılımı ile en son ilan edilen çalışma esas alınarak vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında aplikasyon, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü ve fennîhataları tespit etmek, Genel Müdürlüğün bilgisi ve denetimi altında gerekli düzeltmeleri yapmak, usulüne göre ilân etmek ve ilan süresi bitiminde davalı yerler hariç olmak üzere kesinleşme tutanağı tanzim etmek,

e) Orman kadastro uygulaması tamamlanmış yerlerde bu çalışma sonunda oluşan yargı kararlarının gereğini yerine getirmek, yargı kararı uygulama tutanağını tanzim etmek, harita mühendisi tarafından tanzim edilecek yeni harita ve alanlar cetvelini onaylayarak ilgili birimlere göndermek,

f) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Âfetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun ek 5 inci ve ek 10 uncu maddelerinde belirtilen şart ve durumlarda gerekli çalışmayı yaparak, bilgi ve belgelerini ilgili birimlere teslim etmek,

g) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 4üncü maddesinde belirtilen durumlarda gerekli çalışmayı yaparak, bilgi ve belgelerini ilgili birimlere teslim etmek,

ğ) Yukarıda belirtilen çalışmalardan 6831 sayılı Kanun gereğince askı ilanı ile sonuçlandırılması gerekenleri askıilanı ile sonuçlandırmak,

h) Genel müdürlükçe ve Bölge Müdürlüğünce verilecek benzeri iş ve işlemleri yapmak,

ile görevlidir.

Komisyon Başkanı ve üyelerin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 7- (1) Komisyon Başkanı; Komisyonun idarî, teknik, hukukî ve malî bütün iş ve işlemlerinin amiri olup Komisyon çalışmalarının başlaması, yürütülmesi ile ilgili mevzuata uygun olarak planlanan sürede sonuçlandırılmasından diğer üyeler ile beraber müştereken sorumludur.

(2) Ormancı üye;

a) Komisyonun arazi çalışmalarına katılmak, görüşünü bildirmek, oyunu kullanmak ve alınan kararlara varsa karşı görüşlerini muhalefet şerhi ile belirtmek,

b) Yıllık iş programındaki belde, mahalle ve köyler ile ilgili her türlü dosya, harita ve hava fotoğraflarını tespit ederek teslim almak, bu evrak ve dokümanlar üzerinde yapılması gerekli teknik çalışmaları yapmak, bunları muhafaza etmek ve iş bitiminde iade etmek,

c) Komisyonla birlikte orman sınır noktalarının yerlerini tespit etmek, bu noktaların zemin tesislerinin yapılmasını sağlamak,

ç) Aylık iş ve sarfiyat cetvellerini düzenlemek,

d) Orman kadastro tutanak defterlerinin günlük olarak yazılmasını sağlamak,

e) Harita mühendisi ile birlikte ölçü işlerinin planlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamak,

f) Komisyon ziraatçı üyesi ve teknik elemanları ile birlikte kadastro tutanaklarını, tutanak suretleri ve orman kadastro haritaları ile karşılaştırarak kontrollerini yapmak,

g) Düzenlenen alanlar cetvelini kontrol etmek,

ğ) Yılsonu cetvellerini düzenlemek, analizlerini yapmak,

h) Başkanın yokluğunda Orman Kadastro Başmühendisliğine vekâlet etmek,

ı) Komisyon Başkanının vereceği benzer işleri yapmak,

ile görevli ve sorumludur.

(3) Ziraatçı üye;

a) Komisyonun arazi çalışmalarına katılmak, görüşünü bildirmek, oyunu kullanmak ve alınan kararlara varsa karşı görüşlerini muhalefet şerhi ile belirtmek,

b) İş programına alınan belde, mahalle ve köylerle ilgili olarak radyo ve ilçe ilânlarını temin etmek,

c) İş programına alınan belde, mahalle ve köylerin çalışma ilânları ile komşu köy ilânlarını hazırlamak ve yapmak,

ç) Teknik İzahnamede belirlenmiş olan belgeleri temin etmek ve düzenlemek,

d) Komisyonla birlikte orman sınır noktalarının yerlerini tespit etmek, bu noktaların zemin tesislerinin yapılmasında Komisyon Başkanı veya başkan vekiline yardımcı olmak,

e) Orman kadastro tutanak defterlerinin günlük olarak yazılmasında ve bilgisayarda suretlerinin çıkartılmasında Komisyon Başkanı veya başkan vekiline yardımcı olmak,

f) Her türlü arazi ölçü işlerinde Komisyon Başkanı veya başkan vekiline yardımcı olmak,

g) Komisyon ormancı üyesi ve teknik elemanları ile birlikte kadastro tutanaklarının, tutanak suretleri ve orman kadastro haritaları ile karşılaştırarak kontrollerini yapmak, tutanak suretlerini tasdik etmek,

ğ) Orman kadastro dosyalarını düzenleyip çoğaltarak ilâna hazırlamak, ilânlarını yapmak ve ilgili birimlere dağıtımlarını sağlamak,

h) Komisyon demirbaşında bulunan donanım ve malzemelerin kaydını tutmak ve muhafazalarını sağlamak,

ı) Komisyon Başkanının vereceği benzer işleri yapmak,

ile görevli ve sorumludur.

(4) Ziraat odası temsilci üyesi ile belde, mahalle ve köy temsilci üyesi;

a) Komisyon Başkanınca belirlenen ve kendilerine yazılı olarak bildirilen günde komisyon çalışmalarına katılmak,

b) Komisyon Başkanı, ormancı üye ve ziraatçı üye ile birlikte orman sınırlarının tespitinde ve orman sınırlarıdışına çıkarılacak yerlerin belirlenmesinde görüşünü bildirmek, oyunu kullanmak ve alınan kararlara varsa karşıgörüşlerini muhalefet şerhi ile belirtmek,

ile görevli ve sorumludur.

Teknik ve diğer elemanlar ile bilirkişilerin görevleri

Madde 8- (1) Teknik ve diğer elemanlar; Komisyon Başkanının veya vekilinin vereceği işleri yapmak ile görevli ve sorumludurlar.

(2) Bilirkişiler; Komisyonun arazi çalışmalarına katılarak gerekli bilgiyi vermekle görevlidirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Alanlarının Tespiti ve İlanlar

Çalışma yapılacak belde, mahalle ve köylerin tespiti

Madde 9- (1) Orman kadastrosu ve 2/B uygulaması yapılacak belde, mahalle ve köyler listesi mahalli kadastro müdürlükleri ile yapılacak çalışmalar neticesinde tanzim edilerek Bölge Müdürlüğü aracılığı ile her yıl en geç 15 Kasıma kadar Genel Müdürlüğe intikal ettirilir. Bu listeler bazında çalışma yapılacak birimler Genel Müdürlük ile TKGM’ce müştereken belirlenir. Belirlenen listeler esas alınarak her Orman Kadastro Başmühendisliği için ayrı ayrıdüzenlenen ve Genel Müdürlükçe onaylanan iş programları Aralık ayı sonuna kadar iş emri ile birlikte Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

Çalışmaların bütünlüğü ve sonuçlandırılması

Madde 10- (1) Komisyonların çalışma alanı belde, mahalle ve köydür. Bir belde, mahalle ve köyde başlatılançalışmalar bitirilerek işi bitirme tutanağı tanzim edilmeden diğer bir belde, mahalle ve köyde çalışmaya başlanamaz. Ancak herhangi bir nedenle orman kadastrosu ve 2/B uygulaması çalışmalarının yürütülememesi durumunda Genel Müdürlükten izin alınmak kaydıyla bir başka belde, mahalle ve köyde çalışmaya başlanabilir.

(2) (Değişik: 27.12.2013/28864) Komisyonların bir belde, mahalle veya köyde yapacakları orman kadastrosu ve 2/B uygulama işleri bir bütün olup, çalışmalar birbirini takip eder. Bu uygulamalar belde, mahalle ve köy sınırları içindeki bütün ormanları kapsayacak şekilde yapılır. Bu şekilde bitirilen belde, mahalle ve köylerde tekrar orman kadastrosu ve 2/B uygulaması yapılmaz. Ancak 2/B uygulamaları yapılmış olup da bu uygulamalar sırasında orman sınırları içinde değerlendirilmemiş olması nedeniyle 2/B araştırması yapılmadığı tespit edilen yerlerde 2/B araştırması yapılır.

——————————————————————————————————————————————-

Fıkranın değişiklikten önceki şekli:

(2) Komisyonların bir belde, mahalle veya köyde yapacakları orman kadastrosu ve 2/B uygulama işleri bir bütün olup, çalışmalar birbirini takip eder. Bu uygulamalar belde, mahalle ve köy sınırları içindeki bütün ormanlarıkapsayacak şekilde yapılır. Bu şekilde bitirilen belde, mahalle ve köylerde aynı maksatla tekrar çalışma yapılmaz. Ancak 2/B uygulamaları yapılmış olup da bu uygulamalar sırasında orman sınırları içinde değerlendirilmemiş olmasınedeniyle 2/B araştırması yapılmadığı tespit edilen yerlerde 2/B araştırması yapılır.

——————————————————————————————————————————————-

(3) Belde, mahalle ve köylerin orman kadastrosu ile 2/B uygulamalarının aynı Komisyon tarafından sonuçlandırılması esas olup; çalışmayı yapan Komisyonun gayri faal hale gelmesi veya kapanması hallerinde uygulamalar kaldığı yerden devam edilmek üzere bir başka Komisyon görevlendirilir ve çalışma sonuçlandırılır.

İlânlar

Madde 11- (1) Orman kadastrosu ve 2/B uygulaması yapılacak il ve ilçelerde, çalışmaya başlamadan en az bir ay önce radyo ile belediye yayın araçları veya belediye ilân tahtasında askı suretiyle ilân edilir. İlçe içindeki ormanların sınırlaması bir çalışma döneminde tamamlanmamış ise ertesi yıl için aynı ilçede sınırlamanın devam edeceği hususunu bildiren ilân yapılmaz. İlânın yapıldığı radyo ve yayın bülteninin bir nüshası ilgili Bölge Müdürlüğüne ve Orman Kadastro Başmühendisliğine gönderilir. Orman kadastrosunun yapılacağı il ve ilçeler, ilgili valiliklere yazıyla bildirilir.

(2) Orman kadastrosu ve 2/B uygulamasının başlama tarihi, çalışılacak belde, mahalle ve köylerle, bunlara bitişik belde, mahalle ve köylerde en az on beş gün önce uygun yerlere asılarak ilânla duyurulur. Durum bir tutanakla tespit edilir. Ayrıca, ilgili belediye başkanlıklarına ve İşletme Müdürlükleri ile illerde defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüğüne çalışmaya başlamadan en az on beş gün önce yazıyla bildirilir. İlân ve bildirim tarihleri on beş günlük süreye dahil değildir. Orman Kadastro Başmühendisliğinin iş programında olup da herhangi bir nedenle o yıl çalışma yapılamayacak ise bu birimlerde ilan yapılmaz.

(3) Bu ilânda; Komisyonun hangi belde, mahalle ve köyde çalışacağı, ormanların içinde ve bitişiğinde taşınmazların sahiplerinin veya kanunî temsilcilerinin veya vekillerinin sınırlama sırasında hazır bulunmaları, hazır bulunmadıkları takdirde orman kadastrosu ve 2/B uygulaması işlerine yokluklarında devam edileceği açıklanır. Hazır bulunanlar taşınmazlarının sınırlarını gösterir ve her nev’i belgeleri ibraz eder. İbraz edilen belgeler Orman Kadastro Başmühendisliği gelen defterine kaydedilir. Yerinde yapılan ilâna rağmen ilgililerin bulunmamaları orman kadastro ve 2/B uygulama çalışmalarını durdurmaz.

(4) İlân işlerine ait belgeler dosyasında saklanır.

(5) Sınırlama işinin yarım kalması halinde ertesi yılın iş programına dahil edilir. Yarım kaldığından çalışmalara devam edileceğine dair ilân ve bildirimler yapılarak öncelikle çalışmalara buralardan başlanır. Başlama günü ikinci fıkrada belirtilen yerlere yazılı olarak bildirilir. Bu durumda çalışmalara başlanılması için on beş gün beklenmez. Yazıların alındışerhi bulunan ikinci nüshası dosyasında saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Belge ve Bilgilerin Toplanması

İşletme müdürlüğünden istenecek bilgi ve belgeler

Madde 12- (1) Orman Kadastro Başmühendisliğince ilk defa orman kadastrosu ve 2/B uygulaması yapılacak yerlerle ilgili;

a) Mülga 3116 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre kamulaştırılmış ormanlara,

b) 9/7/1945 tarihli ve 4785 sayılı Orman Kanununa Bazı Hükümler Eklenmesine ve Bu Kanunun Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla devletleştirilen ormanlara,

c) 6831 sayılı Kanunun;

1) 3 üncü maddesine göre orman rejimine alınmış yerlere,

2) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre Devlet ormanı olarak ağaçlandırılan ve ağaçlandırılacak olan yerlere,

3) 23 ve 24 üncü maddelerine göre muhafazaya ayrılmış ve kamulaştırılmış yerlere,

4) 17 nci maddesine göre açma, işgal ve yerleşmeler için açılmış davalarla, kesinleşmiş olanlara ait suçtutanaklarına, kesinleşme şerhi bulunan mahkeme kararlarına, bilirkişi raporlarına, harita ve krokilerine,

5) Geçici 1 inci maddesi ile 1744 sayılı Kanunla değişik geçici 1 inci maddesine göre yapılmış bildiri, gerekçeli mütalâa, tutanak, harita ve krokilere,

ç) Orman yetiştirilmek üzere kamulaştırılmış yerlere,

d) Devletten başkasına ait ormanlara,

e) Orman vasfı ve mülkiyeti bakımından yargıya intikal eden yerlerde;

1) Devam eden davalara,

2) Kesinleşmiş yargı kararları kapsamında kesinleşme şerhi bulunan mahkeme kararlarına, bilirkişi raporlarına, harita ve krokilerine,

f) Muhafaza ormanlarına, millî park alanlarına, tabiat parklarına ve tabiatı koruma alanlarına,

g) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ile bu Kanunu değiştiren 9/7/1956 tarihli ve 6777 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki 3573 sayılı Kanunun Sakız ve Nevileriyle Harnupluklara da Teşmiline Dair Kanuna göre Devlet ormanlarından tefrik edilerekçiftçiyi topraklandırma ve iskân mevzuatına göre tevzi yapılmış, temlik kararı verilmiş ve tapuya bağlanmış zeytinlik, sakızlık ve harnupluk sahalara ait tutanaklara, krokilere ve haritalara,

ğ) 3116 sayılı Kanunun 24/3/1950 tarihli ve 5653 sayılı Kanunla değişik 1/e maddesine göre çıkarılan “Makilik ve Orman Sahalarının Birleştiği Yerlerde Orman Sınırlarının Tespitine Ait Yönetmelik” gereğince makiye tefrik edilip,çiftçiyi topraklandırma ve iskân mevzuatına göre tevzi yapılmış, temlik kararı verilmiş ve tapuya bağlanmış yerlere ait tutanaklara, krokilere ve haritalara,

h) 24/3/1950 tarihli ve 5658 sayılı Orman Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine ve Bu Kanunun Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Olan Kanuna Ek Kanun kapsamında iade edilen ormanlara ait harita ve tutanaklara,

ı) Yangın görmüş sahaların harita ve krokilerine,

i) İzin veya irtifak hakkı verilmiş sahaların harita ve krokilerine,

j) Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılmak ve orman olarak kullanmak üzere tahsis edilmiş yerlere,

k) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu çalışmalarına,

ait bilgi ve belgeler İşletme Müdürlüğünden yazı ile istenir.

(2) Orman Kadastro Başmühendisliğince orman tahdidi veya kadastrosu yapılmış olan yerlerde aplikasyon ve 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B uygulaması yapılacak yerlerle ilgili;

a) 3116 sayılı Kanuna göre yapılmış orman tahdidine ve aynı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre kamulaştırılmış ormanlara,

b) 4785 sayılı Kanunla devletleştirilen ormanlara,

c) 6831 sayılı Kanuna göre seri bazında yapılmış tahdide,

ç) 6831 sayılı Kanunun;

1) 3 üncü maddesine göre orman rejimine alınmış yerlere,

2) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre Devlet ormanı olarak ağaçlandırılan ve ağaçlandırılacak yerlere,

3) 23 ve 24 üncü maddelerine göre muhafazaya ayrılmış ve kamulaştırılmış yerlere,

4) 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ve 2896 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulamaları ile orman sınırları dışına çıkarılan yerlere,

5) 17 nci maddesine göre açma, işgal ve yerleşmeler için açılmış davalarla, kesinleşmiş olanlara ait suçtutanakları, kesinleşme şerhi bulunan mahkeme kararları, bilirkişi raporları, harita ve krokilere,

d) Orman yetiştirilmek üzere kamulaştırılmış yerlere,

e) Devletten başkasına ait ormanlara,

f) Orman vasfı ve mülkiyeti bakımından yargıya intikal eden yerlerde;

1) Devam eden davalara,

2) Kesinleşmiş yargı kararları kapsamında kesinleşme şerhi bulunan mahkeme kararları, bilirkişi raporları, harita ve krokilere,

g) Muhafaza ormanları, millî park alanları, tabiat parkları ve tabiatı koruma alanlarına,

ğ) 3573 sayılı Kanun ile bu Kanunu değiştiren 6777 sayılı Kanuna göre Devlet ormanlarından tefrik edilerekçiftçiyi topraklandırma ve iskân mevzuatına göre tevzi yapılmış, temlik kararı verilmiş ve tapuya bağlanmış zeytinlik, sakızlık ve harnupluk sahalara ait tutanaklara, krokilere ve haritalara,

h) 3116 sayılı Kanunun 5653 sayılı Kanunla değişik 1/e maddesine göre çıkarılan “Makilik ve Orman Sahalarının Birleştiği Yerlerde Orman Sınırlarının Tespitine Ait Yönetmelik” gereğince makiye tefrik edilip, çiftçiyi topraklandırma ve iskân mevzuatına göre tevzi yapılmış, temlik kararı verilmiş ve tapuya bağlanmış yerlere ait tutanaklara, krokilere ve haritalara,

ı) 5658 sayılı Kanun kapsamında iade edilen ormanlara ait harita ve tutanaklara,

i) Yangın görmüş sahaların harita ve krokilerine,

j) İzin veya irtifak hakkı verilmiş sahaların harita ve krokilerine,

k) Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılmak ve orman olarak kullanmak üzere tahsis edilmiş yerlere,

l) Mera Kanunu çalışmalarına,

ait bilgi ve belgeler İşletme Müdürlüğünden yazı ile istenir.

(3) İşletme müdürlüğü istenen bilgi ve belgeleri Orman Kadastro Başmühendisliğine en geç on beş gün içinde yazılı olarak verir. İşletme müdürlüğünce bu süre içinde bilgi ve belgelerin verilmemesi durumunda Orman Kadastro Başmühendisliğince Bölge Müdürlüğüne bilgi verilerek çalışmalara başlanır.

(4) Süresinde verilmeyen, eksik veya yetersiz verilen bilgi ve belgelerden İşletme Müdürleri sorumludur.

Diğer kurumlardan istenilecek bilgi ve belgeler

Madde 13- (1) Orman Kadastro Başmühendisliğince çalışma yapılacak belde/mahalle/köy ile ilgili olarak kadastro müdürlüğünden:

a) Tapulaması veya kadastrosu yapılmış ise sayısal kadastro projeleri, sayısal kadastro paftalarının olmadığıdurumlarda orman sınırına mücavir taşınmazlara ait kadastro pafta örnekleri ve gerekli diğer teknik bilgi ve belgeleri,

b) Orman vasfıyla Hazine adına tescil edilen parsellere ait koordinatlı krokilerin onaylı suretleri,

yazı ile istenir.

(2) Orman Kadastro Başmühendisliğince çalışma yapılacak belde/mahalle/köy ile ilgili olarak tapu müdürlüğünden:

a) Orman vasfıyla Hazine adına tescil edilen parsellere ait tapu sicil kayıt bilgileri,

b) Ağaç ve ağaççık topluluğu ile kaplı olduğu tespit edilen parsellere ait tapuların ilk tesis tarihindeki iktisabı ve tedavül kayıtları,

yazı ile istenir.

(3) Orman Kadastro Başmühendisliğince çalışma yapılacak belde/mahalle/köy ile ilgili olarak il özel idareleri ve kaymakamlıklardan belde, mahalle veya köy sınırlarını gösterir hudutname, kroki veya haritaları, köy yerleşik alanınıgösterir planlar yazı ile istenir.

(4) Orman Kadastro Başmühendisliğince çalışma yapılacak belde/mahalle/köy ile ilgili olarak gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden mera alanları ile ilgili tahsis kararları, kroki veya haritaları yazı ile istenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Vasıf Tayini ve Mülkiyete Ait Hususlar

Vasıf tayinine esas olacak tanımlar

Madde 14- (1) 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca orman tanımı kapsamına giren ve istisna bentleri uyarınca orman tanımı dışında kalan yerler için yapılacak vasıf tayinlerine esas olan unsurların teknik ve hukukîanlamları aşağıda açıklanmıştır.

a) Ağaç: En az sekiz metre ve daha yukarı boy yapabilen kökü, gövdesi, tepesi olan, odunsu bitkilere, yaşı,çapı ne olursa olsun ağaç denir.

b) Ağaççık: Yan dallarının çoğalması ve fazlaca gelişmesi neticesinde tepesi yayvanlaşan, genel olarak genişliğine bir büyüme şekli gösteren, boyu sekiz metreyi bulmayan, uzun ömürlü odunsu bitkilere çapı ve yaşı ne olursa olsun ağaççık denir.

c) Kapalılık: Ağaç ve ağaççıkların bulundukları sahaya göre toprağı siperleme oranıdır.

ç) Topluluk: Ağaç ve ağaçcıkların veya her ikisinin beraberce bulundukları saha üzerinde tabii olarak %10 ve daha fazla kapalılık teşkil etmesi halidir. Bir yerin orman olup olmadığının tayininde, topluluk unsuru, diğer unsurlarla birlikte mütalâa edilir. Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, orman kapsamı içinde bulunan bir sahada kapalılık %10’dan aşağı bulunsa ve hatta çeşitli sebeplerle üzerindeki orman örtüsü tamamen kaldırılmış olsa da bu sahalar yine de orman sahası olarak muhafaza edilir. Ormandan beklenen teknik, ekonomik ve müşterek faydaları asgarî şekilde dahi olsa yerine getirebilen ve ormancılık ilim ve tekniği bakımından devamlı şekilde veya muayyen dönemlerde teknik müdahaleyi icap ettiren ağaç ve ağaççıkların bir arada bulunması topluluk halidir. Ayrıca topluluk ile birlikte, sahanın orman rejimi içinde olup olmadığı, meyli, erozyon şiddeti iklim ve su rejimine olan tesir dereceleri, seri ve bölme bütünlüğü gibi esaslar da dikkate alınır.

d) Yerleri: Ağaç ve ağaççıkların veya her ikisinin kapladığı yerler ile ağaç ve ağaççıkların tabii veya suni etkilerle kaldırılmış sahalardır.

e) Sazlık: Bataklıklarda yetişen bir senelik veya birkaç senelik otsu veya yarı odunsu bitkilerle kaplı yerdir.

f) Step bitkileri ile örtülü yerler: Step formasyonu, ağaçsız ve yazın kuruyan toprağı muntazam bir tarzda ve seyrekçe örten bitki örtüsüyle kaplı yerlerdir.

g) Dikenlik: Stepten sonra devam eden cılız ve monoton görünüşlü odunsu bitkilerle kaplı yerdir.

ğ) (Değişik: 27.12.2013/28864) Park: Köy, kasaba ve şehirlerde kamu idareleri veya kamu tüzel kişiliklerince orman kurma amacı dışında rekreasyon veya çevreye güzellik vermesi amacıyla tefrik veya tesis edilmiş ağaç ve ağaççık ihtiva eden yerdir.

——————————————————————————————————————————————-

Değişiklikten önceki şekli:

ğ) Park: Köy, kasaba ve şehirlerde kamu idareleri veya kamu tüzel kişiliklerince çevreye güzellik vermesi için tefrik veya tesis edilmiş ağaç ve ağaççık ihtiva eden yerdir.

——————————————————————————————————————————————-

h) Mezarlık: Köy, kasaba ve şehir halkının ölülerini defnettiği yerdir. Kadimden beri mezarlık olarak kullanılmışveya kullanılan yerler de mezarlık sayılır.

ı) (Değişik: 27.12.2013/28864) Sahiplilik: Kişilerin taşınmazlar üzerindeki mülkiyet iddialarını; orman sınırları içinde ve bitişiğinde tapu ile, bitişik alanlar dışında ise her türlü tasarruf belgesi ve kayıtlarla ispatlamaları halidir.

——————————————————————————————————————————————-

Değişiklikten önceki şekli:

ı) Sahiplilik: Kişilerin taşınmazlar üzerindeki mülkiyet iddialarını her türlü geçerli resmî belge ve kayıtlarla ispatlamaları halidir. 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin;

1) (E) bendinde hakim unsur, civar ormanlarda doğal olarak bulunmayan ağaç ve ağaççıkların bulunması halidir.Özel şahısların ağaçlandırdıkları bu sahalar özel mülkiyete konu olabilen ve zilyetlikle de iktisabı mümkün olan sahalardır.

2) (F) bendinde geçen tarım arazisi olarak kullanılan yerlerdeki dağınık veya yer yer küme ve sıra halindeki her nev’i ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerde sahiplilik orman içinde ve bitişiğinde tapu ile, bitişik alanlar dışında ise diğer tasarruf belgeleri ile mümkündür.

3) (H) bendinde geçen fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri kamu emlâkı niteliğinde de bulunabileceğinden bunlara sahiplilik orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapu ile, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleri ile mümkündür. Her nevi meyveli ağaç ve ağaççıkların mevcut olduğu yerlerde ise zilyetlikle de iktisap mümkündür.

4) (İ) bendinde geçen özel kanunu gereğince Devlet ormanlarından tefrik edilmiş ve imar, ıslah ve temlik şartlarıyerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ile 6777 sayılı Kanunda tasrih edilen yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklarda sahiplilik tapu ile mümkündür.

5) (G) bendi kapsamına giren ağaç ve ağaççıklarla kaplı yerlerde; Devlet ormanlarına bitişik olmayan ve bir bütün olarak yüzölçümü üç hektarı aşmayan her nevi ağaç ve ağaççıkların bulunduğu yerlerde sahiplilik tapu ve diğer tasarruf belgeleriyle, ağaç ve ağaççık topluluklarının Devlet ormanlarına bitişik olması halinde sahiplilik tapu ile mümkündür. Sahipli arazi üzerinde bulunan yüz ölçümü her parsel için üç hektarı geçen ağaç ve ağaççık topluluklarının bulunduğu yerler özel orman sayılır. Bu durumda sahiplilik ancak tapu ile mümkündür.

——————————————————————————————————————————————-

i) (Değişik: 27.12.2013/28864) Küme: Kapalılık derecesi %10’dan fazla 3 hektardan küçük olan ağaç ve ağaççıklarla kaplı yerdir.”

——————————————————————————————————————————————-

Değişiklikten önceki şekli:

i) Küme: Kapalılık derecesi %10 dan fazla olan ve aynı zamanda en çok üçbin metrekare büyüklüğündeki ağaçve ağaççıklarla kaplı yerdir.

——————————————————————————————————————————————-

j) Sıra: Küme vasfını taşımayan ağaç ve ağaççıkların bir veya birkaç sıra halinde birbiri ardına yer almasıdır.

k) Dağınık olma: Ağaç ve ağaççıkların işgal ettikleri kısımlarda kapalılığın tabii olarak %10 dan az olmasıdır.

l) Ormana bitişik olmama: Devlet ormanlarından; tarla, bağ, bahçe gibi kültür arazileri, hususi orman, tahsisli mera ve toplu yerleşim alanları, 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesi istisna bentlerine göre orman sayılmayan arazi çeşitleri, nehir, ırmak, yaz kış devamlı akan ve genel olarak yatağı değişmeyen dere, 5658 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel mevcut olan Devlet karayolu ve demiryolu ile yarıntı ve kayalıklarla ayrılma halidir.

m) Maki ve funda: Kserofil bünyeli, her dem yeşil, sert ve çoğu zaman dikenli yapraklı ağaççıkların teşkil ettiği bitki formasyonu olup, Mersin (Myrtus communis), Defne (Laurus nobilis), Sandal (Arbutus andrachne), Kocayemiş(Arbutus unedo), Pırnal Meşesi (Quercus ilex), Kermes Meşesi (Quercus coccifera), Katran Ardıcı (Juniperus oxycedrus), Katır Tırnağı (Spartium junceum), Kurtbağrı (Ligustrum vulgare), Keçiboğan (Calicotome spinosu), Erguvan (Cercis siliquastrum), Tesbih çalısı (Styrax officinalis), Karaçalı (Paliurus acueleatus), Herdemtaze (Ruscus acuelatus), Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua), Peruka çalısı (Cotinus coggygria), Akçakesme (Phillyrea media), GenişYapraklı Akçekesme (Phillyrea latifolia), Menengiç (Pistacia terebinthus), Sakız (Pistacia lenttiscus), Boyacı sumağı(Rhus cotinus), Yabani Zeytin- Delice (Olea europea var. oleaster), Kokarçalı (Anagyris foetida), Zakkum (Nerium oleander), Pembe çiçekli Laden (Cistus creticus), Beyaz çiçekli laden (Cistus salvifolius), Tüylü Laden (Cistus villosus), Badem Yapraklı Ahlat (Pyrus amygdaliformis), Yabani kuşkonmaz (Asparagus acutifolius ve benzeri bitkilerdir.

n) Funda: ağaç fundası (Erica arborea) ve pembe çiçekli funda (Erica verticillata), Erica cinsi bitkilerdir.

o) Orman ve toprak muhafaza karakteri: Üzerindeki bitki formasyonu ile taşkınları, şiddetli yağış sonrasıoluşan zararlı akışları, toprak erozyonunu, toprağın strüktür ve tekstürünün bozulmasını önleyici, su verimini artırıcıetkisi bulunan ve eğimi yüzde on ikiden fazla olan yerlerdir.

ö) Otlak (Mera): Üstünde hayvan otlayan, otsu bitkilerin tabii olarak yetiştiği açık alanlar olup, bir veya daha fazla köy ve belde halkına ait hayvanların ot ihtiyacını temin etmek maksadıyla tahsis edilmiş veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazidir.

p) Yaylak: Bir veya birkaç köy veya belde ahalisinin hayvanları ile birlikte geçici olarak çıkıp, hayvanlarınıotlatmak üzere kadimden beri kullanılan ağaçsız, otlu, orman içi veya orman dışı münferit yerlerdir.

r) Kışlak: Hayvanların kışı geçirmek üzere indikleri otu bol olan kuytu yerler, köylülerin hayvanlarını otlatmak ve sulamak üzere kadimden beri bir veya daha ziyade köy ve beldeye tahsis edilmiş ılıman iklimli ve fazla yüksek olmayan yerlerdir.

s) Orman içi açıklık: Orman içinde kültür arazileri dışında, insan müdahalesi olmaksızın kendiliğinden oluşan, doğal olarak ağaç ve ağaççık içermeyen, genel olarak otsu bitki ve bazı durumlarda yer yer odunsu bitkiler içeren alanlardır.

Orman sayılmayan yerlerde sahipliliğin tespiti

Madde 15- (1) Orman sınır hattına bitişik ve orman sayılmayan yerlerde sahipliliğin tespiti aşağıdaki belgelere müsteniden yapılır.

a) Taşınmaz malların tapu senedi,

b) 31/12/1981 tarihine veya daha önceki tarihlere ait vergi kayıtları,

c) Tasdikli irade suretleri ile fermanlar,

ç) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim, temessük veya senetleri,

d) Kayıtları bulunmayan tapu veya mülga Hazine-i Hassa senetleri veya muvakkat tasarruf ilmuhaberleri,

e) Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları,

f) Mülkname, muhasebatı atika kalemi kayıtları,

g) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri,

ğ) Evkâf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları.

Devlet ormanı olarak sınırlandırılacak yerler

Madde 16- (1) Komisyonlarca;

a) 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, orman sayılan ve eskiden beri Devlete ait olduğu bilinen ormanlar,

b) Orman tahdit veya kadastrosu yapılmış olsun ya da olmasın, tapulama veya kadastro sonucu ya da hükmen orman vasfı ile Hazine adına tescil edilen yerler,

c) 3116 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre kamulaştırılmış ormanlar,

ç) 4785 sayılı Kanunla Devletleştirilmiş ormanlar,

d) 6831 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre orman rejimine alınmış yerler,

e) 6831 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre orman olarak ağaçlandırılan veya ağaçlandırılacak yerler,

f) 6831 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre kamulaştırılan yerlerle diğer suretle orman yetiştirilmek üzere kamulaştırılan yerler,

g) Devlet ormanı olduğuna dair kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan yerler,

ğ) Sınırlandırma sırasında orman olduğu halde orman sınırları dışında kalmış ormanlar,

h) Maliye Bakanlığınca ağaçlandırılmak üzere tahsis edilmiş yerlerden, ağaçlandırılmış ve yapılan ağaçlandırmaçalışmasının başarılı olması neticesinde kesin tahsisi yapılarak orman niteliği kazanmış yerler,

ı) Orman ve toprak muhafaza karakteri taşıyan funda ve makilik alanlar,

i) Orman içi açıklıklar,

Devlet ormanı olarak sınırlandırılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sahaların herhangi bir şekilde Komisyonlarca sınırlama dışı bırakılmış veya orman sayılmamış olması bu yerlerin orman olma vasfını ortadan kaldırmaz.

(3) Birinci fıkranın (b), (d), (f), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen yerlerin orman sınırları dışında kaldığının tespit edilmesi halinde Şube Müdürlüğü kontrolünde Orman Kadastro Başmühendisliği tarafından haritasına işlenir. Arazide orman sınırları buna göre düzeltilir. Tutanak defterinin sırası gelmiş sayfasında da durum etraflıca izah edilir. Düzenlenen yeni haritalar, alanlar cetveli ve tutanak örnekleri Şube Müdürlüğünce orman kadastro dosyası dağıtılan tüm birimlere gönderilir.

Devletten başkasına ait ormanların kadastrosu

Madde 17- (1) Hükmî şahsiyeti haiz amme müesseseleri ormanları ile hususî ormanların orman kadastrosu bu Yönetmelikte gösterilen esaslar dahilinde Komisyonlarca resen ve bedelsiz olarak yapılır.

(2) Komisyonlarca;

a) 4785 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan ve devletleştirme dışında bırakılan ormanlar,

b) 5658 sayılı Kanun uyarınca iade edilmiş ormanlar,

c) Kesinleşmiş mahkeme kararı veya Bakanlık Oluru ile teşekkül eden hususi ormanlar,

ç) 4785 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 13/7/1945 gününden sonra orman idaresi hasım gösterilerek açılan dava sonunda alınan tapuların kapsadığı saha içerisinde kalan ormanlar,

d) (Değişik: 27.12.2013/28864) Tapulu arazi içerisinde bulunan ve tabii olarak veya ekim-dikim yoluyla yetiştirilmiş ormanlar,

——————————————————————————————————————————————-

Değişiklikten önceki şekli:

d) Tapu ile sahipli arazi içerisinde bulunan ve 4785 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra tabii olarak veya ekim-dikim yoluyla yetiştirilmiş ormanlar,

——————————————————————————————————————————————-

üç hektar veya daha büyük olması ve mülkiyeti esas alınmak suretiyle, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseseleri ormanı veya hususi orman olarak sınırlandırılır.

——————————————————————————————————————————————-

(*) Burada yer alan “üç hektardan büyük bulunmak kaydıyla, özel orman olarak sınırlandırılır.” ibaresi (Değişik: 27.12.2013/28864) Yönetmelikle “üç hektar veya daha büyük olması ve mülkiyeti esas alınmak suretiyle, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseseleri ormanı veya hususi orman olarak sınırlandırılır.” şeklinde değiştirilmiştir.

——————————————————————————————————————————————-

(3) Sınırlandırmada ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yazılı ormanlarda devletleştirme tarihindeki sınırlar, (c) bendinde yazılı ormanlarda olur veya mahkeme kararındaki sınırlar, (ç) ve (d) bentlerinde zikredilen ormanlarda ise fiilîsınırlar esas alınır.

(4) Sınırların sabit ve muayyen olmaması halinde olur yazısındaki yüzölçümüne itibar olunur. Ancak yüzölçümünde belirgin bir hata var ise hatanın nereden kaynaklandığı etraflıca tutanakta belirtilmek suretiyle gerçek duruma itibar edilir.

(5) Mahkeme kararında yüzölçümü konusunda hüküm olmasına rağmen sınırların sabit ve muayyen olmamasıhalinde ortaya çıkan yüzölçümü farkının tecviz dışında olması halinde İşletme Müdürlüğünce açılacak tespit davasısonucuna göre işlem yapılır.

Mülkiyet anlaşmazlığı nedeniyle mahkemeye intikal etmiş sahalarda orman kadastrosu ve 2/B uygulaması

Madde 18- (1) Orman kadastro çalışmaları sırasında orman sayılıp sayılmama bakımından vasıf ve mülkiyet anlaşmazlığı mahkemeye intikal etmiş sahalarla ilgili olarak; öncelikle dava konusu yer mahkemedeki dava dosyasımuhteviyatı ile belirlenir. Davalı yerlere ait belge ve bilgiler tutanakta açıkça belirtilir, haritasında kesik çizgi ile gösterilir. Davalı yerin; alan hesabı yapılmaz, vasıf ve mülkiyet yönünden karar alınmaz. Sınırlamaya davalı olmayan kısımdan devam edilir. Bu durumdaki yerlerin vasıf ve mülkiyet durumu dava sonucuna göre belirlenir.

Tapulaması ve kadastrosu yapılmış yerlerde orman kadastrosu

Madde 19- (1) Tapulama ve kadastrosu yapılmış yerlerde yapılacak orman kadastro çalışmalarında tapulama ve kadastro tespitlerine aynen uyulduğunda ve ölçme yapmaya lüzum kalmadığı tespit edildiğinde; tapulama ve kadastro sınır ve ölçülerinin aynen kabul edildiği yazılmak ve ayrıntılı tutanak tutulmak suretiyle tespit edilen sınırlar, orman sınırı kabul edilerek haritasında işaretlenir.

(2) Tapulama ve kadastrosu yapılmış yerlerde, ormana sınır tapulama ve kadastro parselleri, orman kadastro haritalarında mutlaka gösterilir.

(3) (Değişik: 27.12.2013/28864) Tapulama ve kadastro çalışmalarında yapılan tespitin vasıf tayini yönünden bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olmaması nedeniyle tapulama ve kadastro tespitlerine aynen uyulmasının mümkün olmadığı hallerde;

a) Tapulama/kadastro, imar mevzuatı veya hükmen ilgilileri adına oluşturulan ve tapuda halen kişiler adına kayıtlı olan taşınmazlara ilişkin tapu kayıtları esas alınır.

b) Tapulu yerlerde bulunan ve tabii olarak veya ekim-dikim yoluyla yetiştirilmiş ağaçlık alanlar parsel bazında değerlendirilir. Ağaçlık alan; üç hektardan küçük olması halinde orman sayılmayan yer, üç hektar veya daha büyük olması halinde ise mülkiyet durumu esas alınmak suretiyle Devlet ormanı, amme müesseselerine ait orman ya da hususi orman olarak sınırlandırılır.

——————————————————————————————————————————————-

Değişiklikten önceki şekli:

(3) Tapulama ve kadastro çalışmalarında yapılan tespitin vasıf tayini yönünden bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olmaması nedeniyle orman aleyhine durum tespit edilmesi halinde; bu Yönetmelikte belirtilen kriterler kapsamında orman sınırlarının tespiti yapılır. Tamamen orman sınırları içerisinde kalan parsellerin parsel numaralarınıgösterir listesi ile kısmen orman sınırları içerisinde kalan parsellere ilişkin parselin orman sınırları içinde ve dışında kalan kısımlarını gösterir koordinatlı kroki düzenlenmek sureti ile listeler tanzim edilerek İşletme Müdürlüğüne bildirilir.

——————————————————————————————————————————————-

(4. fıkra mülga: 27.12.2013/28864)

——————————————————————————————————————————————-

Mülga fıkra:

(4) Yukarıda belirtilen listelerde yer alan parsel sahipleri ile ayni ve şahsi hak sahiplerine çalışmanın kesinleşmesini müteakip durumu anlatır tebligat yapılarak orman sınırları içinde tamamı kalan yerlerin terkini ile kısmen kalanların rızaen terk işlemlerinin otuz gün içinde yapılması, yapılmaması halinde tapu iptal davaları açılacağı ilgiliİşletme Müdürlüğünce bildirilir. Süresi içerisinde rızaen terkin yapılmaması halinde tapu iptali ve orman olarak tescili için dava açılır.

——————————————————————————————————————————————-

(4) 3402 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre sınırlandırma ve tespitleri yapılarak otuz günlük kısmî ilâna alınan orman alanlarında orman kadastrosu yapılmış sayılır.

——————————————————————————————————————————————-

(*) Burada yer alan dördüncü fıkra 27.12.2013/28864 Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrası ise dördüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

——————————————————————————————————————————————-

Makilik sahalarda orman kadastrosu

Madde 20- (1) Komisyonlarca, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 22/3/1996 tarihli ve E: 1993/5 K: 1996/1 sayılı Kararına uygun olarak 1950-1956 yılları arasında maki tefrik komisyonlarınca;

a) Makiye tefrik edilen fakat tevzii yapılmayan veya tevzii yapılmış olup da tapuya bağlanmayan sahalardaki 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesi (İ) ve (J) istisna bentlerine girmeyen ormanlık alanlar Devlet ormanı olarak sınırlandırılır.

b) Makiye tefrik edilip, çiftçiyi topraklandırma ve iskân mevzuatına göre tevzii yapılan, temlik kararı verilmişve tapuya bağlanmış yerlerde, tapu sınırları esas alınmak kaydıyla yüzölçümü üç hektardan küçük olan ağaçlık alanlar orman sınırları dışarısında bırakılır, tapu sınırları içerisindeki ağaçlık alanın bir bütün olarak yüzölçümü üç hektardan büyük ise hususi orman olarak sınırlandırılır.

Yabani zeytinlik sahalarında orman kadastrosu

Madde 21- (1) Komisyonlarca;

a) 3573 sayılı Kanun ile bu Kanunu değiştiren 6777 sayılı Kanuna göre Devlet ormanlarından tefrik edilmişyabani zeytinlik, yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluk sahalar o günkü mevzuata göre imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş ve amacına uygun olarak kullanılıyor ise orman sınırları dışarısında bırakılır. İmar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmemiş ise Devlet ormanı olarak sınırlandırılır.

b) 3573 sayılı Kanun ile bu Kanunu değiştiren 6777 sayılı Kanuna göre Devlet ormanlarından tefrik edilmişyabani zeytinlik, yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluk sahalar o günkü mevzuata göre imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş ve tapuya bağlanmış sahalar içindeki yüzölçümü tapu sınırları içerisinde bir bütün olaraküç hektardan küçük zeytin, sakız, fıstık ve harnup dışındaki ağaç türleri ile kaplı alanlar orman sınırları dışarısında bırakılır, üç hektardan büyük zeytin, sakız, fıstık ve harnup dışındaki ağaç türleri ile kaplı alanlar ise hususi orman olarak sınırlandırılır.

ALTINCI BÖLÜM

2/B Uygulamalarında Vasıf Tayini Kriterleri, Çalışma Esasları ve

Orman Niteliğinin Devamı

Orman sınırları dışına çıkarılacak ve çıkarılmayacak yerler

Madde 22- (1) 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmişyerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanlarıveya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları; Devlet ormanı ise, Hazine adına, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman ise bu müesseseler adına, hususî orman ise sahipleri adına, orman sınırları dışına çıkarılır. Uygulama kesinleştikten sonra sahiplerinin müracaatı üzerine tapuda düzeltme ve tescil işlemleri yapılır.

(2) 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi koşullarınıtaşıyan ancak 6831 sayılı Kanunun 2896 sayılı Kanunla değişik 2/B uygulaması sırasında bu Kanunun kısıtlayıcıhükümleri nedeniyle 2/B uygulaması yapılmadığı tespit edilen yerlerde; 2896 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulama tutanaklarında kısıtlayıcı hükümlere yer verilip verilmediğine bakılmaksızın 3302 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi araştırması yapılır.

(3) 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi hükmü;

a) Muhafaza ormanı, millî park alanları, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları ile izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlarda bu niteliklerin devamı süresince,

b) 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ile sonradan orman rejimine alınan yerler, 6831 sayılıKanunun 24 ve ek 4 üncü maddesi kapsamında kamulaştırılarak orman rejimine alınan yerler, 6831 sayılı Kanunun 3 ve 11 inci maddeleri kapsamında orman rejimine alınan yerler, izin ve irtifak hakkı tesis edilen ve bu hakkın kullanımınedeniyle üzerinde bulunan orman örtüsü kaldırılan yerler ve yanan orman sahaları üzerinde işgal edilen yerlerde tarihine bakılmaksızın,

uygulanmaz.

Orman niteliğinin devamı

Madde 23- (1) 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre orman sayılan yerlerdeki; yanan orman alanları, muhafaza ormanları, millî park alanları, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları ile izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlar, orman olarak kamulaştırılan ve 6831 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile orman rejimi içine alınan yerler ile 6831 sayılı Kanunun 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi, 6831 sayılı Kanunun 2896 sayılı ve 3302 sayılı kanunlarla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulamaları sonucunda orman sınırları dışınaçıkarılan, ancak fiilen orman olduğu Genel Müdürlükçe tespit edilen ve Maliye Bakanlığınca Genel Müdürlüğe tahsis edilen yerler orman olma niteliğini korur.

Bilim ve fen bakımından orman niteliğinin tam olarak kaybolması

Madde 24- (1) 31/12/1981 tarihinden önce üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman kurulmasında yarar olmayan yerler bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş sayılır.

Tarım arazisi

Madde 25- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 31/12/1981 tarihinden önce üzerinde ekim, dikim, bakım, yetiştirme yapılarak veya doğrudan doğruya tabii faktörlerden faydalanılarak tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) ve benzeri gibi çeşitli tarımsal üretime elverişli olan veya ıslah edilmek suretiyle üretime elverişli hale getirilmiş bulunan araziye tarım arazisi denir.

Hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan yerler

Madde 26- (1) 31/12/1981 tarihinden önce hayvan yemi olacak bitkileri, su ve toprak kaynaklarınıkoruyabilecek şekilde sürekli ve doğal olarak yetiştiren veya otlak, kışlak, yaylak olarak kullanılan ve bu şekilde kullanılmaları orman haline dönüştürülmelerinden daha yararlı bulunan yerler, hayvancılıkta kullanılmalarında yarar bulunan yerlerdir.

Köy yerleşim alanı

Madde 27- (1) Bir yerin köy toplu yerleşim alanı olarak orman sınırları dışına çıkarılabilmesi için; 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olması, yerleşim alanlarının devamı haline gelmiş yerlerden bulunması, kamu hizmeti gören bina ve tesisleri ihtiva eden arsa toplulukları, ev, ahır, samanlık, ambar, avlu gibi yapı ve tesislerle özel iş yerleri ve bu toplulukların içinde veya kenarında yol, alan ve arsa haline dönüşmüş yerlerden olması şarttır.

Kasaba ve şehir yerleşim alanları

Madde 28- (1) Bir yerin kasaba ve şehir toplu yerleşim alanı olarak orman sınırları dışına çıkarılabilmesi için 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olması ve özel iş yerlerini, kamu hizmeti gören bina ve tesisleri ihtiva eden arsa toplulukları ile bu toplulukların içinde veya kenarında yol, alan veya arsa haline dönüşmüş yerler veya bunların devamı haline gelmiş yerlerden olması şarttır.

31/12/1981 tarihinden önceki durumun tespit edilmesi

Madde 29- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması yönünden bir yerin 31/12/1981 tarihinden önceki durumunun tespitinde;

a) Harita Genel Komutanlığı ve ilgili kamu kuruluşları tarafından yapılan 1/25.000 veya daha büyük ölçekli haritalar ile bu haritaların yapımında kullanılan veya diğer kuruluşlarca çekilen hava fotoğrafları,

b) Tahdit ve kadastro harita ve tutanakları, amenajman plânları ve bunlarla ilgili diğer belgeler,

c) İşletme müdürlüklerinin ve İşletme Şefliklerinin arşiv ve dosyalarındaki suç tutanakları, tutanak defterleri, dava takip defterleri, dava dosyaları ve mahkeme ilâmları,

ç) Şehir, kasaba, mahalle ve köylere ait sınır, hali hazır harita ile imar plânları ve benzeri yazılı belgeler,

d) TKGM’ce yapılan kadastro ve tapulama işlemlerine ilişkin tapu kayıtları, kadastral harita örnekleri ve bu değerdeki diğer kayıtlar,

e) Özel idare vergi kayıtları, mal müdürlüğü ecri misil makbuzları ve emlâk vergisi kayıtları,

f) Tespite yarayan diğer belgeler,

değerlendirilir.

(2) Yukarıdaki bentlerde sayılan belgelerle 31/12/1981 tarihinden önceki durumun belirlenmesi mümkün olmadığı takdirde, durum Komisyonca yapılacak araştırma ve incelemeler sonucu tespit edilir.

Çalışmalarda bütünlük esası

Madde 30- (1) 2/B uygulamalarında belde, mahalle veya köy sınırları esas alınmak suretiyle çalışma yapılır.

(2) Bir belde, mahalle veya köyde başlatılan çalışmalar o belde, mahalle veya köyün sınırları içinde kalan bütün Devlet ormanlarını kapsayacak şekilde ve eksiksiz olarak yapılır.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre işlemleri tamamlanmış ve kesinleşmiş belde, mahalle veya köylerdeki Devlet ormanlarında bu amaçla tekrar çalışma yapılamaz.

(4) Ancak;

a) Kadastro uygulamaları yapılmış, ilân edilmiş ve kesinleşmiş, belde, mahalle veya köyde kesinleşmiş orman sınırlarına göre orman sayılmayan alanlar içerisinde kalan taşınmaz iken, herhangi bir nedenle mülkiyet anlaşmazlığının yargıya intikal etmesi ve niza konusu taşınmaz hakkında mahkeme kararı ile ilk defa ve hukuken orman sayılan yer kararının verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi ile orman niteliğini kazanmış, ancak 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi araştırması ve uygulaması yapılmamış yerlerde,

b) 6831 sayılı Kanunun 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ve 2896 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi gereğince orman sınırları dışına çıkartılıp orman sınırları dışına çıkarma işleminin iptali için dava açılmış, 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulaması sırasında yargılama devam ettiği ve yapılan uygulama iptal edilmiş olmadığından değerlendirilmemiş, uygulama sonrasında yargılaması tamamlanıp kesinleşmiş yargı kararı ile orman sınırları dışına çıkarma işlemi iptal edilmiş yerlerde,

c) Tapuda orman vasfıyla tescilli olup da 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulaması sırasında orman sınırları içinde değerlendirilmemiş olması nedeni ile 2/B araştırmasına konu edilmeyen yerlerde,

ç) Çalışma alanı sınırlarındaki kenarlaşma hataları ile fenni hatalardan kaynaklanan nedenlerle 2/B araştırmasına konu edilmeyen yerlerde,

d) Tapulama veya kadastro çalışmaları sırasında davalı olması nedeniyle malik tespiti yapılmayan ya da gerçek veya tüzel kişiler adına tespit edilen ancak bu tespite karşı açılan davalar veya tapu iptal davası nedeniyle mahkemeye intikal ettirilen ve davası devam ederken 2/B uygulaması sonucu Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ancak mahkemece 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi koşullarının oluşup oluşmadığıaraştırılmaksızın orman niteliği ile Hazine adına tesciline karar verilen yerlerde,

Bölge Müdürlüğünce durum tespiti yapılır. Sonuç ayrıntılı bir rapor ile Genel Müdürlüğe intikal ettirilerek Komisyon görevlendirilmesi talep edilir. Görevlendirilen Komisyon bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda 2/B uygulamalarını yapar.

(5) Çalışma alanına komşu birimlerin her ikisinde de tescil yok ise ve çalışma alanları arasında;

a) Mükerrer çalışma alanlarının tespit edildiği yerlerde; mükerrerliğe konu alanların her ikisinde aynı vasıfla sınırlandırılmış ise önceki çalışma alanı sınırlarına uyulur.

b) Mükerrer çalışma alanlarının tespit edildiği yerlerde mükerrerliğe konu alanlarda; mükerrerliğe konu alanlar farklı vasıflarda sınırlandırılmış ise konu Genel Müdürlükçe görevlendirilecek müfettişçe hazırlanacak rapor doğrultusunda işlem yapılır.

c) Komşu çalışma alanlarının her ikisinde de orman kadastrosuna tabii tutulmamış boşluklarda; bu alanlarçalışma alanı içine alınarak orman kadastro işlemleri ikmal edilir.

2/B uygulama tutanaklarında yer alacak hususlar

Madde 31- (1) Komisyonlar tarafından orman sınırları dışına çıkarılacak yerler hakkındaki tutanaklar;

a) Bu yerlerin hangi belde, mahalle, köy, mevkii ve orman sınırları içinde kaldığını,

b) Bilim ve fen bakımından orman niteliğini 31/12/1981 tarihinden önce tam olarak kaybettiğini,

c) 31/12/1981 tarihinden önce tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi tarım alanlarına veya otlak, yaylak ve kışlak haline dönüştüğünü ve bu hali ile kullanılmasında yarar olduğunu,

ç) 31/12/1981 tarihinden önce şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları haline dönüştüğünü,

d) Orman sınırları dışına çıkarılacak yerlerin ormana bitişik sınırlarında kalan kısımlarının halen ve fiilen kimlerin işgali altında bulunduğunu,

e) Hangi hava fotoğrafı ve haritada yer aldığını, hangi sınır noktaları ile çevrildiğini,

f) Komisyon kararı orman sınırları dışına çıkarmama yönünde olursa; mutlaka yerin tarifi detaylı yapıldıktan sonra çıkarmama gerekçeleri detaylı olarak,

belirtilecek şekilde düzenlenir.

Hususi ormanlarda ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda 2/B uygulaması

Madde 32- (1) Komisyonların bu Yönetmelik hükümlerini uygulamak üzere çalıştığı belde, mahalle ve köylerde hükmî şahsiyeti haiz amme müesseseleri ormanları ile hususî ormanlar sahipleri veya bu işlemleri yapma konusunda yetkilendirilmiş mesul müdür tarafından istendiği ve giderleri karşılandığı takdirde Komisyonlarca 2/B uygulaması yönünden incelemeye tabi tutulur.

(2) Bu gibi yerlerde orman sınırları dışına çıkarılan yerler sahiplerine intikal eder.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sınırlama, Takip ve Koordinasyon

Belde, mahalle veya köy çalışma alanı sınırlarının tespiti ve kenarlaşma

Madde 33- (1) Orman Kadastro Başmühendisliğince çalışma programında belirtilen belde, mahalle veya köye ait çalışma alanı sınırları, mülkî sınırlara, özel kanunlara göre oluşmuş resmî kayıt ve kararlara, kesinleşmişmahkeme kararlarına, bunlar yoksa bilirkişi beyanlarına göre orman kadastro çalışmaları sırasında Komisyonlarca arazide belirlenerek çalışma alanı sınırı olarak haritasına işlenir.

(2) Bu şekilde ortaya çıkan çalışma alanı sınırı, sadece orman kadastrosu ile ilgili çalışmalara esas olup, mülkîsınır olarak kabul edilmez.

(3) Çalışma yapılacak birimde 3402 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce arazi kadastrosu var ise arazi kadastrosu çalışma alanı gözetilerek çalışma alanı sınırları belirlenir.

(4) 3402 sayılı Kanun kapsamında yapılan çalışmalarda kadastro müdürlüğünce tespit edilen çalışma alanı sınırıesas alınır.

(5) Belde, mahalle veya köylerin çalışma alanları arasındaki sınırlar, aralarında boşluk ve bindirme olmayacakşekilde kenarlaşma sağlanarak tespit edilir.

Komisyonların karar alma esasları

Madde 34- (1) Komisyonların başkan ve üyeleri ile eksiksiz olarak toplanması esastır. Ancak atanan elemanların izinli, raporlu ya da başka bir yerde görevli olması halinde Genel Müdürlükçe atanan üyelerden en az ikisi bulunmak şartıyla en az üç kişi ile toplanıp karar alabilir. Genel Müdürlükçe atanan başkan ve üyelerden ikisinin bulunmaması halinde Komisyon karar alamaz.

(2) Oylamada çekimser kalınamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın veya vekilinin katıldığı taraf çoğunluk sayılır.

(3) Alınan karara iştirak etmeyen üyeler muhalefet gerekçelerini tutanağa yazıp imzalamak zorundadır.

(4) Müzakere ve oylama yalnız Komisyon Başkanı ve üyeleri arasında yapılır.

Orman kadastrosu tescil edilmiş alanlarda yapılacak iş ve işlemler

Madde 35- (1) Orman kadastro haritası ile arazi kadastro haritası karşılaştırılırken tutanak, zemin ve pafta uyumu araştırılır. Tutanak, zemin ve pafta uyumunun olduğu yerlerde;

a) Arazi kadastro haritalarında tescil edilmiş orman alanı, orman kadastrosu ile aynı ya da daha geniş bir alan ise arazi kadastro haritası,

b) Arazi kadastro haritalarında tescil edilmiş orman alanı, orman kadastrosuna göre orman sınırlarının daraltılması suretiyle tescil edilmiş ise; davaya konu olan alanlarda dava sonuçlanıncaya kadar orman kadastro haritası, davalı olmayan alanlarda arazi kadastro haritası,

orman kadastro haritası olarak kullanılır.

(2) 6831 sayılı Kanuna göre kesinleşmiş ve tapuya tescil edilmiş orman haritalarında düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve zemin uyumsuzluğunun tespiti hâlinde, İşletme Müdürlüğünce görevlendirilecek en az bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisi ile kadastro müdürlüğünce görevlendirilecek kontrol mühendisi veya mühendisin iştirak ettirildiği, 3402 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre oluşturulacak kadastro ekibince orman sınır nokta ve hatları orman kadastro tutanakları esas alınmak suretiyle zemine aplike edilir. Tespit edilen uyumsuzluk yukarıda oluşturulan kadastro ekibince teknik mevzuata uygun hale getirilir. Çalışma sonucunda bir zabıt düzenlenir ve bu zabıt ekip görevlileri ile orman ve kadastro mühendisleri tarafından birlikte imzalanır. Düzeltme işlemi 3402 sayılıKanunun 11 inci maddesine göre yapılacak askı ilanı ile kesinleşir.

(3) Tescilli orman parsellerindeki teknik hataların tespit edilmesi halinde; Bölge Müdürlüğünce görevlendirilenŞube Müdürü veya orman kadastro başmühendisi başkanlığında içerisinde harita mühendisinin, harita mühendisinin olmadığı yerde harita teknikeri ile ilgili İşletme Müdür yardımcısı, ilgili İşletme Şefi ve varsa kadastro mülkiyet şefinden müteşekkil heyetçe teknik rapor düzenlenerek ikinci fıkra kapsamında işlem yapılmak üzere ilgili kadastro müdürlüğüne intikal ettirilir. Raporun kadastro müdürlüğüne intikalini müteakip otuz gün içerisinde düzeltme işlemi sonuçlandırılır.

(4) Kesinleşen düzeltmeye göre üretilen haritalar teknik izahnameye göre Orman Kadastro Başmühendisliğince düzenlenerek Bölge Müdürlüğünce orman kadastro haritası olarak kullanılmak üzere orman kadastro dosya sureti gönderilen birimlere bu harita suretlerinden gönderilir.

(5) Düzenlenen teknik rapor kapsamında Kadastro Müdürlüğünce yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda tespite konu hususların teknik hata olmadığının belirtildiği yerlerde; orman aleyhine durumun varlığı halinde dava yoluna gidilir. Dava yoluna gidilen yerler hariç olmak üzere bu yerlerde arazi kadastro haritası orman kadastro haritası haline gelir.

Sınırlama ve 2/B uygulaması

Madde 36- (1) Komisyonlar, ilk defa orman kadastrosu yapılacak yerlerde öncelikle orman kadastrosunu yapar, sonra 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi hükümlerini uygular.

(2) Daha önce tahdidi veya orman kadastrosu yapılıp kesinleşmiş ve tapuya tescil edilmemiş olan yerlerde ise;önce orman tahdit veya kadastrosunun aplikasyonu, tespit edilen fenni hataların 6831 sayılı Kanunun 5/11/2003 tarihli ve 4999 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesi kapsamında düzeltilmesi ve sınırlama yapıldığı sırada orman olduğu halde orman sınırları dışında kalmış ormanların kadastrosu yapılarak orman sınırı belirlenir. Bilahare 6831 sayılıKanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulaması yapılır. Bir orman parselindeki 2/B uygulamalarıtamamlanmadan diğer orman parsellerinde 2/B uygulamasına geçilmez.

(3) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendi kapsamında ayırıcı unsur olmamasına rağmen ayrı ayrıparseller olarak tescil edilen ormanlarda 2/B uygulaması yapılırken aplikasyon bütünlük oluşturacak şekilde yapılır, alanlar cetveli de buna göre tanzim edilir.

(4) Daha önce tahdidi veya orman kadastrosu yapılmış ve kesinleşmiş yerlerdeki orman ve 2 nci madde ve 2/B alanlarının tescil edilmiş olması durumunda; bu orman ve 2 nci madde ve 2/B alanlarının tescile esas haritalar ile ilgili Kadastro Müdürlüğünden temin edilen haritaları karşılaştırılır. Bu karşılaştırma neticesinde;

a) Kesinleşmiş orman kadastro haritasındaki orman sınırlarından daha geniş bir alanın orman olarak tescil edildiği yerlerde tescile esas haritasındaki sınırlarına ve yüzölçümüne uyulur.

b) (Değişik: 27.12.2013/28864) Kesinleşmiş orman kadastro haritasındaki orman sınırlarından daha dar bir alanın orman olarak tescil edildiği yerlerde ise, orman kadastro haritasındaki sınırlar ile tescilli haritadaki sınırlar arasında kalan kadastro parselleri tespit edilir. Bu parsellerden tamamı orman sınırlarında kalanlar ile kısmen orman sınırları içerisinde kalanların listesi hazırlanarak, kısmen orman sınırları içerisinde kalan parsellerin koordinatlı krokileri de düzenlenerek İşletme Müdürlüğüne bildirilir.  Hazine adına kayıtlı olan parsellerin Maliye Bakanlığından tahsisi istenir. Hazine dışındaki tapu malikleri ile ayni ve şahsi hak sahiplerine, çalışmanın kesinleşmesini müteakip durumu anlatır tebligat yapılarak tamamen veya kısmen orman sınırları içinde kalan yerlerin rızaen terk işlemlerinin otuz gün içinde yapılması, yapılmaması halinde tapu iptal davaları açılacağı ilgili İşletme Müdürlüğünce bildirilir. Süresi içerisinde rızaen terkin yapılmaması halinde tapu iptali ve orman olarak tescili için dava açılır.

——————————————————————————————————————————————-

Değişiklikten önceki şekli:

b) Kesinleşmiş orman kadastro haritasındaki orman sınırlarından daha dar bir alanın orman olarak tescil edildiği yerlerde ise, orman kadastro haritasındaki sınırlar ile tescilli haritadaki sınırlar arasında kalan kadastro parselleri tespit edilir. Bu parsellerden tamamı orman sınırlarında kalanlar ile kısmen orman sınırları içerisinde kalanların listesi hazırlanarak, kısmen orman sınırları içerisinde kalan parsellerin koordinatlı krokileri de düzenlenerek Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan parsellerin Maliye Bakanlığından tahsisinin istenmesi, gerçek veya tüzel kişiler adına kayıtlı olan parsellerin ise 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre işlem yapmak üzere ilgili İşletme Müdürlüğüne bildirilir.

——————————————————————————————————————————————-

c) Kesinleşmiş orman kadastro haritasındaki orman sınırlarından daha dar bir alanın orman olarak tescil edildiği yerlerde orman kadastro haritasındaki sınırlar ile tescilli haritadaki sınırlar arasında kalan kadastro parsellerinden 2/B uygulaması ile orman sınırları dışına çıkartılmış olan parsellerin listesi, Maliye Bakanlığının mahalli birimine gönderilir.

ç) Tescilli orman kadastro haritası ve arazi kadastro haritasında düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve zemin uyuşmazlığının bulunması halinde 35 inci maddenin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır. Bu işlem sonrasında kadastro müdürlüğünce yapılan düzeltme işleminden sonra orman kadastro haritası ile düzeltilmiş tescil haritasındaki sınırlar arasında kalan kadastro parselleri tespit edilir. Bu parsellerden kısmen orman olanların koordinatlı krokileri de düzenlenerek Hazine adına kayıtlı olan parsellerin Maliye Bakanlığından tahsisinin istenmesi, gerçek veya tüzel kişiler adına kayıtlı olan parsellerin ise (b) bendine göre işlem yapmak üzere ilgili İşletme Müdürlüğüne bildirilir. Orman kadastro haritasındaki sınırlar ile düzeltilmiş arazi kadastro haritasındaki sınırlar arasında kalan kadastro parsellerinden 2/B uygulaması ile orman sınırları dışına çıkartılmış olan parsellerin listesi, Maliye Bakanlığının mahalli birimine gönderilir. Kadastro Müdürlüğünce yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda tespite konu hususların teknik hata olmadığının belirtildiği yerlerde; orman aleyhine durumun varlığı halinde bu maddenin (b) ve (c) bentlerine göre işlem yapılır.

(5) Komisyonlarca çalışılan belde, mahalle veya köydeki sınırlama işlerinin bitirilmesini müteakip ölçme ve haritalama işlerine derhal başlanır. Ölçme ve haritalama işleri devam ederken iş programında bulunan bir başka belde, mahalle veya köydeki sınırlama çalışmalarına başlanabilir. Ancak ilk çalışılan belde, mahalle veya köydeki ölçme ve haritalama işleri, şekli ve hukuki noksanlıkların incelenmesi, sonuçlandırma işlemi tamamlanmadan ve kadastro müdürlüğünün kontrol onayı alınıp ilan edilmeden üçüncü bir belde mahalle veya köydeki sınırlama çalışmalarına başlanamaz. Ölçme ve haritalama, şekli ve hukuki noksanlıkların incelenmesi, sonuçlandırma işleminin tamamlanması, kadastro müdürlüğünden kontrol onayının alınıp ilan edilmesi işlerinin gecikmesi durumunda Genel Müdürlükten izin alınarak bir başka belde, mahalle veya köydeki çalışmalara başlanabilir.

——————————————————————————————————————————————-

(*)27.12.2013/28864 Yönetmelikle, bu Yönetmeliğin 36. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “(k)” ibaresi “(l)” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ç) bendinde yer alan  “19 uncu maddenin dördüncü fıkrasına” ibaresi  “(b) bendine” olarak değiştirilmiştir.

——————————————————————————————————————————————-

Komisyon kararlarının tutanakla tevsiki

Madde 37- (1) Komisyonca verilen kararlar şekli ve esasları Teknik İzahnamede belirlenmiş olan tutanak defterine yazılmak suretiyle tevsik olunur.

Sınırlamanın ve 2/B uygulamasının bitirilmesi

Madde 38- (1) Komisyonlar çalıştığı belde, mahalle veya köyün çalışma alanı sınırları içinde;

a) Arazi, fotoğraf ve haritalar üzerinde yaptığı kontrol sonucu ayrıca bilirkişi beyanına göre sınırlamasıyapılacak orman ve 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre orman sınırları dışınaçıkarılacak yer kalmadığına,

b) Hükmî şahsiyeti haiz amme müesseseleri ormanları ile hususî ormanlara ait daha önce veya çalışmalar sırasında sınırlandırılmış ormanlarda, sahipleri tarafından talep edilmediği veya giderleri karşılanmadığı gerekçesi ile 2/B uygulaması yönünden incelemeye tâbi tutulmadığına,

c) Muhafaza ormanı, millî park alanları, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları ve 6831 sayılı Kanunun 3 üncümaddesi ile orman rejimi içine alınan yerlerin bu niteliklerinin devam etmesi nedeni ile, izin ve irtifak hakkı tesis edilen ve yanan orman alanlarının 2/B uygulamasına konu edilmediğine,

ilişkin tutanak düzenler.

Çalışmaların takip ve koordinasyonu

Madde 39- (1) Orman kadastro başmühendisliklerinin arazi ve büro çalışmalarının yıllık plân ve programlara göre gerçekleşme durumu ile çalışmaların mevzuata uygunluğu merkezden görevlendirilecek yetkililerce veya Bölge Müdürlüklerinin Şube Müdürünce yılda en az iki defa olmak üzere yerinde kontrol edilir ve rapora bağlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Teknik İşler

Genel esaslar

Madde 40- (1) Orman kadastrosu teknik işleri, Komisyonların vasıf tayini ve orman sınır noktalarını tespit ve tesis etmesinden sonra, nirengi ve poligon işleri, orman sınır noktalarının ölçülmesi, hesaplamalar, haritaların hazırlanması, tescile esas evrakların tamamlanması, tescile esas harita ve evrakların kontrolü işlerini kapsar.

(2) Tüm teknik çalışmalar yürürlükte olan 23/6/2005 tarihli ve 2005/9070 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ve TKGM’ce oluşturulan tescil mevzuatı çerçevesinde yapılır veya yaptırılır.

Yetki ve sorumluluk

Madde 41- (1) Kadastrosu tamamlanan veya devam eden ormanlara ait haritaların yapılmasında ölçme, hesap, tersimat ve aplikasyon işleri harita ve kadastro mühendisleri veya teknikerleri tarafından yapılır, sorumluluk harita ve kadastro mühendislerine aittir. Çalışma alanlarında yapılan ölçüm ve haritalama işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak ile kontrol onayını yapmak üzere Kadastro Müdürlüğünce kontrol mühendisi görevlendirilir. Kadastro teknik standartlarına uygun üretilen bu haritalar, harita ve kadastro mühendislerinin kontrol onayından sonra Komisyon Başkanınca tasdik olunur.

(2) Teknik iş ve işlemlerin planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması ve mahalli kadastro müdürlüğü ile koordinasyondan Şube Müdürü, orman kadastro başmühendisi ile görevli harita ve kadastro mühendisi müştereken sorumludur.

(3) Ölçüm ve haritalama işlerinin hizmet alımı yoluyla yaptırılması halinde kontrol işlerinde Bölge Müdürlüğünde görevli harita mühendisi ile kadastro müdürlüğünce görevlendirilen kontrol mühendisi görevlendirilir.

(4) Kadastro müdürlüğünce görevlendirilen kontrol mühendisi planlama, ölçü, hesap ve çizim işlemlerini kendisine intikal etmesinden itibaren on gün içinde kontrol eder ve varsa eksiklikleri yazılı olarak Orman Kadastro Başmühendisliğine bildirir. Kontrol mühendisince bildirilen eksiklik ve hatalar Orman Kadastro Başmühendisliğinde görevli harita mühendisi veya harita teknikerince öncelikle düzeltilerek kontrol ve onaya sunulur, kontrol işlemi ikmal edilene kadar süreç devam eder.

(5) Orman kadastro çalışmalarında vasıf tayini ile devamında gelen ölçü ve haritalama işleri bir bütün olup, bu işlerin çalışmaların yapıldığı yıl içerisinde tamamlanması esastır. Yılı içerisinde bitirilemez ise bir sonraki yıl öncelikle tamamlanır.

Orman sınır noktası tesis işleri

Madde 42- (1) Orman sınır hattının kırıldığı her noktaya, orman sınır nokta numarası verilir. Orman sınır noktaları mevkiin özellikleri göz önüne alınarak, varsa sabit kayaya, yoksa zeminin jeolojik durumuna göre 30-50 cm uzunluğunda demir boru olarak tesis edilir ve nokta etrafındaki unsurlara okunacak vaziyette orman sınır noktası ve röper değerleri yazılır.

Tescil için hazırlanacak evrak ve haritalar

Madde 43- (1) Tescile gönderilecek orman kadastro dosyalarında teknik işleri havi aşağıda belirtilen evrak, haritalar ve bilgileri bulunur;

a) Kontrol noktaları ve röper krokileri,

b) Kontrol noktaları kanavaları,

c) Açı, kenar ölçü çizelgeleri ve çıktıları,

ç) GPS verileri (ham veri, alıcı formatı ve RINEX veri),

d) GPS ölçme kayıt çizelgesi ve engel krokisi,

e) GPS gözlem plânı (kinematik gözlemler için ölçü güzergah plânı),

f) Dengeleme ve hesap sonuçları,

g) Koordinat özet çizelge ve çıktıları,

ğ) Sınırlandırma ve ölçü krokileri,

h) Orman sınır noktalarına ait ölçü ve koordinat çizelge veya çıktıları,

ı) Haritaların aslı ve kopyaları,

i) Yapım, kontrol ve onay raporları,

j) Yüzölçümü hesapları,

k) Manyetik ortamda orman kadastro haritası,

l) Orman kadastro çalışmalarının teknik işlerinin büro ve arazi kontrol formu.

Veri standardı ve veri tabanı oluşturulması

Madde 44- (1) Orman kadastro çalışmaları sonrası oluşacak grafik ve sayısal bilgiler, Teknik İzahnamede belirlenen standartlar çerçevesinde belde, mahalle veya köy bazında hazırlanır. Belde, mahalle veya köye ait kontrol noktaları, orman sınır noktaları, orman ve 2/B parsellerine ilişkin oluşan grafik objelere öz nitelik bilgileri eklenerek bir veri tabanı oluşturulur. Bu veri tabanı, Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlükte bulunan ana veri tabanına CD, DVD ve benzeri saklama üniteleriyle veya İnternet yoluyla aktarılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Orman Kadastro ve 2/B Uygulamalarının Bitirilmesi, Şekli ve Hukuki Noksanlıkların Tespiti Yönünden İncelenmesi, Sonuçlandırılması ve İlânı

Sınırlama ve 2/B uygulamalarının bitirilmesi

Madde 45- (1) Komisyon, sınırlama ve 2/B uygulama çalışmalarının tüm ölçüm ve haritalama işlerinin tamamlanmasını müteakip tanzim edilen orman kadastro dosyası en geç on beş gün içerisinde şeklen ve hukuken inceleme yapılmak üzere bir yazı ile Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

Şekli ve hukuki inceleme

Madde 46- (1) Şekli ve hukuki inceleme heyeti; Şube Müdürü başkanlığında, orman mühendisi ve harita mühendisinin yer aldığı üç kişi ile ilgili İşletme Müdür yardımcısı, ilgili İşletme Şefi ve varsa kadastro mülkiyet şefinden müteşekkildir. Gerek duyulması halinde çalışma yapan Komisyon dışındaki diğer Komisyonların başkan ve ormancıüyesi bu heyete katılacak orman mühendisi olarak görevlendirilebilir.

(2) Şekli ve hukuki inceleme; çalışma ilanıyla başlayıp askı ilanıyla tamamlanan orman kadastrosunun tüm iş ve işlemlerini kapsar.

(3) Çalışmanın her aşamasında Bölge Müdürlüğü tarafından çalışmaların denetim ve kontrollerinde tespit edilenşekli ve hukuki noksanlıklara dair hazırlanacak raporlar değerlendirilmek üzere ivedi olarak Komisyona intikal ettirilir.Çalışmaların Komisyonca tamamlanıp Bölge Müdürlüğüne şekli ve hukuki incelemeye göndermesi sonrasında kurulacakşekli ve hukuki inceleme heyetince de bu raporlar göz önünde bulundurulur.

(4) Bölge Müdürlüğü en geç otuz gün içerisinde gerekli incelemeleri yaparak varsa şekli ve hukukînoksanlıkların gerekçe ve belgelerini, yoksa şeklî ve hukukî noksanlık bulunmadığını bildiren bir yazıyı Orman Kadastro Başmühendisliğine gönderir. Bu noksanlıkların düzeltilmesini Komisyondan ister. Komisyon en geç otuz gün içerisinde, belge ve gerekçeleri inceler düzeltme talebinin yerinde olduğunun değerlendirilmesi durumunda ilgili yerlerdeki evvelce almış olduğu kararı ve zemin tesislerini iptal eder, gerekli düzeltmeleri belgeler üzerinde ve zeminde yaparak karara bağlar. Düzeltme talebinin yerinde olmadığının değerlendirilmesi durumunda ise gerekçelerini açıkça yazar ve varsa belgelerini eklemek suretiyle talebin reddedildiğini karara bağlar. Her iki durumda da yapılan işlemi belirtir tutanak suretini bir yazı ile Bölge Müdürlüğüne bildirir.

(5) Şekli ve hukuki noksanlıkları tespit tutanağında belirtilen eksikliklere Komisyonca uyulmaması durumunda; Bölge Müdürlüğünce görevlendirilecek olan Bölge Müdürü yardımcısı başkanlığında ilgili İşletme Müdürü ileçalışmaların hiçbir aşamasında görev almayan bir orman kadastro başmühendisi, orman kadastro başmühendisi bulunmaması halinde bir orman mühendisinden müteşekkil heyetçe mukayeseli olarak değerlendirilerek rapora bağlanır. Bu heyetin vereceği rapor Orman Kadastro Başmühendisliği ve İşletme Müdürlüğünce değerlendirilir.

Sonuçlandırma tutanağı

Madde 47- (1) Şeklî ve hukukî incelemelerin ve varsa düzeltmelerin bitirildiği belde, mahalle ve köylerde Komsiyonca bu durumu belirtir sonuçlandırma tutanağı düzenlenir.

Orman kadastro çalışmalarının ilânı

Madde 48- (1) Sonuçlandırma tutanağı düzenlenen belde, mahalle ve köyde kontrol mühendisince onaylanan haritalar ve tutanak suretleri en geç on beş gün içinde Orman Kadastro Başmühendisliğince ilgili belde, mahalle ve köyün uygun yerine asılmak suretiyle ilân edilir.

(2) (2. fıkra değişik: 22.03.2014/28949) Bu ilânda;

a) Belde, mahalle ve köy çalışma alanı hudutları içindeki ormanların kadastrosunun ve 2/B uygulamasının bitirildiği,

b) Tutanak ve haritalara karşı itirazı olanların askı tarihinden itibaren otuz gün içinde kadastro mahkemelerinde, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına bakmakla görevli mahkemelerde dava açabileceği,

c) İlan süresi geçtikten sonra, dava açılmayan kararlara ilişkin düzenlenen tutanak ve haritaların kesinleşeceği,

ç) Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanak ve haritaların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak Hazine hariç itiraz olunamayacağı ve dava açılamayacağı,

d) Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılacak sınırlamaya itiraz davalarında hasmın Orman Genel Müdürlüğü; 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı açılacak itiraz davalarında ise hasmın Hazine ve Orman Genel Müdürlüğü olduğu,

e) Orman Genel Müdürlüğünce açılacak davalarda hasmın, hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler olduğu,

f) Bu ilânın ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmünde olduğu,

açıkça belirtilir.”

——————————————————————————————————————————————-

(2) Bu ilânda;

a) Belde, mahalle ve köy çalışma alanı hudutları içindeki ormanların kadastrosunun ve 2/B uygulamasının bitirildiği,

b) (Değişik: 27.12.2013/28864) Tutanak, harita ve kararlara karşı askı tarihinden itibaren bir ay içinde kadastro mahkemelerine, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına bakmakla görevli mahkemeye müracaatla sınırlamaya ve 2 nci maddeye göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine Bakanlık, Genel Müdürlük ve hak sahibi gerçek ve tüzel kişilerin itiraz edebileceği.  Ancak, tapulu gayrimenkullerde tapu sahiplerinin, on yıllık süre içerisinde dava açma haklarının mahfuz olduğu,

——————————————————————————————————————————————-

Değişiklikten önceki şekli:

b) Tutanak ve kararlara karşı askı tarihinden itibaren bir ay içinde kadastro mahkemelerine, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına bakmakla görevli mahkemeye müracaatla orman kadastrosuna ve 6831 sayılıKanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine Bakanlık, Genel Müdürlük ve hak sahibi gerçek ve tüzel kişilerin itiraz edebilecekleri,

——————————————————————————————————————————————-

(c bendi Mülga: 27.12.2013/28864)

——————————————————————————————————————————————-

Mülga bent:

c) Bir ay içinde itiraz davası açılmadığı takdirde Komisyon kararlarının kesinleşeceği ve bu sürenin hak düşürücü süre olduğu, ilk defa orman kadastro çalışmaları yapılan belde, mahalle veya köylerde tapulu gayrimenkullerin orman sınırları içerisinde kalması halinde tapu sahiplerinin on yıllık süre içerisinde dava açabilecekleri,

——————————————————————————————————————————————-

ç) Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından orman kadastrosuna ve orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı açılacak itiraz davalarında hasmın Bakanlık ile Genel Müdürlük olduğu,

d) Genel Müdürlükçe açılacak davalarda ise hasmın uygulama sonucunda lehine hak doğmuş gerçek ve tüzel kişiler ile Bakanlık olduğu,

e) Bu ilânın ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmünde olduğu,

açıkça belirtilir.

——————————————————————————————————————————————-

(3) Bu ilândan sonra; tutanak örnekleri ve haritalar ile ilânın asılma tarihini tevsik eden belgeyi ihtiva eden dosya Orman Kadastro Başmühendisliğince Bölge Müdürlüğüne, İşletme Müdürlüğüne ve illerde defterdarlık ilçelerde mal müdürlüklerine, aynı gün birer yazı ile elden teslim edilir.

(4) Askı tarihi beldelerde belediye encümeninin, mahalle ve köylerde ihtiyar heyetlerinin tasdik edecekleri belgelerle; ilgili İşletme Müdürlüğüne ve illerde defterdarlık ilçelerde mal müdürlüklerine, teslim edildiğine dair tebliğyazısının 2 nci nüshasına alındı şerhi verilmek suretiyle tevsik olunur.

(5) Orman kadastrosu ve 2/B uygulaması tamamlanıp ilan edilen dosyaların bir adedi Bölge Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilir.

(6) Bu belgeler Şube Müdürlüğünde bulunan asıl dosyasında saklanır.

ONUNCU BÖLÜM

Tescil ve Arşivleme

Mahkeme kararına göre sınır düzeltmesi

Madde 49- (1) Mahkemece verilen ve kesinleşen karar, İşletme Müdürlüklerinin talebi üzerine Bölge Müdürlüğünce görevlendirilecek bir Orman Kadastro Başmühendisliğince uygulanır. Bölge Müdürlüğünde faal Orman Kadastro Başmühendisliği mevcut değil ise orman Bölge Müdürlüğünce Genel Müdürlükten Orman Kadastro Başmühendisliği görevlendirilmesi talebinde bulunulur.

(2) Görevli Orman Kadastro Başmühendisliğince uygulama yapılarak sınır değişikliği haritasına işlenir ve yeni duruma göre alanlar cetveli düzenlenir. Yargı kararı uygulama tutanağı orijinal tutanak defterine yazılmak suretiyle düzenlenir. Tutanak suretleri, yeni alanlar cetveli ve haritaları, orman kadastro dosyasının ilânı sonrası verilen birimlere dosyasına eklenmek üzere gönderilir.

Tescil evrakı

Madde 50- (1) Belde, mahalle veya köyde orman kadastro çalışmaları ilân edildikten sonra Orman Kadastro Başmühendisliğince üç nüsha tescil dosyası hazırlanarak ilgili İşletme Müdürlüğüne gönderilir.

(2) Tescil dosyasında;

a) Sınırlama tutanakları,

b) Haritalar,

c) Alanlar cetveli,

ç) 43 üncü maddede belirtilen ölçü değerleri, poligon kanavaları, röper krokileri ve noktaların koordinatları ve benzeri,

d) Orman kadastro çalışmalarının teknik işlerinin büro ve arazi kontrol formu,

e) Askı ilânı ve mazbatası,

bulunur.

Tashih, tevhit, vasıf değişikliği ve tescil

Madde 51- (1) İşletme müdürlüğünce;

a) 3116 sayılı Kanunun geçici maddelerine göre istimlâk ve tescil edilmiş bulunan yerler,

b) 4785 sayılı Kanuna göre karşılığı ödenmiş olan veya karşılığı ödenmediği halde mezkûr Kanunun 10 uncu maddesine istinaden Hazine adına tescil olunan yerlerde tevhit işlemleri,

c) Bu muameleler dışında Devletin özel mülkiyetinde görülen yerlerde, ormanların kadastrosu yapıldığında eski sicil kayıtlarında mevcut vasıf değişikliği,

bu kadastro çalışmaları gereğince, ilgili tapu müdürlüğünden istenir.

(2) Evvelce sınırlaması yapılmış ve tescil edilmiş Devlet ormanlarından; 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi gereğince orman sınırları dışına çıkarılan yerler ile 6831, 5653, 3573 ve 6777 sayılı kanunlara göre orman sayılmayan maki ve yabani zeytinlik olarak tefrik edilmiş sahalar ve 5658 sayılı Kanuna göre iade olunan ormanların tescil düzeltmesinin hemen ve usulüne göre yaptırılması İşletme Müdürlüklerince takip olunur.

Tapuya tescil

Madde 52- (1) Tescil için hazırlanan orman kadastro dosyasını teslim alan İşletme Müdürlüğü tarafından 6831 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yazılı itiraz süresi dolduktan sonra, ilgili kadastro mahkemesinden açılan davaların listesi istenir. Mahkemece verilen cevabi yazıda;

a) İtiraz süresi sonunda dava açılmadığı bildirilmesi halinde; kesinleşme tutanağı tanzim edilerek tescil edilmeküzere,

b) Askı ilan süresinde itiraz olmuş ise, itiraza konu kısımlar askı ilan süresi sonrasında kesinleşmeyeceğinden itiraza konu olup kesinleşmeyen alanlar dışında kalan alanların kesinleşen bu karara göre,

c) Mahkemece verilen karar kesinleşmiş ise 49 uncu maddede yazılı düzeltmelerin yapılmasından sonra,

dosya, beyannamelerinin hazırlanması ve akabinde tescil sürecinin başlatılması için kadastro müdürlüğüne gönderilir ve tescil süreci takip edilerek sonuçlandırılır.

(2) Ancak kesinleşmiş orman sınırı ile kadastrosu kesinleşmiş parseller arasında uyumsuzluk ve mükerrerliklerin bulunması halinde; ihtilaflı kısımlar ayrılarak ihtilafsız olan kısımları tescil edilir. İhtilaflı olan kısımlara ilişkin mahkeme kararları kesinleştikçe bu yerlerin de kesinleşen mahkeme kararlarına göre tescilleri yapılır. Mükerrerlik nedeni ile tescile konu olmayan yerler ile ilgili gerekli belirtmeler parselin tapu kaydının beyanlar hanesine yazılır.

(3) Devlete ait ormanlar 6831 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince tapu müdürlüğünce hiçbir harç, vergi ve resim alınmaksızın Hazine adına tapuya tescil olunur.

(4) İşletme müdürlüğünce tescil ettirilen ve tapusu alınan ormanlara ait tapu örneklerinden biri dosyasında bırakılarak, bir örneği de dosyasına eklenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

Orman kadastrosu sicil defteri

Madde 53- (1) Orman kadastrosu ve tescili bitirilen ormanlar için Genel Müdürlükte ve İşletme Müdürlüğünde sicil defteri tutulur. Sicil defterinin ne şekilde tutulacağı Teknik İzahnamede belirlenir.

Belde, mahalle veya köy orman kadastro dosyası

Madde 54- (1) Komisyonlarca her belde, mahalle veya köy için bir orman kadastro dosyası düzenlenir.

(2) Bu dosyada;

a) Orman kadastrosunun başlama gününün ilgili ve komşu belde, mahalle ve köylerde ilân olunduğunu tespit eden belgeler ve bu husustaki yazışmalar,

b) Ziraat odası, belediye, mahalle veya köy temsilcisi üyeleri ile bilirkişi talep ve görevlendirilmesi ile ilgili yazıların asılları ve bu konudaki yazışmalar,

c) Askerî yasak bölgelerde, askerî temsilcinin görevlendirilmesi hakkındaki yetkili askerî makamın yazısı ve bu konudaki yazışmalar,

ç) Orman kadastrosu bitirilen belde, mahalle veya köyde orman kadastro haritaları, varsa üzerine orman sınır noktalarının işlendiği tapulama paftaları,

d) Orman kadastrosu bitirilen belde, mahalle veya köyde yapılan ilanları tevsik eden askı mazbataları ile dosyaların Genel Müdürlüğe, Bölge Müdürlüğüne, İşletme Müdürlüğüne, illerde defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüğüne verildiğine dair yazılar,

e) Orman kadastrosu bitirilen belde, mahalle veya köye ait tutanak örneği, teknik ölçülere ait belgeler,

f) Orman kadastro çalışmalarının teknik işlerinin büro ve arazi kontrol formu,

g) Mülkî sınırlara ait belgenin asıl veya örnekleri,

ğ) Orman kadastrosu ile sınırlandırılmış olan ormanların ve 2/B uygulama alanlarının tescilini temin için düzenlenmiş olan tescil dosyasının İşletme Müdürlüğüne teslim edildiğinin, Bölge Müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe bilgi verildiğini gösterir yazılar,

h) CD, DVD ve benzeri saklama ünitelerine aktarılmış orman kadastro dosya muhteviyatı bilgi ve belgeler,

ı) Diğer belgeler,

bulunur.

Orman kadastro dosyalarının devri ve arşivlenmesi

Madde 55- (1) Orman Kadastro Başmühendislikleri; çalıştıkları belde, mahalle ve köylerin orman kadastrosunu ilân edince veya çalışmaları her hangi bir nedenle durdurulunca, orman kadastrosu ile ilgili bütün dosyalarıve evrakı ilgili Şube Müdürlüğüne 2 nci nüshasına alındı şerhi verilmek suretiyle yazı ile teslim eder.

(2) Genel Müdürlüğe ilgili Bölge Müdürlüğünce bilgi verilir.

(3) Orman kadastrosu ve tescil evrakının arşivlenmesinde aşağıdaki sıra uygulanır; il, ilçe, belde, mahalle ve köyler alfabetik sıraya göre tasnif edilir.

a) İller.

b) İllere bağlı ilçeler.

c) İlçelere ait belde, mahalle ve köyler.

(4) Ayrıca il, ilçe, belde, mahalle ve köy esasına göre alfabetik sıraya uygun olarak arama kılavuzu yapılır.

(5) Orman kadastro dosyası kesinleştikten sonra orman kadastro verileri Genel Müdürlüğün elektronik veri tabanına aktarılır. Bu işlemi öncelikle çalışmayı yapan Orman Kadastro Başmühendisliği yapar. Ancak Bölge Müdürünce görülecek lüzum üzerine bu görev Şube Müdürlüğüne yaptırılır.

(6) Orman kadastro başmühendisliklerince bu Yönetmelik kapsamında yapılan her türlü işlemler ile ilgili veriler sonuçlanmayı takiben Şube Müdürünün kontrolünde Genel Müdürlüğün veri tabanına aktarılır.

Orman kadastro dosyalarının kıymetli eşya ve evraktan sayılması

Madde 56- (1) Orman kadastro dosyası ve tescil evrakı, tapu senetleri ve sicil defterleri, demirbaş ve kıymetli evraktan sayılır. Şube Müdürlüğü, İşletme Şefliği, kadastro mülkiyet şefliği görev değişikliklerinde devir ve teslim edilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Kadastrosu yapılan ormanlara verilen isimlerin devamlılığı

Madde 57- (1) Daha önce yapılan orman tahdit veya kadastrosunda adlandırılmış olan ormanların adlarıdeğiştirilemez. Evvelce tahdidi yapılmış ve kesinleşmiş olup bir bütünlük teşkil etmesine rağmen genelde mevkii adlarıverilerek birden fazla adlandırılmış ormanlarda en tanınmış ad orman adı olarak alınır.

(2) 2/B uygulaması sonucu parçalanmış ormanlar aynı ad muhafaza edilmek üzere numaralandırılır.

(3) 3402 sayılı Kanun uygulamaları ile kadastrosu yapılarak tescil edilen ormanlar ada ve parsel numarası ile tanımlandığından bu ormanlara ayrıca ad verilmez. Verilen ada ve parsel numarası bu ormanın adı olarak alınır.

Eski ve yeni çalışmalarda kenarlaşma

Madde 58- (1) Orman tahdit çalışmaları sırasında seri veya köy usulüne göre yapılan çalışmalarda belde, mahalle veya köyün tamamının sınırlaması yapılmış ve ilân edilmiş ise burada tespit edilmiş olan sınırlara uyumlu vaziyette kenarlaşma sağlanır.

(2) Seri veya köy usulüne göre yapılan çalışmalarda belde, mahalle veya köyün bir kısmının sınırlamasıyapılmış ve ilân edilmiş ise ilân edilmiş kısma aynen uyulur. Seri usulüne göre orman tahdidi/kadastrosu yapılan orman alanlarında; çalışma alanı içerisine giren orman alanları ile çalışma alanı içerisine girmeyen orman alanları koordinatlıkrokide ifraz dosyası şeklinde gösterilir. Bu işlem orman tahdidi/kadastrosu yapılan orman alanlarının çalışma alanlarıkapsamında kısmen tescillerinin yapılması durumunda da geçerlidir. Bu kapsamda yapılan koordinatlı krokide ifraz dosyası şeklindeki gösterime ait bilgi ve belgeler orman kadastro dosyasına eklenir.

(3) Orman sınır noktalarının aplikasyonu ve evvelce sınırlaması yapılmış olup da sınırlandırma sırasında orman olduğu halde orman sınırları dışında kalmış ormanların, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların, hususî ormanların, orman kadastrosu yapılır, 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi araştırmalarına geçilir. Diğer kısımlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Çalışma alanına komşu birimlerde çalışma alanı sınırı tescilli orman sınırıdır.

Ormancılık faaliyetlerinin orman kadastro haritalarına dayalı olarak yapılması

Madde 59- (1) Orman kadastrosu kesinleşmiş yerlerde yapılacak tüm ormancılık faaliyetlerinde ve verilecek görüşlerde bu sınırlar esas alınır.

(2) Orman kadastrosu tamamlanan belde, mahalle veya köylere ait orman sınır nokta ve hatlarının CD, DVD ve benzeri saklama ünitelerindeki kayıtları amenajman, ağaçlandırma ve ilgili diğer birimlere talepleri halinde verilir.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

3402 sayılı Kanun kapsamında yapılan orman kadastro çalışmaları

Madde 60- (1) 3402 sayılı Kanun kapsamında yapılan orman kadastro çalışmalarına görevlendirilecek orman mühendisleri bu Yönetmelik hükümleri kapsamında görev yapmakla yükümlüdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 61- (1) 15/7/2004 tarihli ve 25523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6831 sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut iş ve işlemler

GEÇİCİ Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831 sayılı Kanunun 1744 ve 2896 sayılı kanunlarla değişik hükümleri kapsamında orman kadastrosu ve orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine başlanmış ancak tamamlanmadığı için ilan edilmeyen çalışmalar dikkate alınmadan bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden yapılır.

Teknik izahname hazırlanması

GEÇİCİ Madde 2- (1) Teknik İzahname; Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun olarak, orman kadastrosunun aplikasyon, sınırlama, ölçme ve haritalama işlerinde kullanılacak yöntem ve esaslar ile ilgili hususları içerecek şekilde bu Yönetmeliğin yayımından itibaren otuz gün içerisinde hazırlanır.

(2) Orman kadastrosunda kullanılan standart formlar ve örnek metinler teknik izahnamede yer alır.

Yürürlük

Madde 62- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 63- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın