KADASTRO ÇALIŞMALARINDA TAKSİM SEBEBİYLE AYIRMA VE BİRLEŞTİRMELER HAKKINDA YÖNETMELİK

KADASTRO ÇALIŞMALARINDA TAKSİM SEBEBİYLE AYIRMA VE BİRLEŞTİRMELER HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Kaynak

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Resmi Gazete Tarihi

28.10.1987

Resmi Gazete Numarası

19618

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Dayanak

Amaç

Madde 1-  Bu yönetmeliğin amacı kadastrosu yapılan çalışma alanları içerisindeki taşınmazmallarda 3402 sayılı Kadastro Kanununun 15.maddesine göre taksim sebebi ile yapılacak ayırma (ifraz) ve birleştirme (tevhid) işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

Madde 2 –  Bu yönetmelik, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/K maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Harici Ayırma ve Birleştirme İşlemleri

Madde 3- (Değişik madde: 26.09.2005/25948)[1] Tapuda kayıtlı taşınmazların malikleri veya mirasçıları, tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların da zilyetleri arasında harici ayırma veya birleştirme sonucu müstakil hale getirildiği, belgelerle veya bilirkişi ya da tanık beyanlarıyla anlaşılan ve zeminde sınırları; doğal veya yapay işaretlerle belirlenmiş olan taşınmazlar;

a) İmar planı bulunmayan yerlerde;

1 – Belediye encümeni veya il idare kurulunun kararı aranmadan, zeminde fiilen oluşmuş sınırlarına göre sınırlandırma ve tespitleri yapılır.

b) İmar planı bulunan yerlerde;

1 – Ayırma veya birleştirme işleminin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan nazım imar planı veya uygulama imar planının kesinleşme tarihinden önce yapıldığının anlaşılması halinde, belediye encümeni veya il idare kurulu kararı aranmadan,

2 – Ayırma veya birleştirme işleminin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan nazım imar planı veya uygulama imar planının kesinleşme tarihinden sonra yapıldığının anlaşılması halinde ise, belediye encümeni veya il idare kurulunun olumlu kararı alınmak suretiyle,

fiili zemin durumuna göre sınırlandırma ve tespiti yapılır.

Bu amaçla, kadastro çalışmalarına başlanılmadan önce, kadastro müdürlüğünce, belediye teşkilatı olan yerlerde belediye başkanlığına, köylerde ise bayındırlık ve iskan il müdürlüğüne yazılacak yazı ile çalışma alanı sınırı içinde imar planı kesinleşmiş alanların mevcut olup olmadığı sorulur, varsa, bu planların kesinleşme tarihleri ile haritalarının gönderilmesi istenilir.

3 – Taşınmazların harici ayırma veya birleştirilmesiyle ilgili olarak belediye encümeni veya il idare kurullarınca çalışma alanının tamamını veya bir kısmını kapsayacak şekilde verilen kararlar kabul edilmez. İlgililerinden, ifrazdan önceki harici ayırma veya birleştirmeye konu olan her taşınmaz için belediye encümeni veya il idare kurulu kararı getirmeleri istenir.

c) (Değişik bent: 04.11.2014/ 29165)[2] Tarım Arazilerinde;

1) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun yürürlüğe girdiği 19/07/2005 tarihinden sonra, miras yoluyla intikal edilse dahi, hissedarları arasında haricen yapılmış olan ifrazen taksimlerde, ifrazen oluşan parsellerden, 5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre yüzölçümlerinin bölünmez büyüklük olarak kabul edilen mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektarın altında olması durumunda ifrazen taksim talebi, il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin olumlu görüşü alınmadan karşılanmaz. Tarımsal arazi bölünmez büyüklüğünün tespit edilip edilmediği, tespit edilmişse miktarlarının ne olduğu hususu, çalışmalara başlanmadan önce il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine sorulur ve alınan cevaba göre işlem yapılır. 19/7/2005 tarihinden önce yapıldığı tespit edilen ifrazen taksimlerde parsel yeter büyüklüğü aranmaz.

2) 5403 sayılı Kanunda değişiklik yapan 30/4/2014 tarihli ve 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği 15/5/2014 tarihinden sonraki ölümlere dayalı olarak yapılacak tarım arazilerinin intikalleri, tüm mirasçıların birlikte müşterek mülkiyet yapılması yönünde talepleri olsa dahi, iştirak halinde mülkiyet şeklinde yapılacağından, il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin olumlu görüşü alınmadan müşterek mülkiyete dönüştürülmez ve ifrazen taksimlere yönelik talepler karşılanmaz. 15/5/2014 tarihinden önceki ölümlere dayalı olarak yapılacak intikallerde ise müşterek mülkiyet olarak tasarruf edilen tarım arazilerinin müşterek mülkiyet olarak tespiti mümkündür.

3) Cinsi tarımsal nitelik taşıyan taşınmazlar için, il özel idarelerine/belediyelere, nazım, mevzi, uygulama imar planı gibi imar planı kapsamında kalıp kalmadığı, kalmakta ise planda kullanım amacının tarım dışı olup olmadığının yazılı olarak sorularak alınacak cevabi yazılarda, taşınmazın imar planı kapsamında kaldığı ve planda kullanım amacının tarım dışı olduğunun bildirilmesi halinde bu madde hükmü uygulanmaz.

İmar Affı Uygulaması

Madde 4-   Taksim sebebiyle ayırma ve birleştirmelerde şartlar uygun bulunuyorsa 2981 sayılı kanun ek ve değişiklikleri dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 5-   Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6 –  (Değişik madde: 04.11.2014/ 29165)[3] Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

  1. Maddenin değişiklikten önceki şekli:Madde 3 – Tapuda kayıtlı taşınmazmalların malikleri veya mirasçıları, tapuda kayıtlı olmayan taşınmazmalların da zilyetleri arasında harici ayırma veya birleştirme sonucu müstakil hale getirildiği, belgelerle veya bilirkişi yada tanık beyanlarıyla anlaşılan ve zeminde hudutları; duvar, çit, tel örgü gibi işaretlerle belirlenen taşınmazmallar;A-Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ise;a- Ayırma veya birleştirme işleminin 3194 sayılı imar kanunu ile yürürlükten kaldırılan 6785 sayılı kanunun yürürlük tarihi olan 16 Ocak 1957 tarihinden önce yapıldığının anlaşılması halinde belediye encümeni kararı aranılmadan,b- 16 Ocak 1957 tarihinden sonra yapıldığının anlaşılması halinde ise belediye encümeninin olumlu kararının alınması suretiyle,Fiili zemin durumuna göre sınırlandırma ve tesbiti yapılır.16.1.1957 tarihinden sonra belediye teşkilatı kurulan yerlerde belediyenin kuruluş tarihi esas alınır.B- Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise;a- ayırma veya birleştirme işleminin 3194 sayılı imar kanunu ile yürürlükten kaldırılan 6785 sayılı kanuna 1605 sayılı Kanunla eklenen ek 7 ve 8 . maddelere ilişkin yönetmelik gereğince ilin imar düzenine tabi tutulduğu tarihten önce yapıldığının anlaşılması üzerine il idare kurulu kararı aranılmadan,b – İlin imar düzenine tabi tutulduğu tarihten sonra yapıldığının anlaşılması halinde ise, il idare kurulunun olumlu kararı alınmak suretiyle,Fiili zemin durumuna göre sınırlandırma ve tesbit yapılır.Köy ve bucaklarda, ilin imar düzenine tabi kılındığı tarihten sonra belediye teşkilatı kurulmuş ise bu gibi yerlerde imar düzenine tabi kılınma tarihinden sonraki ayırma ve birleştirme işlemleri için belediye encümen kararı alınır.İllerin imar düzenine tabi kılınması kararlaştırılan Bakanlar Kurulu Kararlarının yayınladığı Resmi gazetelerin tarih ve numaraları illere göre aşağıda gösterilmiştir.”Adana, afyon, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İçel, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak illeri 10.1.1975 tarih 15114 sayılı, Erzincan İli 22.4.1980 tarih 16968 sayılı, Amasya, Kırşehir İlleri 23.11.1982 tarih 17877 sayılı, Uşak İli 29.3.1983 tarih ve 18002 sayılı, Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Kütahya, Mardin Muş, Siirt, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat İlleri 1.6.1983 tarih ve 18064 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanmıştır.”c- Taşınmazmalların harici ayırma ve birleştirilmesiyle ilgili olarak belediye encümeni veya il idare kurullarınca çalışma alanının tamamını veya bir kısmını kapsar şekilde verilen kararlar kabul edilmeyerek, ilgililerinden harici ayırma veya birleştirmeye konu olan her taşınmazmal (ifrazen oluşan her parça için değil ifrazdan önceki taşınmazmal) için belediye encümeni veya il idare kurulu kararı getirmeleri istenir.

  2. Değişiklikten önceki şekli: “c) Tarım Arazilerinde;1 – 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8 inci maddesinin son fıkrası gereğince, kamu yatırımları için ihtiyaç duyulan yerler hariç olmak üzere tarım arazileri, belirlenen yeter büyüklükteki tarımsal arazi parsellerinden daha küçük parçalara bölünemeyeceğinden, tarımsal arazi yeter büyüklüğü belirlenmiş alanlarda, 5403 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19/7/2005 tarihinden sonra, tarım arazilerinde haricen yapılmış olan her türlü ifrazen taksimlerde, ifrazen oluşan parsellerin yüzölçümleri bu Kanuna göre belirlenecek tarımsal arazi yeter büyüklüklerinin altında ise yapılmış olan ifrazen taksimler kabul edilmez. Tarımsal arazi yeter büyüklüğünün tespit edilip edilmediği, tespit edilmişse miktarlarının ne olduğu hususu, çalışmalara başlanmadan önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine sorulur ve alınan cevaba göre işlem yapılır.

  3. Değişiklikten önceki şekli: “Bu yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.”

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın