DAVALI TAŞINMAZ MAL TUTANAKLARININ KADASTRO MAHKEMESİNE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK

DAVALI TAŞINMAZ MAL TUTANAKLARININ KADASTRO MAHKEMESİNE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK

(28.10.1987 tarihli ve 19618 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Dayanak

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5 inci maddesi uyarınca kadastro çalışmalarına başlanmadan önce mahalli hukuk mahkemelerinde davalı bulunan veya davaları karara bağlanıp da henüz kesinleşmeyen taşınmazmalların, tespiti ve kadastro tutanaklarının tanzim şekli ile dosyalarının kadastro mahkemelerine devri usulünü belirlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/C maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Davalı Sayılacak Taşınmazmallar

Madde 3- 3402 sayılı Kadastro Kanununun 25 inci maddesinde sayılan, taşınmazmal mülkiyetine ve sınırlı ayni haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara, sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına ilişkin kadastroyu ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara konu taşınmazmallar, davalı sayılır.

Dava Listelerinin Alınması

Madde 4- Çalışma alanında işe başlamadan önce, bu alan içerisinde kalan taşınmazmallar hakkında, mahalli hukuk mahkemelerinde görülmekte olan davalarla hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmeyen davalardan kadastro ile ilgili olanların listesi, kadastro müdürü tarafından, bu mahkemelerden yazılı olarak istenir.

Mahalli hukuk mahkemelerinde düzenlenecek listelerde; davanın esas numarası, davacı ve davalının adı-soyadı ile adresleri, davanın konusu, davalı taşınmazmalın mevki ve hudutları ile varsa davaya dayanak belgelerin cinsi, tarih ve numarası belirtilir.

Dava listeleri, müdür veya müdür yardımcısı tarafından incelenir; kadastro mahkemesi görevi içerisine giren davalar tespit edildikten sonra bu liste ve davalarla ilgili belgeler kadastro teknisyenlerine imza karşılığı teslim edilir. Dava listesinde kadastroyu ilgilendirmeyen dava bulunduğu takdirde, durum ilgili mahkemeden sorularak alınacak cevaba göre işlem yapılır.

Davalı Taşınmazmalların Sınırlandırma ve Tespiti

Madde 5- Davanın konusuna göre:

a- Dava mülkiyete yönelik ise; taşınmazmal teknisyenlerce ölçülüp tarafların iddiaları, varsa belgeleri muhtar ve bilirkişi beyanlarına göre değerlendirildikten sonra, sonuçları ve varacakları kanaatları tutanağın edinme sebebi sütununda etraflıca açıklamak ve davanın dosya numarası belirtilmek suretiyle maliki tayin edilmeden (mülkiyet tablosu doldurulmadan) kadastro tutanağı düzenlenir.

b- Dava hududa ve yüzölçümüne yönelik ise, (a) fıkrasında belirtildiği şekilde gerekli ölçüm ve inceleme yapıldıktan sonra, taşınmazmalın maliki tayin edilmek suretiyle kadastro tutanağı düzenlenir, davaya konu hudutlar paftasında mürekkeplenmeden kurşun kalemle işaretlenip yüzölçümü hesaplanmaz. Tarafların iddia ettikleri sınırlar ile zeminde mevcut olan sınır ayrı bir kroki üzerinde gösterilip, bu kroki kadastro tutanağına eklenir.

c- Davanın mülkiyetle birlikte birlikte hududa da (hudut ve yüzölçümü) yönelik olması halinde; (a) ve (b) fıkralarında açıklandığı gibi, taşınmazmalın maliki tayin edilmeksizin davaya konu hudutlar paftasında kurşun kalemle işaretlenir ve yüzölçümü hesaplanmaz.

d- Davanın sınırlı ayni haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek haklara yönelik olması halinde; teknisyenlerce, taşınmazmalın sınırları belirlenip maliki tayin edilir, davanın konusu ile dosya numarası kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda etraflıca açıklanır.

Bu maddeye göre sınırlandırma ve tespiti yapılan taşınmazmallara ait kadastro tutanakları, kadastro mahkemesine gönderilmek üzere pafta örnekleri ile en geç 7 gün içinde kadastro müdürüne teslim edilir.

e- Davalı olan tutanakların üst sağ köşesine kırmızı kalemle ve dikkati çekecek şekilde (davalıdır) sözcüğü yazıldıktan sonra, tutanağın dava dosyası ile kolayca birleşmesini sağlamak için mahkemenin adı ve esas numarası yazılır.

Davalı Tutanakların Kadastro Mahkemesine Devri

Madde 6- Teknisyenlerce kadastro müdürüne teslim edilen davalı taşınmazmallara ait kadastro tutanakları ile eklerinin kadastro müdürünce derhal fotokopisi veya örnekleri çıkarılarak, asılları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5 inci maddesinin son fıkrası uyarınca en geç 7 gün içinde mahkemesine gönderilir. Ayrıca, davanın görülmekte olduğu mahalli hukuk mahkemesine de bilgi verilir.

Mahalli mahkemede görülmekte olan dava aynı çalışma alanında birden fazla taşınmazmalı (parseli) ilgilendiriyor ise, her bir parselin kadastro tutanağı düzenlendikçe ayrı ayrı kadastro mahkemesine gönderilir. Ancak, kadastro mahkemesine bu dava ile ilgili başka taşınmazmalların da (parsellerin) bulunduğu ve kadastro tutanakları düzenlendikçe bunların da gönderileceği hususu yazıda açıkça belirtilir.

Davalı taşınmazmallara ait kadastro tutanağı ile eklerinin fotokopisi veya örneği, kadastro müdürü tarafından aslına uygunluğu tasdik edilerek ayrı bir dosyada saklanır ve çalışmaların tamamlanmasından sonra, bu dosya diğer evrakı müsbitelerle birlikte tapu sicil müdürlüğüne devredilir.

Dava Listeleri Kadastro Müdürlüğüne Verildikten Sonra Mahalli Hukuk Mahkemelerinde Açılan Davalar

Madde 7- a) Kadastro tutanağı henüz düzenlenmeden dava açılmışsa;

Dava listelerinin kadastro müdürlüğüne gönderilmesinden sonra, o çalışma alanında bulunan taşınmazmallarla ilgili olarak yeni açılan davaların mahkemelerce kadastro müdürlüğüne bildirilmesi üzerine, kadastro müdürünce bu listeler derhal kadastro teknisyenlerine verilir. Dava listelerinde belirtilen taşınmazmalların kadastro tutanağı henüz düzenlenmemiş ise, davanın mahiyetine göre, teknisyenlerce bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca sınırlandırma ve tespit yapıldıktan sonra 6 ncı maddesine göre işlem yapılır.

b) Kadastro tutanağının düzenlenmesinden önce dava açılmış, ancak tutanak düzenlendikten sonra kadastro müdürlüğüne bildirilmişse;

Teknisyenlerce, kadastro tutanağının malik sütunu kırmızı kalemle çizilerek mahkemenin adı ve esas numarası yazılıp tutanağın uygun bir yerine kadastro ekibince şerh verilmek suretiyle parsel davalı hale getirilir. Bundan sonra yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre işlem yapılır.

c) Kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra dava açılmışsa;

Kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra kadastro mahkemesinin görevi başladığından, tutanak üzerinde her hangi bir işlem yapılmadan, derhal mahalli mahkemeye açıklayıcı bir yazı ile kadastro tutanağının düzenlendiği bildirilir.

d) Askı ilanı süresi içerisinde dava

30 günlük askı ilanına alınan taşınmazmallarla ilgili olarak kadastro mahkemesinde dava açılabileceğinden , bu süre içerisinde mahalli hukuk mahkemelerinde açılan davalar hakkında kadastro müdürlüklerince kadastro tutanağı üzerinde bir işlem yapılmaz. Dava konusu taşınmazmalın tespitinin yapılarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11 inci maddesi uyarınca ilana alındığı hususunda davanın açıldığı mahkemeye ayrıntılı bilgi verilir.

e) Davalı olduğu halde tutanaklar kesinleştirilmişse;

Kadastro öncesi davalı olduğu halde, dava listesine dahil edilmemesi veya davalı olduğu mahkemelerce bildirildiği halde bu husus gözönünde bulundurulmayarak tespitleri kesinleştirilen taşınmazmallar bulunduğu takdirde, devredilmişse tapu sicil müdürlüğünce, devredilmemiş ise kadastro müdürlüğünce ilgili parselin tapu kütüğü sahifesinin beyanlar hanesine, tespitin davalı olması nedeniyle kesinleşmediği yazılarak bu Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddeleri uyarınca işlem yapılır.

Taşınmazmal tapu kütüğüne tescil edildikten sonra el değiştirmiş ise, hiç bir işlem yapılmadan ilgililerine mahkemeye başvurmaları gerektiği tebliğ edilir.

İhtilafsız Kısmın Ayrılması

Madde 8- Kadastro mahkemesinde sınır uyuşmazlığı nedeniyle açılmış davalarda, ilgililerin talebi üzerine dava konusu taşınmazmalın ihtilaf dışında kalan kısmı, 3402 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince mahkemece ayrılabilir.

Mahkeme, ayırma işlemini yapmak üzere kadastro müdürlüğüne talepte bulunur. Kadastro müdürlüğü bu ayırmanın imara uygunluğunu yetkili mercilerden sağladıktan sonra ayırımı yapar ve sonucunu mahkemeye iletir. Mahkemenin bildirişi üzerine ihtilafsız kısma son parsel numarası verilerek tescili yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın