2006-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Milli Emlak İşlemlerinde Döner Sermaye Ücreti)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.9/3245-9252                          18.05.2006*20673

Konu: Döner Sermaye Ücreti

GENELGE (2006/7)

İlgi: a)19.09.2003 tarihli ve B.07.0.MEG.0.9/3251-0 (2003/06) sayılı Genelge

b) 05.11.2003 tarihli ve B.07.0.MEG.0.9/3245-9252 (2003/8) sayılı Genelge

18.07.2001 tarihli ve 24466 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 03.07.2003 tarihli ve 4916 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinde yer alan; “Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerde Bakanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle gönderilir ve görüş yazıları en geç iki ay içinde cevaplandırılır. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde olumlu görüş verilmiş sayılır. İfraz, tevhit, tescil ve tespit işlemleri imar mevzuatındaki kısıtlamalara tabi olmaksızın ve herhangi bir ücret, bedel ve gider karşılığı talep edilmeksizin ilgili kuruluşlarca talebi izleyen iki ay içinde yerine getirilir.” hükmünün uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) yayımlanarak bu Bakanlığın 10.01.2005 tarih ve B.09.1.TKG0100001-073/115 sayılı yazısıyla Bakanlığımıza gönderilen 03.01.2005 tarihli ve B.09.1.TKG0100001-073/1595 (2005/1) sayılı Genelgede;

-Mahalli Maliye Kuruluşlarınca satış veya tahsis işlemleri kapsamında yapılacak ifraz, tevhit, tescil ve tespit işlemlerinin imar mevzuatındaki kısıtlamalara tabi olmaksızın talebi izleyen iki ay içerisinde yerine getirileceği, gerek bu taleplerin, gerekse bilgi ve belge taleplerinin karşılanması sırasında tapu harcı, özel işlem vergisi, damga vergisi, eğitime katkı payı ve döner sermaye ücretinin tahsil edilmeyeceği,

-Talebin; ifraz, tevhit, cins tashihi gibi işlemlerle kamu kurum ve kuruluşlarınca tahsise yönelik sınırlandırma haritası (örneğin karakol yeri, sağlık ocağı, okul, cami vb. gibi) düzenlenmesini de içeriyorsa, bu haritaların da kadastro müdürlüklerince döner sermaye ücreti alınmaksızın karşılanacağı,

-Ancak, imar uygulaması (parselasyon haritası) gerektiren taleplerde, harita ve teknik belgelerin Bakanlığımızın ilgili kuruluşunca yaptırılması gerektiği,

Belirtilmektedir.

Buna göre, Bakanlığımızın ilgi (a) ve (b) sayılı Genelgeleri yürürlükten kaldırılmış olup, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) yayımlanan bir örneği ekli 03.01.2005 tarihli ve 2005/1 sayılı Genelge gereğince işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini, gereğini ve bu Genelge ve eklerinin çoğaltılarak İlinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

EK: (2005/1) sayılı Genelge

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)