6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSU VE AYNI KANUNUN 2/B MADDESİNİN UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSU VE AYNI KANUNUN 2/B MADDESİNİN UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

02.09.1986 tarihli ve 19209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(15.07.2004 tarihli ve 25523 sayılı R.G.de yayımlanan “6831 sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik”in 81.maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç

Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı, ormancılık çalışmalarının verimli şekilde yapılabilmesi, vatandaşların ormanlarla ilgili münasebetlerinin düzenlenmesi için, ormanların saha emniyetini ve devamlılığını temin etmek üzere orman alanlarının geometrik ve hukuki durumları ile 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B Maddesine göre, orman sınırları dışına çıkarılacak yerleri tayin ve tesbit etmektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu yönetmelik;

a) (11.4.1990 gün ve 20489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik) Devlet ormanları ile tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara ve gerçek kişilere ait ormanların kadastrosu ile bu ormanlar içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmazların bu ormanlarla olan müşterek sınırlarının tayin ve tespitinin yapılmasına,

b) Orman kanunun 2/B maddesine göre, orman sınırları dışına çıkarılacak yerlerin tesbiti ve tefrikine,

c) Orman kadastro komisyonlarının kuruluş, atama, görev ve yetkilerine,

d) Devlet ormanı olarak sınırlandırılan ve hakkında orman kadastro işlemi kesinleşen ormanların tapuya tescil olunmasına, ait iş ve işlemleri ihtiva eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş – Atama ve Seçim

Kuruluş

Madde 3 – Bakanlık bünyesindeki orman kadastro komisyonları;

Bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisinin başkanlığında; Bir ormancı üye, Bir ziraatçi üye, Ziraat Odasınca bildirilecek bir temsilci üye, Beldelerde Belediye Encümeni, Köylerde Köy İhtiyar Heyetince bildirilecek bir temsilci üye,

Olmak üzere bir başkan ve dört üyeden oluşur.

Orman Kadastro Komisyonları emrine ayrıca yeteri kadar teknik eleman ve memur verilir.

Atama ve Seçim

Madde 4 – Başkan ve üyelerin atanmalar

A) Başkanın atanması;

Orman kadastro komisyonu başkanlığına, orman kadastro işlerinde en az 3 yıl çalışmış orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi atanır.

B) Üyelerin atanmaları;

a) Orman kadastro komisyonu ormancı üyeliğine;

Orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi veya bunların bulunmaması halinde orman teknikeri atanır.

b) Orman kadastro komisyonu ziraat üyeliğine;

Ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi veya bunların bulunmaması halinde ziraat teknisyeni atanır.

Orman kadastro komisyon başkanı, ormancı üye ve ziraatçi üyelerin atamaları Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca yapılır.

c) Orman kadastro komisyonu ziraat odası temsilci üyeliğine;

Çalışma yapılacak yerin mahalli ziraat odasınca ziraat odası olmayan ilçelerde yapılacak çalışmalarda il ziraat odasınca görevlendirilecek bir asil bir yedek üye,

C) Belde veya köy temsilci üyeliğine,

Belediye teşkilatı mevcut ise, o yerin belediye encümenince, belediye teşkilatı olmayan yerlerde köy ihtiyar heyetince bir asil ve bir yedek temsilci üye, Orman kadastro komisyonu başkanının yazılı isteği üzerine tesbit edilir. Tesbit edilen üyelerin ad ve adresleri komisyon başkanlığına bildirilir.

Komisyon başkanı bu üyelerin zamanında komisyon çalışmalarına katılmasını sağlar.

Bilirkişilerin Seçimi

Madde 5 – Orman kadastro komisyon başkanı, arazi çalışmalarına katılmak üzere belediye sınırlarını kapsayan yerlerde belediye encümeninden, köy sınırlarını kapsayan yerlerde köy ihtiyar heyetinde; kısıtlı veya yüz kızartıcı suçlardan hükümlü bulunmayan, 40 yaşını bitirmiş olan ve mahallin özelliklerini, taşınmaz malların eski ve yeni sahiplerini, zilyetlerini, taşınmaz malların bulunduğu yerlerin mahalli adlarını bilen bir asil bir yedek bilirkişi seçmelerini ister.

Bilirkişilerin göreve çağrılması

Madde 6 – Orman kadastro komisyonu başkanı, arazi çalışmalarına katılacak bilirkişileri yazılı olarak göreve çağırır.

Belediye encümenleri ve köy ihtiyar heyetlerince seçilen bilirkişi yazılı çağrıya rağmen belirli gün ve yerde çalışmalara katılmadıkları takdirde orman kadastro komisyonu re’sen bilirkişi seçer.

Komisyon bu durumu tutanakla tesbit eder.

Yasak bölgelerde yapılacak çalışmalar

Madde 7 – Yasal bölgelerdeki orman kadastrosu ve 2/B madde uygulamasının yapılacağı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığına bildirilir. Milli Savunma Bakanlığı bu çalışmalar sırasında bir temsilci bulundurabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevleri

Orman Kadastro Komisyonlarının Görevleri

Madde 8 – Orman kadastro komisyonları;

a) (11.4.1990 gün ve 20489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik) Devlet ormanları ile tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara ve gerçek kişilere ait ormanların kadastrosunu yapmak ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmazların ormanlarla müşterek sınırlarını tayin ve tesbit etmek,

b) 6831 Sayılı Orman Kanununu 2/B maddesine ait uygulamayı yapmak,

c) Orman tahdit veya kadastrosu daha önce yapılmış yerlerde 2/B madde uygulaması sırasında bağlantı kurulacak gerekli orman sınır noktalarını aplike etmek, 2/B madde uygulaması sonunda ortaya çıkan yeni orman sınırını tesbit etmek,

d) Daha önce tahdidi veya orman kadastrosu yapılan, fakat ölçüm ve haritalama bakımından günün tekniğine uymayan, uyg3ulamada güçlük çekilen köy ve belde sınırları içinde kalan orman sınır hattının tamamının, merkezden izin almak şartıyla aplikesini yapmak, aplikasyon tutanaklarını usulüne göre tutmak, haritalarını tekniğine uygun olarak yapmak, çeşitli mevzuatta yer alan ve komisyon olarak yapılması gerekli bulunan orman kadastrosu ile alakalı iş ve işlemleri yapmak ile görevlidirler.

Orman Kadastro Komisyon Başkanlarının Görev ve Yetkileri

Madde 9 – Orman Kadastro komisyon başkanı; komisyonun idari, teknik, hukuki ve mali bütün iş ve işlemlerin amiridir.

Üyelerin görev ve yetkileri

Madde 10 – Üyeler komisyonların arazi çalışmalarına katılır, başkanın vereceği işleri yapar. Kanuna uygun şekilde görüşlerini bildirir, oylarını kullanır. Başkanın yokluğunda ormancı üye başkana vekalet eder.

Bilirkişilerin Görevleri

Madde 11 – Orman kadastro komisyonlarının arazi çalışmalarına katılarak gerekli bilgiyi verir. Bilirkişilerin vereceği bilgiler orman kadastro komisyonunu bağlayıcı nitelikte değildir.

Diğer Elemanların Görevleri

Madde 12 – Orman kadastro komisyon başkanları emrinde bulunan diğer elemanlar, komisyon başkanının görevlendirdiği yerlerde ve işlerde çalışırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Alanlarının Tesbiti ve İlanlar

Orman Kadastrosu ve 2/B Madde Uygulaması Yapılacak İl ve İlçelerin Tesbiti

Madde 13 – Orman kadastrosu ve 2/B madde uygulaması yapılacak il ve ilçeler, mülkiyet ihtilaflarının yoğun olduğu yerler ile devlet yatırım alanlarına, tapulama ve kadastro çalışmalarının programa alındığı yerlere öncelik verilerek Orman Genel Müdürlüğü’nün teklifi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı’nın onayı ile tayin olunur.

Bu onayın bir sureti ile iş emri, gereği yapılmak üzere orman kadastro komisyon başkanlıklarına gönderilir.

Orman Kadastrosu ve 2/B Madde Uygulamasının Bütünlüğü ve Sonuçlandırılması

Madde 14 – Orman kadastro komisyonlarının çalışma alanı ilçedir. Bir ilçede başlatılan çalışmalar bitirilmeden zaruri haller dışında diğer bir ilçeye geçilemez.

Gerektiğinde bir ilçede birden fazla orman kadastro komisyonu görevlendirilebilir.

Orman kadastro komisyonlarının bir belde veya köyde yapacakları orman kadastrosu ve 2/B madde uygulama işleri bir bütün olup, çalışmalar birbirini takip eder.

Bu uygulamalar belde ve köy sınırları içindeki bütün ormanları kapsayacak şekilde yapılır. Bu şekilde bitirilen belde ve köylerde aynı maksatla tekrar çalışma yapılmaz. Belde ve köylerin orman kadastrosu ile 2/B madde uygulamalarının aynı orman kadastro komisyonları tarafından sonuçlandırılması esastır.

Bir belde veya köyde orman kadastro komisyonunun çalışmalarının sona ermesi, o beldede veya köyde mevcut bütün ormanların kadastrosunun ve 2/B madde uygulamalarının tamamen bitirildiğini ifade eder.

Bir ilçede orman kadastro komisyonlarının çalışmalarının sona ermesi o ilçede mevcut bütün belde ve köylerdeki orman kadastrosu ve 2/B madde uygulamasına ait iş ve işlemlerin bittiğini gösterir.

Orman Kadastrosunun Yapılacağına Dair İlanlar

Madde 15 – Orman kadastrosunun ve 2/B madde uygulamasının yapılacağı, ilgili ilçelerde, ormanda çalışmaya başlamadan en az bir ay önce radyo ile belediye yayın araçları veya belediye ilan tahtasında askı suretiyle ilan olunur.

Bir devrelik arazi çalışmalarında bir ilçe içindeki ormanların sınırlaması tamamlanmamış ise ertesi yıl için aynı ilçede sınırlamanın devam edeceği hususunu bildiren ilanın yapılmasına lüzum yoktur.

İlanın yapıldığı radyo ve yayın bülteninin bir nüshası ilgili orman bölgede müdürlüğüne ve komisyon başkanlığına gönderilir.

Orman kadastrosunun yapılacağı il ve ilçeler ilgili Valiliklere yazıyla bildirilir.

Orman Kadastrosunun ve 2/B  Madde Uygulamasının Başlama Tarihinin İlanı:

Madde 16 – Orman kadastrosu ve 2/B madde uygulamasının başlama tarihi, komisyon başkanlığı tarafından tayin ve tesbit edilerek çalışılacak belde ve köylerde bunlara bitişik belde ve köylerde en az 15 gün önce bu belde ve köylerin uygun yerlerine asılacak ilan kağıdıyla duyurulur durum bir tutanakla tesbit edilir. Ayrıca, ilgili orman işletme müdürlüğü ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının mahalli birimine çalışmaya başlamadan en az 15 gün önce yazıyla bildirilir.

Bu ilanda; komisyonun hangi köy ve beldede çalışacağı, ormanların içinde ve bitişiğindeki taşınmazların sahiplerinin veya kanuni mümessillerinin veya vekillerinin sınırlama sırasında hazır bulunmadıkları takdirde orman kadastrosu ve 2/B madde uygulaması işlerine gıyaplarında devam edileceği açıklanır.

İlan işlerine ait belgeler dosyasında saklanır.

Kadastro ve 2/B madde uygulaması yapılacak ormanların bitişiğinde ve içinde taşınmazları olanların orman sınırlarının tesbiti sırasında kedileri veya kanuni mümessilleri veya vekilleri hazır bulunur. Faydalandıkları ve işgal ettikleri taşınmazların sınırlarını ve her nevi belgelerini gösterir.

Yerine yapılan ilana rağmen ilgililerin bulunmamaları orman kadastro ve 2/B madde uygulama çalışmalarını durdurmaz.

Sınırlama işinin herhangi bir sebeple aksaması veya komisyonun büro çalışmalarına geçişi veya bu işin ertesi yıla kalması halinde çalışmalara öncelikle buralardan başlanır. Başlama günü ilgililere duyurulmak üzere aynı belediye başkanlıklarına veya köy muhtarlıklarına ilgili orman işletme müdürlüğü ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının mahalli birimine yazılı olarak bildirilir. Yazıların tebellüğ şerhi bulunan ikinci nüshası dosyasında saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Belge ve Bilgilerin Toplanması

Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden İstenecek Bilgiler

Madde 17- Orman kadastro komisyonları, orman işletme Müdürlüklerinden çalışma alanları ile ilgili;

a) Yürürlükten kaldırılan 3116 sayılı orman Kanununun geçici 1. Maddesine göre kamulaştırılmış bulunan ormanlara,

b) 4785 sayılı kanunla devletleştirilen ormanlara,

c) 6831 sayılı orman Kanununun 3. Maddesine göre orman rejimine alınmış yerlere

d) 6831 sayılı Orman Kanununun 13. Maddesinin (B) bendine göre, Devlet ormanı olarak ağaçlandırılan ve ağaçlandırılacak yerlere,

e) 6831 sayılı Orman Kanununun 23 ve 24. Maddelerine göre muhafazaya ayrılmış veya kamulaştırılmış yerlere,

f) 6831 sayılı Kanunun 1744 sayılı kanunla değişik 2. Madde uygulaması ile orman sınırları dışına çıkarılan yerlere,

g) Orman yetiştirilmek üzere kamulaştırılmış yerlere,

h) Tüzel kişiliğe sahip ve gerçek kişilere ait ormanlara,

ı) Mülkiyet cihetinin tetkik ve halli mahkemeye intikal etmiş orman sahalarına,

j) Milli park alanlarına ait belge ve bilgileri,

k) Ormanlarda 6831 sayılı Orman Kanununun 17.maddesi kapsamına giren açma, işgal ve yerleşmeler için açılmış davalarla, kesinleşmiş olanlara ait belge ve bilgileri,

3573 ve 6777 sayılı kanunlar ve değişikliklerine göre devlet ormanlarında imar ve hak sahiplerine tahsis ve temlik amacı ile yetkili heyetlerce tesbit, tefrik ve parselaj yapılmış ise bu işe ait kroki harita ve tutanakları,

a) 5653 sayılı kanunun 1. Maddesinin (e) bendi uygulamalarını gösterir “Makilik ve orman sahalarının tesbitine ati yönetmelik” ile 6831 sayılı Orman Kanununun 1. Maddesinin (j) bendi uygulamasını gösteren “Funda ve makilik sahaların tesbitine ait talimatname” gereğince yapılması tesbit ve tefrik ve parselasyon işlerine ait harita ve tutanakları,

b) 6831 sayılı Orman kanununun geçici 1. Maddesi ile aynı kanunun 1744 sayılı kanunla değişik geçici 1. Maddesine göre yapılmış bildiri, gerekçeli mütalaa, tutanak ve arza uygulanabilecek nitelikteki harita ve krokileri,

c) Yangın görmüş sahalara ait belge harita veya krokileri,

d) İzin veya irtifak hakkı verilmiş sahalara ait bilgi ve belgeleri, yazı ile ister.

Devlet Orman İşletme Müdürlükleri istenen bilgi ve belgeleri orman kadastro komisyon başkanlıklarına en geç bir ay içinde bildirmekle görevli ve sorumludur.

Tapu ve Kadastro Dairelerinden İstenecek Bilgi ve Belgeler

Madde 18 – Orman kadastrosu yapılacak yerlerin daha önce tapulaması yapılmış ise kadastro pafta örnekleri, tapu kayıt örnekleri, gerekli diğer bilgi ve belgeler ilgili tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ile Tapu Kadastro Bölge Müdürlüklerinden temin edilir.

Mahallinden temin edilemeyen belgeler Orman Genel Müdürlüğü vasıtasıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden temin edilir.

İl ve İlçelerden İstenecek Belgeler

Madde 19 – Komisyon başkanlığınca ilçe, belde ve köy sınırlarına ait belgelerin tasdikli örneği ile köy ve köylere bağlı mahallelerin adlarını gösterir liste örneği mülki amirlikler kanalı ile temin edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Vasıf Tayini ve Mülkiyete Ait Hususlar

Vasıf Tayinine Esas Olacak Tanımlar

Madde 20- 6831 sayılı Orman Kanununun 1. Maddesi uyarınca orman tanımı kapsamına giren ve istisna bendleri uyarınca orman tanımı dışında kalan yerler için yapılacak vasıf tayinlerine esas olan unsurların teknik ve hukuki anlamları aşağıda açıklanmıştır.

a) Ağaç;

En az 8 metre ve daha yukarı boy yapabilen kökü, gövdesi, tepesi  olan,odunsu bitkilere, yaşı, çapı ne olursa olsun ağaç denir.

b) Ağaççık;

Yan dallarının çoğalması ve fazlaca gelişmesi neticesinde tepesi yayvanlaşan, genel olarak genişliğine bir büyüme şekli gösteren, boyu 8 m. yi bulmayan, uzun ömürlü odunsu bitkilere çapı ne olursa olsun ağaççık denir.

c) Kapalılık ve Topluluk

Kapalılık;

Ağaç ve ağaççık tepe çatılarının, bulundukları sahaya göre toprağı siperleme oranıdır.

Topluluk;

Ağaç ve ağaççıkların veya her ikisinin aşağıda esaslara göre beraberce bulundukları saha üzerinde tabii olarak 0.1 ve daha fazla kapalılık teşkil etmesi halidir.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, orman kapsamı içinde bulunan bir sahada kapalılık 0.1’den aşağıda bulunsa ve hatta çeşitli sebeplerle üzerindeki orman örtüsü (vejetasyonu) tamamen kaldırılmış olsa da bu sahalar yine de orman sahası olarak muhafaza edilir. Bir yerin orman olup olmadığının tayininde, topluluk unsuru, diğer unsurlarla birlikte mütalaa edilir.

Ormandan beklenen teknik, ekonomik ve müşterek faydalanan asgari bir şekilde dahi olsa yerine getirebilen ve ormancılık ilim ve tekniği bakımından devamlı şekilde veya muayyen dönemlerde teknik müdahaleyi icap ettiren ağaç ve ağaççıkların bir arada bulunması topluluk halidir.

Ayrıca topluluk ile birlikte, sahanın orman kapsamı içinde olup olmadığı meyli, erozyon şiddeti iklim ve su rejimine olan tesir dereceleri, sert ve bölme bütünlüğü gibi esaslar ve dikkate alınır.

d) “Yerleri” Kavramı;

Ağaç ve ağaççıkların veya her ikisinin kapladığı yerler ile ağaç ve ağaççıkları tabii ve sun’i etkilerle kaldırılmış sahalardır.

e) Sazlıklar;

Bataklıklarda yetişen bir senelik veya birkaç senelik otsu veya yarı odunsu bitkilerdir.

f) Step Bitkileri ile Örtülü Yerler;

Step formasyonu, ağaçsız ve yazın kuruyan toprağı muntazam bir tarzda ve seyrekçe örten bir bitki örtüsüne malik formasyondur.

g) Dikenlikler;

Stepten sonra devam eden cılız ve monoton görünüşlü odunsu bitkilerdir.

h) Parklar;

Köy ve beldelerde kamu idarelerince tefrik veya tesis edilmiş ağaç ve ağaççık ihtiva eden yerlerdir.

I) Mezarlıklar;

Köy, kasaba ve şehir halkının ölülerini defnettiği kadim yerlerdir.

Bu yerler, Belediye veya Köy tüzel kişiliği adına tescile tabidir. Henüz tescil görmemiş, fakat kadim mezarlık olarak kullanılan yerler mezarlık sayılır.

j) Sahiplilik;

Kişilerin taşınmazlar üzerindeki mülkiyet iddialarının her türlü geçerli resmi belge ve kayıtlarla ispatlanmaları halidir.

6831 sayılı kanunun 1. Maddesinin;

(E) bendinde hakim unsur, civar ormanlarda tabii olarak yetişmeyen ağaç ve ağaççıkların bulunması halidir. Özel şahısların ağaçlandırdıkları bu sahalar özel mülkiyete konu olabilen sonuçta zilliyetlikle de iktisabı mümkün olan sahalardır.

(F) Bendinde bahsedilen tarım arazisi olarak kullanılan yerlerdeki dağınık veya yer yer küme ve sıra halindeki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerde sahiplilik; orman içinde ve bitişiğinde tapu ile, bitişik alanlar dışında ise tapu kaydı ve diğer tasarruf belgeleri ile mümkündür.”

(H) Bendinin baş tarafından geçen fıstıkçamlıkları ve palamut meşelikleri kamu emlaki niteliğinde de bulunabileceğinden bunlara sahiplilik tapu ile mümkün olabilmektedir. Ancak, fıstıkçamlıkları ve palamutlar ziraat arazileri içinde sıravari, dağınık ve küme halinde bulunmaları bahis konusu olduğu hallerde bu gibi sahalar (F) bendi kapsamı içinde mütalaa edilir.

(H) Bendinin sonunda geçen her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklar ile (İ) Bendinde geçen zeytinliklerin mevcut olduğu yerlerde zilliyetlikle de iktisap mümkündür.

“(G) Bendi kapsamına giren ağaç ve ağaççıklarla kaplı yerlerde, Devlet ormanlarına bitişik olmayan ve yüzölçümü 3 hektardan (30.000 M2) yukarı bulunmayan her nev’i ağaç ve ağaççıkların bulunduğu yerlerde sahiplilik tapu ve diğer tasarruf belgeleriyle mümkündür.”

Ağaç ve ağaççık topluluklarının Devlet ormanlarına bitişik olması halinde sahiplilik tapu ile mümkündür.

Sahipli arazi üzerinde bulunan, birbirinin devamı niteliğinde ve gerçek bir bütünlük teşkil eden, yüzölçümü bir bütün olarak üç hektarı geçen ağaç ve ağaççık topluluklarının bulunduğu yerler özel orman sayılır. Bu durumda sahiplilik ancak tapu ile mümkündür.

Sahipli arazi üzerinde olupta birbirine bitişik olmayan ve yüzölçümü üç hektardan küçük olan ağaç ve ağaççık toplulukları orman sayılmaz. Bu durumda her ağaç ve ağaççık topluluğu ayrı ayrı değerlendirilir.

Ancak ziraat arazileri içerisindeki sıra ve dağınık haldeki ağaç ve ağaççıklarla, yüzölçümü 3 dekarı (3.000 m2) geçmeyen küme halinde ağaç ve ağaççıkların bulunduğu yerlere zilyetlikle sahiplilik  mümkündür.

Sahiplilikte, tapu yanında zilyetliğinde cari olduğu hallerde bu yönetmeliğin 21. Maddesindeki esaslar nazara alınır. Sahiplilik kavramı değerlendirilirken, madde bentlerinde belirtilen diğer tabii unsurların mahiyeti taşınmazın özel şahıslarca iktisabının mümkün olup olmadığı hususu göz önünde tutulur.

a) Küme;

Kapalılık derecesi 0,1 den fazla olan ve aynı zamanda en çok 3.000 m2 büyüklüğündeki ağaç ve ağaççıklardır.

b) Sıra;

Küme vasfını taşımayan ağaç ve ağaççıkların bir veya birkaç sıra halinde birbiri ardına yer almasıdır.

c) Dağınık olma;

Ağaç ve ağaççıkların işgal ettikleri kısımlarda kapalılığın tabii olarak 0,1’den az olmasıdır.

d) Ormana bitişik olmama;

Devlet ormanlarından; tarla, bağ, bahçe gibi kültür arazileri, özel orman, tahsisli mer’a ve toplu yerleşim alanları; 6831 sayılı Orman Kanununun 1. Maddesi istisna bentlerine göre orman sayılmayan arazi çeşitleri, ayrıca nehir, ırmak, yaz-kış devamlı akan ve genel olarak yatağı değişmeyen dere, 5658 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden evvel mevcut olan devlet karayolu ve demiryolu ile yarıntı ve kayalıklarla, ayrılma halidir.

e) Maki ve funda

Kserofil bünyeli, herdem yeşil, sert ve çoğu zaman dikenli yapraklı ağaççıkların teşkil ettiği bitki formasyonudur.

Yurdumuzda makiler;

Mersin (Myrtus Communis), Defne (Laurus nobilis), Sandal (Arbutus andrachne), Kocayemiş (Arbutus unedo), Pirnal  Meşesi (Quercus ilex) Kermes Meşesi (Quercus cocifera), Katran Ardıcı (Juniperus oxycedrus), Katır Tırnağı (Spartium junceum) Kurtbağrı (Ligustrum vulgare), Keçiboğan (Colicotone Spinosu), Erguvan (Cercissili quastrum), Tesbih çalısı (Styrax officinalis), Karaçalı (Paliurus acueletus), Herdemtaze (Ruscus acuelatus), Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua), Peruka çalısı (Cotinus coggygria), Akçakesme (Phillyrea media), Geniş Yapraklı Akçekesme (Phillyrea latifolia), Menengiç (Pisticia terebinthus), Sakış (Pisticia lenttiscus), Boyacı sumağı (Rhus cotinus), Yabani Zeytin – Delice (Olea evropea var. Oleaster) Kokarçalı (Anagyris foedita) Zarrum (Nerium oleander), Pembe çiçekli Laden (Cistus creticus), Beyaz çiçekli laden (Cistus salvifolius), Tüylü Laden (Cistus villosus), Badem Yapraklı Ahlat (Pyrus amygdaliformis), Yabani kuşkonmaz (Asparagus acutifolius) ve benzeri bitkiler olarak bulunur.

Funda; ağaç fundası (Erica arborea) ve pembe çiçekli funda (Erica verticillata), Erica cinsi bitkilerdir.

f) Otlak (Mer’a);

Üstünde hayvan otlayan otsu bitkilerin tabii olarak yetiştiği açık alanlar olup, bir veya daha fazla köy ve kasaba halkına ait hayvanların ot ihtiyacını temin etmek maksadı ile tahsis edilmiş arazidir.

g) Yaylak ve  Kışlak;

Orman Kanununun 17. maddesi 2. fıkrası kapsamı dışında orman içi açıklıkları ile orman sınırı üzerinde kalan ve bir veya birkaç köy veya kasaba ahalisinin hayvanları ile birlikte geçici olarak çıkıp, hayvanlarını otlatmak üzere eskiden beri (Kadimden) kullanılan ağaçsız, otlu, orman içi veya orman dışı münferit yerler yaylaktır.

Hayvanların kışı geçirmek üzere indikleri otu bol olan kuytu yerler köylülerin hayvanlarını otlatmak ve sulamak üzere eskiden beri (Kadimden) bir veya daha ziyade köy ve kasabaya tahsis edilmiş ılıman iklimli ve fazla yüksek olmayan yerler kışlaktır.

Orman Sayılmayan Yerlerde Sahipliliğin Tesbiti

Madde 21 – (11.4.1990 gün ve 20489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik) Orman sınır hattına bitişik ve orman sayılmayan yerlerde sahipliliğin tesbiti aşağıdaki belgelere müsteniden yapılır.

Bu belgeler şunlardır:

a) 31/12/1981 tarihine veya daha önceki tarihlere ait vergi kayıtları,

b) Tasdikli irade suretleri ile fermanlar,

c) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim, temessük veya senetleri,

d) Kayıtları bulunamayan tapu veya mülga Hazine-i Hassa senetleri veya muvakkat tasarruf ilmühaberleri,

e) Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları,

f) Mülkname, muhasebatı atika kalemi kayıtları,

g) Mubayaa, istihkam ve ihbar hüccetleri,

h) Evkaf idarelerinde tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları.

Orman sınır hattına bitişik olupta komisyonca “Orman Sayılmayan” yerler olarak karar verilen sahalar için sahiplilik veya şagili olduğunu ileri süren şahıslar veya kanuni mümessilleri veya vekilleri, yukarıdaki belgeleri ibraz etmemeleri veya mahallinde bulunmamaları halinde bilirkişi beyanları esas alınır.

Orman Kadastro Komisyonlarının taşınmazların maliki yönünden yapacakları tespitler bağlayıcı değildir.

Meskun Yerleri Çevreleyen Ziraat Arazileri İçindeki Orman Ağaçlarının Durumu

Madde 22 – Şehir, kasaba ve köy yerleşim yerlerini çevreleyen ve orman sınırına kadar devam eden ziraat alanları içindeki topluluk teşkil eden ağaç ve ağaççık sahaların durumu bu Yönetmeliğin 20. maddesinde konulan esaslara göre tetkik olunur ve karara bağlanır.

Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılacak Yerler

Madde 23 – Orman Kadastro Komisyonlarınca;

A) 6831 sayılı Orman Kanununun 1. maddesine göre, orman sayılan ve eskiden beri devlete ait olduğu bilinen ormanlar, orman içindeki kültür arazileri dışında 6831 sayılı Kanununun 17. maddesinde yer alan orman içinde bulunan tabiattan ağaç ve ağaççık ihtiva etmeyen ekseri ahvalde otsu bitki veya bazı ahvalde yer yer odunsu bitkiler ihtiva eden açıklıklar.

B) Yürürlükten kaldırılmış, 3116 sayılı Kanunun geçici 1. maddesine göre kamulaştırılmış ormanlar,

C) 4785 sayılı Kanunla devletleştirilmiş veya devletleştirilmeye tabi ormanlar,

D) 6831 sayılı Kanunun 3. maddesine göre orman rejimine alınmış yerler.

E) 6831 sayılı Kanunun 13. maddesinin (B) bendine göre orman olarak ağaçlandırılan veya ağaçlandırılacak yerler.

F) 6831 sayılı Kanunun 24. maddesine göre kamulaştırılan yerlerle diğer suretle orman yetiştirilmek üzere kamulaştırılan yerler.

G) Devlet ormanı olduğuna dair kesinleşmiş mahkeme ilamı bulunan yerler.

Devlet ormanı olarak sınırlandırılırlar.

4785 sayılı Kanunla devletleştirilmiş ormanlar ile yukarıda (B), (D), (E), (F) ve (G) bentlerine göre orman rejimine girmiş olan sahaların herhangi bir şekilde komisyonlarca sınırlama dışı bırakılmış veya orman sayılmamış olması bu yerlerin orman olma vasfını ortadan kaldırmaz.

Bu gibi yerlerin orman sınırları dışında kaldığı tesbit edildiğinde orman sınırları içine alınarak haritasına işlenir. Arazide orman sınırları buna göre düzeltilir. Tutanak defterlerinin sırası gelmiş sayfasında da durum etraflıca izah edilir.

Devletleştirilmiş ormanlar; sahiplerince 4785 sayılı Kanunun 5. ve 5658 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde tayin edilen müddet içerisinde gerekli başvurmalar yapılmış ve aynı Kanunun 3. ve 4. maddelerine göre devir işlemleri tamamlanmış veya tamamlanmak üzere bulunan ormanlardır.

Devletleştirilmeye tabi ormanlar; gerek 4785 gerekse 5658 sayılı Kanunlarca öngörülen müddet içerisinde gerekli başvurmalar yapılmamış, yapılsa bile sair vecibeler yerine getirilmemiş ve sonuçta kanun hükmü ile devletleşmiş ormanlardır.

Bir ormanın devletleştirmeye tabi ormanlardan olduğunun kabul edilmesi;

a) Bu ormanın 4785 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 13.7.1945 günü itibariyle mevcut olması,

b) 4785 sayılı Kanunun 2. maddesinde gösterilen istisnalara dahil bulunmaması,

c) İktisabının haklı bir sebebe dayanması, tesis edildiği tarihteki mevzuata uygun bulunması, tapunun mevkii, hudutları ve cinsi itibariyle iddia edilen araziye uygun bulunması,

Şartlarının gerçekleşmiş olmasına bağlıdır.

Sınırlandırmada Orman Dışı Bırakılacak Yerler

Madde 24 – Orman Kadastro Komisyonlarınca;

a) 6831 sayılı Kanunun 1. maddesinin 1. fıkrası kapsamına girmeyen yerler,

b) 6831 sayılı Kanunun 1. maddesinin istisna bendleri kapsamına giren yerler,

c) Kamu malları kapsamına giren, intifaı belirli bir köy, kasaba veya şehir halkına tahsis edilmiş bulunan otlak, kışlak ve yaylak gibi araziler.

d) 6831 sayılı Kanunun 1. maddesi j bendine göre orman ve toprak muhafaza karakteri taşımayan funda veya makilerle örtülü yerler,

Orman sınırlandırılmasında orman dışı bırakılacak yerlerdir.

Devletten Başkasına Ait Ormanların Kadastrosu

Madde 25 – Gerçek ve tüzel kişilere ait ormanların kadastrosu bu yönetmelikle gösterilen esaslar dahilinde orman kadastro komisyonlarınca yapılır.

Orman Kadastro Komisyonlarınca;

a)4785 sayılı Kanunun 2. maddesinde sayılan ve devletleştirme dışında bırakılan ormanlar,

b) 5658 sayılı Kanun uyarınca iade edilmiş ormanlar,

c) Kesinleşmiş mahkeme ilamı veya Bakanlık Olur’u ile teşekkül eden özel ormanlar,

d) 4785 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 13.7.1945 gününden sonra orman idaresi hasım gösterilerek açılan dava sonunda alınan tapuların kapsadığı saha içerisinde kalan ormanlar,

e) Tapu ile sahipli arazi içerisinde bulunan ve 4785 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra tabii olarak ekim-dikim yoluyla yetiştirilmiş ormanlar,

Üç hektardan büyük bulunmak kaydıyla, Özel orman olarak sınırlandırılır.

Sınırlandırmada (a) ve (b) bendinde yazılı ormanlarda devletleştirme tarihindeki sınırlar, (c) bendinde yazılı ormanlarda olur veya mahkeme ilamındaki sınırlar, (d) ve (e) bentlerinde zikredilen ormanlarda ise fiili sınırlar esas alınır.

Sınırların sabit ve muayyen olmaması halinde olur’daki veya mahkeme ilamındaki vüs’ate itibar olunur.

Vüs’atte belirgin bir hata var ise hatanın nereden kaynaklandığı etraflıca tutanakla belirtilmek suretiyle gerçek duruma itibar edilir.

Devlet ormanları, gerçek veya tüzel kişilere o günkü mevzuata aykırı olarak intikal etmiş ise, bu durum tutanakta açıkça belirtilmek sureti ile devlet ormanı olarak sınırlandırılır. Tapunun orman olan kısımları hakkında bu Yönetmeliğin 29. maddesi hükümleri uygulanır.

Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan ve gerçek yüzölçümleri tapuda yazılı miktardan fazla olan 4785 sayılı Kanunun kapsamına girmeyen özel veya tüzel kişilere ait ormanlar, sınırların sabit ve muayyen olmaması halinde tasarrufu tetkik  edilen ormanın bulunduğu mevkie en yakın ve saha ile kuvvetli münasebeti bulunan, tapuda yazılı sınırları cihet ve vasıf bakımından uygun olan sabit hudutlara göre tapuda yazılı saha miktarını geçmemek üzere sahipleri adına, geri kalanı devlet adına sınırlandırılır.

Devlet ormanları ile bitişikliği ve ilgisi bulunmayan, yüzölçümü tapuda yazılı miktardan makul tahmin haddinden çok fazla olan, hudutları sabit ve muayyen olmayan ve bu suretle hududa hangi noktadan itibar edileceği kestirilemeyen ormanlar yukarıda fıkra hükümleri dikkate alınarak, maliklerince iade talebinde bulunulmamış veya ödenen bedeller tasfiye edilmemiş ise, devlet ormanı olarak sınırlandırma yapılır.

Tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşlarına ait ormanlarda 6831 sayılı Kanunun 47. Gerçek kişilere ve tüzel kişiliğe sahip özel kuruluşlara ait ormanlarda da aynı kanunun 52. maddesine aykırı işlemler tesbit edildiğinde yapılan işlemin iptali hususu ilgili devlet orman işletme müdürlüğüne bildirilir.

Mülkiyet Anlaşmazlığının Tetkik ve Halli Mahkemeye İntikal Etmiş Sahalar

Madde 26 – Mülkiyet anlaşmazlığının orman sayılıp sayılmama yönünden tetkik ve halli mahkemeye intikal etmiş sahalardan;

a) Orman kanununun 1. maddesi 1. fıkrasına göre, orman olması gereken yerler dava sonuna kadar devlet ormanı olarak sınırlandırılır.

b) Orman kanununun 1. maddesi istisna bentlerine giren  ve orman sayılmaması gereken yerler ise, dava sonuna kadar orman sınırları dışında bırakılır.

Her iki halde de sınırlamaya itiraz davası açılmamış olsa dahi mülkiyet durumu dava sonunda belirlenir.

4785 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Tapulaması Yapılmış Yerlerde Orman Kadastrosu

Madde 27 – Bir ilçede çalışmaya başlayan orman kadastro komisyonlarınca, ilçede 4785 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra tapulama yapılmış ise; orman hudutları ile ilgili harita örneklerini tapu dairesinden alarak sınırlama yapılacak ormanlarda, tapulamaca yapılan tesbit vasıf tayini yönünden bu yönetmelikle belirtilen kriterlere uygun olduğu takdirde tapulama ile tedavüle ve uyuşmazlığa meydan vermeyecek şekilde orman sınırlamasına devam edilir.

Tapulaması ve kadastrosu yapılması neticesi belirtilmiş orman sınırlarında ölçü yapmaya lüzum kalmadığı hallerde tapulama ölçüleri neticelerinin kabul edildiği yazılmak ve ayrıntılı tutanak tutmak suretiyle tapulamaca tesbit edilen orman sınırlarının haritalara aktarılması sağlanır.

Tapulama ve kadastrosu yapılmış yerlerde, tapulama parselleri, orman kadastro haritalarında gösterilir.

Makilik ve Yabani Zeytinlik Sahalarda Orman Kadastrosu

Madde 28 – Orman kadastro komisyonlarınca;

a) Evvelce makiye tefrik edilen fakat tevzii yapılmayan sahalarda 6831 sayılı Kanunun 1. maddesine giren ancak istisna bentlerine girmeyen ormanlık alanlar,

b) Evvelce makiye tefrik edilip, çiftçiyi topraklandırma ve iskan mevzuatına göre tevzii yapılan, temlik kararı verilmiş ve tapuya bağlanmış sahalar içinde kalan ve yüzölçümü bir bütün olarak 3 hektardan büyük ormanlık alanlar,

Devlet ormanı olarak sınırlandırılır.

c) 3573 ve 6777 sayılı Kanunlara göre devlet ormanlarından tefrik edilmiş zeytinlik, sakızlık ve harnupluk sahalar için de (a) ve (b) bendlerindeki hükümler uygulanır.

d) Maki tefriki, delicelik sahaların tesbiti, tevzii, temlik ve tapuya tescil işlemleri o günkü mevzuata ve tahsis amacına uygun olarak kullanıyor ise bu sahalar orman sınırları dışarısında bırakılır.

Orman olarak Sınırlandırılan Tapulu Yerlerin Orman İşletme Müdürlüğüne Bildirilmesi

Madde 29 – Orman kadastro komisyonları orman olarak sınırlandırılan tapulu yerleri gösterir harita, liste ve kadastro tutanaklarını ilanla birlikte ilgili orman işletme müdürlüğüne gönderir. Orman  İşletme Müdürlüğü kesinleşen orman sınırları içerisinde kalan parsellere ait hukuken geçersiz hale gelmiş tapuların kısmen veya tamamen iptali için gerekli işlemleri yapar.

YEDİNCİ BÖLÜM

2/B Maddesine Göre Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak Yerlerde Yapılacak Çalışmalar

Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak Yerler

Madde 30 – 31.12.1981 gününden önce bilim ve fen bakımdan orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden;

“a) Tarla, bağ, bahçe, meyvalık, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım arazisi olarak kullanılmasında yarar bulunan yerler”,

Hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan otlak, kışlak ve yaylak haline gelmiş yerler,

b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları;

Devlet ormanı ise, hazine adına, hükmü şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman ise bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına, orman sınırları dışına çıkarılır. Uygulama kesinleştikten sonra ilgililerin müracaatı üzerine tapuda tashih ve tescil işlemleri yapılır.

“Yukarıdaki hükümler, evvelce sınırlaması yapılmış yerlerle, 3302 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 ve 2896 sayılı Kanunlarla değişik 2 nci maddesi uygulaması yapılmış yerlerde ve yeniden yapılacak orman kadastrosunda, orman kadastro komisyonlarınca uygulanır.”

Bu madde hükümleri muhafaza ormanı, milli park olarak ayrılan, izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlarda ve 3. maddesi ile orman rejimi içine alınan yerlerde bu niteliklerin devamı süresince, yanan orman sahalarında ise hiçbir şekilde uygulanmaz.

Orman Niteliğinin Devamı

Madde 31 – 6831 sayılı Orman Kanununun 1. maddesine göre, orman sayılan yerlerdeki;

Yanan orman alanları, muhafaza ormanları, milli parklar, izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlar, orman olarak kamulaştırılan ve orman rejimi içine alınan yerler, orman sayılan yerlerden olma niteliklerini korurlar.

Bilim ve Fen Bakımından Orman Niteliğinin Tam Olarak Kaybolması

Madde 32 – Üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve ekonomisi yönünden orman kurulmasında yarar olmayan yerler bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş sayılır.

Tarım Arazisi

Madde 33 – Üzerinde ekim, dikim, bakım, yetiştirme yapılarak veya doğrudan doğruya tabii faktörlerden faydalanılarak tarımsal üretime elverişli olan veya ıslah edilmek suretiyle üretime elverişli hale getirilmiş bulunan araziye tarım arazisi denir.

Tarım Arazisi Olarak Kullanılmalarında Yarar Bulunan Yerler

Madde 34 – Tarla, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antep fıstığı, Çam fıstığı) çay bahçesi ve benzeri haline getirilmiş olan ve bu şekilde kullanılmaları orman haline dönüştürülmelerinden daha yararlı bulunan yerler tarım arazisi olarak kullanılmalarında yarar bulunan yerlerdir.

Köy Yerleşim Alanı

Madde 35 – Bir yerin köy toplu yerleşim alanı olarak orman sınırları dışına çıkarılabilmesi için 31.12.1981 gününden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş ve;

a) Aynı günden önce inşaata başlamak suretiyle kadim köy ve köy kısımlarının, yerleşim alanlarının devamı haline gelmiş yerlerden bulunması,

b) Ev, ahır, samanlık, ambar, avlu gibi yapı ve tesislerle özel iş yerlerini, kamu hizmeti gören bina ve tesisleri ihtiva eden arsa toplulukları ve bu toplulukların içinde veya kenarında yol, alan ve arsa haline dönüşmüş yerlerden olması, aynı günden önce inşaata başlanmış ve hane (aile) sayısının -kamu binaları dahil- en az 10 veya nüfus sayısına 1980 nüfus sayımına göre en az 50 olması şarttır.

Kasaba ve Şehir Yerleşim Alanları

Madde 36 – Bir yerin kasaba ve şehir toplu yerleşim alanı olarak orman sınırları dışına çıkarılabilmesi için 31.12.1981 gününden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş ve aynı günden önce inşaata başlanmış yapı ve tesisleri ihtiva eden, arsalar ve bu arsalar içinde veya kenarında yol ve müştereken kullanılan alan halini almış yerlerden olması gereklidir.

31.12.1981 gününden Önceki Durumun Belirlenmesi

Madde 37 – Bu Yönetmeliğin uygulanması yönünden bir yerin 31.12.1981 gününden öncesi durumunun tesbitinde;

a) Harita Genel Komutanlığı ve ilgili kamu kuruluşları tarafından yapılan 1/25.000 veya daha büyük ölçekli memleket haritaları ve bu haritaların yapımında kullanılan veya diğer kuruluşlarca çekilen hava fotoğrafları,

b) Tahdit ve kadastro harita ve tutanakları, amenajman planları ve bunlarla ilgili diğer belgeler,

c) Mahalli orman kuruluşlarının arşiv ve dosyalarındaki suç tutanakları, tutanak defterleri, dava takip defterleri, dava dosyaları ve mahkeme ilamları,

d) Şehir, kasaba ve köylere ait sınır, hali hazır harita ve imar planları ve benzeri yazılı belgeler,

e) Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan kadastro ve tapulama işlemlerine ilişkin tapu kayıtları ve bu değerdeki diğer kayıtlar,

f) Özel idare vergi kayıtları,

g) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca nüfus sayımları ile ilgili olarak yapılan yayınlar,

h) Diğer belgeler,

Gözönünde tutulur.

Yukarıda bendlerde sayılan belgelerle 31.12.1981 gününden önceki durumun belirtilmesi mümkün olmadığı takdirde, durum komisyonca yapılacak araştırma ve incelemeler sonucu tesbit edilir.

Çalışmalarda Bütünlük Esası

Madde 38 – Orman tahdit ve kadastrosu evvelce yapılmış yerlerde de 2/B madde uygulamalarında ilçe, belde ve köy bütünlüğü esastır.

Bir köy veya beldede başlatılan çalışmalar o köy ve beldenin sınırları içinde kalan bütün ormanları kapsayacak şekilde ve eksiksiz olarak yapılır.

Bu yönetmelik hükümlerine göre işlemleri tamamlanmış ve kesinleşmiş belde ve köylerde bu amaçla tekrar çalışma yapılamaz.

2/B Madde Tutanaklarında Yer Alacak Hususlar

Madde 39 – Orman kadastro komisyonları tarafından orman sınırları dışına çıkarılacak yerler hakkındaki tutanaklar;

“a) Bu yerlerin hangi il, ilçe, köy, mevkii ve devlet ormanı sınırları içinde kaldığını,”

b) Bilim ve fen yönünden orman niteliklerini 31.12.1981 gününden önce tam olarak kaybettiklerini ve tarım alanı veya mer’a otlak, yaylak, kışlak haline dönüşümlerinin bu tarihten önce vuku’a geldiğini,

c) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlarının 31.12.1981 gününden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybettiğini,

d) Tarla, bağ bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi tarım alanlarına veya mer’a (otlak), yaylam ve kışlak haline dönüştüğünü ve bu hali ile kullanılmasında yarar olduğunu,

e) Orman sınırları dışında çıkarılacak yerlerin ormana bitişik sınırlarında kalan kısımlarının halen ve fiilen kimlerin işgali altında bulunduğunu,

f) Hangi hava fotoğrafı ve haritada yer aldığını, hangi poligon noktaları ile çevrildiğini,

Belirtilecek şekilde düzenlenir.

Sınırlaması Kesinleşmiş Ormanlarda 2/B Madde Uygulaması

Madde 40 –  Sınırlaması süresi içinde veya mahkeme kararı ile kesinleşmiş ormanlarda bu Yönetmelik hükümlerini uygulayacak olan orman kadastro komisyonları;

a) Önceden yapılmış ve kesinleşmiş orman sınırlarını bu Yönetmeliğin 8. maddesinin (c) ve (d) bentleri gereğince aplike etmek,

b) 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesinde yazılı nitelikleri taşıyan yerleri orman sınırları dışına çıkarmak,

c) Geri kalan Devlet ormanlarına ait sınırları belirtmek, ile görevlidirler.

Evvelce sınırlaması yapılmış fakat orman tahdit veya kadastrosuna itiraz nedeni ile mahkemeye intikal etmiş yerlerde 2/B maddesi şartlarını taşıyan yerler, ileride mahkemelerce verilecek kararlar mahfuz kalmak kaydıyla hazine adına orman sınırları dışına çıkarılır.

Özel Ormanlar

Madde  41 – Orman kadastro komisyonlarının bu yönetmelik hükümlerini uygulamak üzere çalıştığı belde ve köylerde tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara ait ormanlarla gerçek kişilere ait ormanlar sahipleri tarafından istendiği ve giderleri karşılandığı takdirde komisyonlarca bu yönden incelemeye tabi tutulur.

Bu gibi yerlerde orman sınırları dışına çıkarılan yerler sahiplerine intikal eder.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sınırlama

Köy Sınırlarının Tesbiti ve Kenarlaşma

Madde 42 – Komisyon başkanlıklarınca çalışma programında belirtilen köy ve beldelere ait mülki sınırlar, sadece orman kadastro çalışmaları için geçirilmiş olacağından mülki sınırlar, özel kanunlara göre teessüs etmiş resmi kayıt ve kararlara, bunlar yoksa bilirkişi beyanlarına göre orman kadastro çalışmaları sırasında komisyonlarca arazide belirtilerek ilgili harita ve hava fotoğraflarına işlenir.

Bu şekilde ortaya çıkan hudutlar, sadece orman kadastrosu ile ilgili muamelelere müteallik ve münhasır olup, mülki sınırların tashih ve tadilini icap ettirmez.

“Komisyonların çalışma alanları arasındaki sınırlar, aralarında boşluk ve bindirme olmayacak şekilde her iki komisyon başkanının yapacakları kenarlaşma ile sağlanır.”

Komisyon Kararları

“Madde 43 – Orman Kadastro Komisyonları en az üç üye ile çalışır. Oylamada çekimser kalınamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın veya vekilinin katıldığı taraf çoğunluk sayılır.”

Alınan karara iştirak etmeyen üyeler muhalefet şerhlerini tutanağa gerekçeli olarak yapış imzalamak zorundadır.

Müzakere ve oylama yalnız komisyon üyeleri arasında yapılır:

Sınırlama ve 2/B Madde Uygulaması

Madde 44 – Orman kadastro komisyonları, ilk defa orman kadastrosu yapılacak yerlerde öncelikle orman sınırlama işlerini yapar, sonra 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi hükümlerini uygular.

“Daha önce tahdidi veya orman kadastrosu yapılan yerlerde ise önce kısmen veya tamamen orman tahdit ve kadastrosunun aplikasyonu yapılarak orman sınırları belirlenir, bilahare 2/B maddesi uygulaması yapılır.”

Orman Sınırlarının Tutanakla Tevsiki

Madde 45 – Komisyonca verilen kararlar tutanakla tevsik olunur.

Sınırlamanın Bitirilmesi

Madde 46 – komisyonlar çalıştığı belde veya köyün mülki sınırları içinde arazi, fotoğraf ve haritalar üzerinde yaptığı kontrol sonucu sınırlaması yapılacak orman kalmadığına ve 2/B maddesine göre orman sınırları dışına çıkarılacak yer olmadığına dair tutanak tanzim eder.

Takip ve Kontrol

Madde 47 – Kadastro komisyonlarının arazi ve büro çalışmalarının yıllık plan ve programlara göre gerçekleşme durumu ile çalışmaların mevzuata uygunluğu ve ödeneklerin yerinde kullanılması gibi hususlar merkezdeki konu ile ilgili teknik elemanlarca yerinde kontrol edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Teknik İşler

Genel Esaslar

Madde 48 – Orman kadastro ve 2/B madde uygulama çalışmalarında yersel metodu esastır.

İlgili kuruluşlarca 1/5.000 ölçekli Standart Topografik Haritası yapılacağı bildirilen yerler ormanlık alanlara rastlıyor ve buralarda da orman kadastrosu yapılıyor ise orman sınırı noktalarına veya bağlantı noktalarına hava işareti tesis edilmek suretiyle fotoğrametrik metotla da çalışma yapılabilir.

Fotoğrafta çıkmayan sınır noktaları ile bağlantı noktaları arasında orman sınırları yersel olarak ölçülür.

1/5.000 Ölçekli Standart Topografik Haritası Mevcut Olan Yerlerde Yapılacak Çalışmalar

Madde 49 – 1/5.000 ölçekli standart topografik harita veya daha büyük ölçekli haritaların mevcut olduğu yerlerde yapılacak çalışmalarda, orman sınırları haritada belirgin ise bu sınırlara komisyonca aynen uyulduğu takdirde ayrıca ölçme yapılmaz.

Orman sınır hattının kısa mesafeli değiştiği yerlerde harita ve arazide mevcut belirli noktalardan faydalanmak suretiyle de ölçme yapılabilir.

Orman Sınır Noktalarının Tevsik ve Röperlenmesi

“Madde 50 – orman sınır hattının kırıldığı her noktaya orman sınır numarası verilir. Kıymetli ve orman aleyhine gelişmenin söz konusu olduğu arazilerde ortalama her 250 m.de bir, diğer arazilerde ise ortalama her 500 m. de bir beton veya sabit kaya şeklinde orman sınır noktası tesis edilir. Tesis edilen noktaların birbirini veya en az bir poligon veya nirengi noktasını görmesi sağlanır. Bu şeklide tesis edilen her nokta röperlenir. Etrafta kafi derecede sabit kaya veya uygun tesis yok ise ayrıca beton röper noktası tesis edilir.

Ancak orman sınırı ve harita üzerinde deniz, göl, dere, şose, yol veya kültür arazisi gibi kesin ve değişmez hatlarla belli ise orman sınır hattının kırıldığı her noktaya sınır noktası tesisine lüzum yoktur.

Orman Sınırlarının Yersel metotla Ölçülmesi

Madde 51 – orman sınır noktalarını teşkil eden;

a) Orman sınır hattı en az iki uçtan nirengi noktasına veya koordinatları bilinen noktalara bağlanır.

Her orman sınır noktasının bağlantı yapılan noktaya göre koordineleri hesaplanır.

b) Orman sınır hattı açılan en az bir dakikalık sıhhatle iki yarım silsile ölçülür ve ortalaması alınır. Aletin kapasitesi müsait ise saniye tahmin edilir veya okunur.

c) Orman sınır noktaları arasındaki mesafe elektronik veya takeometrik olarak iki kere ölçülür ve iki ölçünün ortalaması alınmak suretiyle tesbit olunur.

d) Poligon noktalarından gerektiğinde ışınsal ölçmede yapılabilir.

Orman Kadastro Haritalarının Hazırlanması

Madde 52 – Orman kadastro haritalarının 1/5.000 ölçekli olarak hazırlanması esastır. Kıymetli arazilerde daha büyük ölçekli haritalar yapılabilir. Ancak 1/5.000 ölçekli haritaların bulunmadığı yerlerde 1/10.000 ölçekli haritalar yapılır. Bu takdirde ölçüler 1/5.000 ölçekli haritalarının gerektirdiği sıhhatte olacaktır.

İlçe Orman Kadastro Haritalarının Hazırlanması

Madde 53 – Üzerine orman sınırları işlenen orman kadastro haritalarından 1/25.000 ölçeğine küçültülmek suretiyle ilçe orman kadastro haritası hazırlanır.

Bu haritada köy, belde, orman ve 2/B madde uygulama sınırları ile önemli planimetrik detaylar gösterilir.

Teknik İzahname Hazırlanması

Madde 54 – Orman kadastrosunda ve 2/B madde uygulamasında ölçme, sınırlama ve aplikasyon işlerinde kullanılacak metodların açıklanması ile ilgili hususlar, ölçü ve haritaların yapılma şekli ile diğer teknik esaslar Teknik İzahnamede belirtilir.

ONUNCU BÖLÜM

Orman Kadastro ve 2/B Madde Uygulamalarının Bitirilmesi ve İlanlar

“Sınırlama ve 2/B Madde Uygulamalarının Bitirilmesi

Madde 55 – (11.4.1990 gün ve 20489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik) Orman Kadastro Komisyonu sınırlama ve 2/B madde uygulama çalışmaları bitiminde durumu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirir.

Orman Bölge Müdürlüğü gerekli incelemeleri yaparak varsa şekli ve hukuki noksanlıkların düzeltilmesi için gerekçe ve belgelerini komisyona verir ve bu noksanlıkların düzeltilmesini komisyonda ister.

Komisyon, belge ve gerekçeleri inceler ilgili yerlerde kararı değiştirecek bir husus varsa, evvelce almış olduğu kararı iptal eder, gerekli düzeltmeleri yaparak karara bağlar.”

Orman Kadastro Dosyalarının Hazırlanması ve Merkeze Gönderilmesi

Madde 56 – Orman kadastro komisyonları sınırlamasını ve 2/B madde uygulamasını tamamladıkları belde ve köylerin büro mesaisinde haritalarını hazırlar ve tutanak defterinden yeteri kadar tutanak sureti çıkartılır. Hazırlanan dosyaların bir adedi merkeze gönderilir.

Orman Kadastro Dosyalarının Valiliklere Gönderilmesi

Madde 57  – Orman Kadastro dosyasının bir nüshası onaylanmak üzere Orman Bölge Müdürlüğünce ilgili Valiliğe gönderilir. Valilik dosyayı onayladığını bir yazı ile Orman Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

Kadastro işlemleri Valiliğin onayı ile yürürlüğe girer.

Orman Kadastro Çalışmalarının İlanı

Madde 58 – Valilikçe onaylanan kadastro tutanak suretleri haritaları ile birlikte orman kadastro komisyonlarınca ilgili köy ve beldelerin uygun yerine asılmak suretiyle ilan edilir. Ayrıca tutanak suretleri ve haritalar Maliye ve Gümrük Bakanlığının ilgili kuruluşuna ve Orman Genel Müdürlüğünün mahalli kuruluşlarına intikal ettirilir.

Bu ilanda;

a) Belde ve köy hudutları içindeki ormanların sınırlamasının ve 2/B madde uygulamasının bitirildiği,

b) Tutanak ve kararlara karşı askı tarihinden itibaren 6 ay içinde kadastro mahkemelerine, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına bakmakla görevli mahkemeye müracaatla sınırlamaya ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesine göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile hak sahibi gerçek ve tüzel kişilerin itiraz edebilecekleri,

c) Altı ay içinde itiraz davası açılmadığı takdirde komisyon kararlarının aynen kesinleşeceği ve bu sürenin hak düşürücü süre olduğu, ancak tapulu gayrimenkullerden tapu sahiplerinin 10 yıllık süre içerisinde dava açabilecekleri hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılacak sınırlamaya itiraz davalarında hasmın Orman Genel Müdürlüğü, orman sınırları dışına çıkma işlemlerine karşı açılacak itiraz davalarında ise hasım Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca açılacak davalarda ise hasmın uygulama sonucunda lehine hak doğmuş gerçek ve tüzel kişiler olduğu,

d) Sınırlamaya yapılan itiraz davalarının her türlü harç ve resimden muaf olduğu,

e) 2/B madde uygulamalarına dair itiraz davalarının ise harç ve resme tabi olduğu,

f) Bu ilanın ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmünde olduğu, açıkça belirtilir.

Bu ilandan sonra tutanak örnekleri ve haritalar ile ilanı tevsik eden belgeleri ihtiva eden dosya komisyonca Orman Bölge Müdürlüğüne, İşletme Müdürlüğüne, İşletme Şefliğine ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı mahalli birimine, aynı gün birer yazı ile gönderilir veya elden verilir.

Askı tarihi beldelerde belediye encümeninin, köylerde ihtiyar heyetinin tasdik edecekleri belgelerle; ilgili orman işletmesine ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının mahalli birimine gönderildiği de tebliğ yazısının 2 nci nüshasına “alındı” şerhi verilmek suretiyle tevsik olunur.

Bu belgeler komisyon dosyasında saklanır.

Bakanlığın İtirazı

Madde 59 – İlan edilen Orman sınırlama ve 2 nci madde uygulamasına Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca ilgili merciler nezdinde yapılacak itirazın usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Tescil ve Arşiv

Mahkeme Kararına Göre Sınır Düzeltilmesi

Madde 60 – Mahkemece verilen ve kesinleşen karar, komisyonlarca tesbit edilen sınırların değiştirilmesini gerekiyorsa bu iş arazi ve evrak üzerinde öncelikle mahalli orman teşkilatına bu olmadığı takdirde merkezce görevlendirilecek elemanlara yaptırılarak ilgili haritasına ve tutanağa işlenmek üzere gereken yerlere bilgi verilir.

Tescil Evrakı

Madde 61 – Valilikçe onaylandıktan ve ilan edildikten sonra komisyon iki nüsha tescil dosyası hazırlayarak ilgili Orman İşletme Müdürlüğüne gönderir.

Tescil Dosyasında;

a) Sınırlama tutanakları,

b) Haritalar

c) Alanlar cetveli,

d).Çalışma yersel metotla yapılmışsa, ölçü değerleri, poligonlar kanavaları, röper krokileri ve noktaların koordinatları,

e) Askı mazbataları,

Bulunur.

Tescil evrakı örneklerinin hangi gün ve sayılı yazı ile nereye gönderildiği, ayrıca Genel Müdürlüğe ve Orman Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

2/B Maddesi Uygulamasına Ait Dosyanın Maliye ve Gümrük Bakanlığına Gönderilmesi,

Madde 62 – (11.4.1990 gün ve 20489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır)

Eski Tescil Kayıtlarının Terkini, Düzeltilmesi ve Yeniden Tescili

Madde 63 – Orman İşletme Müdürlüğünce;

a) 3116 Sayılı mülga Orman Kanununun geçici maddelerine göre istimlak ve tescil edilmiş bulunan yerlerde,

b) 4785 Sayılı Kanuna göre karşılığı ödenmiş olan veya karşılığı ödenmediği halde bu kanunun 10 ncu maddesine istinaden hazine adına tescil olunan yerlerde,

c) Bu muameleler dışında devletin özel mülkiyetinde görülen yerlerde, ormanların kadastrosu yapıldığında eski sicil kayıtlarının terkini ile bu kadastro gereğince tescilleri ilgili tapu dairesinden istenir.

Evvelce sınırlaması yapılmış ve tescil edilmiş Devlet ormanlarından; 6831 sayılı kanunun 2/B maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarılan yerler ile 6831, 3573 ve 6777 sayılıKkanunlara göre orman sayılmayan maki ve yabani zeytinlik olarak tefrik edilmiş sahalar ve 5658 Sayılı Kanuna göre iade olunan ormanların tescil tashihatının hemen ve usulüne göre yaptırılması işletmelerce takip olunur.

Sınırlaması yapılmış olmakla beraber henüz tescil edilmemiş ormanlar yukarıdaki fıkra esaslarına göre tescil ettirilir.

Tapuya Tescil

Madde 64 – Tescil evrakını tesellüm eden devlet orman işletme müdürlüğü

a) 6831 Sayılı Kanunun 11 nci maddesinde yazılı itiraz süresi geçmiş, itiraz edilmeden komisyonun kararı kesinleşmiş ise kesinleşen bu karara göre,

b) Mahkemece verilen karar kesinleşmiş ise yönetmeliğin 60 ncu maddesinde yazılı düzeltmelerin yapılmasından sonra,

Tescil için mahalli tapu dairesine başvurulur.

Devlete ait ormanlar 6831 Sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve resim alınmaksızın olduğu gibi hazine adına tapuya tescil olunur.

Mahalli teşkilatça tescil ettirilen ve tapusu alınan ormanlara ait tapunun iki örneği çıkarılır. Örneklerden biri dosyasında bırakılarak, diğeri asıl ile beraber orman Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Orman Kadastrosu Sicil Defteri

Madde 65 – Orman kadastrosu ve tescili bitirilen ormanlar için Orman Genel Müdürlüğünde ve ilgili devlet orman işletme müdürlüğünde sicil defteri tutulur.

Bu defterler Orman Genel Müdürlüğünce bastırılarak ilgili yerlere gönderilir.

Orman kadastrosu bitirilen ormanların sicilleri, bulundukları il ve ilçe adlarının alfabetik sırasına göre bu deftere kayıt olunur.

Orman kadastro sicil defterinin ilgili sütununa o ormanın kadastrosu ile ilgili evrakın bulunduğu arşiv numarası yazılır.

İlçe Orman Kadastrosu Dosyası

Madde 66 – Kadastro komisyonlarınca her ilçe için bir ilçe orman kadastro dosyası tutulur.

Bu dosyada;

a) İlçede sınırlama yapılacağını tayin eden bakanlık yazısı (oluru)

b) İlçede sınırlama yapılacağının ilan edildiğini tesbit eden belgeler bunlarla ilgili yazılar.

c) İlçe sınırlama haritası,

d) Tutanak defterlerinin aslı ile orman kadastro haritasının orijinallerinin ve ilçe orman haritalarının merkeze yollandığını gösteren yazılar.

e) Diğer belgeler,

Bulunur.

Belde veya Köy Orman Kadastro Dosyası

Madde 67 – Kadastro komisyonlarınca her belde veya köy için bir orman sınırlama dosyası tanzim edilir.

Bu dosyada;

a) Ziraat Odası, belediye ve köy temsilcisi üyeleri ile bilirkişi görevlendirildiğini bildiren yazıların asılları ve bu konudaki yazışmalar,

b) Askeri yasak bölgelerde, askeri temsilcinin görevlendirilmesi hakkındaki yetkili askeri makamın yazısı ve bu konuda yazışma,

c) Orman kadastrosunun başlama gününün ilgili belde ve köylerde ilan olunduğunu tesbit eden belgeler ve bu husustaki yazışma,

d) Orman kadastrosu bitirilen belde ve köyün orman kadastro haritası,

e) İlgili valiliğin onay yazısı,

f) Orman sınırlaması bitirilen belde ve ya köyde yapılan ilanları tevsik eden askı mazbataları ile ilgili işletmesine bilgi verildiğine dair yazı,

g) Orman sınırlaması bitirilen belde veya köye ait tutanak örneği, yersel ölçülere ait belgeler,

h) Mülki sınırlara ait belgenin asıl veya örnekleri,

ı) Ormanın tescilini temin için tescil evrakının işletmeye gönderildiğini, bölge müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe bilgi verildiğini gösterir yazılar,

j) 6831 Sayılı kanunun 2/B madde uygulamasına ait tutanak ve haritaların Orman Genel Müdürlüğüne gönderildiğine dair yazıların örnekleri,

k) Diğer belgeler.

Bulunur.

Dosyaların Devri ve Arşivlenmesi

Madde 68 – Komisyonlar çalıştıkları ilçenin orman kadastrosunu bitirince veya çalışmaları herhangi bir nedenle durdurulunca, orman kadastrosu ile ilgili bütün dosyaları ve evrakı Orman Genel Müdürlüğüne gönderir.

Orman kadastrosu ve tescil evrakının Orman Genel Müdürlüğü tarafından arşivlenmesinde aşağıdaki sıra uygulanır.

a) İller,

b) Bu illere bağlı ilçeler,

c) Bu ilçelere ait köy ve beldeler,

İl, ilçe, belde ve köyler alfabetik sıraya göre tasnif edilir.

Orman kadastrosu tutanak defterleri, birinci fıkrada yazılı sıraya uygun olarak tasnif edilir, ayrı bir yerde saklanır.

Ayrıca il, ilçe, belde ve köy esasına göre alfabetik sıraya uygun olarak arama kılavuzu yapılır.

Kıymetli Eşya ve Evraktan Sayılma

Madde 69 – Orman kadastrosu ve tescil evrakı, tapu senetleri ve sicil defterleri, demirbaş ve kıymetli evraktan sayılır.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Kadastrosu Yapılan Ormanlara Verilen İsimlerin Devamlılığı

Madde 70 – Daha önce orman sınırlandırılması yapılmış ve isimlendirilmiş ormanların isimleri değiştirilemez. Ancak 2/B madde uygulaması sonucu parçalanmış ormanlara aynı isim muhafaza edilerek numaralandırılır.

Eski ve Yeni Sınırlamada Kenarlaşma

Madde 71 – Bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce seri veya köy usulüne göre çalışmalar yapılırken belde veya köyün bir kısmının sınırlaması yapılmış ve ilan edilmiş bir kısmının ilanı yapılmamış ise,

a) Sınırlaması yapılan kısma aynen uyulur ve kenarlaşma sağlanır.

b) Böyle yerlerde sadece belde veya köyün sınırlaması yapılmayan yerleri için bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

Diğer Ormancılık Çalışmalarının Orman Kadastrosu Haritalarına Dayalı Olması

Madde 72 – Orman kadastrosu tamamlanan belde veya köylere ait orman sınır nokta ve hatları orman kadastro komisyonlarınca 1/25.000 ölçekli haritalara aktarılır. 1/25.000 ölçekli pafta bütünlüğüne göre sınırlaması biten paftalara ait ozalit kopyalar, amenajman ağaçlandırma ile ilgili birimlere ve orman işletme müdürlüklerine gönderilir. Yapılacak bütün ormancılık çalışmalarının bu sınırlara dayandırılması zorunludur.

Kadastrosu tamamlanan ormanlık alanlarda yapılacak ormancılık projeleri orman kadastro haritalarına bağlanarak onaya sunulur. Ayrıca sınır ihtilaflarında ve daha hassas çalışması gereken yerlerde de orman kadastro haritaları kullanılır.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici Hükümler

Yarım Kalmış Yerlerde Orman Sınırlama ve orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemleri

Geçici Madde 1 – 6831 sayılı Orman Kanununu değiştiren 3302 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 2896 sayılı Kanunun değişik hükümlerine göre komisyonlarca orman kadastrosu ve 2/B madde uygulaması yapılan ve ilan edilen 2896 sayılı Kanundaki kanuni süreler içerisinde taraflarca açılan ve açılacak olan itiraz ve iptal davaları mahkemelerce 6831 sayılı Orman Kanununun 2896 sayılı kanunla değişik esaslarına göre yürütülür.

Geçici Madde 2 – Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce orman sınırlama ve orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine başlanmışsa ancak tamamlanamamış yerlerde;

a) 6831 Sayılı Kanunun 1744 sayılı Kanunla değişik hükümlerine göre ekipçe arazi çalışmalarına başlanılmış herhangi bir sebeple ilan edilmemiş belde ve köylerin sınırlamaları; evvelce yapılan çalışmalar da dikkate alınmak suretiyle bu yönetmelik hükümlerine göre tamamlanır.

Kanun ve yönetmelik hükümlerine uymayan yerler düzeltilir. Alınan kararlar yeni tutanak defterine yazılır. Orman sınır hattı Teknik İzahname esasları dahilinde ölçülür.

b) 6831 Sayılı Kanunun 1744 sayılı Kanunla değişik hükümlerine göre ekiplerce çalışmaları bitirilerek ilan edilmiş ve taraflarca itiraz edildiği halde komisyonlarca itirazları incelenmemiş veya kesinleştirme kararı alınmamış belde ve köylerin sınırlamaları; komisyonlarca bu yönetmelik hükümlerine göre öncelikle tamamlanır. Bu çalışmalarda ekipçe evvelce düzenlenen tutanak defterleri kullanılır. Tutanak numaralarına ve parsel numaralarına ekibin kaldığı yerden müteselsilen devam olunur. Bu belde ve köylerde daha evvel çalışmalar hangi metotla yapılmışsa yanı metotla sonuçlandırılır.

c) 2896 Sayılı Kanuna göre orman kadastro ve 2 nci madde uygulaması yapılacağına dair evvelce yapılan radyo, resmi gazete, il ve ilçe ilanları (Günlük gazete ve mutat vasıta ilanları) ile, 3302 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel 2896 sayılı Kanuna göre orman kadastrosu ve 2/B madde uygulama çalışmaları yapılmış, kararları alınmış henüz bitirilmemiş durumdaki belde ve köylere ait işe başlama ilanları aynen geçerli olup yeniden ilan yapılmasına gerek yoktur.

2896 Sayılı Kanuna göre bütün ilanları yapılmış fakat orman kadastro ve 2/B uygulama çalışmalarına girilmemiş belde ve köylerde 3302 sayılı Kanuna göre işe başlama ilanları yapılır.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik:

Madde 73 – 20 Mayıs 1984 gün ve 18406 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “6831 Sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosu ve aynı kanunun 2/B Maddesinin Uygulaması Hakkında Yönetmelik”, yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 74 – Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 75 – Bu yönetmelik hükümlerini Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın