İmar ve Kentleşme Mevzuatı

Kategori Adı
Anayasalar 1961 ANAYASASI
Anayasalar 1982 Anayasası
Bakanlar Kurulu Kararları 2016-8509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Tapuları İptal Edilen veya Kamu Hizmetine Ayrılan Taşınmazlarla İlgili Olarak Mülkiyet Hakkı))
Kanunlar 1580 sayılı Belediye Kanunu
Kanunlar 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu
Kanunlar 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
Kanunlar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
Kanunlar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Kanunlar 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu
Kanunlar 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu
Kanunlar 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Kanunlar 3086 sayılı Kıyı Kanunu
Kanunlar 3194 sayılı İmar Kanunu
Kanunlar 3213 sayılı MADEN KANUNU
Kanunlar 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
Kanunlar 3621 sayılı Kıyı Kanunu
Kanunlar 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
Kanunlar 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu
Kanunlar 4691 sayılı TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU
Kanunlar 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Kanunlar 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu
Kanunlar 4969 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanunlar 5003 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usûl ve Esaslar Hakkında Kanun
Kanunlar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Kanunlar 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN
Kanunlar 5543 sayılı İskan Kanunu
Kanunlar 5659 sayılı ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ KANUNU
Kanunlar 6001 sayılı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6188 sayılı Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında Kanun
Kanunlar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun
Kanunlar 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 6546 sayılı ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6785 sayılı İmar Kanunu
Kanunlar 6831 sayılı Orman Kanunu
Kanunlar 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun
Kanunlar 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Milli Emlak Genel Tebliğleri 123 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İmar planlarının izlenmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-083610 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (3194 sayılı İmar Kanunu 8/b maddesi uygulaması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2021-192092 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Parselasyon işlemlerinde tescil harici alanlar)
Milli Emlak Genelgesi 1999-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (1998 yılından önce imar planı kapsamına alınan meraların durumu)
Milli Emlak Genelgesi 2007-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapılarında Planlama ve İnşaat Süreci)
Milli Emlak Genelgesi 2007-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (7269 s. Kanun İşlemleri)
Milli Emlak Genelgesi 2008-11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (MSB Tahsisli Hazine Taşınmazlarında İmar Planlama İşleri)
Milli Emlak Genelgesi 2010-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Süreci)
Milli Emlak Genelgesi 2011-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ)
Milli Emlak İşlem Yönergesi Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-09. Kısım-İmar İşlemleri
Tüzükler SİVİL MÜDAFAA BAKIMINDAN ŞEHİR VE KASABA PLANLARIYLA MÜHİM BİNA VE TESİSLERDE TATBİK OLUNACAK ESASLAR HAKKINDA NİZAMNAME
Tüzükler TAPU PLÂNLARI TÜZÜĞÜ
Tüzükler Tapu Sicili Tüzüğü
Tüzükler Tapu Sicili Tüzüğü (Mülga)
Tüzükler Tarim Arazilerinin Kullanılmasi ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük
Yönetmelikler 2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler 3086 SAYILI KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler 5366 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği
Yönetmelikler Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
Yönetmelikler Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Yönetmelikler Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği
Yönetmelikler Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Bisiklet Yolları Yönetmeliği
Yönetmelikler Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yapılaşmanın ve Yapıların Kullanımının Denetimi Hk Yönetmelik
Yönetmelikler Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Yönetmelikler Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği-2019
Yönetmelikler GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKINDAKİ YAPILARIN DENETİMİ VE YIKILMASI İLE İZİN VE İRTİFAK HAKKI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği
Yönetmelikler Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI GÖSTERİMİ UYGULAMASI DENETİMİ VE MÜELLİFLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AİT YÖNETMELİK
Yönetmelikler KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
Yönetmelikler KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ESASLARI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler KÖY YERLEŞME ALANI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik
Yönetmelikler KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler MADEN YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Otopark Yönetmeliği
Yönetmelikler Özel Ormanlarda ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkındaki Yönetmelik
Yönetmelikler PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
Yönetmelikler Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
Yönetmelikler Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
Yönetmelikler PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği
Yönetmelikler Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Yönetmeliği
Yönetmelikler Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği
Yönetmelikler TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği
Yönetmelikler Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Yağmursuyu Toplama, Depolama Ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar