5003 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usûl ve Esaslar Hakkında Kanun

Kanun Numarası: 5003, Kabul Tarihi: 19.11.2003, Resmi Gazete T/S: 22.11.2003/25297

Kira ve kullanım bedelleri

Madde 7 – (Mülga: 14.07.2004/5217)[1]

Geçici Madde 2  – (Mülga:14.07.2004/5217)[2]

  1. Mülga maddenin metni: “Madde 7- Karayolları Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan her türlü taşınmaz mallar ile, iletim ve iletişim alt yapısının kendi kullanımı dışında kalan kısmının kira ve kullanım bedellerinden elde edilecek gelirleri, Genel Müdürlük tarafından yürütülen bölünmüş yol veya Devlet ve il yolları yapım ve bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere, bir taraftan Genel Müdürlük bütçesinin (B) işaretli cetveline özel gelir ve diğer taraftan (A) işaretli cetvelinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine özel ödenek kaydetmeye ve bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilemeyen kısmını ertesi yıl bütçesinin ilgili tertiplerine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.”
  2. Mülga maddenin metni: “Geçici Madde 2- 31.12.2008 tarihine kadar geçerli olmak üzere, bazı kamu taşınmaz mallarının satılarak değerlendirilmesi hususunda aşağıdaki hükümler uygulanır:a) 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümlerine göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı emrine verilenler ile Karayolları Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların satışından elde edilecek gelirleri, Genel Müdürlük tarafından yürütülen bölünmüş yol veya Devlet ve il yolları yapımı hizmetlerinde kullanılmak üzere, bir taraftan Genel Müdürlük bütçesinin (B) işaretli cetveline özel gelir ve diğer taraftan (A) işaretli cetvelinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine özel ödenek kaydetmeye ve bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilemeyen kısmını ertesi yıl bütçesinin ilgili tertiplerine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.b) Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz mallar ile tescil edilmek kaydıyla Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup da tescil edilmeye elverişli taşınmaz mallardan, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının talebi, Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile tespit edilenlerin satışından elde edilecek gelirler hakkında da (a) bendindeki hükümler uygulanır. Tescil edilmeye elverişli taşınmaz malları tescil etmeye veya ettirmeye Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yetkilidir. c) (a) ve (b) bentlerine göre satışı yapılacak taşınmaz malların, ilgili kuruluşların ve belediyelerin görüşlerini almak ve çevre imar bütünlüğünü bozmamak kaydıyla, her ölçekte imar planı yapımı ve bunlara ilişkin onama işlemleri 3194 sayılı İmar Kanununun 9 uncu maddesine göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından re’sen yapılır. İlgili kuruluş ve belediyeler görüşlerini onbeş gün içinde bildirmek zorundadır. Yukarıdaki fıkraya göre ödenek kaydedilen tutarlardan yapılacak harcamalar yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar hükümlerine göre yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın