KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Kaynak Ulaştırma Bakanlığı
Resmi Gazete T/S 18.02.2007/26438
Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S 31.03.2007/26479

16.02.2008/26789

21.10.2011/28091

14.09.2012/28411

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre kıyıda yapılabilecek liman, kruvaziyer liman, yat limanı, marina, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesisleri ile deniz ulaşımına yönelik diğer üst ve altyapı tesislerine Denizcilik Müsteşarlığınca işletme izni verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, 1 inci maddede belirtilen ve kıyılarımızda denizcilik ve limancılık faaliyetlerinde bulunmak amacıyla inşa edilmiş kıyı tesislerini, bunların inşasını gerçekleştirecek ve işletecek olan kişileri kapsar.

(2) Ancak, imalata yönelik gemi inşa ve bakım onarım hizmeti gören tersane, tekne imal yeri ve çekek yerleri ve tüm askeri kıyı tesisleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1925 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (c) ve (m) bentleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) DLHİ: Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünü,

b) IMO: (International Maritime Organisation) Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

c) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

ç) İmar Planı: İlgili idaresi tarafından onaylanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planını,

d) İTDK: İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonunu,

e) Kıyı Kenar Çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırını,

f) Kıyı Tesisi: Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen tesisleri,

g) Kıyı Tesisi İşletmecisi: İnşası tamamlanmış kıyı tesislerini İdareden izin almak suretiyle işleten gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini,

ğ) MEGM: Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünü,

h) Tehlikeli Yükler: Tehlikeli yüklerin güvenli taşınması ve liman alanlarındaki ilgili etkinlikler hakkında IMO tavsiyelerini içeren kılavuzda tanımı yapılan yükleri,

ı) Termin Planı: Kıyı yapısının inşa aşamalarını ve sürelerini gösteren programı,

i) Uygulama Projesi: Kıyı altyapı tesisine ait, ulusal ve uluslararası standartlara göre düzenlenmiş genel yerleşim planı, tüm detay projeleri, statik betonarme hesap ve gerekli tüm etüd ve teknik detaylarla birlikte DLHİ’ye sunulan ve anılan idare tarafından onaylanan projeleri,

j) Yatırımcı: Bu Yönetmelik kapsamındaki kıyı tesislerini inşa edip, işletmek amacıyla İdareye başvuran gerçek kişiler ile kamu veya özel hukuk tüzel kişilerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletme İzni Esas ve Usulleri, Geçici İşletme İzni, Devir ve İptal

Görev, yetki ve sorumluluklar

Madde 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kıyı tesislerinin inşası ile ilgili olarak, ulusal denizcilik politikamız ile ulusal mevzuat ve Türkiyenin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde deniz ve iç sularda liman sınırlarını ve buna ilişkin koordinatları belirlemek, bu sınırlar içerisinde faaliyette bulunan  gerçek kişiler ile kamu  ve özel hukuk tüzel kişiliklerinin yerine getireceği denizcilik ve limancılık hizmetlerine ilişkin tüm faaliyet izinlerini vermek, koordine etmek, denetlemek ve izinsiz faaliyetleri durdurmak İdarenin yetki ve sorumluluğundadır.

(2) Olağanüstü haller, ekonomik gerekler veya dış ticaret politikaları dikkate alınarak bu Yönetmelikte yer alan hususlarda alt düzenleyeci işlem yapmaya İdare yetkilidir.

Başvuru için aranacak önşartlar

Madde 6- (1) İşletme izni almak üzere başvuracak olan;

a) Özel hukuk tüzel kişileri için:

1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda belirtilen şirketlerden olması, balıkçı barınakları için 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi kooperatif tüzel kişiliğinin bulunması,

2) Kıyı tesisinin niteliğine göre verilecek limancılık hizmetlerinin, şirket ana sözleşmesinin  faaliyetler maddesinde yer almış olması,

3) (Mülga: 31.03.2007/26479)[1]

3) Şirketi idare ve temsile yetkili olanların kamu haklarından kısıtlı olmaması,

b) Kamu hukuk tüzel kişileri için: Kuruluşun ana statüsünde limancılık faaliyetiyle iştigal edileceğinin belirtilmiş olması,

c) Gerçek kişiler için:

1) Türk vatandaşı olmaları,

2) Kamu haklarından kısıtlı olmamaları,

şarttır.

İşletme izni başvurusu

Madde 7- (1) İşletme izni almak isteyen kişiler, yatırımcısı oldukları;

a) İlgili idaresi tarafından onaylanmış bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, DLHİ tarafından onaylanmış uygulama projeleri ile birlikte MEGM tarafından irtifak hakkı tesisi ve/veya kullanım izni işlemlerinin tamamlandığı belgelenen kıyı tesislerine,

b) Mevzuata, plana ve projesine uygun şekilde tamamlanarak faaliyetine devam etmekte iken; mevcut yüklere ilave olarak yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli özellik ihtiva ettiğinden özel tedbirler alınmasını gerektiren tehlikeli yüklerin tahmil/tahliyesi talep edilen kıyı tesislerine,

yönelik olarak, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Kıyı Tesisleri İşletme İzni Başvuru Formu (EK-1) ve faaliyetin türüne göre EK-2, EK-3, EK-4 veya EK-5’de belirtilen kriterleri sağladığını gösterir bilgi ve belgeler ile birlikte, işletme izni almak üzere İdareye doğrudan müracaat ederler.

İnceleme, Tespit ve Denetleme Komisyonu

Madde 8- (1) İşletme izni almak üzere müracaat edilen kıyı tesisine ilişkin olarak, mahallinde yapılacak inceleme ve tespitler ile işletme izni sonrasında denetim görevini yapacak olan İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonu (İTDK), İdarenin merkez teşkilatı veya merkez teşkilatınca talimat verilmesi halinde taşra teşkilatının en üst amiri tarafından görevlendirilecek iki personel ve ilgili liman başkanının katılımı ile en az üç kişiden oluşturulur.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, İTDK tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucunda tanzim edilen rapor, taşra teşkilatının en üst birim amirinin görüşü ile birlikte veya görevlendirme İdare tarafından merkezden yapılmış ise, merkez teşkilatı uzmanlarınca İdareye intikal ettirilir.

(3) İşletme iznini talep eden yatırımcı, İTDK tarafından  mahallinde yapılacak incelemede her türlü bilgi, belge, araç, gereç ve teçhizat ile tesise ulaşım ve konaklama için gerekli imkanı sağlamak ve mevzuatına uygun olarak sörvey hizmet bedellerini ödemekle yükümlüdür.

Talebin değerlendirilmesi ve işletme izninin verilmesi

Madde 9- (1) İdare, işletme izni talep edilen kıyı tesisinin işletilmesinde ve bu tesise gemi yanaştırılmasında, seyir emniyeti ve deniz güvenliği bakımından herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığına ilişkin nihai değerlendirmeyi yapar. Bu değerlendirme;

a) Mer’i mevzuattaki hükümlere,

b) Başvuru dosyasıyla İdareye ibraz edilen Kıyı Tesisleri İşletme İzni Başvuru Formu ve faaliyetin durumuna göre EK-2, EK-3, EK-4 veya EK-5’de belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren belgelere,

c) Mahallinde yapılan inceleme ve tespit sonucunda düzenlenen İTDK raporu ile İdarenin ilgili taşra teşkilatı biriminin görüşüne,

ç) Kıyı yapısı inşasının, uygulama projesine uygun olarak tamamlandığına yönelik DLHİ’nin ve gerektiğinde diğer ilgili kurum/kuruluşların görüşlerine,

d) Gerek duyulması halinde, üniversitelerin ilgili bölümleri ile bağımsız kuruluşların deneysel incelemeleri ve görüşlerine,

dayanılarak yapılır ve sonuçlandırılır.

(2) Mer’i mevzuat çerçevesinde inşası gerçekleştirilen ve durumu uygun olduğu belirlenen kıyı tesislerinin işletmecisi adına örneği EK-6’da yer alan Kıyı Tesisleri İşletme İzin Belgesi düzenlenir ve ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirilir.

(3) İdarece verilen izinde, kıyı tesisinde tahmil/tahliye edilmesine müsaade edilen yük cinsleri ve gerektiğinde diğer ayrıntılar belirtilir, belirtilmeyen yük cinslerinin tahmil/tahliye edilmesinin amaçlanması halinde bu yükler için İdareden yeniden izin talep edilir.

(4) İdarece kıyı tesislerine yönelik verilen işletme izni, ilgili diğer kurum ve kuruluşların mevzuatı gereği alınması gerekli diğer izin veya onayların temini ile ilgili olarak yatırımcı veya işletmeci kuruluşun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İşletme izni süresi

Madde 10- (1) (Değişik: 14.09.2012/28411)[2] İdarece en fazla beş (5) yıla kadar işletme izni verilir.

(2) Kıyı tesisi işletmecisi tarafından, işletme izin süresi sona ermeden en geç üç ay öncesinden İdareye başvurusu üzerine, İdare tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak denetimin sonucunun olumlu olması halinde, işletme izni aynı şartlarla uzatılır.

(3) İkinci fıkraya göre yapılan denetim sonucunda bir uygunsuzluğun tespiti  halinde, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümlerine göre hareket edilir.

(4) Tesislere ilişkin, bakım, tutum, test, muayene, arıza, izleme, cihaz kalibrasyonları, kaza, acil durum, eğitim, müşteri şikayetleri, uygunsuzluk kayıtları sistematik olarak tutulur, işletme izni boyunca saklanır ve talep edilmesi halinde İdareye sunulur.

Geçici işletme izni

Madde 11- (1) Yatırımcısı tarafından talep edilmesi halinde, ikinci fıkrada belirtilen şartlar ile sınırlı kalmak kaydıyla, İdare tarafından kıyı tesislerine seyir emniyeti ve deniz güvenliği kapsamında altı aydan bir yıla kadar sürede geçici işletme izni verilebilir. Geçici işletme izin süreleri, tesisin durumu göz önüne alınarak İdarece gerekli görüldüğünde uzatılabilir veya iptal edilebilir.

(2) Geçici işletme izinleri;

a) 3621 sayılı Kıyı Kanunundan önce yapımı gerçekleştirilmiş ve bir kamu kuruluşunca işletilmekte iken özelleştirme kapsamına alınan liman tesislerinde, halen tahmil/tahliye edilmekte olan yük cinslerinin tahmil/tahliyesine devam edilebilmesi veya mevcut yük tahmil/tahliyesine ilave olarak özel önlem gerektiren tehlikeli yüklerin tahmil/tahliye edilebilmesi yahut depolanması gayesiyle, talep halinde; 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında Özelleştirme Yüksek Kurulunca 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ve DLHİ tarafından uygulama projelerinin onaylatılmasına imkan tanımak,

b) Kamu tarafından işletilmekte iken özelleştirilen ve ancak onaylı uygulama imar planı ve uygulama projesi bulunmayan liman tesislerinin, faaliyetlerinin devamını sağlamak gayesiyle 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının ve DLHİ tarafından uygulama projelerinin onanmasını temin etmek,

c) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve uygulama projeleri onaylanmış bulunan ve MEGM tarafından irtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre inşaatı kısmen tamamlanmış ve gemilerin yanaşmasında, tahmil/tahliye yapılmasında seyir emniyeti ve deniz güvenliği bakımından bir sakınca bulunmadığı İdare tarafından tespit edilen tesisin; inşaatın gerçekleşme aşamasını gösterir noter onaylı termin planının İdareye ibraz edilerek, tesisin onaylı imar planındaki şekliyle tamamlanmasına imkan sağlamak,

ç) Gerekli izinleri alarak faaliyet gösteren kıyı tesislerinde, mevcut tahmil/tahliye edilen yüklere ilave olarak, tahmil/tahliyesi talep edilen tehlikeli yükler kapsamında olup özel tedbirler alınmasını gerektiren yüklerin, mer’i mevzuatta yer alan emniyet tedbirlerine uyulması kaydıyla, kıyı tesisi içerisinde ayrılmış bir bölümde müstakilen ve/veya supalan olarak tahmil/tahliyesine imkan tanımak,

d) İdareden işletme izni veya geçici işletme izni alınarak faaliyetine devam etmekte iken, başka bir tüzel kişiliğe devredilen veya tüzel kişiliğinin değiştirilmesi talep edilen ve yeni duruma göre işletme izni alma çalışmaları devam eden kıyı tesislerinin faaliyetini aksatmamak,

amacına yönelik olarak verilir.

(3) İdare, geçici işletme izni verilmesini uygun gördüğü kıyı tesisinin işletmecisi adına örneği EK-7’de yer alan Kıyı Tesisi Geçici İşletme İzin Belgesini düzenler ve ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirir.

(4) Geçici işletme izninde, kıyı tesisinde tahmil/tahliyesine izin verilen yük cinsleri ve gerektiğinde diğer ayrıntılar belirtilir. Belirtilmeyen yük cinslerinin tahmil/tahliye edilmesinin amaçlanması halinde, bu yükler için İdareden yeniden izin talep edilir.

(5) Geçici işletme izni verilen tesisler için de, işletme izninin geçici olmasına sebep olan gerekliliklerin dışında kalan tedbirler veya kriterler ile bilgi ve belge ve diğer şartlara ilişkin EK-1’de yer alan kriterlerin yerine getirilmesi istenir. Tehlikeli yüklerin tahmil/tahliyesine yönelik olarak yatırımcılar tarafından kıyı tesisine geçici işletme izni alınabilmesi için tahmil/tahliye edilecek yükün cinsine göre EK-2, EK-3 veya EK-4’deki kriterlerin yerine getirilmesi zorunludur.

(6) İdarece kıyı tesislerine yönelik verilen geçici işletme izni, diğer ilgili kurum ve kuruluşların mevzuatı gereği alınması gerekli diğer izin ve onayların temini ile ilgili olarak yatırımcı veya işletmeci kuruluşun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İşletme izninin devri

Madde 12- (1) İşletme izni veya geçici işletme izni, yük cinsleri ve faaliyet türü değişmemesi kaydıyla kıyı tesisinin devri gerçekleşmeden ve İdareye bilgi verilmeden başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devredilemez. Yük cinsi ve faaliyet türünün değişmesi ya da ilave yapılması İdarenin izni ile mümkündür.

(2) Kıyı tesisinin, bir başka tüzel kişiliğe devredilmesi veya tüzel kişiliğinin hukuki yapısının değiştirilmesi durumunda, devir veya değişiklik tarihinden itibaren bir ay içinde yeni tüzel kişilik tarafından; devir veya satış sözleşmesinin noter onaylı sureti, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış şirket ana sözleşmesi, imza sirküleri ve faaliyet alanlarını belirleyen bilgi ve belgeler ile İdareye başvurulur.

(3) Söz konusu başvuru ile ilgili olarak, bu Yönetmeliğin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddeleri hükümlerine göre değerlendirme yapılır.

İşletme izni ve geçici işletme izni verilen kıyı tesislerinin denetlenmesi

Madde 13- (1) İdare, işletme izni veya geçici işletme izni verilen kıyı tesislerinde bu Yönetmeliğe uygun hareket edilip edilmediğine ilişkin olarak, İTDK vasıtasıyla her zaman denetleme yetkisine sahiptir. Yapılan denetimlerde bu Yönetmeliğin hükümleri kapsamında bir uygunsuzluğun tespiti  halinde, düzeltilmesi için kıyı tesisi işletmecisine uygunsuzluğun durumuna göre en fazla altı aylık süre verilir. Verilen sürenin sonunda yapılacak denetimde, mücbir sebep olmaksızın uygunsuzluğun giderilmediği tespit edilir ise, ilk izindeki gerekli şartlar sağlanıncaya kadar verilen işletme izni askıya alınır.

(2) Tespit edilen uygunsuzluk, kıyı tesisine gemilerin yanaşması ve tahmil/tahliye yapmaları halinde, seyir emniyeti ve deniz güvenliği bakımından ciddi derecede tehlike oluşturacağının belirlenmesi halinde işletme izni veya geçici işletme izni, uygunsuzluk giderilinceye kadar derhal askıya alınır.

İşletme izninin iptali

Madde 14- (1) İşletme izinleri süresi içinde geçerlidir. Aşağıdaki hallerde, işletme izni veya geçici işletme izni İdare tarafından iptal edilir:

a) İdareden işletme veya geçici işletme izni almış ancak, söz konusu limancılık faaliyetinden vazgeçen kıyı tesisi işletmecisinin yazılı müracaat etmesi halinde.

b) Kıyı tesisi işletmecisi olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri için, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen şartlardan birinin veya birkaçının kaybedilmesi halinde.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen işletme izni veya geçici işletme izni, izin belgesi üzerinde yazılı olan kişi, kıyı tesisi ve faaliyet için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi ve İdareye bildirilmemesi halinde herhangi bir işleme gerek olmadan geçerliliğini kaybeder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özel ve turizm amaçlı kıyı tesisleri

Madde 15- (1) İdare, 3621 sayılı Kıyı kanunu kapsamında yer almakla birlikte; EK-1, EK-2, EK-3, EK-4 ve EK-5’de belirtilenlerin dışında kalan, özel veya turizm amaçlı kullanıma tahsis edilmiş iskele, rıhtım ve benzeri kıyı tesisleri için, basitleştirilmiş uygulamalar getirebilir, bu Yönetmeliğin hükümlerinin bazılarından muaf tutabilir.

Yönetmelikten önceki başvurular

GEÇİCİ Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihinden önce İdareye yapılmış bulunan ve henüz sonuçlandırılmamış başvurulara bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Mevcut tesislere yönelik geçiş hükümleri

GEÇİCİ Madde 2- (Değişik: 16.02.2008/26789)[3]  (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce faaliyetleri devam etmekte olan kıyı tesisleri için, bu Yönetmelik kapsamında işletme izni veya geçici işletme izni alınmak üzere 1/7/2009 tarihine kadar İdareye başvurulması zorunludur.

Yürürlük

Madde 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK-1- KIYI TESİSLERİ İŞLETME İZNİ BAŞVURU FORMU

A) GENEL BİLGİLER:

TESİS VE İŞLETİCİ ADI/UNVANI
İLİ MÜLKİYETİ
İLÇESİ KONUMU (1)
TESİS ADRESİ
HABERLEŞME  BİLGİLERİ
ADI SOYADI (2) ADRES
TELEFON FAKS
TELEKS E-MAİL

(1) Kıyı tesisinin deniz koordinatları ile belirlenmiş konumu.

(2) Sorumlu Müdür: Özel hukuk tüzel kişilerince işletilecek kıyı tesisleri için.

B) İLGİLİ KURUM/KURULUŞLARDAN ALINMASI GEREKEN İZİN/ONAY BELGELERİ:

a) Kıyı tesisine ait onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı,

(b) ve (c) bendi mülga: (21.10.2011/28091)[4]

ç) Genel limancılık faaliyetleri yapılan tesislerde; tahmil/tahliye edilecek ve/veya depolanacak yükün cinsi, tesisin kapasitesi göz önüne alınarak ve ilgili standartlar doğrultusunda ekipman/donanım seçimi yapılmak suretiyle planlanarak/tasarlanarak hazırlanan yangın projesi/planına ilişkin olarak ilgili Belediyeden alınmış İtfaiye Raporu’nun onaylanmış bir sureti,

d) Tehlikeli yüklerin elleçlendiği ve/veya depolandığı tesislerde:

1) Tahmil/tahliye edilecek ve/veya depolanacak yükün cinsi, tesisin kapasitesi göz önüne alınarak ve ilgili standartlar doğrultusunda ekipman/donanım seçimi yapılmak suretiyle planlanarak/tasarlanarak hazırlanan yangın projesi/planına ilişkin olarak ilgili Belediye’den alınmış İtfaiye Raporu’nun onaylanmış bir sureti.

2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girişinden sonra teçhiz edilen, tesisin ana faaliyetleri için kritik önem arzeden yangın donanımlarının, ürün boru hatlarının, basınçlı kapların, depolama tanklarının, kaldırma donanımlarının, kanca ve benzeri donanımların, İdarenin tanıdığı klas kuruluşlarınca / TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından “A tipi muayene kuruluşu” olarak akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş projelerin, malzemelerin ve imalatın ulusal/uluslararası standartlara uygun olduğunu gösterir sertifikalar ve test raporları.

3) Yukarıdaki paragrafta belirtilen donanımların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girişinden önce teçhiz edilmiş olması durumunda, donanımların İdarenin tanıdığı klaslama kuruluşlarınca / TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından “A tipi muayene kuruluşu” olarak akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş projelerin, malzemelerin ve imalatın ulusal/uluslararası standartlara uygun olduğunu gösterir sertifikalar ve test raporları.

e) Test raporları ve/veya uygunluk sertifikaları düzenlendiği tarihten itibaren en fazla beş yıl içerisinde yenilenmelidir.

f) İdarece gerekli görülecek tesisler için, tesisin büyüklüğü ile orantılı uygun ölçekli genel vaziyet planı üzerine plotlanmış tesisat ve yardımcı düzeneklerini  de gösteren plan/şema.

g) 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince, tesisteki atık kabul tesisleri ve kapasiteleri ile ilgili bilgi ve  atık alım sistemine ilişkin belge.

ğ) Tesisin 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Mücadele ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun kapsamında olması halinde onaylanmış Tesis Acil Müdahale Planı ve ikinci seviye müdahaleler için yapılmış protokoller ve alınmış tedbirler.

h) Hurda demir/çelik veya diğer hurda tahmil/tahliyesi yapılan liman tesislerinde radyasyon ölçüm sisteminin uygunluğuna (bu iş için uygun ve kalibre edilmiş  sabit ve portatif radyasyon ölçüm cihazları ile radyasyon güvenliği konusunda eğitilmiş personele) ilişkin Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış belge.

ı) Yapı Kullanma İzin Belgesi.

i) Kıyı tesisi işletmecisinin tüzel kişiliğin yapısına göre, kuruluş ana statüsünü gösteren belge veya şirket ana sözleşmesini gösteren ticaret sicil gazetesi veya bununla aynı hususları tevsik eden belgelerin asılları veya noter/ticaret sicil memurluklarınca onaylı suretleri, işleticinin gerçek kişi olması halinde ticaret ve/veya sanayi odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

j) Tesisin işletme izni talebine ilişkin yapılacak sörvey hizmeti bedellerinin ödendiğini gösterir ücret makbuzu örneği.

k) Deniz hudut kapısı olarak belirlenen limanlar için; liman başkanlığı, gümrük ve emniyet birimleri için uygun çalışma mekanının tesis/tahsis edildiğine ilişkin bilgi ve belgeler.

C) TEKNİK BİLGİLER: (3)

a) İdarenin onayına sunulmak üzere hazırlanan ve taahhüt edilen Kıyı Tesisi İşletme Talimatı ve/veya Koruyucu Güvenlik Talimatı,

b) Kıyı tesisinin işletilmesine yönelik organizasyon şeması,

c) Yangınla Mücadele Talimatı,

ç) Acil durumlarda yetkili/sorumlu birimlerin haberleşmeyi hangi usul ve kanallardan yapacağına ilişkin bilgiler,

d) Tesisin ölçüleri ve su derinlikleri, taramaya ihtiyacı olup olmadığı,

e) Rıhtım/iskelelerin su seviyesinden yüksekliği,

f) Boru hattı uzunluğu, boru adedi, çapı ve şamandıra sayısı,

g) Tesiste tahmil/tahliye edilecek  ve/veya  edilmekte olan yük cinsleri,

ğ) Tesisin tipine  göre yük tahmil/tahliye kapasitesi, açık ve kapalı depolama imkanı ve kapasitesi,

h) Tesisin gemi kabul kapasitesi,

ı) İdarece gerek görülmesi halinde tesise yönelik asgari seyir (Navigasyon) kuralları ve gemilerin tesise denizden yaklaşımı  için gemi rotalama tedbirleri,

i) Tesiste, kılavuzluk/römorkörcülük, gemi kurtarma-yardım hizmetlerinin verilip verilmeyeceği,

j) Tesiste baba, anele ve usturmaça sayıları ve nitelikleri,

k) Tesiste IALA standartlarında fenerin ve diğer seyir yardımcılarının olup olmadığı, mevcut ise niteliği,

l) Gümrük, Emniyet ve Sahil Sıhhiye  hizmetlerinin nasıl sağlanacağı,

m) Tesis ihata duvarı/tel örgü ile çevrili, giriş-çıkış kapıları, bekçi kulübelerinin olup/olmadığı,

n) Tesiste gemilere yönelik içme ve kullanma suyu, kumanya, akaryakıt ve benzeri ikmal imkanlarının olup olmadığı,

o) Tesisin ulaşım ağına (karayolu, demir yolu, hava yolu) bağlantısının nasıl sağlandığı ve tesisin karayolu bağlantısının sağlandığını gösterir, ilgili Belediyesince onaylı  bağlantı yolu imar planının olup olmadığı,

ö) Kullanılacak kantarlar ve kapasiteleri,

p) Rıhtım/iskele/geri saha aydınlatma sistemi ve yedek enerji sistemi,

r) Tesiste gemi trafiği izleme sistemleri bulunup bulunmadığı veya tesisin gemi trafiği izleme sistemleri kapsamında olup olmadığı, varsa bu sistemlere entegrasyon için tedbirler,

s) Kıyı tesisindeki  ilk yardım imkanları veya acil müdahale planı,

ş) Tesisten üçüncü şahıslara hizmet verilip verilmeyeceği.

(3) Teknik bilgiler,  faaliyet türüne  göre İdarece gerekli görülecek kıyı tesislerinden istenir.

EK-2- KIYI TESİSLERİNDE SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ TAHMİL/TAHLİYE KRİTERLERİ

Kıyı tesislerinde, sıvılaştırılmış gaz tahmil/tahliyesini yapan/yapacak yatırımcılar ile  kıyı yapıları İşletmecisi kuruluşların müteselsilen seyir emniyeti ile can, mal ve çevre güvenliği açısından alması/aldırması gereken asgari emniyet tedbirleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine ve teknik kriterlere uygun olacaktır.

A) MEVZUAT:

a) Limanların idaresine yönelik olarak yürürlüğe konulmuş olan kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlar,

b) 27/11/1973 tarihli ve 7/7551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük.

c) 6/4/1952 tarihli ve 3/14831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkındaki Tüzük.

ç) 8/9/1975 tarihli ve 15350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada Çıkıp, Kıyı Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik.

d) Sıvılaştırılmış gazların  taşınması, depolanması, doldurulması ve boşaltılması ile ilgili tesis, tesisat, donanım, yangın ve diğer emniyet kuralları ile ilgili TSE standartları ve/veya uluslararası standartlar.

e) Tehlikeli Yüklerin Güvenli Taşınması ve Liman Alanlarındaki ilgili Etkinlikler Hakkında IMO Tavsiyeleri. (Recommendations On The Safe Transport Of Dangerous Cargoes And Related Activities In Port Areas)

f) Uluslararası Gaz Tanker ve Terminal Operatörleri Forumu (SIGTTO:Society of Intenational  Gas Tankers and Terminal Operators)’nun tavsiye ve kuralları .

B) TEKNİK KRİTERLER: (1)

a) Tahmil/tahliyenin yapılacağı iskele/rıhtım/dolfen gibi tesiste ilgili standartların öngördüğü malzeme özelliklerini haiz ekipmandan oluşan muhtemel yangına karşı yangın donanımı, tesisin kapasitesine göre yeteri kadar güç ve kapasitede soğutma amaçlı elektrikli ve dizel motorlu su pompası, gerekli yerlere yeterli sayıda/çapta yangın boruları ile irtibatlı yangın hidrantı, yeterli güçte yedek enerji üretim cihazları (jeneratör), yeterli sayıda köpüklü (binalara ve sıvılaştırılmış gaz yangını dışındaki söndürme çalışmalarına yönelik) ve kuru kimyevi/tozlu sabit/seyyar yangın söndürme cihazları teçhiz  edilmelidir.

b) İskele/rıhtım/dolfen gibi mevcut veya yeni yapılacak tesislerde, sıvılaştırılmış gaz tahmil/tahliye boru hattını, manifoldlarını ve yangın donanımlarını (şamandıra tesisleri hariç) gösterir şekilde, EK-1 Bölüm B/(d)’de belirtildiği şekliyle hazırlanarak onaylanmış, uygun ölçekli yangın vaziyet planı İdareye sunulmalıdır.

c) Halen sıvılaştırılmış gaz tahmil/tahliyesi yapılan tesisler ile yine bu amaçla yeni kurulacak tesislerin işletme izni için İdareye yapılacak başvurularda, boru hattı ve yardımcı elemanları, düzenekleri, pompaj istasyonları ve yukarıda bahsi geçen yangın donanımı imalatlarının ve projelerinin standartlara ve taşınacak yük cinsine teknik uygunluğunun çalışır vaziyette EK-1 Bölüm B/(d)’de belirtilen kuruluşlarca test edilmesi sonucu tanzim edilen sertifika, faaliyet sahibince İdareye ibraz edilmelidir.

ç) Dökme halde sıvılaştırılmış gaz taşımaya tahsis edilmiş olarak tesislere gelen  gemilerin, IMO kodları ve eklerine göre dizayn ve inşa edilmiş olması, donatılmış olması, işletilmesi ve bakımının yapılmış olması şarttır. Gemilerin bu özellikleri haiz olduğunu gösteren uluslararası denetim kuruluşlarından alınmış geçerli sertifikalar, gerektiğinde  İdareye ibraz edilmelidir.

d) LPG tahmil/tahliyesi esnasında olabilecek yangın ve benzeri gibi acil durumlar için, gemi kaptanı, kılavuz kaptan ve terminal yetkililerinin mutabakatıyla hava durumuna göre, yangınla mücadele edebilecek şekilde donatılmış yeterli çekme gücünde ve sayıda römorkörün,  acil durumlarda gemiyi iskeleden uzaklaştırmak ve emniyetli bir noktaya çekmek üzere mümkün olduğunca kısa zamanda temin edileceğine (LNG tesislerinde ise geminin tahmil/tahliyesi süresince römorkör tesiste hazır bekletileceğine, yedek römorkörlerin ise, otuz dakikada hazır edilmesi sağlanacağına) dair, römorkörcülük teşkilatıyla yapılmış protokolün bir örneği İdare’ye ibraz edilmelidir.

e) Limanda LNG/LPG gemisi manevrası esnasında başka bir gemiye manevra yaptırılmamalıdır.

f) Gemilerin kıyı tesisine yanaşma/ayrılma manevrası için verilecek kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetlerinin kılavuzluk ve/veya romörkörcülük teşkilatınca eksiksiz yerine getirilmesi; liman İşletmeci kuruluş, yetkili kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmet teşkilatı ve ilgili Liman Başkanının etkin koordinasyonuyla sağlanmalıdır.

g) Limana gelen sıvılaştırılmış gaz gemileri, sadece gündüz ve iyi hava şartlarında yanaştırılmalı, aksi durumda ve geceleri gemiler demir mahallinde bekletilmelidir. Sıvılaştırılmış gaz tahmil/tahliye süreci, ilgili mevzuatta öngörülen zaman dilimi içerisinde yapılmalıdır.

ğ) Kıyı tesisine yanaşmış durumda olan gemilerin, yakıt, su ve benzeri ihtiyaçlarını sağlayan barçlar da emniyet  tedbirleri açısından gerekli standartları sağlamış olmalı veya bu tip ikmal hizmetleri, demir yerinde yapılmalıdır.

h) Tesiste gerekli aydınlatma sağlanmalı ve kullanılan bütün ekipmanlar ark sızdırmaz (exproof ) özellikte olmalıdır.

ı) Sıvılaştırılmış gaz tahmil/tahliyesi operasyonlarında yeterli sayıda personel istihdam edilmeli, bu personelin ulusal ve uluslararası kural/standartlara göre süreç, teknik emniyet ve güvenlik konusunda yetkili kurum/kuruluşlar tarafından eğitildiği belgelendirilmelidir.

i) İskele/rıhtımlarda sıvılaştırılmış gaz tahmil/tahliyesi yapılması esnasında, dolum platformuna gelen kara tankerleri, tamamen statik elektrikten arındırılmış olmalı, egzoslarına alev tutucu aparatlar taktırılmalı ve topraklaması yapılmalıdır (topraklama sistemi olarak kablo ve pens yerine, sistemde kullanılan tüm flanşların izolasyonlu flanş olarak tercih edilmesine ve tesiste katodik koruma tertibatı uygulanmasına önem verilmelidir). Sıvılaştırılmış gaz tahmil/tahliyesi esnasında iskeleye başka araç girişi yapılmasına izin verilmemeli, sadece özel izinli ve egzoslarında alev tutucu aparatlar bulunan araçlar, iskelede gemi olmadığı zamanlarda giriş-çıkış yapmalıdırlar. Bu hususlara, EK-1 Bölüm C/(a)’da belirtilen İşletme Talimatnamesinde yer verilmelidir.

j) Sıvılaştırılmış gaz tahmil/tahliye edilen kıyı tesislerinin karadaki bölümü ve mütemmim cüz olan diğer aksamı, ulusal ve uluslararası standartların öngördüğü şekilde statik elektrik ve yıldırıma karşı topraklama sistemleri tarafından koruma altına alınmış olmalı ve buna ilişkin EK-1 Bölüm B/(d)’de belirtilen şartları sağlayan kuruluşlarca test edilmesi sonucu tanzim edilen sertifika, faaliyet sahibince İdareye ibraz edilmelidir.

k) Sıvılaştırılmış gaz tahmil/tahliye edilen liman tesislerinde, dolfen/iskele veya rıhtımlarda serbest bırakma kancaları tesis edilmelidir. Usturmaçalar ilgili standartları sağlayacak özellikte olmalıdır.

l) Sıvılaştırılmış gaz dolum/boşaltma kollarına/hortumlarına veya manifoldlarına, acil durumlarda gaz akışını kesmek üzere, otomatik olarak devreye giren (gerektiğinde operatör tarafından devreye sokulabilen) “Acil Durdurma Butonları (Emergency Shut Down System) ” ve “Acil Bırakma Kaplin Sistemi” (Emergency Release Coupling System) tesis edilmelidir.

m) Sıvılaştırılmış gaz tahmil/tahliyesi işine tahsis edilmiş iskele/rıhtım veya dolfende, oluşabilecek gaz kaçaklarının tespitini sağlayan gaz dedektörleri ve ışıklı/sesli alarm cihazları tesis edilmeli ve bu teçhizatın otomatik olarak yangın söndürme elemanları ile bağlantılı olarak çalışması sağlanmalıdır.

n) Atmosfere sıvılaştırılmış gaz kaçağı olmaması için tahmil/tahliye işlemlerinin tamamlanmasından sonra, boru hattı ve yardımcı düzeneklerin içindeki gazın standartlara uygun olarak emniyetli bir şekilde temizlenmesi sağlanmalıdır. Bu husus EK-1 Bölüm C/(a)’da belirtilen İşletme Talimatnamesinde yer almalıdır.

o) Acil durumlarda, en kısa sürede haberleşmenin sağlanabilmesi için, güvenlik personelinin; tesis yetkilileri, gemi kaptanı, polis, jandarma, itfaiye, ambulans, sahil güvenlik ve römorkörcülük teşkilatı ile haberleşmeyi sağlayacak cihazları bulunmalıdır.

ö) Sıvılaştırılmış gaz tahmil/tahliyesi esnasında, iskeledeki işletme ve güvenlik personeli ile teknik emniyet, çevre ve savunma birimleri arasındaki haberleşmenin hangi usul ve esaslara göre yapılacağına dair Acil Eylem Planı hazırlanmış olmalıdır.

p) Gerekli ikaz levhaları, işaret vasıtaları ve yangın ihbar (alarm) butonları uygun yerlere konulmalıdır. Tehlike arz eden yer ve durumlarda ilgili personel iş güvenliği ve işçi sağlığı kriterlerine uygun koruyucu malzeme ile teçhiz edilmelidir. Karadaki faaliyet alanı en az 180 cm. yüksekliğinde tel örgü, duvar ve benzeri koruma sistemi ile çevrilerek giriş-çıkışlar kontrol altına alınmalıdır.

r) Söz konusu tesislerde, sıvılaştırılmış gaz tahmil/tahliye operasyonu esnasında, standartların öngördüğü mesafelerde kaynak işlemleri, matkaplı delme, kesme, taşlama zımpara, boya ve benzeri ateşleme kaynağı olabilecek çalışma yapılmamalıdır. Bu tür çalışma kaçınılmaz ise, yük operasyonu yapılmayan bir zamanda, çalışma mahallinin gazdan arındırıldığı tespit edildikten sonra ve gerekli tedbirler alındıktan sonra yapılabilir. Bu husus EK-1 Bölüm C/(a)’da belirtilen İşletme Talimatnamesinde yer almalıdır.

s) Tesiste kullanılan cihazların periyodik kalibrasyonu yapılmalıdır. Bu husus EK-1 Bölüm C/(a)’da belirtilen İşletme Talimatnamesinde yer almalıdır.

ş)  İlgili mevzuata/standartlara göre acil durumlar veya kazalara yönelik temin edilecek olan ilk yardım malzemeleri uygun yerlerde muhafaza edilmelidir.

t) Gerekli izinler alınmak suretiyle sıvılaştırılmış gaz boru hattına yeni bir hat ilave edilmesi halinde, EK-1 kriterlerinin ilgili maddelerinin gerekleri olan sızdırmazlık testleri ve diğer emniyet tedbirleri sağlanmalı ve sertifikalandırılmalıdır.

u) İdareye ibraz edilmesi istenilen belgeler her beş (5) yılda bir yenilenmelidir.

ü) Bölüm (A)’da belirtilen mevzuata ilişkin tüm dökümanların en son versiyonu, uygulamaya esas olmak üzere ulaşılması kolay bir bölümde muhafaza edilmelidir.

(1) Kriterlerdeki ifadeler genel olup; tesisin LPG veya LNG tesisi olmasına göre olabilecek farklılıklar değerlendirmede dikkate alınır.

EK-3- KIYI TESİSLERİNDE AKARYAKIT/KİMYASAL DÖKME VE BENZERİ TEHLİKELİ SIVI YÜKLERİN TAHMİL/TAHLİYE KRİTERLERİ

Kıyı tesislerinde akaryakıt/kimyasal dökme ve benzeri tehlikeli sıvı yüklerin tahmil/tahliyesini yapan/yapacak yatırımcılar ile kıyı tesisi işletmecisi kuruluşların müteselsilen seyir emniyeti ile can, mal ve çevre güvenliği açısından alması/aldırması gereken asgari emniyet tedbirleri aşağıda yer alan mevzuat hükümlerine ve teknik kriterlere uygun olmalıdır.

A) MEVZUAT:

a) Limanların idaresine yönelik olarak yürürlüğe konulmuş kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlar.

b) 27/11/1973 tarihli ve 7/7551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük.

c) 6/4/1952 tarihli ve 3/14831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkındaki Tüzük.

ç) 6/8/1975 tarihli ve 7/10357 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada Çıkıp Kıyı Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik.

d) Akaryakıt/kimyasal dökme ve benzeri tehlikeli sıvı yüklerin taşınması, depolanması, doldurulması ve boşaltılması ile ilgili tesis, tesisat, donanım, yangın ve diğer emniyet kuralları ile ilgili TSE standartları ve/veya uluslararası standartlar.

e) Tehlikeli Yüklerin Güvenli Taşınması ve Liman Alanlarındaki İlgili Etkinlikler Hakkında IMO Tavsiyeleri. (Recommendations On The Safe Transport Of Dangerous Cargoes And Related Activities In Port Areas)

f) Milletlerarası Deniz Ticaret Odası (ICS:International Chamber of Shipping) ile Uluslararası Petrol Şirketleri Deniz Forumu’nca (OCIMF) yayımlanan, Petrol Tankerleri ve Terminalleri için Uluslararası Emniyet Rehberi. (ISGOTT: International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals)

B) TEKNİK KRİTERLER:

a) Tahmil/tahliyenin yapılacağı iskele/rıhtım/dolfen gibi tesisin, muhtemel bir yangına karşı, ilgili standartların öngördüğü malzeme özelliklerini haiz ekipmandan oluşan; yangın donanımı, tesisin kapasitesine göre yeteri kadar güç ve kapasitede soğutma amaçlı elektrikli ve dizel motorlu su pompası, gerekli yerlere yeterli sayıda/çapta yangın boruları ile irtibatlı yangın hidrantı, yeterli güçte yedek enerji üretim cihazları (jeneratör), yeterli sayıda köpüklü  ve kuru kimyevi/tozlu sabit/seyyar yangın söndürme cihazlar ile donatılması gerekmektedir.

b) Şamandıra, dolfen, iskele veya rıhtım gibi mevcut veya yeni yapılacak tesislerde; tahmil/tahliye boru hattını, manifoldlarını ve yangın donanımlarını (şamandıra tesisleri hariç) gösterir şekilde EK-1 Bölüm B’de belirtildiği şekliyle hazırlanarak onaylanmış, uygun ölçekli Yangın Vaziyet Planı İdareye sunulmalıdır.

c) Halen dökme tehlikeli sıvı yüklerin tahmil/tahliyesi yapılan tesisler ile yine bu amaçla yeni yapılacak tesislerin işletme izni için İdareye yapılacak müracaatlarda; boru hattı ve yardımcı elemanları, düzenekleri, pompaj istasyonları ve yukarıda bahsi geçen yangın donanımı imalatlarının ve projelerinin, standartlara ve taşınacak yük cinsine göre teknik uygunluğunun, çalışır vaziyette EK-1 Bölüm B/(d)’de belirtilen kuruluşlarca test edilmesi sonucu tanzim edilen sertifika, faaliyet sahibince İdareye ibraz edilmelidir.

ç) Dökme tehlikeli sıvı yükleri taşımaya tahsis edilmiş gemilerin, tâbi olduğu IMO kodları ve eklerine göre dizayn ve inşa edilmiş olması, donatılması, işletilmesi ve bakımının yapılmış olması zorunludur. Gemilerin bu özellikleri haiz olduğunu gösteren geminin kayıtlı olduğu bayrak devleti veya bayrak devleti adına yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından düzenlenmiş sertifikalar ile geminin klası tarafından düzenlenmiş sertifikalar, gerektiğinde İdareye ibraz edilmelidir.

d) Yük tahmil/tahliyesi esnasında olabilecek yangın ve benzeri acil durumlar için; gemi kaptanı, kılavuz kaptan ve terminal yetkililerinin mutabakatıyla, hava durumuna göre yangınla mücadele edebilecek şekilde donatılmış yeterli çekme gücünde ve sayıda römorkörün, acil durumlarda gemiyi iskeleden uzaklaştırmak ve emniyetli bir noktaya çekmek amacıyla mümkün olduğunca kısa zamanda temin edileceğine dair römorkörcülük teşkilatıyla yapılmış protokolün bir örneği İdare’ye ibraz edilmelidir.

e) Gemilerin kıyı tesisine yanaşma/ayrılma manevrası için verilecek kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetlerinin kılavuzluk ve/veya römorkörcülük teşkilatınca eksiksiz yerine getirilmesi; liman işletmeci kuruluş, yetkili kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmet teşkilatı ile ilgili liman başkanının etkin koordinasyonuyla sağlanır.

f) İskeleye yanaşmış durumda olan gemilerin, yakıt, su ve benzeri ihtiyaçlarını sağlayan barçlar da emniyet  tedbirleri açısından gerekli standartları sağlamış olmalı veya bu tip ikmal hizmetleri demir yerinde yapılmalıdır.

g) Tesiste gerekli aydınlatma sağlanmalı ve kullanılan bütün ekipmanlar ark sızdırmaz (exproof ) özellikte olmalıdır.

ğ) Meydana gelebilecek ürün sızıntısı nedeniyle oluşacak deniz kirliliğinin, canlı sağlığı ve çevreye ilişkin etkileşimini azaltmaya yönelik olarak, tesislerde tahmil/tahliye edilen ürün cinsi ve miktarına uygun yeterli kapasitede toplama kanalları/havuzları ve pompaları tesis edilmeli, bariyer sistem ve ekipmanları ile yeterli kapasitede absorban madde bulundurulmalıdır. Liman Tesisi Acil Müdahale Planları, İdarece hazırlanacak olan ulusal ve bölgesel nitelikli planların bir tamamlayıcısı olarak yatırımcı/işletmeci tarafından hazırlanarak İdarenin onayına sunulmalıdır.

h) Tehlikeli dökme sıvı yük tahmil/tahliyesi operasyonlarında yeterli sayıda personel istihdam edilmeli, bu personelin ulusal ve uluslararası kural/standartlara göre süreç, teknik emniyet ve güvenlik konusunda yetkili kurum/kuruluşlar tarafından eğitildiği belgelendirilmelidir.

ı) İskele/rıhtımlarda sıvılaştırılmış gaz tahmil/tahliyesi yapılması esnasında, dolum platformuna gelen kara tankerleri, tamamen statik elektrikten arındırılmış olmalı, egzoslarına alev tutucu aparatlar taktırılmalı ve topraklaması yapılmalıdır (topraklama sistemi olarak kablo ve pens yerine, sistemde kullanılan tüm flanşların izolasyonlu flanş olarak tercih edilmesine ve tesiste katodik koruma tertibatı uygulanmasına önem verilmelidir). Yük tahmil/tahliyesi esnasında iskeleye başka araç girişi yapılmasına izin verilmemeli, sadece özel izinli ve egzoslarında alev tutucu aparatlar bulunan araçlar, iskelede gemi olmadığı zamanlarda giriş-çıkış yapmalıdırlar. Bu hususlara, EK-1 Bölüm C/(a)’da belirtilen İşletme Talimatnamesinde yer verilmelidir.

i) Tehlikeli dökme sıvı yük tahmil/tahliye edilen kıyı tesislerinin karadaki bölümü ve mütemmim cüz olan diğer aksamı, ulusal ve uluslararası standartların öngördüğü şekilde statik elektrik ve yıldırıma karşı topraklama sistemleri tarafından koruma altına alınmış olmalı ve buna ilişkin EK-1 Bölüm B/(d)’de belirtilen şartları sağlayan kuruluşlarca test edilmesi sonucu tanzim edilen sertifika, faaliyet sahibince İdareye ibraz edilmelidir.

j) Tehlikeli dökme sıvı yük, dolfen, iskele veya rıhtım gibi tesislerde serbest bırakma kancaları tesis edilmelidir. Usturmaçalar ilgili standartları sağlayacak özellikte olmalıdır.

k) Tehlikeli dökme sıvı yük dolum/boşaltma kollarına/hortumlarına veya manifoldlarına, acil durumlarda akışı kesmek üzere otomatik olarak devreye giren (gerektiğinde operatör tarafından devreye sokulabilen) Acil Bırakma Kaplin Sistemi (Emergency Release Coupling System) tesis edilmelidir.

l) Tehlikeli dökme sıvı yük tahmil/tahliyesi işine tahsis edilmiş iskele/rıhtım veya dolfende, oluşabilecek gaz kaçaklarının tespitini sağlayan gaz, ısı ve duman dedektörleri ile ışıklı/sesli alarm cihazları tesis edilmeli ve bu teçhizatın otomatik olarak yangın söndürme donanımları ile bağlantılı olarak çalışması sağlanmalıdır.

m) Tahmil/tahliye işlemlerinin tamamlanmasından sonra, boru hattı ve yardımcı düzeneklerin içindeki maddenin standartlara uygun olarak emniyetli bir şekilde temizlenmesi sağlanmalıdır. Bu husus EK-1 Bölüm C/(a)’da belirtilen İşletme Talimatnamesinde yer almalıdır.

n) Acil durumlarda, en kısa sürede haberleşmenin sağlanabilmesi için, güvenlik personelinin; tesis yetkilileri, gemi kaptanı, polis, jandarma, itfaiye, ambulans, sahil güvenlik ve römorkörcülük teşkilatı ile haberleşmeyi sağlayacak cihazları bulunmalıdır.

o) Tahmil/tahliye esnasında, iskeledeki işletme ve güvenlik personeli ile teknik  emniyet, çevre ve savunma birimleri arasındaki haberleşmenin hangi usul ve esaslara göre yapılacağına dair acil eylem planı hazırlanmış olmalıdır.

ö) Gerekli ikaz levhaları, işaret vasıtaları ve yangın ihbar (alarm) butonları uygun yerlere konulmalıdır. Tehlike arz eden yer ve durumlarda ilgili personel iş güvenliği ve işçi sağlığı kriterlerine uygun koruyucu malzeme ile teçhiz edilmelidir. Karadaki faaliyet alanı en az 180 cm. yüksekliğinde tel örgü, duvar ve benzeri koruma sistemi ile çevrilerek giriş-çıkışlar kontrol altına alınmalıdır.

p) Söz konusu tesislerde, tahmil/tahliye operasyonu esnasında standartların öngördüğü mesafelerde kaynak işlemleri, matkaplı delme, kesme, taşlama zımpara, boya ve benzeri ateşleme kaynağı olabilecek çalışma yapılmamalıdır. Bu tür çalışma kaçınılmaz ise, yük operasyonu yapılmayan bir zamanda, çalışma mahallinin oluşması muhtemel gazdan arındırıldığı tespit edildikten sonra ve gerekli tedbirler alındıktan sonra yapılabilir. Bu husus EK-1 Bölüm C/(a)’da belirtilen İşletme Talimatnamesinde yer almalıdır.

r) Tesiste kullanılan cihazların periyodik kalibrasyonu yapılmalıdır. Bu husus EK-1 Bölüm C/(a)’da belirtilen İşletme Talimatnamesinde yer almalıdır.

s) İlgili mevzuat/standartlara göre acil durumlar veya kazalara yönelik temin edilecek olan ilk yardım malzemeleri uygun yerlerde muhafaza edilecektir.

ş) Gerekli izinler alınmak suretiyle mevcut boru hattına yeni bir hat ilave edilmesi halinde, EK-1 kriterlerinin ilgili maddelerinin gerekleri olan sızdırmazlık testleri ve diğer emniyet tedbirleri sağlanmalı ve sertifikalandırılmalıdır.

t) İdareye ibraz edilmesi istenilen belgeler, her beş (5) yılda bir yenilenmelidir.

u) Bölüm A’da belirtilen mevzuata ilişkin tüm dökümanların en son versiyonu, uygulamaya esas olmak üzere ulaşılması kolay bir bölümde muhafaza edilmelidir.

EK-4- GENEL KARGO VE KONTEYNER TAHMİL/TAHLİYE YAPAN/YAPACAK LİMANLAR VE BALIKÇI BARINAKLARI İÇİN KRİTERLER (1)

Kıyı tesislerinde genel kargo ve konteyner tahmil/tahliyesi yapan/yapacak işletmeci kuruluşlar ile balıkçı barınağı işletmecisi kuruluşların seyir emniyeti ile, can, mal ve çevre güvenliği açısından alması/aldırması gereken asgari emniyet tedbirleri aşağıda yer alan mevzuat hükümlerine ve teknik kriterlere uygun olmalıdır.

A) MEVZUAT:

a) Limanların idaresine yönelik olarak yürürlüğe konulmuş kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlar.

b) 27/11/1973 tarihli ve 7/7551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük.

c) 6/4/1952 tarihli ve 3/14831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkındaki Tüzük.

ç) 6/8/1975 tarihli ve 7/10357 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada Çıkıp Kıyı Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik.

d) Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından yürürlüğe konulan düzenlemeler. (Denizcilik Uluslararası Tehlikeli Yükler Kodu-IMDG Code)

e) Tehlikeli Yüklerin Güvenli Taşınması ve Liman Alanlarındaki İlgili Etkinlikler Hakkında IMO Tavsiyeleri. (Recommendations On The Safe Transport Of Dangerous Cargoes And Related Activities In Port Areas)

B) TEKNİK KRİTERLER:

a) İskele/rıhtımda, ilgili standartların öngördüğü malzeme özelliklerini haiz ekipmandan oluşan muhtemel yangına karşı yangın donanımı, yeteri kadar güç ve kapasitede soğutma amaçlı elektrikli ve dizel motorlu su pompası, gerekli yerlere yeterli sayıda/çapta yangın boruları ile irtibatlı yangın hidrantı, yeterli güçte yedek enerji üretim cihazları (jeneratör), yeterli sayıda köpüklü ve kuru kimyevi/tozlu sabit/seyyar yangın söndürme cihazları ile donatılmalıdır.

b) Limanda tesis edilen yangın donanımlarını da (şamandıra tesisleri hariç) gösterir şekilde EK-1 Bölüm B/(ç) ve (d)’de belirtilen kuruluşlarca hazırlanarak onaylanmış uygun ölçekli Yangın Vaziyet Planı  İdareye sunulmalıdır.

c) Gemilerin kıyı tesisine yanaşma/ayrılma manevrası için verilecek  kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetlerinin kılavuzluk ve/veya römorkörcülük teşkilatınca eksiksiz yerine getirilmesi, liman işletmeci kuruluş, yetkili kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmet teşkilatı ile ilgili liman başkanının etkin koordinasyonuyla sağlanmalıdır.

ç) Acil durumlar için gerekli olacak römorkörün gemiyi iskeleden uzaklaştırmak amacıyla, en kısa zamanda olay mahallinde hazır bulundurulacağına dair römorkörcülük teşkilatıyla yapılmış protokolün örneğini ibraz edilmelidir.

d) Limana gelen tehlikeli kargo gemilerinin yanaşma ve tahmil/tahliye operasyonları, ilgili mevzuatta öngörülen zaman dilimi içerisinde yapılmalıdır.

e) Tesiste gerekli aydınlatma sağlanmalıdır.

f) Tesiste yük tahmil/tahliyesi esnasında çıkabilecek yangına önlem olarak gaz, ısı ve dumana duyarlı ışıklı/sesli alarm cihazları tesis edilmeli ve bu teçhizatın otomatik olarak yangın söndürme elemanları ile bağlantılı olarak çalışması sağlanmalıdır.

g) Acil durumlarda, en kısa sürede haberleşmenin sağlanabilmesi için; güvenlik personelinin tesis yetkilileri, gemi kaptanı, polis, jandarma, itfaiye, ambulans, sahil güvenlik ve römorkörcülük teşkilatı ile haberleşmeyi sağlayacak cihazları bulunmalıdır.

ğ) Tahmil/tahliye esnasında, iskeledeki işletme ve güvenlik personeli ile teknik emniyet, çevre ve savunma birimleri arasındaki haberleşmenin hangi usul ve esaslara göre yapılacağına dair Acil Eylem Planı hazırlanmış olmalıdır.

h) Gerekli ikaz levhaları, işaret vasıtaları ve yangın ihbar (alarm) butonları uygun yerlere konulmalıdır. Tehlike arz eden yer ve durumlarda, ilgili personel iş güvenliği ve işçi sağlığı kriterlerine uygun koruyucu malzeme ile teçhiz edilmelidir. Karadaki faaliyet alanı en az 180 cm. yüksekliğinde tel örgü, duvar ve benzeri koruma sistemi ile çevrilerek giriş-çıkışlar kontrol altına alınmalıdır.

ı) İlgili mevzuata/standartlara göre acil durumlar veya kazalara yönelik temin edilecek olan ilk yardım malzemeleri uygun yerlerde muhafaza edilmelidir.

i) İdareye ibraz edilmesi istenilen belgeler, her beş (5) yılda bir yenilenmelidir.

j) Bölüm A’da belirtilen mevzuata ilişkin tüm dökümanların en son versiyonu, uygulamaya esas olmak üzere ulaşılması kolay bir bölümde muhafaza edilmelidir.

(1) Bu kriterler tesisin tipine göre uygulanacaktır.

EK-5- KRUVAZİYER LİMANLAR, YAT LİMANLARI, MARİNALAR VE YOLCU TERMİNALLERİ İÇİN KRİTERLER

Kruvaziyer liman, yat limanı, marina ve yolcu terminali işleten/işletecek kuruluşların  müteselsilen seyir emniyeti ile, can, mal ve çevre güvenliği açısından alması/aldırması gereken asgari emniyet tedbirleri  aşağıda yer alan mevzuat hükümlerine ve teknik kriterlere uygun olacaktır.

A) MEVZUAT     

a) Limanların idaresine yönelik olarak yürürlüğe konulmuş olan kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlar,

b) 6/8/1975 tarihli ve 7/10357 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada Çıkıp Kıyı Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik.

B) TEKNİK KRİTERLER

a) İskele/rıhtımda, ilgili standartların öngördüğü malzeme özelliklerini haiz ekipmandan oluşan muhtemel yangına karşı  yangın donanımı, yeteri kadar güç ve kapasitede soğutma amaçlı elektrikli ve dizel motorlu su pompası, gerekli yerlere yeterli sayıda/çapta yangın boruları ile irtibatlı yangın hidrantı, yeterli güçte yedek enerji üretim cihazları (jeneratör), yeterli sayıda köpüklü ve kuru kimyevi/tozlu sabit/seyyar yangın söndürme cihazları teçhiz  edilmelidir.

b) Limanda tesis edilen  yangın donanımlarını da (şamandıra tesisleri hariç) gösterir   şekilde, EK-1 Bölüm B/(ç)’de belirtilen kuruluşlarca hazırlanarak onaylanmış uygun ölçekli yangın vaziyet planı İdareye sunulmalıdır.

c) Gemilerin kıyı tesisine yanaşma/ayrılma manevrası için verilecek  kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetlerinin kılavuzluk ve/veya römorkörcülük teşkilatınca eksiksiz yerine getirilmesi; liman işletici kuruluş, yetkili kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmet teşkilatı ile ilgili liman başkanının etkin koordinasyonuyla sağlanmalıdır.

ç) Tesiste gerekli aydınlatma sağlanmalıdır.

d) Tesiste yük tahmil/tahliyesi esnasında çıkabilecek yangına önlem olarak gaz, ısı ve dumana duyarlı ışıklı/sesli alarm cihazları tesis edilmeli ve bu teçhizatın otomatik olarak yangın söndürme elemanları ile bağlantılı olarak çalışması sağlanmalıdır.

e) Acil durumlarda, en kısa sürede haberleşmenin sağlanabilmesi için; güvenlik personelinin tesis yetkilileri, gemi kaptanı, polis, jandarma, itfaiye, ambulans, sahil güvenlik ve römorkörcülük teşkilatı ile haberleşmeyi sağlayacak cihazları bulunmalıdır.

f) Tahmil/tahliye esnasında, iskeledeki işletme ve güvenlik personeli ile teknik  emniyet, çevre ve savunma birimleri arasındaki haberleşmenin hangi usul ve esaslara göre yapılacağına dair Acil Eylem Planı hazırlanmış olmalıdır.

g) Gerekli ikaz levhaları, işaret vasıtaları ve yangın ihbar (alarm) butonları uygun yerlere konulmalıdır. Tehlike arz eden yer ve durumlarda, ilgili personel iş güvenliği ve işçi sağlığı kriterlerine uygun koruyucu malzeme ile teçhiz edilmelidir.

ğ) Karadaki faaliyet alanı en az 180 cm. yüksekliğinde tel örgü, duvar  ve benzeri koruma sistemi ile çevrilerek giriş-çıkışlar kontrol altına alınmalıdır.

h) İlgili mevzuat/standartlara göre acil durumlar veya kazalara yönelik temin edilecek olan ilk yardım malzemeleri, uygun yerlerde muhafaza edilmelidir.

ı) İdareye ibraz edilmesi istenilen belgeler her beş (5) yılda bir yenilenmelidir.

i) Bölüm A’da belirtilen mevzuata ilişkin tüm dökümanların en son versiyonu, uygulamaya esas olmak üzere ulaşılması kolay bir bölümde muhafaza edilmelidir.

j) (Ek: 21.10.2011/28091) Yolcu indirilen ve yolcu bindirilen kıyı tesislerinde hareket yeteneği kısıtlı olan engelli kişilerin rahat hareket edebilmeleri için, gemi-kara/kara-gemi ulaşımını kolaylıkla yapabilecekleri, tertip ve tedbirler alınır. Bu tür kıyı tesislerinde İdare hareket yeteneği kısıtlı olanlara yönelik alt düzenleyici işlem yapmaya yetkilidir.

EK-6

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

KIYI TESİSİ İŞLETME İZİN BELGESİ

BELGE NO : ………………..

KIYI TESİSİNİN VE

İŞLETMECİSİNİN ADI/ÜNVANI:………………………………

ADRESİ:………………………………………………………………………………………

 Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak Denizcilik Müsteşarlığınca düzenlenmiş bu belgeye göre, yukarda belirtilen kıyı tesisine aşağıda işaretlenmiş deniz araçları/gemiler yanaşıp, tahmil/tahliye yapabilir:

·                    Yolcu Gemisi (Passenger Ship)

·                    Petrol/Ürün Tankeri (Crude Oil/Product Tanker)

·                    Kimyasal Tanker (Chemical Tanker)

·                    LPG Gemisi (Liquified Petroleum Gas Carrier)

·                    LNG Gemisi (Liquified Natural Gas Carrier)

·                    Dökme Sıvı Yük Tankeri (Liquid Bulk Carrier)

·                    Dökme Katı Yük Gemisi (Bulk Carrier)

·                    Konteyner Gemisi (Container Ship)

·                    Genel Kargo Gemisi (General Cargo Ship)

·                    Ro-Ro Gemisi (Ro-Ro Ship)

·                    Feribot (Ferry)

·                    Diğer (Other) (…………..)

·                    Tesiste üçüncü şahıslara ait yüklerin tahmil/tahliye izni

SINIRLAMALAR:

 1- Bu tesise gelecek gemiler ile ………………. iskelesine gelecek gemiler, Liman Başkanlığı organizesine göre birbiri ile dönüşümlü olarak yanaşıp ayrılacaklardır,

2- Bu tesise ayda en fazla ….. adet gemi yanaşabilir,

3- Bu tesise azami  ………..  büyüklükteki gemiler yanaşabilir,

4-…………………………………………………………

5-…………………………………………………………

Bu İşletme İzin Belgesi ……/……./…………. tarihine kadar geçerlidir.                               

Düzenleme Tarihi: ……/……./………….

İdare ONAYI

EK-7

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

KIYI TESİSİ GEÇİCİ İŞLETME İZİN BELGESİ

BELGE NO : ………………..

KIYI TESİSİNİN VE

İŞLETMECİSİNİN ADI/ÜNVANI:………………………………

ADRESİ:………………………………………………………………………………………

 Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak Denizcilik Müsteşarlığınca düzenlenmiş bu belgeye göre, yukarda belirtilen kıyı tesisine aşağıda işaretlenmiş deniz araçları/gemiler yanaşıp, tahmil/tahliye yapabilir:

·                    Yolcu Gemisi (Passenger Ship)

·                    Petrol/Ürün Tankeri (Crude Oil/Product Tanker)

·                    Kimyasal Tanker (Chemical Tanker)

·                    LPG Gemisi (Liquified Petroleum Gas Carrier)

·                    LNG Gemisi (Liquified Natural Gas Carrier)

·                    Dökme Sıvı Yük Tankeri (Liquid Bulk Carrier)

·                    Dökme Katı Yük Gemisi (Bulk Carrier)

·                    Konteyner Gemisi (Container Ship)

·                    Genel Kargo Gemisi (General Cargo Ship)

·                    Ro-Ro Gemisi (Ro-Ro Ship)

·                    Feribot (Ferry)

·                    Diğer (Other) (…………..)

·                    Tesiste üçüncü şahıslara ait yüklerin tahmil/tahliye izni

SINIRLAMALAR:

 1- Bu tesise gelecek gemiler ile ………………. iskelesine gelecek gemiler, Liman Başkanlığı organizesine göre birbiri ile dönüşümlü olarak yanaşıp ayrılacaklardır,

2- Bu tesise ayda en fazla ….. adet gemi yanaşabilir,

3- Bu tesise azami  ………..  büyüklükteki gemiler yanaşabilir,

4-…………………………………………………………

5-…………………………………………………………

Bu Geçici İşletme İzin Belgesi ……/……./…………. tarihine kadar geçerlidir.                               

Düzenleme Tarihi: ……/……./………….

İdare ONAYI

 

  1. Mülga alt bendin metni: “Şirketi idare ve temsil etmeye yetkili ortakların çoğunluğunun Türk Vatandaşı olması ve şirket sözleşmesine göre oy çoğunluğunun da Türk ortaklarda bulunması, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde ayrıca payların yarısından fazlasının nama yazılı ve başkasına devrinin şirket yönetim kurulunun iznine bağlı bulunması,”Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi 31.03.2007/26479 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmış ve (4) numaralı alt bendi (3) numaralı alt bent olarak değiştirilmiştir.
  2. Değişiklikten önceki şekli: “(1) İdarece verilen işletme izni beş yıl süre ile geçerlidir.”
  3. 16.02.2008/26789 ile değişmeden önceki şekli: “Geçici Madde 2- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce;a) İdareden işletme izni almaksızın faaliyette bulunan kıyı tesislerinde tehlikeli yüklerin tahmil/tahliyesini yapan kıyı tesisi işletmecilerinin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, diğer kıyı tesisi işletmecilerinin ise iki yıl içerisinde,b) İdareden işletme izni almış kıyı tesisi işletmecileri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bu Yönetmelik hükümlerine göre eksik bilgi ve belgelerini tamamlayarak işletme izni belgesini almak için İdareye başvurmaları zorunludur.”
  4. Mülga bentlerin metni: “b) Kıyı tesisine ait uygulama projelerinin DLHİ tarafından onaylandığına dair belge,c) Kıyı tesisinin kapladığı deniz, göl ve su alanının MEGM tarafndan ön izin, kiralama, irtifak hakkı ve/veya kullanım izni verildiğine dair belge,”

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın