Milli Emlak Taşra Birimleri İşlem Yönergesi-09. Kısım-İmar İşlemleri

DOKUZUNCU KISIM- İmar İşlemleri

BİRİNCİ BÖLÜM- İmar Plânlarının İzlenmesi ve Dava Edilmesi

Madde 220- İmar planları, revizyon ve değişiklikleri ile arsa ve arazi düzenlemelerinin izlenmesi

(1) 3194 sayılı Kanunun 8 ve 18 inci maddeleri gereğince yapılan arazi ve arsa düzenlemeleri ile 2981 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (c) bendi ile ek 1 inci maddesi çerçevesinde yapılan arazi ve arsa düzenlemelerine ilişkin aşağıdaki işlemler var ise öncelikle teknik personellerce veya teknik personellerin de iştirakiyle yok ise İdarece görevlendirilecek personel veya personellerce yapılır.

(2) Her türlü ölçekteki imar plânları ile bunların revizyonları ve değişikliklerinin izlenmesi amacıyla, askıya çıkartılan plânların ilân yerleri, haftada en az bir defa, İdare tarafından görevlendirilecek bir personel tarafından kontrol edilir ve ilgili kurum yetkilisinin imzasının da bulunduğu bir tutanak düzenlenir ve ayrı bir dosyada saklanır. Kurum yetkililerinin imzadan imtina etmesi ve imzalayacak kurum yetkilisi bulunmaması halinde durum tutanakta belirtilir.

(3) Belediyelerden bilgi-belgelerin elden temin edilememesi, belediye personelince tutanak imzalamaktan imtina edilmesi, idarelerdeki mevcut iş yoğunluğu vb. nedenlerle, imar uygulaması yapılıp yapılmadığı, plan ya da plan tadilatı olup olmadığı ile olması halinde ilgili bilgi ve belgeler milli emlak/emlak müdürlüklerince ayda en az bir defa belediyelerden yazılı olarak istenir.

(4) Taslak veya parselasyon plânları aşağıdaki belgeler ile karşılaştırılarak uygunlukları araştırılır:

1)Plâna esas rapor,

2)Plân notları,

3)Gösterim anahtarı (lejand).

(5) Planlama sahasında bulunan Hazinenin özel mülkiyetindeki ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlarının bir listesi çıkarılır.

(6) İdarece (varsa bir teknik eleman tarafından) ilgili belediyeden elde edilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki incelemeler yapılır:

a) Plân yapan idarenin, askıdaki plân türünde ve ölçeğinde plân yapma ve/veya yaptırma yetkisinin bulunup bulunmadığı,

b) Askıya çıkarılan plân kapsamında bulunan Hazine taşınmazlarının üst ölçek plânlarında ayrıldığı amaçlar ile askıdaki plânda ayrıldığı amacın aynı olup olmadığı,

c) Planlamaya tabi tutulan Hazine taşınmazlarının, vasıfları itibariyle ilgili mevzuatı uyarınca planlamaya uygun olup olmadığı,

ç) Plan veya düzenleme sınırının Hazine taşınmazları aleyhine bir durum teşkil edip etmediği,

d) 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre düzenleme yapılmışsa, yapılan düzenlemenin uygulama imar plânına uygun olarak yapılıp yapılmadığı,

e) Genel hizmetlere ayrılan taşınmazların daha önce terk işlemine konu edilip edilmediği,

f) Düzenleme sahasında bulunan Hazine taşınmazlarından daha önce ilgili mevzuatı gereği arsa ve arazi düzenlemesi işlemi nedeniyle düzenleme ortaklık payı (DOP) kesilip kesilmediği,

g) Plan veya düzenleme sahasında bulunan Hazine taşınmazlarından kesilen düzenleme ortaklık payı (DOP) oranının, Hazine taşınmazları aleyhine diğer taşınmazlar lehine olup olmadığı,

ğ) Plân veya düzenleme yapılmadan önceki duruma göre; yapılaşma yoğunluğu, kullanış amaçları, kamuya terk edilen yerler ve benzeri durumlar dikkate alınarak, Hazine taşınmazları aleyhine diğer taşınmazlar lehine bir durumun bulunup bulunmadığı,

h) Hazine adına oluşacak imar parsellerinin, mümkün olduğunca düzenlemeye giren taşınmazın bulunduğu yerden, bunun mümkün olmaması halinde yakınındaki bir yerden plânda ayrıldığı amaç ve yapılaşma koşulları ile değer esası da dikkate alınarak Hazine menfaatine uygun verilip verilmediği,

ı) Hazine taşınmazları düzenleme yapılırken, tam veya paylı imar parseli olarak düzenlenip düzenlenmediği ve bu durumun Hazine aleyhine olup olmadığı,

i) Düzenleme sahasında bulunan Hazineye ait ve korunmasında Hazine yararı tespit edilen yapı ve tesislerin muhafaza edilip edilmediği ve müstakil bir imar parseline intibak ettirilip ettirilmediği,

j) Plân yapımı sürecinde, İdare ile genel bütçeli kamu idareleri tarafından öneride bulunulmuş ise, bunların plânlara yansıtılıp yansıtılmadığı,

k) Düzenlemede kat mülkiyeti esasına göre dağıtımı yapılan Hazine taşınmazları bulunup bulunmadığı,

l) Düzenleme sahasında zemin durumu ve üzerindeki yapının özelliği itibarıyla, düzenleme ortaklık payı (DOP) miktarı bedele dönüştürülen Hazine taşınmazının bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa düzenleme yapılmadan önce veya yapılması sırasında ilgili İdare tarafından izin verilip verilmediği,

m) Plan veya düzenlemenin 3621 sayılı Kanuna ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığı,

n) Hazine taşınmazlarından projesine uygun olarak ağaçlandırılan yerlerin, planda ağaçlandırılma alanı olarak ayrılıp ayrılmadığı,

o) Hazine taşınmazlarını da kapsayan mevzi imar plânları yapılırken Bakanlık tarafından muvafakat verilip verilmediği.

Madde 221- Plan ve düzenlemelere itiraz edilmesi ve dava açılması

(1) Yönergenin220 nci maddesinde belirtilen hususlar yönünden ilgili plan veya düzenlemelerin değerlendirilmesi sonrası Hazinenin özel mülkiyetindeki ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar aleyhine bir durum ihtiva ettiğine veya mevzuata aykırılık oluşturduğuna ilişkin hususlar tespit edilirse aşağıdaki şekilde işlem yapılır.

a) Yukarıdaki tespitleri ve Hazine lehine yapılması istenilen talepleri içeren bilgi ve belgeler ile birlikte yasal dayanakları da içeren gerekçeli rapor düzenlenir.

b) Askı ilan süresi içinde gerekçeli rapor ve tüm bilgi ve belgeler gerekçeli rapora istinaden oluşacak Valilik görüşü ile birlikte ilgili belediyeye bir yazı ekinde gönderilerek itiraz edilir.

c) İlgili belediye meclisince onbeş gün içerisinde incelenerek kesin karara bağlanan itirazın sonucu idareye bildirilmesi halinde yapılan itirazın talebi karşılayıp karşılamadığı değerlendirilir.

ç) Gerekçeli rapor ile belirlenen aykırılıklar ve İdarece talep edilen hususlar giderilmemiş, kısmen giderilmiş, itiraz veya talep reddedilmiş ya da hiç cevap verilmemiş ise askı ilan süresinin bitimini takip eden altmış gün içerisinde ilgili belediye aleyhine bu Yönergenin ”İdari Dava İşlemleri” kısmında belirtildiği şekilde İdarece, gerektiği takdirde yürütmeyi durdurma talepli dava açılır.

d) Askı ilan süresi içerisinde itiraz hakkı veya sonrasında dava açma hakkı süreleri geçirilen ve Hazine kaybının söz konusu olduğu plân veya düzenlemelere ilişkin olarak ise; ilgili belediyelerce yapılacak parselasyon planlarının uygulama aşamasına (inşaat ruhsatı, parselâsyon plânı, imar durumu, terk, izale-i şuyu, kamulaştırma, tahsis, devir gibi) gelmesi hâlinde, uygulamanın kendisine veya parselasyon plânına veyahut her ikisi aleyhine birden doğrudan Yönergenin “İdari ve Adli Dava İşlemleri” kısmında belirtildiği şekilde İdarece, gerektiği takdirde yürütmeyi durdurma talepli dava açılır.

İKİNCİ BÖLÜM- Terk İşlemleri

Madde 222- Yetki

(1) Kesinleşmiş imar planlarında, 3194 sayılı İmar Kanununun 11 inci maddesi gereğince yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi kamu hizmetlerine ayrılmış yerlere rastlayan taşınmazların kamuya bedelsiz terk ve tapu kaydı terkin edilmesi gerektiği durumlarda aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır.

a)Yönergenin223 üncü maddesinde belirtildiği şekilde konu Bakanlığa bildirilir ve alınacak talimata göre sonuçlandırılır.

b) Ancak, aşağıda belirtilen durumlarda, taşınmazın tahsisli olduğu idareye bir yazı yazılarak bağlı olduğu bakanlığın uygun görüşü istenir. Uygun görüş yazısı üzerine terk ve terkin işlemi defterdarlıkça, taşınmaz ilçede ise defterdarlıktan izin alınmak sureti ile yapılır:

1) İmar planlarına göre, resmî kurum alanı olarak ayrılan ve ilgili kuruluşa tahsis edilmesi üzerine yatırım programına alınarak, ödeneği ayrılmış (İmar mevzuatına uygun olarak inşaata başlanmak üzere olan) taşınmazın belirli bir kısmının imar planında yol, yeşil alan ve park olarak ayrılması,

2) Kamu hizmetine tahsisli ve üzerinde tahsis edildiği kuruluşa ait bina bulunan taşınmazın, tahsis ve hizmetin aynı parselde devamı şartıyla sadece bir kısmının imar planında yol, yeşil alan ve park olarak ayrılması.

c) 3621 sayılı Kanun ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde, doldurma ve kurutma suretiyle oluşturulan taşınmazlar için terk ve terkin işlemi Bakanlığa bildirilerek alınacak cevaba göre işlem yapılacaktır.

ç) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne devredilen yetkiler dışında, Hazine adına tescilli veya tescil edilecek taşınmazların tapudan terkini konusunda 4721 sayılı Kanunun 999 uncu maddesi gereğince, Hazine taşınmazlarından özel mülkiyete tâbi olmaktan çıkması ve kamunun yararlanmasına ayrılması sebebiyle tapu kütüğünden terkini gerekenlerin tapudan terkini işlemleri defterdarlıkça yapılır. İlgili tapu müdürlüğüne “Bu taşınmaz, ………..… olarak kullanılmak üzere tapu kütüğünden terkin edilmiş olup, ileride özel mülkiyete konu olabilecek hale geldiği takdirde, aynı şartlarla yeniden Hazine adına tescil edilir.” şeklinde şerh konulması kaydıyla terkini için bir yazı yazılır.

Madde 223- Bakanlığa gönderilecek bilgi ve belgeler

(1) İmar plânlarında meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumî hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan taşınmazlar terk işlemine konu edilirken Bakanlıktan izin alınması gerektiği takdirde aşağıdaki belge ve bilgiler yazı ile gönderilir ve alınacak talimata göre işlem yapılır:

a) Yazıya eklenecek belgeler;

1) Terk edilecek taşınmazın yüzölçümünü belirtir şekilde alınmış belediye encümeni kararı veya il encümeni kararı,

2) Terki talep edilen taşınmazın terk edilecek kısmı üzerinde muhdesat (bina, tesis, ağaç vb.) bulunup bulunmadığı, bulunuyor ise cinsi, kime ait olduğu, etrafının duvarla çevrili olup olmadığı ve benzeri fiilî durumları gösteren mahallinde düzenlenmiş tespit tutanağı,

3) Terki talep edilen taşınmazın üzerinde Hazineye ait muhdesat bulunuyor ise, arsa hariç yalnız muhdesatın değeri Yönergenin “Değerleme İşlemleri” kısmında belirtildiği şekilde hesaplanarak buna ilişkin düzenlenen rapor,

4) Terki talep edilen taşınmazın civarında tapuda lehine terk yapılacak idare adına kayıtlı taşınmaz bulunup bulunmadığı hususunda tapu müdürlüğünden alınan yazı ile bulunuyorsa imar plânında hangi amaca ayrıldığına ilişkin belgeler,

5) Terki talep edilen taşınmazla ilgili olarak, Yönerge ekinde yer alan “Terk Edilecek Taşınmaz Bilgi Formu”(EK-55),

6) Taşınmazın bir kısmının terki söz konusu ise, tescil bildirim beyannamesinin bir örneği,

7) Taşınmazın terk edilecek kısmına ilişkin olarak emlâk vergi değerleri ile günün koşullarına göre (bilirkişiye başvurmadan) hesap edilen rayiç değeri ve muhdesat var ise (3) numaralı alt bende göre belirlenen değerinin de yer aldığı kıymet takdir karar formu,

8) Yürürlükte bulunan ve taşınmazın çevre parsellerini de gösteren, üzerinde kadastro sınırları ile terke konu kısımlarının renkli kalemle işaretlendiği onaylı uygulama imar plânı örneği ve plân notları,

9) Terki talep edilen taşınmaz tahsisli ise, tahsis yazısının ve tahsisli idarenin terke ilişkin muvafakat yazısının bir örneği,

10) Terki talep edilen taşınmazın üzerinde ön izin ve kullanma izni verilmiş veya irtifak hakkı tesis edilmiş ise, izin sahibi veya hak lehtarının muvafakat yazısı,

11) Terki edilecek taşınmazın en son durumunu belirtir şekilde (terk işlemi yapılmasına engel olup olmadığına bakılmaksızın) şerhler ile beyanları da içeren tapu kayıt örneği,

12) Kıyıda yeşil alan, park ve çocuk bahçesi olarak kullanılmak amacıyla doldurma ve kurutma yoluyla kazanılmış arazi ise, buna ilişkin uygulama imar planı kararının örneği.

b) Yazıya yazılacak bilgiler;

1) Taşınmazın terke engel bir durumunun olup olmadığı, varsa neler olduğu,

2) Terki talep edilen taşınmaz, Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerden ise hangi yolla edinildiği, tapu kayıtlarında herhangi bir şerh veya beyan bulunup bulunmadığı,

3) Terki talep edilen taşınmazın tamamının ve terke konu kısımlarının boş olup olmadığı, kullanılıyor ise hâlen ne şekilde ve ne kadarının hangi amaçlarda kullanıldığı,

4) Terk konusunda valilik (defterdarlık) görüşü.

Madde 224- Terk edilmeyecek taşınmazlar

(1) Terk edilemeyecek taşınmazların belirlenmesi için aşağıdaki işlemler yapılır.

a) İlgili tapu müdürlüğünden şerh ve beyanları gösteren tapu kütüğü yazı ile istenerek taşınmazın devredilemeyeceğine ilişkin şerh veya tedbir bulunup bulunmadığına bakılır.

b) Muhakemat müdürlüğü/ Hazine avukatlığından taşınmazın mülkiyetinin ihtilaflı olup olmadığı yazı ile sorulur.

c) MEOP kayıtlarından imar plânı veya düzenleme işleminin davalı olup olmadığı araştırılır.

ç) Gerektiğinde Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Bölge Başkanlıklarından askerî yasak bölgeleri, güvenlik bölgeleri ve ülke güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait harekât, eğitim ve savunma amaçlı yerlerden olup olmadığı yazı ile sorulur.

d) Tapu kütüğünde 2863 sayılı Kanuna tabi olduğu yönünde bir şerh bulunması halinde terkine izin verilip verilmeyeceği il kültür ve turizm müdürlüğünden yazı ile sorulur.

e) MEOP kayıtlarından taşınmazın teferruğ yolu ile edinilip, edinme tarihinden itibaren bir yıl geçip geçmediği araştırılır.

f) Özel kanunları gereğince, tasarrufu diğer kamu idarelerine ait olup terkine izin verilip verilmeyeceği ilgili kamu idaresine yazı ile sorulur.

Madde 225- Terk işlemleri ve tapu kaydına işlenecek şerh

(1) Terk işlemine onay vermeye Bakanlık yetkili ise Bakanlıktan gelen yazıya göre, defterdarlık yetkisinde ise defterdarlık makamından alınacak onaya göre aşağıdaki işlemler yapılır.

a)Varsa taşınmaz üzerindeki binanın bedelinin peşin olarak tahsili için lehine terk yapılacak idareye yazı yazılır ve gerektiğinde yetkili organ kararı istenir.

b) Kısmen terk edilecek taşınmaz üzerinde bahçe veya istinat duvarı olması ve bunun yıkılıp yeniden yapılması gerektiği durumlarda, lehine terk yapılacak idareye yapılması için yazı yazılır ve gerektiğinde yetkili organ kararı istenir.

c) Terk edilecek taşınmazın, vakıfla ilişiğinin olması durumunda taviz bedelinin ödenerek tapu kaydındaki vakıf şerhinin kaldırılması hususunda lehine terk yapılacak idareye yazı yazılır.

ç) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hususların yerine getirilmesinden sonra ilgili tapu müdürlüğüne terk işlemi için yazı yazılır ve yazıda “Bu taşınmazın, … metre karelik kısmı/tamamı onaylı imar plânında … (İmar plânında ayrıldığı amaç yazılır) olarak ayrılması nedeniyle, 3194 sayılı İmar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca, kamunun ortak kullanımına açık olmak üzere tapu sicilinden bedelsiz terki yapıldığından … Belediyesince/İli Özel İdaresince satılamaz ve başka bir amaçla kullanılamaz. İmar plânı değiştirilmek suretiyle bu taşınmazların kullanılış şekli özel mülkiyete konu olabilecek hâle getirildiğinde veya imar plânı değiştirilmeksizin terk edildiği amaç dışında kullanıldığı veya kullandırıldığı takdirde, bedelsiz olarak ve … Defterdarlığının/Malmüdürlüğünün talebi üzerine, idarî yoldan Hazine adına tescil edilir.”şeklinde şerhin işlenilmesi de istenir.

d) Yapılan terk işlemi sonucunda MEOP kayıtlarında gerekli düzeltmeler yapılır ve Bakanlıkça onay verilmesi durumunda terk işlemi taşınmazın bir kısmına yönelik olarak gerçekleştirilmiş ise Hazine uhdesinde kalan kısma ait tapu kaydının bir örneği de eklenerek durum Bakanlığa bir yazı ile bildirilir.

Madde 226- Terk yükümlülüklerine uyulup uyulmadığının izlenmesi

(1) Terk edilen taşınmazların Yönergenin 225 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki şerhte belirtilen yükümlülüklere uyulup uyulmadığı, İdarece periyodik olarak tespiti yapılarak tutanak düzenlenir ve dosyasında muhafaza edilir.

(2) Yükümlülüklere uyulmadığının tespit edilmesi halinde tapu kaydına konulan şerhe istinaden tapu müdürlüklerine terke konu taşınmazın terk amacına aykırı kullanıma ilişkin gerekçeleri de belirtilmek suretiyle taşınmazın idari yoldan Hazine adına resen tescili için yazı yazılır.

(3) Hazine adına tescil edilen taşınmazlar Bakanlığa da bir yazı ile bildirilir.

Madde 227- Kıyıda kalan taşınmazların terki

(1) 4721 sayılı Kanunun 999 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile 3621 sayılı Kanun hükümlerine göre, kıyıya terk edilecek yerlerle ilgili olarak defterdarlık makamından alınacak onaydan sonra İdarece aşağıda belirtilen işlemler yapılır.

a) Kıyıda kalan yerlerde mahallî tespit yapılarak mevzuata aykırı yapılaşma olup olmadığı tutanakla belirlenir.

b) Bu tespitte taşınmazın tamamının mı yoksa bir kısmının mı kıyıda kaldığı belirlenir ve terkin edilecek yerin yüzölçümü tutanağa geçirilir.

c) Taşınmazın bir kısmı kıyıda kalıyorsa, ilgili tapu müdürlüğüne terke ilişkin yazı yazılır ve ifraz ve tescil bildirim belgesi eklenir.

ç) Terk edilecek yerlerde, kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisli alan varsa bu idarelerin terk işlemiyle ilgili görüşleri alınır.

d) Taşınmazın bir kısmı kıyıda kalıyorsa terk ve ifraz işlemleri sonucunda oluşan yeni tapu bilgileri MEOP a kaydedilir. Eğer taşınmaz tamamıyla terkin edildiyse MEOP kaydı kapatılır.

e) Mevzuata aykırı yapılar varsa yıkımları için Yönergenin “Tespit, Ecrimisil ve Tahliye İşlemleri” kısmında belirtildiği şekilde işlem yapılır.

(2) Kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan Hazine mülkiyetindeki taşınmazlar dışındaki özel mülkiyete konu taşınmazların maliklerinin rızası alınarak terkinleri defterdarlık veya malmüdürlüklerince yapılır. Maliklerin rızasının bulunmaması halinde Bakanlıktan alınacak talimata göre işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM- İfraz ve Tevhit İşlemleri

Madde 228- Plânlı yerlerde kalan taşınmazların ifraz ve tevhit işlemleri

(1) Planlı yerlerde terk/ifraz/tevhit işlemi 5403 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak İdarece aşağıdaki şekilde yapılır:

a) 3194 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre terk/ifraz ve tevhidi gerekmesi halinde;

1) Öncelikle taşınmazda 3194 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre terk edilecek alanların olup olmadığına bakılır.

2) Taşınmazda terk işlemine konu edilecek bir alan var ise parselasyon planlarının hazırlanıp hazırlanmadığı ilgili İdaresinden araştırılır.

3) İdarece değişiklik veya birleştirme beyannamesi hazırlatılır veya serbest mühendislere düzenletilir.

4) Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulunun olumlu kararı ilgili idareden yazı ile istenir.

5) İlgili kadastro müdürlüğüne istenilen işlemler yazı ile bildirilerek yukarıdaki belgeler yazıya eklenir.

b) Parselasyon planları yapılmayan yerlerdeki ifraz ve tevhit talepleri Bakanlığa iletilmeden İdarece red edilerek ilgililere yazı ile bildirilir.

Madde 229- Plânsız yerlerde kalan taşınmazların ifrazı

(1) İmar plânı bulunmayan yerlerdeki taşınmazların ifraz işlemleri, 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ile 5403 sayılı Kanun hükümlerine göre ve Hazine hukuku korunarak devredilen yetki çerçevesinde defterdarlıkça, taşınmaz ilçede ise defterdarlıktan izin alınmak sureti ile mal müdürlüğünce bu bölümde belirtildiği şekilde sonuçlandırılır.

Madde 230- Kamusal ihtiyaç durumunda taşınmazların ifraz ve tevhidi

(1) Kamusal ihtiyaç durumunda, tamamı Hazineye ait taşınmazların ifraz ve tevhit işlemleri Yönergenin 228 ve 229 uncu maddelerinde belirtildiği şekilde yapılır. Ancak;

a) Özelleştirme programına alınan kuruluşlara devri gereken taşınmazlarda, 4070 sayılı Kanuna göre satışı yapılacak taşınmazlarda ve 5/6/1986 tarihli ve 3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanuna göre yapılacak devirlerde 3194 sayılı Kanunundaki kısıtlamalar uygulanmaksızın,

b) 4706 sayılı Kanununa göre Hazine taşınmazları değerlendirilmesi işlemlerinde, herhangi bir ücret, bedel ve gider ödenmeksizin,

5403 sayılı Kanun hükümleri ve Hazine yararı gözetilerek ifraz ve tevhit işlemleri defterdarlıklarca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın