1999-08 sayılı Milli Emlak Genelgesi (1998 yılından önce imar planı kapsamına alınan meraların durumu)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.MEG.0.9/3251-0/035524 14.10.1999

KONU:

GENELGE (Sıra No: 1999/08)

Bilindiği üzere imar planı içerisinde kalan meraların vasıf değişikliği ve tescil işlemleri 28.02.1998 tarihli Mera Kanununun yürürlüğe girmesinden önce, 3194 sayılı İmar Kanununun 11/4 maddesi uyarınca yapılmakta idi.

Ancak Mera Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte, 3194 sayılı İmar Kanununun 11/4 maddesi mülga olduğundan, Mera Kanununun yürürlük tarihi olan 28.02.1998 tarihinden önce kesinleşmiş imar planları için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve bir örneği ilişikte gönderilen 01.03.1999 tarihli Genelgesine göre işlem yapılması gerekmektedir.

Söz konusu Genelgede; “3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi uyarınca ilan edilip kesinleştirilen parselasyon planlarının kesinleşme tarihlerini değil, bu parselasyon planlarının dayanağı olan ve adı geçen Kanunun 8/b maddesinde tanımlanan imar planlarının (Nazım imar planı ve uygulama imar planı ile mevzi imar planı) kesinleşme tarihinin esas alınması gerektiği” belirtilmiştir.

Bu nedenle bundan böyle Mera Kanunundan önce kesinleştiği anlaşılan imar planı (Nazım imar planı ve uygulama imar planı ile mevzi imar planı) içerisinde kalan mera vasıflı taşınmaz malların tescil işlemlerinin, 01.03.1999 tarih ve 97/498 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün konu hakkındaki Genelgesine göre ve 08.11.1996 tarih ve 225 sayılı Millî Emlâk Genel Tebliğine göre Hazine adına yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genelgenin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

EK: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 01.03.1999 tarihli ve 97/498 sayılı Genelgesi.

Doğan CANSIZLAR

Genel Müdür

DAĞITIM : Gereği : 80 İl Valiliğine

 T.C. BAŞBAKANLIK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı

Sayı: B021TKG0100001-074/97-498 1 MART 1999

Konu : “Mera” vasıflı taşınmaz mallarda imar uygulaması

TAPU VE KADASTRO ……. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: a) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez İnceleme Kurulunun 10/Şubat/1999 tarih, 19 sayılı kararı.

b) 29/Mayıs/1998 tarih, B021TKG0100002-073/1543 (1998/6) sayılı Genelge.

c) 14/Ekim/1996 tarih, B021TKG010000-073/1534 (1996/6) sayılı Genelge.

İlgi (b) Genelgeye ektir.

Mera, yaylak ve kışlak bulunan alanlarda yapılan imar uygulamalarının tesciline yönelik talepler; ilgi (b) Genelgenin 5 inci maddesinin, “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleşmiş imar planı kapsamına alınmış mera, yaylak ve kışlaklar varsa, (İmar parselasyon planlarının kesinleşmiş olması koşuluyla) bunlar hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 11/4 maddesinin mülga hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.” hükmü gereğince, parselasyon planlarının 4342 sayılı Mera Kanununun yürürlük tarihinden (28/Şubat/1998) önce kesinleşmiş olması halinde karşılanmakta idi.

Bu kere, Merkez İnceleme Kurulunca yeniden yapılan değerlendirme sonucu verilen ilgi (a) kararda;

“4342 sayılı Mera Kanununun 35 inci maddesiyle 3194 sayılı İmar Kanununun 11 inci maddesinde değişiklik yapılarak “Meralar”ın imar planındaki kullanım amacına tabi olacağı hususunun iptal edildiği,

Ancak, adı geçen Kanunun 37 inci maddesindeki “Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” hükmü karşısında, yayım tarihi olan 28/Şubat/1998 tarihinden sonra yapılacak imar planlarına meraların alınamayacağı, alınması gerekiyor ise aynı Kanunun 14 üncü maddesine göre işlem yapılması gerektiğinin anlaşıldığı,

3194 sayılı İmar Kanununun 11 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen “… onaylanmış imar planı kararı …” ibaresinin, aynı Kanunun 8 inci maddesinin (b) bendindeki imar planlarını (Nazım imar planı ve uygulama imar planı) ifade ettiği,

Buna göre, 3194 sayılı İmar Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca ilan edilip kesinleştirilen parselasyon planlarının kesinleşme tarihlerinin değil, bu parselasyon planının dayanağı olan ve adı geçen Kanunun 8/b maddesinde tanımlanan imar planlarının (Nazım imar planı ve uygulama imar planı ile mevzi imar planı) kesinleşme tarihinin esas alınması gerektiği,”

Belirtilmiştir.

Bu itibarla, ilgi (b) Genelgenin 5 inci maddesi hükmü yürürlükten kaldırılmış olup, mera, yaylak ve kışlak bulunan alanlarda yapılan imar uygulamalarının tesciline yönelik taleplerin karşılanmasında; 3194 sayılı İmar Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca ilan edilip kesinleştirilen parselasyon planlarının kesinleşme tarihlerinin değil, bu parselasyon planının dayanağı olan ve adı geçen Kanunun 8/b maddesinde tanımlanan imar planlarının (Nazım imar planı ve uygulama imar planı ile mevzi imar planı) kesinleşme tarihinin esas alınarak, 4342 sayılı Mera Kanununun yürürlük tarihinden (28/Şubat/1998) önce kesinleşmiş olması halinde bu planlara uygun olarak 3194/18 madde uyarınca hazırlanmış parselasyon planlarının tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi, aksi halde 4342 sayılı Mera Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, Hazine adına idari yoldan yapılacak olan tesciller hakkındaki ilgi (c) Genelgenin kesinleşmiş imar planı (Nazım imar planı ve uygulama imar planı ile mevzi imar planı) kapsamında bulunan yerlerle ilgili “D” maddesi hükmü, içerisinde mera, yaylak ve kışlak bulunmayan alanlarda yapılacak uygulamalar için halen yürürlükte olduğundan ilgi (b) Genelgenin 8 inci maddesi hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve Bölge Müdürlüğünüze bağlı tüm birimlere duyurulmasını rica ederim.

Talat ERDOĞAN

 Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın