2010-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Süreci)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.09.00.00/[3100-766]                    031316 13.09.2010

Konu : Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ

GENELGE

(2010/06)

Kıyı ve sahil şeritlerinde doldurma ve kurutma suretiyle kazanılacak arazilere ilişkin olarak ilgili kuruluşların katılımı ile hazırlanan “Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemler” ile konuya ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü) 26/04/2007 tarihli ve 2007/2 sayılı Genelgesinin bir örneği 11/05/2007 tarihli ve 2007/6 sayılı Genelgemiz ekinde, daha sonra konuya ilişkin olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığından (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü) alınan 17/04/2008 tarihli ve 3243 sayılı yazının bir örneği ise 09/05/2008 tarihli ve 2008/9 sayılı Genelgemiz ekinde 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) gönderilmişti.

Kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yapı ve tesisler ile alâkalı olarak, yatırımcı gerçek kişiler ile kamu ve özel kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak işlemlere ve istenilecek bilgi ve belgelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla, ilgili kuruluşların görüşleri de dikkate alınarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ”, 04/09/2010 tarih ve 27692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ” hükümlerinin Bakanlığımızı (Genel Müdürlüğümüzü) ilgilendiren bölümleri ile ilgili olarak sürecin hızlandırılması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Buna göre, “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ” hükümleri dikkate alınmak suretiyle;

Anılan Tebliğe göre, kıyı yatırımı yapacak yatırımcı ilk müracaatını Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüne yapacak, Bayındırlık ve İskan II Müdürlüğü de Tebliğin “Yapılacak Yatırıma İlişkin Başvuru” başlıklı 5’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendinde belirtilen belgeleri Valiliğe (Defterdarlık) gönderecektir.

Bunun üzerine; Tebliğin “Kurum Görüşlerinin Alınması” başlıklı 7’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (h) bendinin (4) alt bendinin 2’nci paragrafında belirtilen;

1-Ön izin işlemlerine tabi olmayan imar planı teklifleriyle ilgili olarak (Bayındırlık ve İskan Bakanlığının planlama aşamasında ilgili kamu idarelerinin görüşlerini alarak planı onaylayacağı hususu göz önünde bulundurulacak.) herhangi bir kurum görüşüne gerek duyulmaksızın, yatırım dosyasında yer alan bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirme yapılarak, imar planı teklifine ilişkin 324 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin Ek 1 formunun doldurulup Valilik (Defterdarlık) görüşü ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi,

2- Ön izin işlemlerine tabi olan imar planı teklifleriyle ilgili olarak (Bayındırlık ve İskan Bakanlığının planlama aşamasında ilgili kamu idarelerinin görüşlerini alarak planı onaylayacağı hususu göz önünde bulundurulacak.) herhangi bir kurum görüşüne gerek kalmaksızın, yatırım dosyasında yer alan bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirme yapılarak;

-İmar planı teklifi kapsamında kalan alan ile ilgili olarak 324 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “Genel Esaslar” başlıklı II. Bölümünün 2’nci maddesi uyarınca ilk yıl bedeli için tebliğ eki “İrtifak Hakkı/Kullanma İzni İşlemine Esas Kıymet Takdir Karar Formu”nun, aynı bölümünün 6’ncı maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile yine bu tebliğ eki “İrtifak Hakkı/Kullanma İzni İşlemi Bilgi Formu”nun düzenlenerek bir Örneğinin,

-İmar planı teklifine ilişkin Valilik (Defterdarlık) görüşünün, Bakanlığımıza gönderilmesi,

3- Teklif imar planı kapsamında kalan alanlar ile ilgili olarak Bakanlığımızdan alınan talimat doğrultusunda, ön izin sözleşmesinin düzenlenmesini müteakip, Valilik (Defterdarlık) tarafından imzalanan ön izin sözleşmesinin bir örneği ile imar planı teklifine ilişkin “3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uyulması kaydıyla ve ilgili kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle onanmasında sakınca bulunmadığı” şeklinde Valilik (Defterdarlık) görüşünün Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü’ne iletilmesi,

Gerekmektedir.

Ayrıca; “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğin” yayımlanması nedeniyle; 11/05/2007 tarihli ve 2007/6 sayılı Genelgemiz ile 09/05/2008 tarihli ve 2008/9 sayılı Genelgemiz yürürlükten kalkmıştır.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu Genelge ve eklerinin çoğaltılarak İlinize bağlı İlçelere de iletilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA

Bakan. a.

Genel Müdür

KIYI YAPI VE TESİSLERİNDE PLÂNLAMA VE UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yapı ve tesisler ile alâkalı olarak, yatırımcı gerçek kişiler ile kamu ve özel kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak işlemlere ve istenilecek bilgi ve belgelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; kıyı ve sahil şeridinde 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapı ve tesis yapmak için; imar plânı ve uygulama projesi onaylanmasına, kullanma izni veya irtifak hakkı alınmasına, yapı ruhsatına, inşaat ve uygulama safhasına, yapı kullanma izni, yatırım veya işletme belgesi ve işletme-geçici işletme-kısmi işletme izni verilmesine ilişkin iş ve işlemleri ve bu süreçlerdeki bütün kurum ve kuruluşları kapsar.

Hukukî dayanak

MADDE 3 – (I) Bu Tebliğ; 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığını,

b) DLHİGM: Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünü,

c) DUGM: Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünü,

ç) GİTGM: Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğünü,

d) YİGM: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünü,

e) KVMGM: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü,

f) MEGM: Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğünü,

g) ÇEDPGM: Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Plânlama Genel Müdürlüğünü,

ğ) DKMPGM: Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünü,

h) OGM: Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünü,

ı) Yatırımcı: Kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na konu yapı ve tesisleri yapan veya yaptıran bütün kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişileri,

i) Yatırım: Sahil şeridinde, kıyıda veya dolgu alanında yapılabilecek kıyı yapı ve tesislerini,

j) ÇED raporu: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu,

k) Ön izin: Yatırımcılar tarafından kıyıda, sahil şeridinde veya dolgu alanında yapılacak olan yapılara ilişkin olarak irtifak hakkı kurulmadan veya kullanma izni verilmeden önce; taşınmazın fiili kullanımı olmaksızın ifraz, tevhit, terk, Hazine adına tescil ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar plânının yaptırılması, değiştirilmesi veya uygulama projelerinin hazırlanması ve ilgili kuruluşlara onaylatılması ve gerekli izinlerin alınması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi amacıyla MEGM’nce bedeli karşılığında verilen izni,

1) Fizibilite raporu: Yatırımcı tarafından kıyıda, sahil şeridinde ve dolgu alanında yapılacak tesisler ile ilgili olarak, yatırımın gerekçesini, maliyetini ve finansmanını, kapasitesini, konumunu ve tesisin ülke ve bölge ekonomisine ve istihdama katkısını, yatırımın tamamlanma sürecini, iş akış plânını ve diğer teknik açıklamaları ihtiva eden raporu,

m) Modelleme raporu: Yapımı plânlanan kıyı tesisinin bulunduğu deniz alanında geçerli olan meteorolojik, oşinografik ve topoğrafik şartların, su üstü seyrine etki oluşturan objelerin, tesise komşu olan diğer kıyı yapılarının ve deniz trafiğinin modellendiği sanal bir manevra alanında, tesise ve komşu tesislere yanaşıp-aynlması öngörülen gerçek gemilerin tip ve tonajına uygun matematik gemi modellerine, köprüüstü simülatörü ortamında manevra yaptırılması neticesinde elde edilen analitik verilere dayalı olarak, gemiler ile kıyı yapısı arasındaki etkileşimden kaynaklanan manevra risklerini tanımlayan ve derecelendiren teknik raporu,

n) Hidrografik ve oşinografik rapor: Denizler, nehirler ve diğer sular ile bunları çevreleyen kıyı şeridindeki seyir emniyeti ve kolaylığı için bilinmesi gereken bütün temel unsurları ölçen ve incelemesine yönelik hazırlanan hidrografik rapor ile denizlerin fiziksel, kimyasal, jeolojik ve biyolojik özellikleriyle bunlarla temasta olan toprak ve havanın jeolojik, fiziksel ve meteorolojik özellik ve birbirlerine olan etki kurallarının incelenmesine ilişkin olarak hazırlanan oşinografik raporu,

o) Hidrolik model deneyi: Teklif imar plânında yer alan kıyı tesisinin konum ve geometrisinin belirlenmesi, çevre kıyılarına etkisi ile kıyıyı korumak amacıyla alınacak yapısal önlemlerin tespiti için gerçekleştirilen fiziksel (labaratuar ortamında) veya nümerik (sayısal) model deneyi çalışmasını,

ifade eder.

Yapılacak yatırıma ilişkin başvuru

MADDE 5 – (1) Yatırımcı tarafından; kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapacak yatırıma ilişkin olarak hazırlanan yatırım teklif dosyası (YTD) ile birlikte ilgili Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’ne müracaat edilir.

(2) Yatırım teklif dosyasında aşağıda belirtilen belgelerin bulunması gerekir.

a) Kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yatırıma ilişkin; memleket koordinat sistemine göre yatırımın yapılacağı yerin ve alan sınırlarının koordinatlar ile belirlendiği I/İ.000, 1/5.000 ve 1/25.000 ölçekli halihazır haritalar.

b) Yatırımın yapılacağı alanın; 1/5.000 ölçekli veya 1/25.000 ölçekli veyahut da her iki ölçekte halihazır paftalar üzerinde, var ise onaylı çevre düzeni plânı, nâzım imar plânı veya uygulama İmar plânı ile irtibat lan diril arak, yakın çevresine ilişkin mevcut durumu da gösterecek şekilde hazırlanan analiz paftası.

c) Teklif plân onama sınırları kapsamında kalan alanın, halihazır harita üzerine işlenmiş kadastral durumunu gösteren harita kadastro mühendisi tarafından onaylı pafta ve son bir ay içerisinde alınmış mülkiyet durumunu gösterir belge.

d) Onaylı kıyı kenar çizgisi bulunan 1/1.000 ölçekli halihazır harita veya onaylı kıyı kenar çizgisi bulunan mer’i uygulama imar plânı üzerine, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen hususlar ve yapılacak kıyı yapısının, kara ve deniz koordinatlarını da belirtmek suretiyle, bütün boyutlarını ve özelliklerini de gösterecek şekilde hazırlanmış, batimetrik (su derinlik) bilgilerinin de işlendiği 1/1.000 ölçekli uygulama imar plânı ile 1/5.000 ölçekli nâzım imar plânı teklifi.

e) Yatırımın niteliği, çevreye etkileri, istihdama katkısı ve kamu yararının tespitine yönelik verilerin de bulunduğu, bilgi, belge ve gerekçesi ile plân kararlarını ihtiva eden imar plânı açıklama raporu.

f) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanmış hidrografik ve oşinografik rapor.

g) 15.3.2009 gün ve 27170 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kıyı Tesisleri Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ kapsamında hazırlanan fizibilite raporu. Bu rapor, imar plânı onaylı kıyı tesisinde yapılacak ilâve, revizyon ve değişiklik gibi teklif plânlar için talep edilmez. Kamu yatırımı olan projelerde, plân açıklama raporu yeterli kabul edilir ve DUGM tarafından istenilmesi hâlinde, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığına sunulan veya DUGM tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca hazırlanmış olan fizibilite raporu üzerinden değerlendirme yapılır.

h) DUGM tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca hazırlanmış olan modelleme raporu. Bu rapor, teklif imar plânında yeralan kıyı tesisinin; şekil ve konumu, yakın çevresinde imar planı onaylı/onaysız mevcut kıyı tesis/tesisleri ile imar plânı onaylı henüz yapımı gerçekleşmemiş kıyı tesis/tesislerinin bulunması, gerek yapımı planlanan tesise, gerekse diğer tesis/tesislere yanaşıp ayrılacak gemilerin manevrası açısından birbirlerine çapariz verme olasılığının DUGM’nce değerlendirilmesi halinde istenir.

(3) Başvuru öncesi, fizibilite raporu ve modelleme raporu hazırlanmasına gerek olmadığına dair yatırımcı tarafından DUGM’nden görüş alınması hâlinde, bu raporların yatırım dosyasında bulunmasına gerek yoktur.

Yatırım teklif dosyasının incelenmesi

MADDE 6 – (1) Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’nce; yatırımcı tarafından hazırlanan yatırım teklif dosyası 15 gün içerisinde incelenir. Yatırım teklif dosyasında eksiklik veya düzeltilmesi gereken hususların bulunması hâlinde, yatırım teklif dosyası eksiklikler tamamlanmak veya düzeltilmek üzere bu süre içerisinde ilgilisine iade edilir.

(2) Yatırım teklif dosyasındaki eksikliklerin tamamlanması veya düzeltilmesi gereken hususların düzeltilmesinden sonra, Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü uzmanlarınca yatırım yapılacak alanda inceleme yapılır. Yatırım yapılacak alanın çevresinde mevcut veya imar plânı onaylanmış olmakla birlikte henüz inşaatına başlanılmamış kıyı yapıları veyahut da teklif hâlinde olan kıyı yapıları, 1/5.000 ölçekli veya 1/25.000 ölçekli veyahut da her iki ölçekte halihazır haritalara işlenerek, arazi tespit ve değerlendirme tutanağı düzenlenir.

(3) Yatırım teklif dosyası; ilgili bütün bilgi ve belgeler ve Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü’nce hazırlanan arazi tespit ve değerlendirme tutanağı ve ekleri ile birlikte, 3621 sayılı Kıyı Kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde incelenmek ve değerlendirilmek üzere, Bakanlığa; yatırım teklif dosyasında bulunan evraklardan 5 inci maddenin (2) numaralı fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen evrakların birer örnekleri ise, ön izin işlemleri için ilgili Defterdarlığa 15 gün içerisinde gönderilir.

Kurum görüşlerinin alınması

MADDE 7 – (1) Bakanlık; Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü tarafından gönderilen yatırım teklif dosyasını 15 gün içerisinde inceler ve uygun görülmesi hâlinde yatırım teklif dosyasını kurum ve kuruluşların görüşlerine sunar.

(2) Yatırım teklif dosyası ile birlikte kurum ve kuruluşlara gönderilecek evraklar ile kurum ve kuruluşlarca yapılacak inceleme ve değerlendirme usulü aşağıdaki gibidir.

a) Genelkurmay Başkanlığı’na;

1) İmar plânı teklifi (1 takım),

2) İmar plânı açıklama raporu (l takım),

3) Onaylı hidrografik ve oşinografik rapor,

gönderilir. Genelkurmay Başkanlığı, teklifin bulunduğu alanın 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca, askerî bölge veya askerî güvenlik bölgesi sınırları içerisinde kalıp kalmadığı, kalıyor ise, sözkonusu alan sınırlan ve plân ve plân notlarına eklenecek hususlar yönünden değerlendirme yapar.

b) DUGM veya GİTGM’ne;

1) İmar plânı teklifi (2 takım),

2) İmar plânı açıklama raporu (2 takım),

3) Onaylı hidrografik ve oşinografik rapor (2 takım),

4) Gerekli görülmesi hâlinde fizibilite raporu (2 takım),

5) Gerekli görülmesi hâlinde modelleme raporu (2 takım),

gönderilir. DUGM veya GİTGM, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, seyir emniyeti ve deniz güvenliği ile teknik kriterler yönünden değerlendirme yapar.

c) DLHİGM’ne;

1) İmar plânı teklifi (2 takım),

2) İmar plânı açıklama raporu (2 takım),

3) Onaylı hidrografik ve oşinografik rapor (2 takım),

4) Gerekli görülmesi hâlinde fizibilite raporu (2 takım),

5) Gerekli görülmesi hâlinde modelleme raporu (2 takım),

gönderilir. DLHİGM, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, yatırımlar ve projeler kapsamında değerlendirme yapar.

d) YİGM veya KVMGM’ne;

1) İmar plânı teklifi (1 takım),

2) İmar plânı açıklama raporu (1 takım),

gönderilir. YİGM veya KVMGM, teklifin bulunduğu alanın 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, kültürel ve korunacak değerler yönünden sit alanı içerisinde kalıp kalmadığı, kalıyor ise, sit alanlarının sınırları ve plân ve plân notlarına eklenecek hususlar yönünden değerlendirme yapar.

e) ÇEDPGM’ne;

1) İmar plânı teklifi (2 takım),

2) İmar plânı açıklama raporu (2 takım),

gönderilir. ÇEDPGM, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, çevresel değerler ve bu değerlerin korunması açısından değerlendirme yapar.

f) Tarım İl Müdürlüğü’ne;

1) İmar plânı teklifi (1 takım),

2) İmar plânı açıklama raporu (1 takım),

3) Kadastro durumunu gösterir onaylı halihazır pafta ve Özel mülkiyet olması durumunda tapu

senedi,

gönderilir. Tarım İl Müdürlüğü, J380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile ilgili diğer mevzuat uyarınca, toprak değerleri ve su ürünleri kapsamında değerlendirme yapar.

g) İlgili Belediye veya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na; 1) İmar plânı teklifi (1 takım),

2) İmar plânı açıklama raporu (İ takım),

3) Kadastro durumunu gösterir onaylı halihazır pafta ve mülkiyet durumuna ilişkin belge, gönderilir. İlgili Belediye veya Büyükşehir Belediyesi, söz konusu alanın yakın çevresine ait onaylı

imar plânı veya imar plânı çalışması bulunup bulunmadığı hususları yönünden değerlendirme yapar, h) MEGM’ne;

1) İmar plânı teklifi (2 takım),

2) îmar plânı açıklama raporu (2 takım),

3) Kadastro durumunu gösterir onaylı halihazır pafta ve özel mülkiyet olması durumunda tapu senedi (2 takım),

4) Memleket koordinat sistemine göre yatırımın yapılacağı yerin ve alan sınırlarının koordinatlar ile belirlendiği 1/1.000 veya 1/5.000 ölçekli veyahut da her iki ölçekte halihazır haritalar (2 takım),

gönderilir. MEGM, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, ön izin ve tahsise ilişkin hususlar yönünden değerlendirme yapar. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 12 nci maddesi kapsamında bu Kanun’un eki (1) sayılı Cetvel’de yer alan genel bütçe kapsamındaki Kamu İdareleri ile 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-îşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde işlem yapan ilgili idarelerce ihale edilen projelere ilişkin plânlar; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri uyarınca özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşların kullanımındaki taşınmazlara (özelleştirme yapıldıktan sonra, özelleştirme kapsamı dışındaki ilâve alanlar hariç) ilişkin yapılan veya yapılacak plânlar ve Kamu idareleri tarafından hazırlanan imar plânı teklifleri kapsamında kalan alanlar üzerinde gerçekleştirilecek olan projelere ilişkin plânlar ön izin işlemine tabi değildir. Bu plân tekliflerinde, yatırım teklifi Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulduğundan, MEGM, herhangi bir kurum görüşüne gerek kalmaksızın, yatırım dosyasında yer alan bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirme yapar ve ön izin sözleşmesine gerek kalmaksızın plâna ilişkin görüşünü Bakanlığa bildirir. Belirtilen bu plânlar dışındaki diğer plân tekliflerinde, teklif imar plânları, Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulacağından, ilgili Defterdarlıkça ön izin işlemleri herhangi bir kurum görüşüne gerek kalmaksızın yürütülür. Defterdarlıkça düzenlenen ön izin sözleşmesi MEGM tarafından Bakanlığa gönderilir. Ön izin alınmış olması imar plânlarının mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez.

(3) Bakanlık, yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar dışında kalan ve teklif imar plânı ile ilgisi olan

başka kurum ve kuruluşların da kendi mevzuatları çerçevesinde görüşlerini alabilir.

(4) “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı alan yatırımlara ilişkin imar plânı

tekliflerinde; sadece Genelkurmay Başkanlığının, MEGM, DLHÎGM ve konusuna göre DUGM veya

GİTGM’nün görüşleri alınır.

(5) İlave veya revizyon imar plânlarında;

a) Mevcut onaylı plânda, esaslı değişiklik gerektirmeyen ve kullanımların niteliğini değiştirmeyen konulara ilişkin revizyon veya ilâve imar plânı tekliflerinde; MEGM, DLHİGM, ÇEDPGM ve konusuna göre DUGM veya GİTGM’nün görüşleri alınır.

b) Mevcut onaylı plânda, esaslı değişiklik gerektiren, mevcut kullanımların niteliğini değiştiren veya alana yeni kullanımlar getiren konulara ilişkin revizyon veya ilâve imar plânı teklifleri; yeni yapılacak yatırım olarak değerlendirilir ve bu yatırımlarda yeni yapılacak yatırımlarda görüşleri alınacak kurum ve kuruluşların görüşleri alınır.

 (6) Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafından geçen fiber optik kablolar, boru hatları ve EPDK tarafından lisansı alınmış enerji yatırımlarına ilişkin imar plânlarında, Genelkurmay Başkanlığı’nın, MEGM ve DUGM’nün ve ilgisine göre Botaş veya EPDK’nm görüşleri alınır.

(7) Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılacak ahşap veya çelik ayaklı hafif yapı niteliğindeki ahşap iskelelerin yapımı için; ilgilisi tarafından; vaziyet plânı ve gerekçelerini belirten bir rapor ile birlikte, ilgili Bayındırlık ve îskân İl Müdürlüğü’ne müracaat edilir. Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’nce konu yerinde incelenir ve vaziyet plânı uygun görüldükten sonra, vaziyet plânına göre ilgilisi tarafından ahşap iskele yapılır. Uygun görülen vaziyet plânının bir örneği ilgili Defterdarlığa gönderilir.

(8) Bakanlıkça yatırım teklifine ilişkin görüşüne başvurulan kurum ve kuruluşlar, görüşlerini 45 gün içerisinde bildirirler. Ancak, görüş oluşturabilmesi için, ilâve tetkik veya ön izin verilmesi gibi işlemler sebebiyle ek bir süreye ihtiyaç duyulması hâlinde, görüş verecek kurum veya kuruluşun talebi hâlinde Bakanlık ile mutabakat sağlanarak ek süre verilebilir. Görüş talebine ilişkin yazının tarihi itibari ile ek süre hariç olmak üzere, 45 gün içerisinde görüş bildirmeyen kurum ve kuruluşun uygun görüş verdiği kabul edilir.

Teklif imar plânının onaylanması

MADDE 8 – (1) Bakanlık; yatırım yapılacak alana ilişkin olarak hazırlanan yatırım teklif dosyasını ve teklif plânı, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri çerçevesinde 15 gün içerisinde inceler ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7 nci maddesine göre onaylanmak üzere, Bakan onayına sunar. Teklife konu yatırımın, içerik yönünden tamamlayıcısı niteliğinde olan ve kıyı kenar çizgisinin kara tarafında bulunan bölümleri var ise, bu alanlar, plânlamaya dahil edilir ve teklifin bütünlüğünün ve işleyişinin kolaylaştırılması maksadıyla, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7 nci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca onama yapılır. Onaylanan plânların ilân ve askı işlemleri, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesi uyarınca Valilik ve Belediyesi tarafından yerine getirilir.

(2) Onaylı imar plânlarında yapılacak revizyon veya ilâve imar plân tekliflerinin onay işlemlerinde de (1) numaralı fıkrada belirtilen hususlara uyulur.

(3) Bakanlık tarafından, 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca onaylanan uygulama imar plânlarına ait plân paftaları, birer takım hâlinde aşağıdaki kurumlara gönderilir.

a) İlgili İl Özel İdaresi’ne,

b) İlgili Belediye’ye,

c) Genelkurmay Başkanlığı’na,

ç) Konusuna göre DUGM veya GÎTGM’ne (2 takım),

d) DLHÎGM’ne (2 takım),

e) Konusuna göre YİGM veya KVMGM’ne,

f) ÇEDPGM’ne,

g) MEGM’ne,

ğ) Görüşü alınan diğer ilgili kurum ve kuruluşlara,

(4) Yapılacak yatırımın bulunduğu alana göre plânlar; Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca ve Özel Çevre Koruma Alanı’nda Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nca onaylanır.

(5) Özelleştirme kapsamındaki tesisler için 5398 sayılı Kanuna göre onama işlemi, Özelleştirme işlemi tamamlanıncaya kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca; ihalesi yapılıp özel sektöre devri yapıldıktan sonra ise, Bakanlıkça yapılır.

Uygulama projelerinin incelenmesi ve onayı

MADDE 9 – (1) Yatırımcı tarafından, onaylı uygulama imar plânı ve bu plâna uygun olarak hazırlanan kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılacak alt yapı tesislerine ait;

a) Onaylı 1/1.000 ölçekli uygulama imar plânı,

b) Plân, kesit ve detayları ile birlikte uygulama mühendislik projeleri,

c) Teknik dayanakları ile birlikte statik, betonarme ve stabilite hesabı da dahil olmak üzere, her türlü

hesabı,

ç) Kıyı yapısına ilişkin onaylı jeolojik etüd raporu,

d) İlgili idaresince istenilmesi hâlinde, “Hidrolik Model Deneyi Raporu” (çalkantı, kumlama,

stabilite v.b.),

e) “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı,

f) Yapılacak yatırıma ait ilgili Defterdarlıktan alınmış ön izin belgesi ve var ise MEGM’den alınmış kullanma izin belgesi ve eki kroki,

g) Yapılacak yatırımın tersane, tekne imal ve çekek yeri olması hâlinde, onaylı imar plânına uygun 10/8/2008 gün ve 26963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tersane, Tekne İmâl ve Çekek Yerleri Yönetmeiiği”nde belirtilen kriterler dikkate alınarak hazırlanan Denizcilik Müsteşarlığı’nca onaylı tesis alanı organizasyonu ve yerleşim plânı,

onaylanmak üzere, İlgili bölge müdürlüğü vasıtasıyla DLHÎGM’ne en az (5) nüsha olarak gönderir. DLHÎGM, 45 gün içinde bu projeleri inceleyerek uygun bulması hâlinde onaylar ve onay işlemini, onaylı imar plânına paralel bir vaziyet plânı eşliğinde ilgili kurumlara yazılı olarak bildirir.

Kullanma izni veya irtifak hakkı

MADDE 10 – (1) Adına kullanma izni veya irtifak hakkı ihalesi yapılan, ancak gerekliliği dolayısıyla kendisine ön izin verilen yatırımcı tarafından kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesisi talebinde bulunulması hâlinde;

a)  Plân onama yazısı ve eki onaylı imar plânı,

b) DLHİGM’nce proje onama yazısı ve eki onaylı vaziyet plânı,

c) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi içinde, bir turistik tesis veya devamı veyahut da tamamlayıcısı niteliğinde olan yatırımlarda “Turizm Yatırım Belgesi” ve “Kesin Tahsis Karan”,

ile birlikte MEGM’ne müracaat edilir. Yapı ruhsatı

MADDE 11 – (1) Yatırımcı, kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yapılara yapı ruhsatı almak için;

a) Onaylı imar plânı,

b) DLHİGM’nce onaylı uygulama projesi,

c) İlgili mevzuatları uyarınca istenilen ve yapı ruhsatında dikkate alınacak diğer bilgi ve belgeler,

ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi içinde, bir turistik tesis veya devamı veya tamamlayıcısı niteliğinde olan yatırımlarda “Turizm Yatırım Belgesi” ve “Kesin Tahsis Kararı”,

d) MEGM’den kıyı tesisi ile ilgili “irtifak hakkı” veya “kullanma izni” verildiğine dair belgeler,

ile birlikte Belediye veya Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’ne başvurur. İlgili idaresince, 3194

sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri uyarınca, 30 gün içinde başvuru değerlendirilerek yapı ruhsatı

düzenlenir.

İnşaat ve uygulama

MADDE 12 – (1) Kıyı yapılarındaki altyapı tesislerine ait onaylı projelerin uygulanması safhasında denetim; sorumluluk yatırımcıya ait olmak üzere, DLHİGM’nce yürütülür. DLHİGM’nce inşaatın tamamlanması ve yatırımcının müracaatı üzerine, yatırımın, onaylı uygulama projesine uygun olarak tamamlandığı, onaylı imar plânına paralel bir vaziyet plânında inşaatı tamamlanan kısımlar işaretlenmek suretiyle, ilgili kurumlara bildirilir.

Yapı kullanma izni

MADDE 13 – (1) Kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamen bitmesi hâlinde tamamı, kısmen kullanılması mümkün olan bölümlerin tamamlanması halinde ise, bu bölümler için, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliğine göre yapı kullanma izin belgesi verilir.

Yatırım ve işletme belgesi ile işletme, geçici işletme ve kısmi işletme izni alınması

MADDE 14 – (1) Yatırım belgesi alacak turizm amaçlı yat limanı ve yat çekek yerleri ile ilgili yatırımlarda, yatırım veya işletme belgesi verilmesi işlemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve Yat Turizmi ile ilgili Yönetmelik çerçevesinde incelenerek sonuçlandırılır.

(2) Yatırımcı tarafından, faaliyeti ile ilgili izin alınmak üzere, Denizcilik Müsteşarlığına (konusuna göre DUGM veya GİTGM) müracaat edilir. Denizcilik Müsteşarlığı; ilgili mevzuatı uyarınca sunulan belgeler ile birlikte kıyı yapı veya tesisini inceleyerek, 45 gün içerisinde izin ile ilgili başvuruyu sonuçlandırır. Denizcilik Müsteşarlığınca verilen “işletme izni” veya “geçici işletme izni” veyahut da “kısmi işletme izni” yazılı olarak ilgili kurum ve kuruluşlara ve yatırımcıya bildirilir.

Uygulama

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ’de belirtilen süreçler, Bakanlık, MEGM, DLHİGM, DUGM ve GİTGM’nün görüşleri çerçevesinde belirlenmiştir. Bu süreci etkileyecek değişiklikler, bu Tebliğ’de imzası bulunan Bakanlık, MEGM, DLHİGM, DUGM ve GİTGM koordinasyonunda yapılır.

Bütün kurumların merkez ve taşra teşkilatları yukarıda tanımlanan süreçlere uymakla mükelleftir.

İstisnalar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’ne veya Bakanlığa gönderilen imar plânı teklifleri ile ihalesi yapılmış olan kamu yatırımlarına ilişkin teklifler hakkında uygulanmaz. Söz konusu imar plânı teklifleri müracaatın yapıldığı tarihteki mevzuata göre sonuçlandırılır. Ancak, daha sonra bu imar plânlarında ilâve, değişiklik ve revizyon yapılması halinde bu Tebliğ hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın