Özel Ormanlarda ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkındaki Yönetmelik

ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24736

Bu Yönetmelik, 04.05.2016/29702 RG’de yayımlanan HUSUSİ ORMANLAR VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLAR YÖNETMELİĞİ ile yürürlükten kaldırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Özel Ormanlara ve Amme Müesseselerine Ait ormanlara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (Değişik: 26.07.2005/25887) Bu Yönetmelik özel ormanların ve amme müesseselerine ait ormanların idaresi, muhafazası ile bu ormanlarda yapılacak iş ve işlemler ile verilecek izinleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik: 26.07.2005/25887) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

c) Orman İdaresi: Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerini,

ç) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,

d) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,

e) İnceleme ve Değerlendirme Raporu: Özel Orman sahiplerinin müracaatı üzerine Genel Müdürlükçe alınacak Bakanlık Oluruna dayanak teşkil etmek üzere taşradan gönderilecek raporu,

f) Özellik Oluru: Tapu ile sahipli olup 3 hektardan büyük bir orman sahasının Özel Orman statüsüne alınmasına dair Bakanlık Olurunu,

g) Özel Orman Amenajman Planı: Özelliği tasdik olunan bir özel ormana ait Amenajman Planını,

h) 2/B Maddesi : 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesine göre orman sayılan yerlerden, 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antep fıstığı , çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlarının Devlete ait ise Hazine adına, özel orman ise sahipleri adına, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına orman sınırları dışına çıkarılmasını,

ı) Mesul Müdür: Özel Orman sahipleri birden fazla ise, bu Özel Ormana ait iş ve işlemleri yürütmek üzere noter kanalıyla Özel Orman sahipleri arasından seçilen veya Özel Orman sahiplerince dışarıdan tayin edilen ya da 6831sayılı Orman Kanununun 53 üncü maddesi hükmüne göre orman idaresinin talebi üzerine mahkeme kararı ile atanan orman idaresine karşı sorumlu kişiyi,

i) (Değişik: 26.07.2005/25887) 47 nci Madde Şerhi: 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 47 nci maddesi uyarınca, amme müesseselerine ait ormanların parçalanarak şahıslara veya müesseselere toprağı ile birlikte devir ve temlik edilemeyeceğine dair tapu sicilindeki beyanlar hanesine konulacak şerhi,

j) 52 nci Madde Şerhi: 6831 sayılı Orman Kanununun 22/5/1987 tarihli ve 3373 sayılı kanunla değişik 52 nci maddesi uyarınca, ekim ve dikim suretiyle meydana getirilen hususi ormanlar hariç olmak üzere hususi ormanların 500 hektardan küçük parçalar teşkil edecek şekilde parçalanıp, başkalarına temlik ve mirasçılar arasında ifrazen taksim edilemeyeceği ve üzerinde aynı madde hükmü dışında inşaat yapılamayacağına dair tapu sicilindeki beyanlar hanesine konulacak şerhi,

k) (Değişik: 26.07.2005/25887) Ön İzin: Özel orman alanı üzerinde 6831 sayılı Orman Kanununun 52 ve 17 nci maddelerine göre, amme müesseselerine ait ormanlarda ise 17 nci madde kapsamında verilecek kesin izne dayanak olmak üzere ve gerekli belgelerin hazırlattırılması amacıyla Bakanlıkça verilecek izni,

l) (Değişik: 26.07.2005/25887) Kesin İzin: Özel orman alanı üzerinde 6831 sayılı Orman Kanununun 52 ve 17 nci maddelerine göre imar planlamasına uygun inşaat yapılmak üzere, amme müesseselerine ait ormanlarda ise 17 nci madde kapsamında Bakanlıkça verilecek izni

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Ormanların veya Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanların Tesisi, Kadastrosu ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B Maddesi Uygulaması

Özel Ormanların veya Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanların Tesisi

Madde 5- Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre özel ormanlar veya hükmü şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar üç şekilde tesis edilir.

a) Bakanlık oluru ile özel orman veya hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların tesis edilmesi, aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

Orman işletmesi müdür yardımcısının başkanlığında; ilgili işletme şefi ve varsa kadastro mülkiyet şefi veya bir başka işletme şefi veya teknik elemanın iştiraki ile bir heyet kurulur. Bu heyet marifetiyle yerin incelenmesi sonucu “Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaççıklardan Sahiplerinin Faydalanma Şekil ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” uygulaması ile ilgili olarak, uygulama sırasında dikkate alınmak üzere tüm bölge müdürlüklerine örneği gönderilen ve Özel Orman veya Amme Müesseselerine ait ormanların tesisinde de kullanılabilecek nitelikte olan “Arazi İnceleme Tutanağı” düzenlenir. Arazi inceleme tutanağı esas alınmak suretiyle “İnceleme ve Değerlendirme Raporu” düzenlenip, bölge müdürlüğünce onaylanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu inceleme ve değerlendirme raporu dayanak alınmak suretiyle Bakanlık Makamından alınacak “Olur” ile özel orman veya hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman tesis edilir.

b) Mahkeme kararı ile özel orman veya hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların tesis edilmesi, aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

Özel orman veya hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların tesisine dayanak alınacak mahkeme kararının; dava konusu ormanlık alanın vasıf, sahiplilik ve tabi olması gereken statüsü konuları bakımından irdelenmiş, orman idaresinin taraf olduğu ve Yargıtayca da onaylanmış hukuki bazda bütün işlemleri tamamlanarak kesinleşmiş olması gerekmektedir.

c) Orman kadastro çalışması sonucu özel orman veya hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman tesis edilmesi ise, Orman Kadastro Komisyonlarınca;

1) 9/7/1945 tarihli ve 4785 sayılı “Orman Kanununa Bazı Hükümler Eklenmesine ve Bu Kanunun 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 2 nci maddesinde sayılan ve Devletleştirme dışında bırakılan ormanlar,

2) 24/3/1950 tarihli ve 5658 sayılı “Orman Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine ve Bu Kanunun 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Olan Kanuna Ek Kanun” uyarınca iade edilmiş ormanlar,

3) Kesinleşmiş Mahkeme ilamı ve Bakanlık Oluru ile tesis edilmiş özel ormanlar, ya da amme müesseselerine ait ormanlar,

4) 4785 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 13/7/1945 tarihinden sonra orman idaresi hasım gösterilerek açılan dava sonucunda alınan tapuların kapsadığı saha içerisinde kalan ormanlar,

5) Tapu ile sahipli arazi içerisinde bulunan ve 4785 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra tabii olarak ekim veya dikim yoluyla yetiştirilmiş ormanlar,

Üç hektardan büyük bulunmak ve tapuda gerçek ve tüzel kişiler adına kayıtlı olmak şartıyla, özel orman ya da amme müesseselerine ait orman olarak sınırlandırılırlar.

Sınırlandırmada; bu maddenin (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yazılı ormanlarda Devletleştirme tarihindeki sınırlar, (3) numaralı alt bendinde yazılı ormanlarda Olur veya Mahkeme İlamındaki sınırlar, (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde yazılı ormanlarda ise fiili sınırlar esas alınır.

Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen mahkeme kararı ve orman kadastro çalışmaları, Bakanlık Makamından alınacak Özellik Oluruna dayanak teşkil eder.

Özel Ormanların veya Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanların Kadastrosu ve 2/B Maddesi Uygulaması

Madde 6- (Değişik fıkra: 26.07.2005/25887) Özel ormanların ve amme müesseselerine ait ormanların kadastrosu; 15/7/2004 tarihli ve 25523 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6831 Sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesi kapsamında yerine getirilir.

(Değişik fıkra: 26.07.2005/25887) Özel orman veya amme müesseselerine ait ormanlarda, orman sahipleri orman kadastro komisyonlarınca belirlenecek orman sınırlarını, sınır tespit tarihinden itibaren iki yıl içinde beton kazık dikmek veya sabit kayalar üzerine işaretler konulmak suretiyle belli etmeye mecburdurlar.

(Değişik fıkra: 26.07.2005/25887) Yine 6831 Sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 44 üncü maddesi gereğince özel orman veya amme müesseselerine ait ormanlar sahipleri tarafından istendiği ve giderleri karşılandığı taktirde, orman kadastro komisyonlarınca 2/B madde uygulaması yönünden incelemeye tabi tutulur.

Bu gibi yerlerde 2/B maddesi uygulaması ile orman sınırları dışına çıkarılan yerler sahiplerine intikal eder.

Yürürlükteki 6831 sayılı Orman Kanununa göre bir defa 1 inci madde veya 2/B maddesi uygulaması yapılan özel orman ya da amme müesseselerine ait ormanlarda bu maksatla yeniden çalışılamaz.

Ayrıca, özel orman alanının orman idaresinin bilgisi dışında çeşitli nedenlerle ifraz ve parselasyon olaylarına konu edilmiş olması 2/B maddesi bazında yapılacak uygulamaya engel teşkil etmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Orman ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda Amenajman Planının Yapılması, Onaylanması, Mesul Müdür Tayini ve Tapu Siciline Şerh Verilmesi

Amenajman Planı

Madde 7- Özel orman ve amme müesseselerine ait ormanlarda amenajman planının yapılması, onaylanması ve uygulamasının takibi, aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

a) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda amenajman planının yapılması, onaylanması ve uygulamasının takibi;

Amme müesseselerine ait ormanlar orman idaresi tarafından parasız olarak tanzim edilecek harita ve amenajman planlarına göre ya sahiplerince işletilir veya işletilmesi başkasına verilebilir. Yapılan plana uyulup uyulmadığını orman idaresi kontrol eder.

Söz konusu planların tanzim ve onay işi Genel Müdürlük “Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı” ile “Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı” tarafından müştereken, uygulamasının takibi ve kontrolü ise “Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı” ile mahalli orman idaresi tarafından müştereken yürütülür.

b) Özel ormanlarda amenajman planının yaptırılması, onaylanması ve uygulamasının takibi;

Özel orman amenajman planları özel orman sahipleri tarafından Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesi, Uygulanması, Denetlenmesi ve Yenilenmesi Hakkında Yönetmelik ve 22/12/1994 tarihli ve Orman Genel Müdürlüğünün Hususi (özel) Ormanların Amenajman Planları Düzenlenmesine İlişkin İş ve İşlemler konulu 4870 sayılı tamimi esaslarına göre yaptırılır.

Özel orman sahibi tarafından yaptırılan amenajman planı, mülkiyet ve amenajman tekniği yönünden, “Kadastro ve Mülkiyet Dairesi” ile “Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı” elemanlarınca kontrol edilir. Varsa eksiklikleri giderildikten sonra bu dairelerin ilgili şube müdürleri ve daire başkanları tarafından planın uygulanmasında sakınca olmadığı belirtilip, imza ile tasdik olunur.

Özel orman amenajman planlarının sahipleri tarafından yaptırılıp tasdik ettirilmemesi halinde plan orman idaresi tarafından yaptırılarak masrafı iki yıl içinde dört eşit taksit halinde sahiplerinden alınır.

Amenajman planının uygulanmasının takibi ve kontrolü ise, “Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı” ile mahalli orman idaresi tarafından müştereken yürütülür.

Mesul Müdür Tayini

Madde 8- Özel orman sahipleri birden fazla ise içlerinden birini veya bir başkasını orman idaresine karşı mesul müdür olarak tayin etmek zorundadırlar.

Özel orman sahiplerince, bu şart özel orman tesisi olurunun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde yerine getirilmediği takdirde, orman idaresince Sulh Hukuk Mahkemesinde hasımsızdan dava açılarak mesul müdür tayin edilmesi istenir.

Mahkeme kanalı ile atanacak mesul müdürün, özel orman mülk sahipleri veya mahalli resmi kişiler (Köy veya Mahalle Muhtarı, Belde Belediye Başkanı) arasından seçilmesine özen gösterilir.

Özel orman mülk sahiplerinin tamamını temsil eder mahiyette noter kanalı ile atanacak olan mesul müdür, amenajman planlarına göre özel ormanın işletilmesi ve muhafazası ile ilgili tüm iş ve işlemlerde orman idaresine karşı sorumludur.

Mahkeme kararı ile atanmış olan mesul müdür, orman idaresi ile yapılacak özel ormanlara ait idari ve teknik konularla ilgili iş ve işlemleri yürütür. Ancak, kesim, nakil, yapılaşma ve benzeri gibi doğrudan faydalanmaya yönelik işleri ise, özel orman mülk sahiplerinden vekalet veya onay aldığı özel ormanın bölümlerinde yürütebilir.

Atanmış olan mesul müdür bu görevini vekaleten bir başkasına devredemez. Özel orman sahipleri veya atamaya yetkili merci tarafından mesul müdürün azledilmesi halinde yerine bir mesul müdür tayin edilir ve tayin edilen mesul müdür orman idaresine bildirilir.

Tapu Siciline Şerh Verilmesi

Madde 9- Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda 6831 sayılı Orman Kanununun 47 nci, özel ormanlarda da 52 nci madde hükümlerine göre ilgili orman işletme müdürlüklerince, mahalli kadastro müdürlüğüne özel ormanlara ait gerekli bilgi ve belgeler gönderilerek tapu siciline şerh verilmesi temin edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Özel Ormanlarda ve Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda Verilecek İzinler (Değişik başlık: 26.07.2005/25887)

İzin

Madde 10- (Başlığı ile birlikte değişik: 26.07.2005/25887) Şehir, kasaba, köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerlerdeki özel orman alanlarında 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesine göre izin alınmak ve yatay alanın % 6 sını geçmemek koşuluyla imar planlamasına uygun inşaat yapılabilir.

İnşaatların yapılmasında orman alanlarının doğal özelliklerinin korunmasına özen gösterilmek kaydıyla ormanın kapalılık durumu ve arazinin topoğrafik yapısı göz önünde bulundurulmak ve orman içi açıklıklardan ve bozuk orman alanlarından azami faydalanılmak suretiyle uygun yerlerde izin verilir. Enerji nakil hattı, haberleşme, su isale hattı, doğalgaz hattı, kanalizasyon, yol ve benzerleri ile 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesine göre genel kamu hizmetlerine yönelik verilen izinler % 6 lık alana dahil değildir. Bunların dışındaki her türlü tesis ve müştemilat; garaj, havuz, spor tesisleri, çocuk oyun alanı, otopark, ticari ve sosyal tesisler ve benzeri yapılar % 6 lık alana dahildir.

Yapılması zorunlu olan yollar ile yapılacak alt yapı tesisleri genel ormancılık faaliyetlerinin yerine getirilmesi için de kullanılır.

İzin verilirken 6831 sayılı Orman Kanununa göre konusu itibariyle daha özel kanun konumunda olan; 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ayrıca göz önünde bulundurulur.

Genel Müdürlüğün 202 sayılı “Orman Yolları Planlaması ve İnşaat İşlerinin Yönetilmesi Hakkında Tebliğ” esaslarına göre ormanın devamlılığı ve işletmesine yönelik yol şebeke planları tanzim edilir. Bu planlar Genel Müdürlük İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığınca onaylanır. Onaylanan bu planlar dahilinde yapılan yollar Orman Kanununun 52 nci maddesine göre verilen % 6 lık alana dahil değildir.

Amme müesseselerine ait ormanlarda ise, talep halinde 6831 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre izin verilebilir.

İzin verilenlerden izin konusundaki yükümlülüklerini belirtir noter onaylı taahhütname alınır.

Müracaat

Madde 11- (Değişik: 26.07.2005/25887)

İzin talebinde bulunan özel orman veya amme müesseselerine ait orman sahibi bir dilekçe ile ilgili orman bölge müdürlüğüne müracaat eder.

Dilekçeye;

a) Özel ormanın veya hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanın tapusu,

b) Ormanın tesisi ile ilgili belgeler; Bakanlık oluru, mahkeme kararı veya orman kadastro komisyonu kararı,

c) Üzerinde orman alanını ve izne konu edilmek istenilen saha yerlerini koordinatlı olarak gösteren harita ve koordine özet çizelgesi,

d) İzin sahasının alanlar cetveli,

eklenir.

Ön İzin İnceleme Raporu Tanzimi

Madde 12- (Değişik birinci fıkra: 26.07.2005/25887) Mahallinde kadastro ve mülkiyet şube müdürü başkanlığında ilgili işletme müdürü ve ilgili işletme şefi ile ölçme işlerinde uzman bir eleman tarafından özel orman sahibi veya mesul müdürünün, amme müesseselerine ait ormanda ise müesseseden bir temsilcinin iştiraki ile izin istenilen saha incelenir ve izin talebi rapora bağlanır.

Bu raporda;

a) Özellik oluruna esas belgenin yüzölçümü,

b) Tapu belgesi,

c) Tapuya konulmuş şerhler,

ç) Sahiplilik durumu,

d) Arazi ve orman kadastrosu ile ilişkisi,

e) Mesul müdür atanmasına ait belge,

f) Amenajman planı,

g) Varsa imar planı uygulaması iznini etkileyebilecek özel konularla ilişkisi (SİT ve benzeri),

hakkında bilgi verilir.

(Değişik fıkra: 26.07.2005/25887) Ayrıca özel ormanlarda ormanın tabii vasfının korunmasına özen gösterilmek suretiyle imar planlamasına açılan yüzde altı saha yerleri, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda izne konu saha yeri köşe koordinat değerleri belirtilmek suretiyle işaretlenir.

(Ek fıkra: 26.07.2005/25887) Bu şekilde hazırlanan rapor ve ekleri Genel Müdürlüğe gönderilir.

Ön İzin, Ön İzin Süresi İçinde Yapılacak İşler ve Ön İznin Sona Ermesi

Madde 13- (Başlığı ile birlikte değişik: 26.07.2005/25887) Ön izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça yirmi dört ay süreli ön izin verilebilir. İzin verilenlerden izin konusundaki yükümlülüklerini belirtir noter onaylı taahhütname alınır.

Ön izin süresinde;

a) 1/1000 ölçekli onaylı mevzii imar planı,

b) 1/1000 veya 1/2000 ölçekli Orman Mühendisleri Odasınca onaylı ağaç röleve planı, (hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda bölge müdürlüğü onayı yeterlidir.)

c) 1/1000 ölçekli onaylı yerleşim planı ve mimari proje,

d) Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen ait olduğu yılın birim fiyatlarına göre hazırlanmış, onaylı metraj ve keşif özetleri, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlardaki izin taleplerinde istenmez.

e) Çevresel etki değerlendirme belgesi,

f) SİT alanı içerisinde kalması halinde SİT kurulu kararının,

g) Özel çevre koruma bölgesi sınırları içersinde kalması halinde, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı görüşü,

hazırlanması istenir.

Yirmi dört aylık süre içinde yukarıda sayılan belgelerin hazırlanamaması halinde özel orman sahibi veya mesul müdürünün ya da amme müesseselerine ait orman yetkilisinin müracaatı üzerine ve Orman İdaresince kabul olunabilecek gerekçe gösterilmek şartı ile bu süre bir defaya mahsus olmak üzere on iki ay daha uzatılır.

Bu süre içerisinde işlemlerin bitirilmemesi durumunda ön izin iptal edilir. İki yıl müddetle aynı yer için müracaat kabul edilmez.

Kesin İzin İnceleme Raporu

Madde 14-(Değişik: 26.07.2005/25887) Ön izin süresi içinde bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde istenilen belgeler bölge müdürlüğüne verilir. Bölge müdürlüğünce bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen heyet tarafından incelenir. Arazi üzerinde kontrol edilir. Uygunluğu halinde tasdik edildikten sonra bir rapora bağlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

İmar ve yerleşim planlarına bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki ilkeler doğrultusunda inşaat yapılacağı hususunda dipnot konulması temin edilir.

Kesin İzin

Madde 15- Genel Müdürlükçe kesin izin inceleme raporu ve eki belgeler değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde kesin izin verilir.

Kesin izin verildikten sonra imar planlaması ve uygulaması ile ilgili görev ve sorumluluk imar mevzuatı çerçevesinde ilgili mercilere aittir.

Saha Teslimi, İlgili Kanunlar Gereği Alınacak Payların Tahsilatı, Taahhütname Alınması

Madde 16- (Değişik birinci fıkra: 26.07.2005/25887) Kesin izin oluru alındıktan sonra Genel Müdürlükçe, ilgili bölge müdürlüğüne ve müracaat sahibine tebligat yapılır.

21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesi hükümleri doğrultusunda; Tebligat tarihinden itibaren en geç bir ay içinde kesin izin oluruna dayanak olan, yetkili birimlerce onaylı toplam proje maliyet tutarının yüzde üç (% 3) lük kısmına tekabül eden Orman Köylülerinin Kalkınmalarının desteklenmesi amacıyla 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesinin (c) bendi gereğince kesilecek pay ile yüzde bir (% 1) lik kısmına isabet eden 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi gereğince alınacak pay tutarları tahsil edildikten ve noter kanalı ile örneğine uygun taahhüt senedi alındıktan sonra bir tutanakla saha teslimi yapılır.

Noter tasdikli taahhüt senedi örneği ile Orman Kanunu ve Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik Kanunu gereği alınan payların tahsil makbuzları ile saha teslim tutanağının birer örnekleri işlem dosyasında bulundurulmak üzere ilgili bölge müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe gönderilir.

İnşaat Süresi

Madde 17- 3194 sayılı İmar Kanununun 29 uncu maddesinde belirtilen süreler içinde inşaatlara başlanılması ve tamamlanması esastır. Belirtilen sürelerde tamamlanamaması durumunda bu Kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen şekil ve şartlara uyulur.

İnşaatların Kontrol İşleri

Madde 18- Saha tesliminden sonra arazideki yapılaşmalar ve inşaatın devamı sırasında ilgili işletme müdürlüğünce izin sahasında izin koşullarına uyulup uyulmadığı takip edilir. Verilen izin sahası dışında herhangi bir taşma olduğunda kanuni takibata geçilir. Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İnceleme Giderlerinin Karşılanması, Özel Ormanların ve Amme Müesseselerine Ait Ormanların İdaresi ve Muhafazası

İnceleme Giderlerinin Karşılanması

Madde 19- (Değişik birinci fıkra: 26.07.2005/25887) Ancak; izin için yapılacak müracaatlar sonucu ilk incelemeyi yapan heyet, ön izin süresi içinde düzenlenen plan ve projelerin kontrolü için giden heyet ile kesin izinden sonra saha teslimi için giden elemanların gündelikleri ve zorunlu olarak kullanılması gerekiyorsa Devlete ait resmi araçların akaryakıt giderleri; özel ormanlarda özel orman sahipleri, amme müesseselerine ait ormanlarda ilgili amme idaresi tarafından karşılanır.

Ancak; yüzde altı (% 6) yapılaşma izni için müracaatlar sonucu ilk incelemeyi yapan heyetin, ön izin süresi içinde düzenlenen plan ve projelerin kontrolü için giden heyetin ayrıca kesin izinden sonra saha teslimi için giden elemanların gündelikleri ile, zorunlu olarak kullanılması gerekiyorsa Devlete ait resmi araçların akaryakıt giderleri özel ormanlarda özel orman sahipleri, amme müesseselerine ait ormanlarda ise ilgili amme idaresi bütçesi tarafından karşılanır.

Amme müesseselerine ait orman sahibinin ya da özel orman sahibinin veya mesul müdürünün müracaatı üzerine 2/B maddesi uygulaması yapılan ormanlarda orman kadastro komisyonlarının her türlü giderleri ve gündelikleri orman sahipleri tarafından karşılanır.

Yukarıda açıklanan incelemelere katılan elemanlara orman sahiplerince ödenecek gündeliklerin hesabında 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri esas alınır.

İdare ve Muhafaza

Madde 20- Özel ormanların ya da amme müesseselerine ait ormanların idare ve muhafazası Devletin kontrol ve murakabesi altında olmak üzere ormanın mülk sahiplerine aittir.

Özel Orman Kayıt ve Takip Defteri Tutulması

Madde 21- Genel Müdürlük merkezinde, bölge müdürlüklerinde ve ilgili işletme müdürlüklerinde “Özel Orman Kayıt ve Takip Defteri” tutulur. Bütün özel orman ve amme müesseselerine ait ormanlar ile bu ormanlarda yapılan işlemler muntazaman bu deftere işlenir.

Söz konusu defterde; anılan özel ormanın ili, ilçesi, köyü, bölge müdürlüğü, amenajman planına, orman kadastrosuna, 24/3/1950 tarihli ve 5658 sayılı Orman Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine ve Bu Kanunun 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Olan Kanuna Ek Kanun hükümleri gereği Bakanlık iade oluruna, Bakanlık özellik oluruna göre yüzölçümleri, mesul müdürü, amenajman planı, tapu belgesi, tesis şekli, 47 veya 52 nci madde şerhi, yapılaşma durumu, işlem safhası hakkında bilgilere yer verilir.

Özel Ormanların ve Amme Müesseselerine Ait Ormanların Denetimi

Madde 22- Özel ormanlarda ve amme müesseselerine ait ormanlarda bu Yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün iş ve işlemler mahalli orman idaresince denetlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 23- Bakanlığın 30/9/1994 tarihli ve KM.2.GN.2/600 sayılı Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak bu Talimata göre verilmiş bulunan izin hakları saklı tutulur.

Yürürlük

Madde 24- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25- (Değişik: 26.07.2005/25887) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın