2020-083610 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (3194 sayılı İmar Kanunu 8/b maddesi uygulaması)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 16021177-310.99-E.83610        20.04.2020

Konu: 3194 sayılı İmar Kanunu 8/b maddesi uygulaması-Yükseklikler  (YAZININ PDF HALİ: 2020-083610)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Bakanlığımız Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 20.03.2020 tarihli ve 82722354-310.99-E.73266 sayılı yazısı.

Bakanlığımız Mekansalsal Planlama Genel Müdürlüğünden alınan ilgi yazıda özetle; 20/02/2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun çeşitli maddelerinin yanı sıra 8 inci maddesinde değişiklik yapılmış ve maddenin (b) bendine; imar planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceği, mer’i imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle belirleneceği, hükmünün eklendiği ile; anılan Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen Geçici 20 nci maddede; yukarıdaki hükümle ilişkili olarak, ilgili idarelerin, imar planlarında yençok serbest olarak öngörülen bina yüksekliklerini 1 Temmuz 2021 tarihine kadar imar planlarında değişiklik ya da revizyon yaparak belirlemekle yükümlü olduğu, bina yüksekliği yençok serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyon yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemeyeceği, belirlenen süre içinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alan öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılmasının zorunlu olduğunun belirtildiğinden bahisle; 7221 sayılı Kanun’un yürürlük maddesinde İmar Kanunu’nun 8/b maddesine eklenen; mer’i imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle belirleneceği yönündeki hükmün 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklanmış olup, Kanun’un yayımı tarihinden itibaren Bakanlığımıza iletilen yazışma ve sorulardan anılan maddenin nasıl uygulanacağı, yürürlükteki imar planlarında yençok serbest olarak getirilen yapılaşma kararı doğrultusunda bugün için ruhsat düzenlenip düzenlenemeyeceği gibi çeşitli konularda tereddüt duyulduğu anlaşılmış olup, anılan Kanun maddelerinin uygulanmasına ilişkin ilgi genel yazımız ile açıklama yapılması gereğinin hasıl olduğu belirtilerek, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 81 il Valiliğine iletilmiş olan 18.03.2020 tarihli ve 70109 sayılı yazının bir örneği gönderilmiştir.

Buna göre; mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Sahipsiz Yerlere ilişkin yapılmış olan imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin Bakanlığımız Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün yazımız eki görüşü dikkate alınarak ilgili İdarelerle irtibata geçilmesi de dahil Hazine hak ve manfaatinin savunulmasına dair gerekli önlemlerin alınması hususlarında;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mükremin KARACA  Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı

Ek : 18.03.2020 tarihli ve 70109 sayılı yazı. (3 sayfa)

Dağıtım: Taşra Teşkilatına

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

Sayı      :82722354-310.99-E.70109   18.03.2020

Konu    :3194 sayılı İmar Kanunu 8/b maddesi uygulaması-Yükseklikler

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere 20/02/2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun çeşitli maddelerinin yanı sıra 8 inci maddesinde değişiklik yapılmış ve maddenin (b) bendine; imar planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceği, sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirleneceği,  bu şekilde ilgili idare tarafından belirlenmeyen yüksekliklerin, maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirleneceği hükmü eklenmiştir.

Anılan kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Geçici 20 nci maddede; yukarıdaki hükümle ilişkili olarak, ilgili idarelerin, imar planlarında yençok serbest olarak öngörülen bina yüksekliklerini 1 Temmuz 2021 tarihine kadar imar planlarında değişiklik ya da revizyon yaparak belirlemekle yükümlü olduğu, bina yüksekliği yençok serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyon yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemeyeceği, belirlenen süre içinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alan öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

7221 sayılı Kanunun yürürlük maddesinde İmar Kanununun 8/b maddesine eklenen; sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirleneceği yönündeki hükmün 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklanmıştır.

Kanunun yayımı tarihinden bugüne kadar Bakanlığımıza iletilen yazışma ve sorulardan anılan maddenin nasıl uygulanacağı, yürürlükteki imar planlarında yençok serbest olarak getirilen yapılaşma kararı doğrultusunda bugün için ruhsat düzenlenip düzenlenemeyeceği gibi çeşitli konularda tereddüt duyulduğu anlaşılmaktadır.

7221 sayılı Kanun ile değişik 3194 sayılı İmar Kanununun yukarıdaki madde hükümleri hep birlikte değerlendirildiğinde;

a. Kanunun yürürlük maddesinde sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere yürürlükteki imar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenen parseller için planlarda revizyon veya değişiklik yapma yükümlüğüne dair hükmün 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildiğinden, idarelerce yürürlükteki imar planı hükümlerine göre yençok: serbest olarak belirlenen parsellerde 1 Temmuz 2020 tarihine kadar yapı ruhsatı düzenlenmesi mümkündür.

b. Kanun maddesinin yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2020 tarihinden sonra yürürlükteki imar planlarında bina yükseklikleri yençok serbest olarak belirlenmiş parseller veya yapı adaları ile bina yüksekliğine ilişkin kural getirilmemiş (yükseklik veya kat adedi belirlenmemiş) parsellerde veya yapı adalarında ruhsat verilebilmesi için, idarece imar planlarında revizyon ya da değişiklik yapılarak bina yüksekliklerinin ya da kat adetlerinin belirlenmiş olması gerekmektedir.

c. Yukarıdaki (b) bendine göre yapılacak imar planı revizyon veya değişikliklerinde bina yükseklikleri ya da kat adetleri belirlenirken, mevcut planın parsel için öngördüğü emsal değeri değiştirilmeksizin varsa parsele komşu mevcut teşekküller, komşu parsellerdeki benzer kullanımdaki imar planı ile belirlenmiş bina yükseklikleri/kat adedi ve siluet dikkate alınarak bina yükseklikleri veya kat adetleri belirlenir.

d. 1 Temmuz 2020 tarihinden sonra, sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç, bina yüksekliği ya da kat adedi belirlenmemiş olan parsellere veya imar adalarına, imar planlarında bina yükseklikleri veya kat adetleri belirleninceye kadar yapı ruhsatı düzenlenemeyecektir.

e. Her ne kadar bina yüksekliği belirlemeye dair hüküm, 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecekse de, idarelerce, belirtilen 1 Temmuz 2020 tarihi beklenmeksizin, bina yüksekliği belirlenmemiş olan parsel veya imar adaları için bugünden planlarda revizyon veya değişiklik yapılarak yüksekliklerin veya kat adetlerinin belirlenmesi mümkündür.

f. İmar planlarındaki emsal değeri değiştirilmeksizin yalnızca bina yüksekliği veya kat adedi belirlemeye yönelik olarak yapılacak imar planı değişiklikleri, 7221 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununa ilave edilen Ek 8 inci maddesinde belirtilen parsel ve/veya ada ölçeğindeki imar planı değişikliği kurallarına, sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu ve değer artış payı uygulamasına tabi olmayacaktır.

g. Yürürlükteki imar planlarında bina yüksekliği belirlenmemiş ya da serbest olarak belirlenmiş parseller için revizyon veya değişiklikler, idarelerce 1 Temmuz 2021 tarihi sonuna kadar tamamlanıp onaylanmak zorundadır.

Bilgilerinizi ve konu ile ilgili olarak ilgili idarelerce farklı uygulamalara gidilmemesi, yaşanan tereddütlerin giderilmesi bakımından uygulamanın belirtilen bu açıklamalara göre gerçekleştirilmesi, kurumunuzca gereğinin temini ve Valilikler bünyesindeki ilgili tüm idarelerin/yerel idarelerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim.

Fatma VARANK

Bakan a. Bakan Yardımcısı

Dağıtım: İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA  KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINA TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINA İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

81 İl Valiliğine

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın