Orman Mevzuatı

Kategori Adı
Anayasalar 1961 ANAYASASI
Anayasalar 1982 Anayasası
Bakanlar Kurulu Kararları 2016-8509 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Tapuları İptal Edilen veya Kamu Hizmetine Ayrılan Taşınmazlarla İlgili Olarak Mülkiyet Hakkı))
Kanunlar 0000 sayılı Kanunname-i Arazi
Kanunlar 0039 sayılı Baltalık Kanunu
Kanunlar 0484 sayılı Devlet Ormanlarından Köylülerin İntifa Hakkı Kanunu
Kanunlar 0504 sayılı Türkiye’de Mevcut Bilûmum Ormanların Fenni Usulü İdare Ve İşletilmeleri Hakkında Kanun
Kanunlar 0766 sayılı Tapulama Kanunu
Kanunlar 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu
Kanunlar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
Kanunlar 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu
Kanunlar 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu
Kanunlar 3116 sayılı Orman Kanunu
Kanunlar 3213 sayılı MADEN KANUNU
Kanunlar 3402 sayılı Kadastro Kanunu
Kanunlar 4122 sayılı MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU
Kanunlar 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu
Kanunlar 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun
Kanunlar 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 4721 sayılı TÜRK MEDENÎ KANUNU
Kanunlar 4785 sayılı Orman Kanununa Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun
Kanunlar 5084 sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanun
Kanunlar 5543 sayılı İskan Kanunu
Kanunlar 5737 sayılı Vakıflar Kanunu
Kanunlar 6200 sayılı DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6292 sayılı Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
Kanunlar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
Kanunlar 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu
Kanunlar 6546 sayılı ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN
Kanunlar 6831 sayılı Orman Kanunu
Kanunlar 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
Milli Emlak Genel Yazısı 2021-273627 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (orman alanlarının tescili)
Milli Emlak Genel Yazısı 2024-7626739 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6831 Ek 16 Satış İşlemleri)
Milli Emlak Genelgesi 1995-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (orman sınırları içerisinde bulunan taş, kum ve çakıl ocaklarının kiraya verilmesi)
Milli Emlak Genelgesi 2006-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Ormanların kadastrosu ve tescili)
Yönetmelikler 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler 6831 SAYILI ORMAN KANUNU’NUN 2 NCİ MADDESİNİN (A) FIKRASINA GÖRE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILACAK YERLER HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
Yönetmelikler 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSU VE AYNI KANUNUN 2/B MADDESİNİN UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSUNUN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
Yönetmelikler 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 2 NCİ MADDESİNİN A BENDİNE GÖRE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILACAK YERLER HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler Ağaçlandırma Yönetmeliği-2012
Yönetmelikler Ağaçlandırma Yönetmeliği-2019
Yönetmelikler Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik
Yönetmelikler Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Hususi Ormanlar ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği
Yönetmelikler Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmelik
Yönetmelikler Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
Yönetmelikler MADEN YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler MESİRE YERLERİ YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler MİLLİ PARKLAR YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmelikler Orman Amenejman Yönetmeliği
Yönetmelikler ORMAN ARAZİLERİNİN TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)
Yönetmelikler ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Mülga)
Yönetmelikler ORMAN KANUNUNUN 17 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Mülga)
Yönetmelikler ORMAN KANUNUNUN 17-3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikler Özel Ormanlarda ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkındaki Yönetmelik
Yönetmelikler Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği
Yönetmelikler Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelik