MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

MUHAFAZA ORMANLARININ AYRILMASI VE İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Kaynak

Resmi Gazete T/S

13.08.1984/18492

Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 6831 Sayılı Orman Kanununun muhafaza ormanlarına ilişkin  23 ve 24. maddelerinin uygulanmasını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik 6831 Sayılı Orman Kanununun 23 ve 24. maddesindeki şartları taşıyan ormanların maki, fundalık ve sahipli yerlerin muhafaza ormanı olarak ayrılma ve yönetimine ait şekil, şart ve esasları kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

Muhafaza Ormanlarının Ayrılma Şekil ve esasları

Sürekli Ayrılma

Madde 3- Bir Ormanın, maki ve fundalığın veya sahipli yerin sürekli olarak muhafaza ormanına ayrılabilmesi için bu alanların :

a) Çığ, arazi kayması,ve erozyon nedeni ile bir afetin oluşması muhtemel yerlerde bulunması,

b) Yerleşim merkezlerinin çevre sağlığını olumlu yönde etkilemesi

c) Kara ve demiryolları ile yerleşim yerlerini toz ve kum fırtınalarına karşı koruması

d) Baraj, göl ve nehir yataklarının dolmasını engellemesi

e) Yurt savunması için korunmasının zorunlu görülmesi

f)  Muhafaza ormanlarının tamamlanması için bunlara eklenmesi lazım gelen sahipli yerlerden olması, esas ve şarttır.

Öncelik

Madde 4- Bir ormanın, maki ve fundalığın veya sahipli yerin sürekli olarak muhafaza ormanına ayrılabilmesi için 3. maddedeki şartlardan en az birinin mevcudiyeti yeterlidir. Bu şartlardan hepsini veya birkaçını bünyesinde toplayan yerler muhafaza ormanına ayrılmada öncelik kazanır.

Geçici Süreli Ayrılma

Madde 5- Devlet ormanlarının geçici süreli muhafaza ormanına ayrılabilmesi için:

a) Herhangi bir şekilde tahrip edilmiş olması,

b) Yangın görmüş olması,

c) Belli bir sürede üretim ormanı haline gelmesinin planlanmış bulunması şartı aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Etüt Heyeti ve Muhafaza Ormanlarının Ayrılma İşlemleri

Etüd Heyeti

Madde 6- (Değişik: 23.08.1985/1885) Bir yerin muhafaza ormanı olarak ayrılması amacıyla yapılacak etüdler Orman Bölge Müdürlüklerinde ilgili Bölge Müdür Yardımcısının başkanlığında ilgili birim müdürlerinden teşkil edilen etüd heyeti marifetiyle yapılır.

İnceleme Raporları

Madde 7- Bir yerin muhafaza ormanı olarak yarılabilmesi için etüd heyetince tanzim olunacak raporda bulunacak hususlar ve esaslar Orman Genel Müdürlüğünce tayin ve tespit edilir.

Görüş İsteme

Madde 8- Yapılan etüd sırasında muhafaza ormanı olarak yarılması etüd heyetince uygun görülen ormanlar, maki ve fundalıklar veya sahipli yerler hakkında gerekiyorsa ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından da görüş istenir.

Teklif, Onay ve Karar

Madde 9- Muhafaza ormanları ile ilgili raporlar Bölge Müdürlüğü görüşü ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir. Tetkik sonunda Bölge Müdürlüğünün muhafaza ormanı teklifinin uygun bulunması halinde muhafaza ormanı olarak ayrılacak saha;

a) Devlet ormanı ise Orman Genel Müdürlüğünün teklifi, Orman Bakanlığının onayı,

b) Mülkiyeti Devletten başkasına ait ormanların alelumum muhafaza ormanlarının tamamlanması için bunlara eklenmesi gereken sahipli yerlerden ise Orman Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı,

İle muhafaza ormanı olarak ayrılır.

Kamulaştırma

Madde 10- Muhafaza ormanı olarak ayrılması gereken mülkiyeti Devletten başkasına ait ormanların alelumum muhafaza ormanlarının tamamlanması için bunlara eklenmesi gereken sahipli yerlerin muhafaza ormanı olarak ayrılmasına sahipleri muvafakat etmedikleri taktirde bu yerler umumi hükümlere göre kamulaştırılır.

Sınır Belirtme

Madde 11- Muhafaza ormanlarının sınırları tabii sınırlarla veya orman kadastrosu ile belirli değilse sabit taş ve beton kazıklarla tespit edilir. Bu sınır işaretleri mümkünse belirli röper noktalarına bağlanır.

Sınır işaretlerinin veya tesislerinin devamlılığı ilgili Orman İşletmesi tarafından sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Muhafaza Ormanlarının Yönetimi

Plan Proje Yapılması

Madde 12- a) Muhafaza ormanı olarak ayrılması kesinleşen yerler için ayrılma amaçlarına uygun olarak 5 takım amenajman planı düzenlenir. Planlardan bir takımı merkezde saklanır; birer takımı ilgili Bölge Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, İşletme Şefliği ve planı düzenleyen Amenajman Heyetince muhafaza edilir.

Muhafaza ormanı olarak ayrılması kesinleşen yer seriden küçük ise amenajman planı 6 takım düzenlenir. Bu taktirde planın 6. takımı ait olduğu serinin planlarına eklenir.

b) Planlarda; ilgili orman veya arazinin muhafaza ormanına ayrılışına dair Bakanlık Oluru’nun veya Bakanlar Kurulu kararının bir örneği ile bu olur veya kararın dayanağı olan etüd raporunda belirlene sınırlar içindeki muhafaza ormanı rejimine alınan yerlerin saha, servet ve yetişme muhiti envanterleri alınmayan yerlerin ise yalnız saha envanteri, muhafaza rejimine alınma amaçları, bu amaçlara ulaşmak için yapılması gereken teknik ve idari çalışmalara ait teklifler bulunur.

 

 

 

 

Saha, servet ve yetişme muhiti envanteri “Orman Amenajman Planlarının düzenlenmesine, Uygulanmasına ve Yenilenmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca Amenajman Heyetlerince düzenlenir. Planlara kararlarda belirtilen muhafaza ormanı sınırları, muhafaza ormanı rejimine alınan ve alınmayan alanları envanter durumlarına göre gösterir. 1/10.000 veya 1/25.000 ölçekli haritalar eklenir.

c) Muhafaza ormanı rejimine alınan yerler için amenajman planından başka ayrıca ağaçlandırma, Silvikültür, Orman Yolları, Toprak Muhafaza ve Mera Islahı hizmetleri için ilgili birimlerce 5’er takım plan ve proje yapılır ve yaptırılır.

Gerek amenajman planları gerekse diğer plan ve projeler Genel Müdürlükçe incelenir ve onaylanır.

Proje Uygulaması

Madde 13- Amenajman, Silvikültür, Ağaçlandırma, Toprak Muhafaza ve Mera Islahı, Yol Şebeke Plan ve Projeleri Merkezce onaylandıktan sonra plan ve projelerdeki zaman ve mekan durumuna göre yıllık proğramlar bütçe tekliflerinde yerini alır ve yılı içinde uygulanır.

Bina Yol ve Tesisler

Madde 14- Muhafaza ormanlarında hizmetle ilgili yapılması gereken her nevi bina, yol ve tesislere ait bölge müdürlüklerince düzenlenecek projelerde Merkezce onaylandıktan sonra yıllık proğramlara alınarak gerçekleştirilir.

Diğer Hizmetler

Madde 15- Muhafaza ormanlarında ilgili kamu kuruluşlarını ilgilendiren hizmetler, bu kuruluşların mahalli temsilcileri ile ilgili bölgemüdürlükleri arasında yapılacak, Merkezin onayını havi protokollara göre yapılır.

Madde 16- Sürekli muhafaza ormanı olarak ayrılan alanlarda Amenajman, Silvikültür ve imar planlarıyla, ağaçlandırma planlarına göre imar ve bakım kesimleri, gereken yerlerde de ormandan beklenen muhafaza fonksiyonunun engellenmeyecek bir teknikle gençleştirme müdahaleleri yapılır.

Geçici süreli muhafaza ormanlarında ise Amenajman, Silvikültür, ağaçlandırma vb. plan ve projelere göre amaca uygun olarak Silvikültür teknikleri uygulanır.

Piknik ve Avcılık Yapma

Madde 17- Muhafaza ormanlarında muhafaza amacına zarar verilmemek şartıyla halkın kara ve su avcılığı yapmasına, piknik ve mesire yeri olarak yararlanmasına izin verilebilir. Bu gibi hallerde ilgililer idarenin göstereceği şartlara uymak ve tedbirleri almak zorundadırlar. Bu şartlar ve tedbirler ormanın uygun yerlerine asılacak uyarı levhalarıyla da halka duyurulur.

Otlatma ve Ot Biçme

Madde 18- Muhafaza ormanlarında hiçbir hayvan türü için hiçbir suretle otlatma izni verilmez. Ancak idarenin göstereceği şartlara uyulmak kaydıyla ot biçmeye ilgili orman işletme müdürlüğünce izin verilebilir. Bu durum civar köy ve kasabalarına ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Kısıtlama

Madde 19- Muhafaza ormanlarında ilgili mevzuat hükümlerine göre aksine bir hüküm olmasa bile muhafaza ormanı rejimine zarar verebilecek maden arama ve işletme ruhsatnamesi verilmeyeceği gibi mermer, taş, kum, çakıl, kireç ocağı açılmasına da izin verilmez.

Bu gibi yerler için evvelce izinler geçerlilik süresinin bitimine kadar hak sahibi tarafından kullanılmak üzere yeniden düzenlenir.

Duyuru

Madde 20- Muhafaza ormanı olarak ayrılan ormanlarda bu rejim içine alınan yerlerin sınırları ilgili yerlerde, kasaba ve köylerde mutat vasıtalarla halka duyurulur. Bu durum ayrıca mülki amirlerce ilgili kasaba ve köy muhtarlıklarına da bildirilir.

Bina ve Tesis İzni

Madde 21- Muhafaza ormanlarında bunların yönetim ve imarına ilişkin olanlarından başka her çeşit bina ve tesislerin yapılması için Orman Bakanlığından izin alınması zorunludur.

Ceza ve Tutanak

Madde 22- Muhafaza ormanlarında suç işleyenler hakkında 6831 Sayılı Orman Kanununun 111. maddesi gereğince hak edilen cezanın iki katına hüküm olunacağından bu yerlerde işlenen suçlar için düzenlenecek tutanaklarda suçun muhafaza ormanı içinde işlenmiş olduğu kesin bir ifadeyle belirtilir.

Orman Dışına Çıkarma

Madde 23- Muhafaza ormanı statüsünün devamı süresince muhafaza ormanlarında 6831 Sayılı Orman Kanununun 2. maddesi (a) ve (b) fıkralarının uygulanması yapılmaz.

Statünün Kaldırılması ve değiştirilmesi

Madde 24- (Değişik: 23.08.1985/18851) sürekli veya geçici süreli şekilde muhafaza ormanına ayrılan ormanların, ayrılma şartlarını kaybetmeleri ve ormancılık tekniği açısından amaca ulaşması hallerinde, 6. maddede belirtilen etüt heyetinin düzenleyeceği rapora istinaden muhafaza ormanı statüsünün kaldırılmasına Orman Bakanlığınca karar verilebilir.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, sürekli veya geçici süreli muhafaza ormanı statüsüne alınmış bütün ormanlar, bu yönetmelik hükümlerine göre ve 6. maddede belirtilen etüd heyetince yeniden incelemeye tabi tutularak hazırlanacak rapora istinaden, muhafaza ormanlarının statüsünün kaldırılmasına devamına veya sürekli ve geçici süreli muhafaza ormanı statülerinin değiştirilmesine Orman Bakanlığınca karar verilebilir. Statüler bu madde hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde yeniden düzenlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırma

Madde 25- 11.09.1959 gün ve 5.5.5879 Sayılı “Muhafaza Ormanlarının Ayrılma Şart ve Esasları ve Müddetleri ile Sureti İdare ve Islahı ve Bunlardan Faydalanma Şekilleri Hakkındaki Talimname” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 26- Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayın tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27- Bu yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın