6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 2 NCİ MADDESİNİN A BENDİNE GÖRE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILACAK YERLER HAKKINDA YÖNETMELİK

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 2 NCİ MADDESİNİN A BENDİNE GÖRE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILACAK YERLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Kaynak

Çevre ve Orman Bakanlığı

Resmi Gazete Tarihi

16.03.2007

Resmi Gazete Numarası

26464

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, devlet eliyle ihya edilerek kısmen veya tamamen orman içi köyler halkının yerleştirilmesi maksadıyla, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu anlaşılan yerlerin tespit edilmesi ve orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (A) bendine göre orman sınırları dışına çıkartılacak yerlerin tespit, tefrik ve tescili işlemleri ile bu tespit ve tefrik işlemlerini yapacak orman kadastro komisyonlarının yetki, görev ve çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında:

a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

b) Bakanlık taşra birimi: İl çevre ve orman müdürlüklerini,

c) BÖHHBÜY: 23/6/2005 tarihli ve 2005/9070 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğini,

ç) Bölge müdürlüğü: Orman bölge müdürlüğünü,

d) Genel müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

e) GPS: Küresel konum belirleme sistemini,

f) İşletme müdürlüğü: Orman işletme müdürlüğünü,

g) İşletme şefliği: Orman işletme şefliğini,

ğ) Kadastro: 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu öncesi ve bu Kanun kapsamında yapılan çalışmaları,

h) Komisyon: Orman kadastro komisyonunu,

ı) Komisyon başkanlığı: Orman kadastro komisyonu başkanlığını,

i) Koordinatör: Orman kadastro komisyonları koordinatörünü,

j) Ormana bitişik köy: Evlerin toplu bulunduğu yerleşim alanlarından itibaren aralıksız olarak devam eden arazi topluluğu bir, iki veya üç yönden ormanlara bitişik olan köyleri,

k) Orman içi köy: Evlerin toplu bulunduğu yerleşim alanlarından itibaren aralıksız olarak devam eden arazi topluluğu dört yönden ormanlarla çevrili olan köyleri,

l) Orman kadastrosu: 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında orman kadastro komisyonlarınca yapılan müstakil orman kadastro çalışmaları ile 1987 yılından itibaren 3402 sayılı Kadastro Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında kadastro ekiplerince yapılan çalışmaları,

m) Orman köyü: Orman içi veya ormana bitişik köyleri,

n) Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler: Devlet ormanı sayılan yerlerden olmasına rağmen, orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen, iklim ve coğrafi özellikleri itibariyle bazı kültürel ve teknik tedbirlerle tarım ürünleri yetiştirilmesi veya çok yönlü zirai işletme olarak kullanılması, ekonomik verim gücü bakımından, orman yetiştirilmesinden daha faydalı bulunan arazileri,

o) Ölçü Ekibi: Arazide ölçüyü yapan, harita kadastro mühendisi ve harita teknikeri veya teknisyenlerinden oluşan ekibini,

ö) Tarım arazisi: Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup, hâlihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazileri,

p) Teknik eleman: Komisyonlarda görevli mühendis, tekniker ve teknisyenleri,

r) Yerleşim yeri: 6831 sayılı Orman Kanununun 13 üncü maddesinin (B) bendi gereği nakledilecek köyler halkının kısmen veya tamamen iskan edileceği yeri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevlendirme, Müracaat ve Ön İnceleme

Görevlendirme

Madde 5- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapacak komisyonlar Genel Müdürlüğün teklifi, Bakanlığın onayı ile görevlendirilir.

Müracaat ve ön inceleme

Madde 6- (1) Orman içi köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi maksadıyla yapılan müracaatlar talebin yapıldığı yerin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne yapılır.

(2) Bölge müdürlüğünce alınan talepler incelenerek rapor düzenlenir. Bu raporu düzenleyecek heyetin oluşumu ve düzenlenecek raporun şekline ilişkin hususlar Genel Müdürlükçe yönerge ile düzenlenir.

(3) Bölge müdürlüğünce bu rapor Genel Müdürlüğe gönderilir. Talebin uygun olması durumunda komisyonun görevlendirilebilmesi için Bakanlıktan olur alınarak bölge müdürlüğüne bilgi verilir.

(4) İnceleme raporunda;

a) Kısmen veya tamamen yerleştirilmesi talep edilen orman içi köyler halkının yeniden yerleşim gerekçelerinin neler olduğu,

b) Yeniden yerleşim ile ilgili taahhüdün verilip verilmediği,

c) Yeniden yerleşim yerinin aynı köy mülki sınırları içerisinde mi yoksa mülki sınır dışında mı olacağı,

ç) Yerleşim, mülki sınır dışında olacaksa bu işlemin sosyal problem yaratıp yaratmayacağı,

d) Orman içerisinden nakledilecek köyler halkının tüm arazilerinin ağaçlandırılacağı hususunun bilinip bilinmediği,

e) Nakledilecek köyler halkının arazilerinin Devlet yatırımlarından ötürü kamulaştırılıp kamulaştırılmadığı,

f) Yerleşim yeri ile ilgili alternatif alanların nereler olduğu,

g) Bu alternatif alanların çevresinde veya içinde Hazine arazilerinin bulunup bulunmadığı,

ğ) Yerleşim yeri için talep edilen yer veya yerlerin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birimlerince görüşlerinin neler olduğu,

h) Tarım alanlarında da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı birimlerinin görüşlerinin neler olduğu

hususlarında detaylı ve haritaya dayalı bilgiler bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak ve Çıkarılmayacak Yerler

Orman sınırları dışına çıkarılacak yerler

Madde 7- (1) Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen araziler yerinde kalkındırılmaları mümkün görülmeyen veya su ve toprak rejimi bakımından bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi ve Devlet eliyle ihya edilerek tarımsal üretim yapılması maksadıyla orman sınırları dışına çıkarılabilir.

(2) Ancak, orman sınırları dışına çıkarmada; çıkarılacak orman alanının, nakledilecek köyler halkının topluca iskanına ve bu halkın geçimine yeterli tarım alanı tahsisine imkan verecek genişlikte olması şarttır.

Orman sınırları dışına çıkarılmayacak yerler

Madde 8- (1) Yanan orman sahalarında hiçbir suretle, muhafaza ormanı, milli park alanları, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlarda ve 6831 sayılı Orman Kanununun 3 üncü maddesiyle orman rejimi içine alınan yerlerde bu niteliklerinin devamı süresince, orman sınırları dışına çıkarma işlemi yapılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama Esasları

Uygulama

Madde 9- (1) Bu Yönetmelik hükümleri 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre orman tahdit ve kadastrosu yapılan yerlerde uygulanır. Orman tahdit ve kadastrosu yapılmamış ise öncelikle orman kadastrosunun yapılması sağlanır.

(2) 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (A) bendinin uygulamaları, akabinde aynı Kanunun 2 nci maddesinin (B) bendi uygulamaları yapılır.

(3) 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendi uygulamalarına konu saha bulunamaz ise bu husus tutanakla belirlenir.

(4) 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (A) ve (B) bendi uygulamalarının başlayabilmesi için orman kadastrosunun kesinleşmesi şart değildir.

Çalışma bütünlüğü

Madde 10- (1) Komisyonların bu Yönetmelik ile ilgili çalışma alanı köy veya beldedir. Köy veya beldede başlatılan çalışmalar o köy veya belde dâhilinde kalan bütün Devlet ormanlarını kapsayacak şekilde yapılır. Bir belde veya köyde başlatılan çalışmalar bitirilmeden mecburi haller dışında diğer bir köy veya beldeye geçilemez.

(2) Bu şekilde çalışmaları tamamlanmış köy ve beldelerde bu Yönetmelik hükümleri kapsamında ikinci defa uygulama yapılamaz.

Çalışma alanlarının tespiti

Madde 11- (1) Komisyonların çalışma alanları Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlıkça tespit edilir.

Çalışmalara başlama ve ilanlar

Madde 12- (1) Çalışmalara başlama ve ilanlar,

a) 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin uygulamasının daha önce ilan edildiği yerlerde aynı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre yapılacak duyuru ile,

b) 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi uygulamasının daha önce ilan edilmediği yerlerde ise aynı Kanunun 8 inci maddesi hükümlerine göre yapılacak ilan ve duyurulara göre

çalışmalara başlanır.

Ön çalışma

Madde 13- (1) Bir köy veya beldede görev alan komisyon, köy veya belde bazında; arazi, hava fotoğrafları ve haritalar üzerinde uygulama öncesi ön bir çalışma yapar. Bu ön çalışmada köy veya beldede orman tahdit ve kadastro çalışmalarının yapılıp yapılmadığı araştırılır. 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (A) bendine konu olabilecek devlet ormanları belirlenir daha sonra uygulamaya geçilir.

(2) İstikşaf mahiyetindeki bu ön çalışma esnasında 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar kullanılır.

Orman bölge müdürlüğünden ve orman genel müdürlüğünden istenecek belgeler

Madde 14- (1) Komisyon; çalışmalara başlamadan önce çalışma yapacakları yerlere ait orman tahdit ve kadastro bilgi ve belgeleri ile mahkeme ilamı veya devam etmekte olan bir davaya konu olduğuna ilişkin bilgi ve belgeleri bir yazı ile uygulamanın yapıldığı yerin bağlı bulunduğu kadastro ve tapu sicil müdürlükleri ile işletme müdürlüğünden, işletme müdürlüğünde yeterli bilgi ve belge bulunamaması halinde bölge müdürlüğünden, bölge müdürlüğünde de yeterli bilgi ve belgenin bulunmaması halinde ise Genel Müdürlükten ister.

(2) İşletme müdürlüğü ve bölge müdürlüğü bu bilgi ve belgeleri en geç bir ay içerisinde komisyonlara teslim etmekle görevli ve sorumludurlar.

(3) Komisyonca istenen bilgi ve belgeleri vermeyenler veya eksik verenler hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.

(4) Bilgi ve belgelerin temininden sonra 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (A) bendi uygulamalarına geçilir.

Aplikasyon

Madde 15- (1) Daha önce tahdit ve kadastrosu yapılmış ormanlar hakkında düzenlenmiş olan orman tahdit veya kadastro haritaları tescile esas haritalar olarak uygulama öncesinde komisyonlarca düzeltildikten sonra pafta ve tapu kütüklerinde gerekli düzeltmeler yapılır. Aplikasyon işlemleri bu haritalara göre yapılır. Aplikasyon işlemlerinde Genel Müdürlükçe yürürlüğe konan teknik izahname esaslarına uyulur. Gerekli yerlerde uygulama alanına münhasır olmak üzere mevzii aplikasyon da yapılabilir.

(2) Görevli komisyonca, tahdit veya orman kadastrosunun daha önceden aplikasyonu yapılmış ise gerek tam gerekse mevzii aplikasyon halinde aplikasyon tutanağı düzenlenmez. Ancak, uygulama yapılan orman alanlarının tanımlanması amacı ile açıklama tutanağı altında tarif ve bilgilerden bahsedilir.

Tutanak defterleri

Madde 16- (1) Her köy veya belde için ayrı bir tutanak defteri kullanılır. Tutanak defterinin her sayfası komisyon başkanınca uygulama öncesinde mühürlenir ve sayfa adeti son sayfada gösterilerek tasdik olunur.

(2) Bir köy veya beldede birden fazla tutanak defteri kullanılırsa bu defterlere köy veya belde ismi yazılır ve sıra ile numara verilir.

(3) Bir köy ya da beldede dolmayan tutanak defteri müteakip köy veya belde uygulamasında kullanılmaz.

(4) Köy veya belde tutanak defterlerinde köy ve beldedeki 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (A) bendi uygulaması ilan edildikten sonra köy veya beldenin orman kadastrosu ve aynı Kanunun 2 nci maddesinin (B) bendinin uygulaması ile ilgili tutanak defterlerinin sırası gelmiş sayfasına görevli komisyon başkanlığınca aynen aktarılır ve imzalanır.

(5) Tutanak defterinin birinci sayfasına köy veya beldenin adı, defter numarası, uygulama yapılan köy veya beldenin ismi, Bakanlık olurunun tarihi, radyo haber bültenin tarihi, ile ilçede çıkan gazetelerin adı, tarihi, mutat vasıtalarla yapılan ilanları tevsik eden belgelerin cinsi, tarihi, numarası ve müteakip sayfalardan itibaren, işe başlama ve bu Yönetmelik uygulamasına ait tutanaklar yer alır. Bu tutanaklara müteselsil sıra numarası verilir.

Komisyon üyelerinin seçimi ve göreve çağırılması

Madde 17- (1) Komisyonun ziraat odası temsilci üyeliğine; çalışma yapılacak belde veya köyün bağlı bulunduğu ilçenin mahallî ziraat odasınca, ziraat odası olmayan ilçelerde yapılacak çalışmalarda il ziraat odasınca görevlendirilecek, bir asil ve bir yedek üye,

(2) Belde veya köy temsilci üyeliğine; beldelerde belediye encümenince, köylerde köy muhtarlığınca bir asil ve bir yedek temsilci üye, komisyon başkanlığının yazılı isteği üzerine tespit edilir.

(3) Tespit edilen üyelerin ad ve adresleri komisyon başkanlığına bildirilir.

(4) Komisyon başkanı bu üyelerin zamanında komisyon çalışmalarına katılmasını sağlar.

(5) Uygulama yapılan yer birden fazla köy ve belde sınırı içinde kaldığı takdirde çalışma, her köy ve beldeden o köy ve beldeye ait belde temsilci üyesi veya köy temsilci üyesi ile yürütülür.

Bilirkişilerin seçimi ve göreve çağırılması

Madde 18- (1) Komisyon başkanı, arazi çalışmalarına katılmak üzere beldelerde belediye encümeninden, köylerde köy ihtiyâr heyetinden; kısıtlı veya yüz kızartıcı suçlardan hükümlü bulunmayan, kırk yaşını bitirmiş olan ve mahallîn özelliklerini, taşınmaz malların eski ve yeni sahiplerini, zilyetlerini, taşınmaz malların bulunduğu yerlerin mahallî adlarını bilen bir asil bir yedek bilirkişi seçmelerini ister.

(2) Çalışmaların devamı sırasında ihtiyaç duyulduğunda komisyon başkanı resen yukarıdaki nitelikleri haiz bilirkişi görevlendirebilir.

(3) Komisyon başkanı, arazi çalışmalarına katılacak bilirkişileri yazılı olarak göreve çağırır.

(4) Belediye encümeni veya köy ihtiyâr heyetince seçilen bilirkişiler yazılı çağrıya rağmen belirlenen gün ve yerde çalışmalara katılmadıkları takdirde komisyon başkanı resen aynı niteliklere haiz bilirkişi görevlendirebilir.

(5) Komisyon bu durumu tutanakla tespit eder.

(6) Uygulama yapılan yer birden fazla köy ve belde sınırı içinde kaldığı takdirde çalışma, her köy ve beldeden o köy ve beldeye ait bilirkişi ile yürütülür.

Uygulamaların tutanakla tevsiki

Madde 19- (1) Komisyonlarca verilen kararlara göre orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin sınırları tutanakla tevsik olunur.

Tutanaklarda yer alacak hususlar

Madde 20- (1) Komisyonlar tarafından orman sınırları dışına çıkarılan yerler hakkındaki tutanaklarda;

a) Uygulama yerlerinin hangi il, ilçe, köy ve belde, mevkii, orman, işletme müdürlüğü ve işletme şefliği sınırları içinde kaldığını,

b) Uygulamaya katılan başkan ve üyelerin ad ve soyadlarını,

c) Uygulama alanındaki ormanların işletme şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, kapalılığı ve yaş durumunu,

ç) Orman sınırları dışına çıkarılacak yerlerin orman içi köyler kalkının yerleştirilmesi maksadıyla Hazine adına orman sınırları dışına çıkarıldığını,

d) Orman sınırları dışına çıkarılacak yerlerin orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmediğini, aksine tarım alanına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğunu veya engel görülüyorsa bu hususları açıklayan gerekçelerini,

e) Kullanılan hava fotoğraflarının kolon, film, fotoğraf numaralarını, haritaların pafta adını, kullanılan ölçü aletinin cinsi ile bunları kullanan elemanların isimlerini,

f) Sınır numaralarının cinsini, yerlerini, sınır hattının gidiş yönü ve şeklini, sınırda bulunan taşınmaz malların sahiplerini, bu malların cinsini, mülkiyeti ile varsa diğer aynı haklarını, evvelce sınırlaması yapılmış ormanların yapılmakta olan bu işle ortak sınırları bulunması halinde bu tespitlere ve sınırlara aynen uyulduğunu

belirten detaylı bilgiler bulunur.

Askerî yasak bölgelerde yapılacak çalışmalar

Madde 21- (1) 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında kalan yasak, stratejik bölgeler ve güvenlik bölgeleri ile harekât, savunma ve eğitim amaçlı kullanılan yerlerde orman kadastrosu ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (A) bendi uygulamasının yapılacağı, Bakanlıkça Millî Savunma Bakanlığına bildirilir. Millî Savunma Bakanlığı komisyona yardımcı olmak ve bilirkişilik yapmak üzere bu çalışmalar sırasında bir temsilci bulundurabilir.

Orman sınırları dışına çıkarılacak yerlerin tespiti

Madde 22- (1) Köy veya belde sınırları içerisinde birden fazla orman sınırları dışına çıkarılacak yer varsa, bunların tespitinde kuzeybatıdaki orman alanından başlanır.

(2) Orman sınırları dışına çıkarılacak yerin sınırlarının numaralanmasında, en kuzeybatıdaki sınır noktasına 3001 numaralı orman sınır noktası verilerek çalışmalara başlanır ve saat ibresi yönünde devam edilmek suretiyle müteselsilen numara verilir. Çalışmaya başlanılan köy veya belde de daha önceden yapılmış olan 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendi uygulamalarında 3001 nolu orman sınır noktası mevcut ise numaralandırmaya 4001 den başlanır.

Orman sınırları dışına çıkarılan parsellere numara verilmesi, ölçülmesi ve haritalarının düzenlenmesi

Madde 23- (1) 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (A) bendi uygulamalarına konu yerlere 2A/1, 2A/2 gibi müteselsil parsel sıra numarası verilir. Belde veya köyde bu Yönetmelik uygulaması ile orman sınırları dışına çıkarılan parseller tekniğine uygun olarak ölçülür. BÖHHBÜY ve Genel Müdürlükçe yürürlüğe konan teknik izahname esasları dahilinde orijinal orman kadastro haritalarına tekniğine göre işlenir ve ozalit kopyalarında yeşil renge boyanarak kırmızı kuru kalemle taranır.

İşi bitirme, şekli ve hukuki inceleme ile sonuçlandırma tutanağı

Madde 24- (1) Bir köy veya beldede 6831 sayılı Orman Kanunun 2 nci maddesinin (A) bendi uygulaması yapılmış ise; bu köy veya belde sınırları içerisindeki Devlet ormanlarında arazi, hava fotoğrafı ve harita üzerinde gerekli incelemenin yapıldığını ve yönetmelik uygulamasına giren başkaca bir sahanın bulunmadığını, uygulamaların bitirildiğini belirtir işi bitirme tutanağı düzenlenir.

(2) Harita ve tutanak örnekleri bir dosya halinde ilgili bölge müdürlüğüne şekli ve hukuki incelemelerin yapılması için gönderilir.

(3) Bölge müdürlüğü en geç otuz gün içerisinde gerekli incelemeleri yaparak varsa şekli ve hukuki noksanlıkların gerekçe ve belgelerini, yoksa şeklî ve hukukî noksanlık bulunmadığını bildiren bir yazıyı komisyona gönderir. Bu noksanlıkların düzeltilmesini komisyondan ister. Komisyon, belge ve gerekçeleri inceler ilgili yerlerde kararı değiştirecek bir husus varsa şekli ve hukuki noksanlıkların düzeltilmesi tutanağı altında evvelce almış olduğu kararı iptal eder, gerekli düzeltmeleri yaparak sonuçlandırma tutanağı tanzim ederek karara bağlar. Yapılan işlemi bölge müdürlüğüne bildirir.

6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (A) bendi uygulamalarının onay için valiliklere gönderilmesi

Madde 25- (1) Komisyonlarca sonuçlandırma tutanağı düzenlenmiş olan 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (A) bendi uygulama dosyası valilik onayına sunulmak üzere bütün ekleri ile birlikte bölge müdürlüğüne iki dosya halinde gönderilir.

(2) Bölge müdürlüğünce kontrol edilen orman kadastro dosyasının bir nüshası onaylanmak üzere ilgili valiliğe gönderilir. Valilik dosyayı onayladığını bir yazı ile bölge müdürlüğüne bildirir.

(3) Kadastro işlemleri valiliğin onayı ile yürürlüğe girer.

(4) Valilikten alınan onay evrakı uygulamayı yapan komisyon başkanlığına uygulama dosyasının ilan edilmesi için gönderilir.

(5) Orman kadastrosu, 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (A) ve (B) bendi uygulamalarının aynı anda yapılması halinde ise ilgili valilikten bütün işlemleri kapsayan bir onay alınır.

Tutanak suretleri ve haritaların ilanı

Madde 26- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde hazırlanarak valilikçe onaylanan tutanak suretleri ve haritaların birer örneği komisyon başkanlığınca uygulama yapılan köy veya beldenin uygun yerlerine asılmak suretiyle ilan olunur.

(2) Askı ilanının yapıldığı tarih beldelerde belediye encümenlerinin köylerde ihtiyar heyetinin tasdik edecekleri belgelerle tevsik olunur. Bu belgeler komisyon dosyasında saklanır.

(3) Bu işlemler, ayrıca komisyonlarca Genel Müdürlük ile Maliye Bakanlığının mahalli birimlerine aynı gün yazılı olarak bildirilir. Bildirimin yapıldığına dair belge alınarak dosyasına konulur.

(4) Bu bildirim ve ilanlardan itibaren altı ay içinde taşınmazın bulunduğu yerin kadastro mahkemelerine, kadastro mahkemeleri olmayan yerlerde kadastro davalarına bakmakla görevli mahkemeye Bakanlık aleyhine iptal davası açılabilir.

(5) Askı ilanında :

a) Belde ve köy çalışma alanı hudutları içindeki ormanların sınırlamasının, 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (A) ve (B) bendi uygulamalarının bitirildiği,

b) Çalışmaların ilgili valilikçe hangi tarihte onaylanarak yürürlüğe girdiği,

c) Tutanak ve kararlara karşı askı tarihinden itibaren altı ay içinde kadastro mahkemelerine, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına bakmakla görevli mahkemeye müracaatla sınırlamaya ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (A) ve (B) bentlerine göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve hak sahibi gerçek ve tüzel kişilerin itiraz edebilecekleri,

ç) Altı ay içinde itiraz davası açılmadığı takdirde komisyon kararlarının kesinleşeceği ve bu sürenin hak düşürücü süre olduğu, ilk defa orman kadastro çalışmaları yapılan belde veya köylerde tapulu gayrimenkullerin orman sınırları içerisinde kalması halinde tapu sahiplerinin 10 yıllık süre içerisinde dava açabilecekleri,

d) Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılacak sınırlamaya itiraz davalarında hasmın Orman Genel Müdürlüğü, orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı açılacak itiraz davalarında ise hasmın Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığınca açılacak davalarda ise hasmın uygulama sonucunda lehine hak doğmuş gerçek ve tüzel kişiler olduğu,

e) Orman Genel Müdürlüğünce açılacak davalarda hasmın, hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile Çevre ve Orman Bakanlığı olduğu,

f) Bu ilanın ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmünde olduğu

açıkça belirtilir.

(6) Uygulamada; çalışma yapılan köy veya beldede daha önceden yapılmış olan orman tahdit veya orman kadastro çalışmaları ile orman sınırları dışına çıkarma işlemleri yapılmış, yalnızca 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (A) bendi uygulamalarının yapılması halinde daha önceden yapılmış olan orman kadastrosu ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendi uygulamalarına yönelik kanuni itiraz haklarının dolmuş olmasından ötürü, bu maddenin beşinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (d) bentleri bu çalışmaya uygun olarak düzenlenerek askı ilanına alınır.

Uygulamanın bitirildiğinin ve ilanın Orman Genel Müdürlüğüne bildirilmesi ve dosyasının gönderilmesi

Madde 27- (1) Komisyon, bu Yönetmelik uygulaması ile ilan işleri bitirilen köy ve beldelerin isimlerini ve ilan tarihini ilandan sonra en geç 15 gün içinde ilgili bölge müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe bildirir.

(2) Komisyon, sınırlaması ve/veya 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (A) bendi uygulaması bitirilen belde ve köylerde ilân ettikleri dosyanın bir adedini Genel Müdürlüğe gönderir.

Orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin tescili

Madde 28- (1) 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (A) bendi uygulaması ile Devlet ormanlarından orman sınırları dışına çıkarılan yerlere ait dosyasını teslim alan işletme müdürlüğü;

a) 6831 sayılı Orman Kanununun 11 inci maddesinde yazılı itiraz süresi dolmuş, itiraz edilmeden komisyonun kararı kesinleşmiş ise bu karara göre,

b) İtiraz edilmiş ise mahkemesince verilen kararın kesinleşmesinden sonra 15/7/2004 tarihli ve 25523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6831 Sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 70 inci maddesinde belirtilen düzeltmelerin yapılmasını sağlar.

(2) 6831 sayılı Orman Kanununun 11 inci maddesi kapsamında kaydında belirtme yapılarak Hazine adına tapuya tescil işlemlerinin yapılabilmesi için düzenlenmiş olan tescil veya ifraz işlemlerine yönelik dosya takip ve neticelendirilmek üzere uygulamanın yapıldığı işletme müdürlüğünce Bakanlık taşra birimine intikal ettirilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar

Madde 29- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 6831 Sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik 15/7/1997 tarihli ve 97/9637 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ve 23/6/2005 tarihli ve 2005/9070 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmelik hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 30- (1) 8.10.1984 tarihli ve 18539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci Maddesinin (A) Fıkrasına Göre Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak Yerler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 31- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın