2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun

Kanun Numarası: 2924, Kabul Tarihi: 17.10.1983, Resmi Gazete T/S: 20.10.1983/10661

Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S 28.08.1991/3763 30.10.1995/4127 25.02.1998/4342 21.02.2000/4629

Bu Kanun, 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Kanunun amacı, nakline karar verilen orman içi köyler halkının yerleştirilmesi ve orman sınırları dışına çıkartılmış ve çıkartılacak yerlerin değerlendirilmesi suretiyle, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Kanun, 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi uyarınca orman kadastro komisyonları tarafından orman sınırları dışına çıkarılan;

a) Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyip, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar görülen yerleri,

b) Otlak, kışlak,  yaylak gibi yerleri,

c) Tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antep fıstığı) gibi çeşitli tarım alanlarını,

d) Şehir, kasaba, köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahalarını,

Kapsar.

Tespit, tefrik ve tescil işlemleri

Madde 3- (Değişik birinci fıkra: 28.08.1991/3763)[1] Orman kadastro komisyonlarınca, orman sınırı dışına çıkarılan yerler, Orman Bakanlığının talebi üzerine Hazine adına tescil edilir. Bu yerler, bu Kanunun hükümleri uygulanmak kaydıyla Orman Bakanlığı emrine geçer.

a) (Mülga: 28.08.1991/3763)[2]

b) (Mülga: 28.08.1991/3763)[3]

6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci madde (A) bendi kapsamına giren yerler için orman sınırları dışına çıkarma ile orman sınırlaması ve tespit, tefrik ve tescil işlemlerine karşı yapılan, itirazlar ve açılan davalar, bu Kanuna göre yapılacak işlemleri durdurmaz. Bu konuyla ilgili davalarda yürütmeyi durdurma ve ihtiyati tedbir kararı verilemez.

Orman sınırları dışına çıkarılan bu yerlerde hak iddia edenlerin açtıkları davalar sonunda gerçek ve tüzelkişilere ait olduğuna karar verilen taşınmaz mallar, genel hükümlere göre kamulaştırılır.

İkinci Bölüm

Orman İçi Köyler Halkının Nakil ve Yerleştirilmesi

Islah, İmar ve ihya işlemleri

Madde 4- Orman içi köyler halkının yerleştirilmesi maksadıyla orman sınırları dışına çıkarılarak Hazine adına tescil edilip, Tarım ve Orman Bakanlığı emrine geçen yerler; iklim ve toprak yapısına en uygun tarım arazisine dönüştürülmek ve yerleşim yeri halinde düzenlenmek üzere Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca ıslah ve imar, Tarım ve Orman Bakanlığınca ihya edilir.

İfraz ve yerleşim

Madde 5- Islah, imar ve ihya edilen taşınmaz mallar, tarımsal işletme tipleri, verim değerleri ve yerleşim planları dikkate alınarak yönetmelikle belirlenen esaslara göre Tarım ve Orman Bakanlığınca ifraz edilir.

İfraz edilen bu yerlere yerleştirilecek orman içi köyler halkının nakil ve yerleştirme işlemleri, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 2510 sayılı İskan Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

Değiştirme, kamulaştırma ve mülkiyet devri

Madde 6- Naklen yerleştirilecek orman içi köyler halkının yazılı başvurular üzerine, Devlet ormanları içinde kalan her türlü tapulu taşınmaz mallarının karşılığı olarak, yerleştirilecekleri yerlerden, tespit olunan rayiç değerlere eş değerde taşınmaz mal verilir. Tarafların anlaşması halinde karşılıklı olarak tapuda devir ve tescil işlemleri yapılır.

Değiştirmeyi kabul etmeyenlerin taşınmaz malları genel hükümlere göre kamulaştırılır.

Naklen yerleştirilen orman içi köyler halkına, taşınmaz malları karşılığından fazla verilen taşınmaz malların rayiç bedeli, peşin veya yirmi yıl içinde ve yıllık eşit taksitlerle faizsiz olarak tahsil olunur. Bu taşınmaz malların mülkiyeti; Tarım ve Orman Bakanlığının yazılı talebi üzerine, tapu sicil muhafızlıklarınca resen malikleri adına tescil edilir.

Yükümlülük

Madde 7- Islah, imar ve ihya edilerek mülkiyeti devredilen taşınmaz mallar, tespit edilen dağıtım amaçları dışında kullanılamaz, miras hükümleri dışında bölünemez ve başkalarına devir ve temlik edilemez. Taksim ve satış suretiyle şüyuun giderilmesi talebine ve satış vaadi sözleşmesine konu olamaz, haczedilemez. Bu hususlar, tapu kaydının beyanlar hanesine belirtilir.

Ancak; yönetmelikte belirlenecek zorunlu hal ve şartlarda, kiraya verilebilir, ortaklık yoluyla işletilebilir veya bir bütün olarak başka hak sahiplerine Tarım ve Orman Bakanlığının izni ile devredilebilir.

Geri alma

Madde 8- Bu Kanunun 7 nci maddesindeki yükümlülükleri yazılı uyarıya rağmen yerine getirmeyenler için; Tarım ve Orman Bakanlığınca, kendi taşınmaz malları karşılığından fazla verilen taşınmaz malların geri alınmasına karar verilir. Taşınmaz mallar için yapılmış ödemelerin tamamı faizsiz olarak ve varsa taşınmaz mal üzerinde kendisi tarafından yapılmış ilave yapı ve tesislerin rayiç bedeli defaten ödenir.

Geri alma kararı hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez. Ancak, ilgililerin dava açma hakkı saklıdır.

Tarım ve Orman Bakanlığı, hukuki durumları kesinleşinceye kadar bu taşınmaz malları geçici olarak başka hak sahiplerine devredebilir.

Kayıt düzeltilmesi

Madde 9- Geri alınmasına karar verilen taşınmaz malların tapu sicilindeki tescile ilişkin kayıt, Tarım ve Orman Bakanlığının yazılı talebi üzerine tapu sicil muhafızlıklarınca Hazine adına düzeltilir ve durum ilgililere tebliğ edilir.

Üçüncü Bölüm

Değerlendirme İşlemleri

Otlak, kışlak ve yaylakların değerlendirilmesi

Madde 10- (Mülga: 25.02.1998/4342)[4]

Tarım alanına dönüşmüş yerlerin değerlendirilmesi

Madde 11- Bu Kanunun 2 nci madde (c) bendi kapsamına giren tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antep fıstığı) gibi tarım alanları ve buralardaki yapı ve tesislerin yerleri; orman sınırları dışına çıkarıldıkları tarihteki fiili durumlarına göre ifraz edilerek, bu yerleri kullanan kişilere, rayiç bedelleri peşin veya on yıllık süre içinde ve eşit taksitle alınmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığınca satılır.

Taksitle ödemelerdeki borçlanmalara, T.C. Ziraat Bankasının zirai kredilere uyguladığı yıllık faiz oranı uygulanır.

(Değişik: 28.08.1991/3763)[5] 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre bu yerlerin kadastrosu öncelikle yapılır. (Son iki cümle iptal: Anayasa Mahkemesinin 30.03.1993 tarihli ve E:1992/48, K:1993/14 sayılı kararı)[6] (Ek cümleler: 30.10.1995/4127) Kadastro çalışmaları sırasında, fiili kullanım durumuna göre sınırlandırması ve Hazine adına tespit yapılacak bu yerler üzerindeki muhdesat ile tasarruf edenlerin isimleri, kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilir. 3402 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen askı ilanı hariç, diğer ilanlar yapılmaz. Kadastro çalışmaları sonucunda belirlenen kişilerin, bu maddenin dördüncü fıkrasına göre gerçek hak sahibi olup olmadıkları hususu, ayrıca Orman Bakanlığınca tespit edilir. Hak sahiplerinin bu madde hükmünden yararlandırılmasında, sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönümlük sınırlamaya uyulur.

(Ek: 28.08.1991/3763) (iptal: Anayasa Mahkemesinin 30.03.1993 tarihli ve E:1992/48, K:1993/14 sayılı kararı)[7] (yeniden düzenleme: 30.10.1995/4127)  Yararlanacak kişilerin hak sahibi olabilmesi için, orman köyü nüfusuna kayıtlı olmaları ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye yönelik en az 5 yıl müddetle o yerde ikamet etmiş bulunmaları gerekir.

(Ek: 28.08.1991/3763) (iptal: Anayasa Mahkemesinin 30.03.1993 tarihli ve E:1992/48, K:1993/14 sayılı kararı)[8] (yeniden düzenleme: 30.10.1995/4127) Rayiç bedelin belirlenerek hak sahiplerine tebliğinden itibaren hak sahiplerince bir yıl içinde satın alınmayan yerler, ihale ile hak sahipliği tanımına uygun üçüncü kişilere, birinci fıkradaki şartlarla satılır. (Ek: 17/1/2000-589 sayılı KHK/6 md.) Şu kadar ki, doğal afete maruz kalan bölgelerdeki hak sahiplerine bir yıllık ek süreye ilave olarak altı ay daha süre verilir.

(Ek: 30.10.1995/4127) 31.12.1981 tarihinden itibaren Orman köyü nüfusuna kayıtlı olanlar da hak sahibi sayılırlar.

(Ek: 28.08.1991/3763) Orman Kanunu hükümlerine göre tahsis edilen yerler ile hazinenin mülkiyetinden çıkan veya kamu hizmetine tahsis edilen veya bu maksatla fiilen kullanılan taşınmaz mallarda bu madde hükmü uygulanmaz.

Köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahalarının değerlendirilmesi (Madde başlığı değişik: 30.10.1995/4127)[9]

Madde 12- (Değişik birinci fıkra: 28.08.1991/3763)[10]  Bu Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi kapsamına giren, köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları, orman sınırları dışına çıkarıldığı tarihteki fiili durumlarına göre ifraz edilerek üzerinde yapısı bulunan hak sahibi kişilere, rayiç bedeli peşin veya beş yıllık süre içinde ve yıllık eşit taksitle alınmak üzere, Orman Bakanlığınca satılır.

(Değişik fıkra: 30.10.1995/4127)[11] Bu kişilerin hak sahibi olabilmesi için köy nüfusuna kayıtlı olmaları ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye yönelik en az 5 yıl müddetle o yerde ikamet etmiş bulunmaları gerekir.

Hak sahipliliği tanımına girmeyen kişilerce işgal edilen yerler, aynı köydeki başka bir hak sahibine üzerindeki yapısı ile birlikte tespit edilecek rayiç bedel üzerinden ve yapının bedeli peşin olarak satılır, yapı bedeli sahibine defaten iade olunur.

(Değişik fıkra: 28.08.1991/3763)[12] (Değişik fıkra: 30.10.1995/4127)[13] 11 inci maddenin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkra hükümleri bu madde için de uygulanır.

Belediye ve mücavir alanlardaki yerleşim sahalarının değerlendirilmesi

Madde 13- (Mülga: 28.08.1991/3763)[14]

Dördüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Tapulama ve kadastro

Madde 14- Nakledilecek orman içi köyler halkının değiştirilecek veya kamulaştırılacak taşınmaz mallarının tapulama hizmetleri ile bu Kanunun 11 inci ve 12 nci madde hükümlerine göre değerlendirilecek yerler için ihtiyaç duyulan tapulama hizmetleri, Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce öncelikle yerine getirilir.

(Mülga: 21.02.2000/4629)[15]

Nakledilen orman içi köyler halkının, bu Kanun hükümlerine göre değiştirilen veya kamulaştırılan Devlet ormanları içindeki arazilerinin orman kadastrosu, Tarım ve Orman Bakanlığınca öncelikle yaptırılır.

Rayiç değer tespiti ve satış işlemleri

Madde 15- (Değişik madde: 28.08.1991/3763)[16] Bu Kanun hükümlerinin uygulandığı yerlerdeki rayiç bedelin tespiti belediye ve köy mülki hudutları esas alınarak 5 üyeden meydana gelen Bedel Takdir Komisyonunca yapılır.

Bedel Takdir Komisyonu, Orman Bakanlığının görevlendireceği 3 ve belediyelerde belediye encümenince, köylerde köy muhtar ve ihtiyar heyetlerince tespit edilen 2 kişiden oluşur.

Bedel Takdir Komisyonuna belediyeler ve köylerce isim tespitinin 15 gün içinde yapılamaması halinde, bu kişiler mahalli mülki amirlerce mahallinden resen tespit edilir.

Satış işlemleri bu bedeller esas alınarak Orman Bakanlığınca gerçekleştirilir.

Orman köyleri halkının desteklenmesi

Madde 16- Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köyler halkının geçim seviyesinin yükseltilmesi için gerekli tedbirleri alır. Bu maksatla sağlanacak işletme araç ve gereçleri ile gerekli diğer girdiler doğrudan veya kredi yolu ile karşılanır.

Ağaçlandırma

Madde 17- Orman içi köyler halkının nakledilmesi sonucu boşaltılmış olan; orman içindeki arazi, yapı ve tesis yerleri, Orman Genel Müdürlüğünce öncelikle projelendirilip Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır.

Gelirler

Madde 18- (Mülga: 21.02.2000/4629)[17]

Giderler

Madde 19- (Mülga: 21.02.2000/4629)[18]

Muafiyetler

Madde 20- (Değişik: 28.08.1991/3763)[19] Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında yapılacak tescil, devir ve kayıt düzeltme işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Yönetmelik

Madde 21- Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şekil, şart ve esaslar ile ifraz işlemleri Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte düzenlenir.

Yönetmelik; Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görüşleri de alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde hazırlanır.

Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanır.

Ek Madde 1- (Ek: 28.08.1991/3763) Bu Kanun kapsamına giren yerler, 2510 ve 4753 sayılı Kanunlar gereğince Hazinece bedeli tahsil edilerek kişilere dağıtılmış ve bu kişilere hükümsüz sayılan kayıtlar karşılığında başkaca bir yer verilmemişse, bu kişilerden ikinci  defa bedel alınmaz.

Yürürlük

Madde 22- Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 1. Değişiklikten önceki şekli: “Orman kadastro komisyonlarınca, çıkarılma maksadı da belirtilmek suretiyle kadastro tutanak ve haritalarında tespit ve tefrik edilerek belirlenip, Devlet ormanlarından orman sınırları dışına çıkarılan ve Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine İlgili tapu sicil muhafızlıklarınca Hazine adına tescil olunan yerlerden;”
 2. Mülga bent: “a) Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları ile diğer yerler, Tarım ve Orman Bakanlığı emrine geçer.”
 3. Mülga bent: “b) Belediye ve mücavir alan sınırları dahilindeki şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları, ilgili belediyelerin mülkiyetine bedelsiz geçmiş sayılır.”
 4. Mülga madde: “Madde 10- Bu Kanunun 2 nci madde (b) bendi kapsamına giren otlak, kışlak ve yaylaklar; Tarım ve Orman Bakanlığınca, mülkî hudutları içinde bulunduğu orman köy vaya kasabasına bir bütün olarak, gerektiğinde birden fazla orman köyü veya kasabasına hayvancılıkta kullanılmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilir.Tahsis edilen bu yerlerden yararlanma, 6831 sayılı Orman Kanununun öngördüğü kayıt ve şartlarla yapılır.”
 5. Değişiklikten önceki şekli: “Bu yerlerin mülkiyetinin satılan kişilere devri, tespit edilen rayiç bedeli peşin ödemeleri halinde veya ilk taksitlerini Ödemeleri ve borçlanma mukavelesi ile kanunî ipotek İşlemlerini tamamlamaları kaydıyla, Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine tapuya tescil edilmek suretiyle yapılır.”
 6. Anayasa Mahkemesince iptal edilen cümleler: “Kadastro sırasında Hazine adına tespit edilen bu yerler üzerinde sözü geçen Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen 40 ve 100 dönümlük sınırlama gözönünde bulundurularak kullanan kişilerin adları kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilir. Bu tespitlerin kesinleşmesinden sonra, beyanlar hanesinde adı geçen kişilere Orman Bakanlığınca bir Arazi Kullanma Belgesi verilir.”
 7. 3763 sayılı Kanunla eklenen ve Anayasa Mahkemesince iptal edilen fıkra: “Kadastro müdürlükleri, tespitlerin Hazine adına kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde bu yerleri ve beyanlar hanesinde belirtilen kişileri Orman Bakanlığına bildirir. Orman Bakanlığı tarafından en geç iki yıl içinde bu yerlerin rayiç bedelleri tespit edilir ve bunların mülkiyeti beyanlar hanesinde gösterilen kişilere Orman Bakanlığınca bedeli karşılığı devredilir. Tespit edilen bedelin peşin ödenmemesi halinde, borçlanma sözleşmesine istinaden Bakanlığın talebi üzerine Hazine lehine ipotek tesis edilir, rayiç bedel ödenmedikçe bu yerler üzerinde temliki tasarrufta bulunulamaz, ziraî krediler hariç haczedilemez ve rehin edilemez, satış vaadine konu olamaz. Bu husus tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilir.”
 8. 3763 sayılı Kanunla eklenen ve Anayasa Mahkemesince iptal edilen fıkra: “Evvelce kadastrosu veya tapulaması tamamlanan çalışma alanlarında 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarılan yerlerdeki Hazine adına ihtilafsız veya hükmen tescil edilmiş veya edilmemiş taşınmaz mallar için de bu madde hükümleri uygulanır.”
 9. Değişiklikten önceki şekli: “Belediye ve mücavir alanlar dışındaki yerleşim sahalarının değerlendirilmesi”
 10. Fıkranın değişiklikten önceki şekli: “Bu Kanunun 2 nci madde (d) bendi kapsamına giren, belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları, orman sınırları dışına çıkarıldığı tarihteki fiilî durumlarına göre İfraz edilerek üzerinde yapısı bulunan hak sahibi kişilere, rayiç bedeli peşin veya beş yıllık süre içinde ve yıllık eşit taksitle alınmak üzere. Tarım ve Orman Bakanlığınca satılır.”
 11. Fıkranın değişiklikten önceki şekli: “Bu kişilerin hak sahibi olabilmesi için; aynı yerdeki köy nüfusuna kayıtlı olması, 31/12/1981 tarihinden sonra sürekli olarak bu köyde oturmuş olması ve köy hudutları dahilinde kendisine ait ikinci bir evi veya ahiri veya samanlığı bulunmaması gerekir.”
 12. Fıkranın değişiklikten önceki şekli: “11 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri bu madde için de uygulanır.”
 13. Fıkranın değişiklikten önceki şekli: “11 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri bu madde için de uygulanır.”
 14. Mülga madde: “Madde 13- Bu Kanunun 2 nci madde (d) bendi kapsamına giren, belediye ve mücavir alan sınırları dahilindeki yerler için; 16/3/1983 tarihli ve 2805 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak; bu yerlere ait arsa bedellerinin yüzde ellisi (% 50’si) imar fonu yerine, Tarım ve Orman Bakanlığı adına T. C. Ziraat Bankasındaaçılan, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesine göre kurulmuş bulunan fon hesabına yatırılır, veya aktarılır.2805 sayılı Kanunda belirlenen süreler, bu madde hükmünün uygulanmasına mahsus olmak üzere, ilgili belediyelerin bu yerleri ve bu yerlerle ilgili uygulamaları mutat usullerle ilan ettiği tarihe göre işler.Tarım ve Orman Bakanlığı; belediye ve mücavir alan hudutları içinde kalan orman sınırları dışına çıkarılması gereken bu yerlerin, Orman kadastro komisyonlarınca tespit, tefrik ve tescil işlemlerinin öncelikle yapılmasını ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde tamamlanmasını sağlar.
 15. Mülga fıkra: “Bu hizmetler için gerekli harcamalar, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesine göre kurulmuş olan fondan karşılanır.”
 16. Değişiklikten önceki şekli: “Madde 15- Belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde kalan yerler hariç, bu Kanun hükümlerinin uygulandığı yerlerdeki her türlü rayiç değer tespiti ve satış işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığınca kurulacak komisyonlarca yürütülür. Rayiç bedelin tespiti ve komisyonların kuruluşuna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.”
 17. Mülga madde: “Madde 18- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak; 2510 sayılı İskan Kanununa göre tahsil edilen bedeller ile diğer satış ve devir işlemlerinden tahsil edilen bedeller ve faizleri, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesine göre kurulmuş olan Fona gelir kaydedilir.Tahsilata ve Fon hesabına aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.
 18. Mülga madde: “Madde 19- Bu Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü giderler, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesine göre kurulmuş olan Fondan karşılanır.Giderlerin Fondan karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.”
 19. Değişiklikten önceki şekli: “Madde 20- Bu Kanunun 13 üncü maddesi hariç diğer hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak tapu sicil muhafızlıklarınca tapu dairelerinde yapılacak tescil, devir ve kayıt düzeltme işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.”

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın