ORMAN ARAZİLERİNİN TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Mülga)

ORMAN ARAZİLERİNİN TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Bu Yönetmelik 22.03.2007 tarihli ve 26470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

05.04.1995 gün ve 22249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde l- Bu Yönetmeliğin amacı, 683l sayılı Orman Kanununun l6,l7,l8 ve ll5 nci maddelerine göre verilecek muvafakat, izin ve irtifak haklarının uygulama şekil ve esasları ile bunlardan tahsil edilecek bedellere ait iş ve işlemleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, 683l sayılı Orman Kanununun l6,l7,l8 ve ll5 nci maddelerine göre verilecek muvafakat, izin ve irtifak haklarının uygulama  şekil ve esasları ile bunlardan tahsil edilecek bedellere ait  iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 683l sayılı orman Kanununa 2896 sayılı Kanunla eklenen Ek-5’inci madde hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Orman Bakanlığını,

Bakan: Orman Bakanını

Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

Orman İdaresi: Orman Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatını,

Arama Ruhsatı: Belirli bir alanda yapılacak petrol arama faaliyetleri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce verilen petrol arama belgesini, maden arama faaliyetleri için aynı Bakanlığın Maden İşleri Genel Müdürlüğünce verilen maden arama belgesini,

Ön İşletme Ruhsatı: Arama safhasından sonra işletme dönemine hazırlık ve gerek duyulabilecek ölçüde araştırmaların yapılabilmesini sağlamak üzere, azami üç yıl süre ile Maden İşleri Genel Müdürlüğünce verilen yetki belgesini,

İşletme Ruhsatı: İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce veya Maden İşleri Genel Müdürlüğünce verilen yetki belgesini,

Arama Muvafakatı: Arama ruhsat alanı içinde kalan ormanlık alanlarda, petrol yatakları ve maden cevherinin bulunduğu yerlerin tespiti için Bakanlıkça verilen muvafakatı,

Ön İşletme Muvafakatı: Ön İşletme ruhsat alanı içinde kalan ormanlık alanlarda, madencilik faaliyetlerinin yapılabilmesi için Bakanlıkça verilen muvafakatı,

İşletme Muvafakatı: İşletme ruhsat alanı içinde kalan ormanlık alanlarda petrol ve madencilik faaliyetlerinin yapılabilmesi için Bakanlıkça verilen muvafakatı,

Boru Hattı Belgesi: Belirli projeler için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce verilen petrol taşıma hakkı belgesini,

Ocak: Taş ocakları mevzuatına göre izne tabi taş ve kum ocakları ile odun kömürü, kireç ocağı ve benzeri işletme alanlarını,

Fabrika: Olması gereken üniteleriyle birlikte orman ürünlerini ilk el olarak mekanik veya kimyasal metotlarla işleyen tesisleri,

Hızar Tesisi: Tek testereli, muhtelif şekilde hareket eden ve orman emvali biçme işlerini yapan makinalı işletmeleri,

Şerit Tesisi: İki volan üzerinde hareket eden ve orman emvali biçme işlerini yapan makinalı işletmeleri,

Bedel: Orman sayılan yerlerde, bu Yönetmelik hükümlerine göre gerçek ve tüzel kişilere yararlanmaları için arazi tahsis edilmesi ile bu yerlerde, ormancılık faaliyetlerinin yapılamaması sonucunda orman idaresinin tahsis süresince mahrum kaldığı her türlü değerleri ve bu yerlerin yeniden imar-ihya ve ağaçlandırılması için yapılacak giderleri,

Fon Bedeli: 683l sayılı Orman Kanununa l744 sayılı Kanunla eklenen ve 2896 sayılı Kanunla değişik Ek 3/A-C maddesi ve bu Yönetmeliğin 57 nci maddesinde belirtilen bedeli,

Teminat: Saha tahsisinden dolayı meydana gelebilecek idare zararının karşılanması için alınan değeri,

ÇED Belgesi: 7 Şubat l993 tarih ve 2l489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre verilecek olumlu belgeyi,

Deflâtör: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca her yıl belirlenen cari fiyatları sabit fiyatlara çeviren dönüştürme katsayısını,

Hususi Orman: 683l sayılı Orman Kanunu Hükümlerine göre Bakan tarafından özel orman olarak kabul ve tefrik edilen ormanları,

Tahsis: 6831 Sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre, amacı doğrultusunda kullanılmak üzere verilen izini,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Maden ve Petrol Arama, Ön İşletme ve İşletme

Uygulama Esasları

Madde 5- Petrol ve madenlerin arama ve işletme sahalarının Devlet ormanları hudutları içinde olması halinde, bu alanlara münhasır olmak üzere 683l sayılı Orman Kanununun l6 ncı maddesine göre Bakanlığın muvafakatını almak şarttır.

Arama Müracaatı

Madde 6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce verilmiş petrol arama ruhsatı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünce verilmiş maden arama ruhsatı olanlar, arama alanlarının Devlet ormanları içinde olması halinde Orman Bölge Müdürlüğüne muvafakat için müracaat ederler. Tasdikli arama ruhsat örneği ile arama ruhsat alanlarını gösterir koordinat değerleri belli l/25000 ölçekli haritalar dilekçeye eklenir.

İnceleme ve Arama Muvafakatı

Madde 7- Müracaatlar üzerine Devlet Ormanları içinde kalan alanlar için ilgili Orman Bölge Müdürlüğünce teşkil edilecek bir heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılır. Ormanlık alanlar ölçülerek haritasına işlenir ve rapora bağlanır.

Devlet ormanları içindeki alanlarda maden ve petrol aranmasında bir sakınca görülmüyorsa, ruhsat sahiplerine noterce resen düzenlenecek taahhütname ve teminat karşılığı ruhsat süresi kadar Bakanlıkça arama muvafakati verilir.

Muvafakat verilmemesi halinde gerekçeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirilir.

Arama Muvafakatı Süresi

Madde 8- Orman Kanunu hükümlerine göre verilecek maden arama muvafakat süreleri, Maden İşleri Genel Müdürlüğünce verilen arama ruhsat süreleri ile, petrol arama süresi ise Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce verilecek petrol arama süresi ile sınırlıdır.

Arama Alanlarında Yapılacak İşletme ve Geçici Tesis Faaliyetleri

Madde 9- Arama ruhsat ve muvafakat sahipleri; 4.6.1985 tarih ve 32l3 Sayılı Maden Kanununun 2l. maddesi hükmüne göre cevher istihracı için, işletme faaliyetlerinde bulunacakları alanları l/l000 veya 1/2000 ölçekli röperli kroki üzerinde belirterek, tesislerin vaziyet planlarının mimari projelerini, metraj ve keşif özetlerini dört takım halinde ilgili Orman Bölge Müdürlüğüne vererek işletme talebinde bulunulan Bölge Müdürlüğü, arazi üzerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan bedelli muvafakat veya izin raporunu Genel Müdürlüğe gönderir. Ruhsat süreleri dikkate alınarak Genel Müdürlükçe uygun görülenlere, Bakanlıkça işletme muvafakatı veya geçici tesis izni verilebilir. Verilen muvafakat veya izinler Orman Bölge Müdürlüklerine gönderilir. Ruhsat sahiplerinden noterce re’sen düzenlenecek taahhüt senedi, teminat ve bedeller alınarak saha teslimi yapılır.

Maden Ön İşletme Muvafakatı

Madde l0 – Maden İşleri Genel Müdürlüğünden ön işletme ruhsatı alanlar; tasdikli ön işletme projesini, ön işletme ruhsatını ve l/l000 veya l/2000 ölçekli haritasını ve CED belgesini dört takım halinde ilgili Orman Bölge Müdürlüğüne vererek ön işletme muvafakatı talebinde bulunurlar. Bölge Müdürlüğünce teşkil edilen heyet tarafından düzenlenen ve altında Bölge Müdürü görüşünün de yer aldığı arazi inceleme ve bedelli muvafakat raporuna, arama ruhsatı ve arama muvafakat belgesi suretleri de eklenerek Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe uygun görülenlere Bakanlıkça süreli ön işletme muvafakatı verilebilir. Muvafakat verilmesi halinde durum Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı na bildirilir.

Orman Kanunu hükümlerine göre verilecek ön işletme muvafakat süreleri, Maden İşleri Genel Müdürlüğünce verilen ön işletme ruhsat süreleri ile sınırlıdır.

Maden ve Petrol İşletme Muvafakatı

Madde 11- Maden ve petrol işletme ruhsat sahipleri, işletme alanlarını gösterir l/l000 veya l/2000 ölçekli imalat haritalarını ve CED belgesini dilekçelerine ekleyerek Orman Bölge Müdürlüklerine müracaatla işletme muvafakati talep ederler. Bölge Müdürlüğünce teşkil edilen heyet tarafından düzenlenen ve altında bölge Müdürü görüşünün de yer aldığı arazi inceleme ve bedelli işletme raporu Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel müdürlükçe uygun görülenlere Bakanlıkça işletme muvafakati verilebilir. Muvafakat verilmemesi halinde durum Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirilir.

İşletme Muvafakat Süresi, Yenileme ve Süre Uzatımı

Madde l2- Muvafakat süresi, talebe göre ruhsat süresi aşılmamak üzere, Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile Bakanlıkça belirlenir.

Süresi biten muvafakat, işletme ruhsatlarının usulüne uygun yenilenmesi halinde, ruhsat süreleri ile sınırlı olarak tekrar yenilenebilir.

Maden ve Petrol İşletme Faaliyetleri

Madde l3- İşletme süresinde ruhsat ve muvafakat sahipleri; her yıl Mart ayı sonuna kadar, o yıla ait işletme faaliyet, raporunu, imalat haritasını, arama faaliyet programını, dört nüsha olarak ilgili Bölge Müdürlüğüne verirler.

Devir İşlemleri

Madde l4- Maden arama, ön işletme ve işletme ruhsatlarının devirleri, Maden ve petrol Kanunlarındaki hükümlere göre yapılır. Devir işlemlerinin usulüne uygun yapılmış olması halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen muvafakat veya izinler, talep halinde noterce re’sen taahhütname düzenlenmesi ve teminatın yatırılmış olması halinde yeni ruhsat sahipleri adına Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile Bakanlıkça devredilebilir. Aksi halde devredenlerin Orman İdarelerine karşı hukuki ve mali sorumlulukları aynen devam eder.

Muvafakatin Sona Ermesi

Madde l5- Arama, ön işletme ve işletme muvafakatı; sürenin dolması, hak  sahibinin vazgeçmesi, ruhsatın iptali ve altı ay içinde yenilenmemesi veya hak sahibinin ve Yönetmelik ve taahhütname hükümlerine uymaması halinde, Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile Bakanlıkça iptal edilir. İptal işlemi, ilgiliye ve konusuna göre Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne veya Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Define Arama İzni

Madde l6- Define arayacaklara, arama sahasının ormana rastlayan kısmı için, 27.l.l984 tarih ve l8294 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Define Arama Yönetmeliğindeki şartlarla birlikte bu Yönetmeliğin 53 ncü madde hükümlerine göre izin verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fabrika, Hızar ve Şerit Tesisleri Kurma İzinleri

Müracaat

Madde l7– Orman ürünlerini işleyecek her türlü fabrika kurmak isteyenler dilekçelerine, fizibilite raporlarını ve l/l000 veya l/2000 ölçekli yerleşim projelerini dört takım halinde ekleyerek, hızar ve şerit tesislerinde Orman Bölge Müdürlüğüne, fabrika tesislerinde ise ÇED belgesini de ekleyerek Genel Müdürlüğe müracaat ederler.

İnceleme ve İzin İşlemleri

Madde l8- Hızar, şerit ve fabrika tesislerinde, orman bölge müdürlüklerince teşkil edilecek heyet tarafından yapılacak arazi incelemesi, fizibilite raporu ve çevre ormanlarının üretim durumu dikkate alınarak, tesisin kuruluş ve işletilmesi hususu rapora bağlanır. Raporlara, bölge müdürlüğü görüşü ilave edilerek tasdik edilir. Uygun görülenlere hammadde garantisi vermemek kaydıyla hızar ve şerit tesisi kurma ve işletme izinleri, Genel Müdürlük adına orman bölge Müdürlüklerince, fabrika kurma ve işletme izinleri ise Bakanlıkça verilebilir.

Çalışma Şekli

Madde l9- Tesis sahipleri, tesis içinde ve çevresinde damgasız ve nakliyesiz kaçak orman emvali bulundurmamayı, biçmemeyi peşinen kabul ve noter tasdikiyle taahhüt etmek, orman idaresince istenir tedbirleri almak zorundadır.

Bu hususların yerine getirilmemesi halinde işletme sahipleri ve kaçak orman emvali bulunduranlar, biçenler orman idaresine verdikleri zarardan sorumludurlar. Sorumlular hakkında suç zaptı tanzimi üzerine kamu davası açılması halinde tesisler, verilecek yargı kararlarına kadar faaliyetten men edilirler.

Devir İşlemleri

Madde 20- İlgili kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, tesislerini devretmek isteyenler, izin veren makamın muvafakatını almak zorundadırlar.

Devir işlemlerinin usulüne uygun yapılmış olması halinde, bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen izinler; talep halinde noterce re’sen taahhütname düzenlenmesi ve teminatın yatırılmış olması halinde yeni ruhsat sahipleri adına devredilebilir.

Aksi halde devir edenlerin orman idaresine karşı hukuki ve mali sorumlulukları aynen devam eder.

İznin Sona Ermesi

Madde 2l- İzin;  ruhsat sahibinin vazgeçmesi veya bu Yönetmelik ve taahhütname hükümlerine aykırı davranılması halinde, izni veren makamın re’sen iptali ile sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ocak izinleri

Müracaat ve İnceleme

Madde 22- Devlet ormanları içinde bulunan taş ve kum ocaklarının ruhsat veya bu yerler kiraya verilmeden önce Maliye Bakanlığınca Bakanlıktan izin alınır.

Taş ocağı ruhsatı verilebilmesi için; mülki amirliklerden intikal eden talepler üzerine, orman idaresince arazi incelemesi yapılarak, ocak sahasının Devlet ormanları içinde olup olmadığı ve kanuni yetki alanına girip girmediği tespit edilir. Orman sınırları içinde bulunan kısımlar l/500 ölçekli röperli krokisine veya haritasına işlenerek, ocak sahasının orman mevzuatına göre izne tabi olup olmadığı, izne tabi ise ruhsat sahibinin ruhsatı ile birlikte ayrıca orman idaresine başvurarak orman idaresinden işletme izni alması gerektiği ve verilecek iznin kiralamayı kapsamadığı bir raporla ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Taş ocakları dışında kalan diğer ocak ve tesislerin işletme talepleri, Orman Kanununun l8 nci maddesi hükmü uyarınca en yakın Devlet ormanına olan mesafesi bakımından incelenir.

İzin ve İzin Süresi

Madde 23- Ruhsat sahipleri Orman İdaresine verecekleri izin dilekçelerine, ruhsatlarını, çalışma alanlarının l/500 ölçekli röperli krokilerini ve CED belgesini ekleyerek müracaat ederler.

Bu müracaat değerlendirilerek izin verilir.

Devlet ormanlarına bir kilometre mesafeye kadar olan yerlerde, taş ve kum ocaklarına, dört kilometreye kadar mesafedeki orman emvali kullanan kireç, odun kömürü, terebentin, katran, sakız ve benzeri ocaklardan uygun görülenlere, noterce re’sen düzenlenmiş taahhütname ve teminat alınarak orman idaresince izin verilebilir.

Kök sistemi bulunmayan orman içi açıklıklarında, odun kömürü ocaklarına bedelli olarak izin verilebilir.

Ruhsata tabi ocaklara ruhsat sahası içerisinde kalmak üzere ve ruhsat süresi kadar izin verilir. İzin verilenler en geç iki ay içerisinde tesislerini kurmak veya işletmeye açmak zorundadırlar.

Saha Teslimi ve Çalışma Esasları

Madde 24- İzin sahiplerinin; l/500 ölçekli yerleşim planını, üretim haritalarını, yıllık üretim programını ilgili orman işletme müdürlüğüne vermesi ve çalışma yılına ait bedelleri yatırması halinde, işletmeye esas olmak üzere saha teslimi yapılır.

Sahipli yerlerdeki ocaklardan, sadece noterce re’sen düzenlenmiş taahhütname ve teminat alınır.

Kısıtlamalar

Madde 25- Yangın görmüş ormanlarla gençleştirme ve ağaçlandırma sahalarında, muhafaza ormanları ve baraj havzalarında 683l sayılı Orman Kanununun l8 nci maddesinde belirtilen tesislere izin verilmez.

Devlet ormanlarında toprak ocağı izni verilmez.

Devir işlemleri

Madde 26- Ocak sahiplerince, orman idaresinin muvafakatı alınması şartıyla ocak ruhsatının mevzuata uygun devredilmesi halinde; işletme izni, kalan süre ile bağlı olmak üzere izni veren makamın onayı ile başkalarına devredilebilir. Devralandan teminat ve noterce re’sen düzenlenmiş taahhütname alınması ile devir işlemleri tamamlanır. Aksi halde devredenlerin taahhütnameden doğan sorumlulukları süre sonuna kadar devam eder.

Ocak İzninin Sona Ermesi

Madde 27- Ocak izinleri; izin sahibinin vazgeçmesi, ruhsatın iptali veya 6 ay içinde yenilenmemesi, bu Yönetmelik ve taahhütname hükümlerine aykırı davranılması halinde, izni veren birimin re’sen iptali ile sona erer. İptal işlemi, ilgili mülki amirliğe ve şahsa bildirilir.

Ocak izninin sona ermesi veya orman idaresince resen iptali halinde, Devlet ormanı içindeki açık alanlarında bulunan muharrik motorlu araçlar hariç bütün tesisler, eksiksiz ve bedelsiz olarak Genel Müdürlüğün tasarrufuna geçer.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Su Ürünleri Üretim Tesisleri Kurmak ve İşletmek

Müracaat

Madde 28- Su ürünleri üretmek maksadıyla Devlet ormanları içinde veya orman sınırlarına 4 kilometre kadar olan yerlerde tesis kurmak ve işletmek isteyenler; tesisin kurulacağı yerin ilini, ilçesini, köyünü, yüzölçümünü, mevkiini, kullanılacak su kaynağının adını belirten dilekçelerine, l/25000 ölçekli harita ile l/l000 ölçekli vaziyet ve yerleşim planını ekleyerek orman idaresine müracaat ederler.

Taleplerin Değerlendirilmesi ve Ön İzin

Madde 29- Talep konusu saha, ilgili orman bölge müdürlüğü kadastro ve mülkiyet şubesi müdürünün başkanlığında, işletme müdürü ve milli parklar ve av-yaban hayatı başmühendisinden oluşan üç kişilik komisyon marifeti ile arazi üzerinde incelenir. Talep edilen alan, haritasına işlenir. Ormancılık, milli park ve av-yaban hayatı faaliyetleri ve mülkiyet yönünden incelenir. Tesisin kurulmasına ve işletilmesinde bir sakınca olup olmadığı hususunda rapor düzenlenir. Rapor olumlu ise Genel Müdürlüğe gönderilir.

Genel Müdürlükçe de uygun görülmesi halinde l2 ay süreli ön izin verilir.

Haklı sebeplerin varlığı ve talep halinde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere 6 ay daha uzatılabilir.

Ön İzin Süresi İçinde Yapılacak İşler

Madde 30- Ön izin sahibi tarafından hazırlanan uygulama projesi, metraj cetvelleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen. ait olduğu yılın birim fiyatlarına göre hazırlanmış keşif özetleri, fizibilite raporu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ve Bakanlığa onaylattırılarak su tahsis belgesi ile birlikte öz izin süresi içinde Genel Müdürlüğe verilir.

Ön İznin Sona Ermesi

Madde 3l- Ön izin, bu Yönetmeliğin 28 nci maddesindeki belgelerin süresi içinde tamamlanıp Genel Müdürlüğe verilmesi veya talep sahibinin vazgeçmesi halinde, izin veren birim tarafından sona erdirilir.

Kesin izin

Madde32- Ön izin sahibinden, ilgili orman işletme müdürünün huzurunda imzalanmış ve onaylanmış taahhütname ve teminat alınmak suretiyle, Genel Müdürlükçe su tahsis belgesindeki süre kadar kesin izin verilebilir.

Talep halinde, su tahsis belgesi sürelerine bağlı kalınmak kaydıyla izin süresi 49 yıla kadar uzatılabilir.

Yatırımın Gerçekleşmesi

Madde 33- Yatırıma, kesin izin tarihinden itibaren 8 ay içinde başlanması ve yine kesin izin tarihinden itibaren tesisin iki yıl içinde tamamlanarak işletmeye açılması mecburidir. Bu süre mücbir sebepler dolayısıyla veya Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde uzatılabilir.

Tesisin süresi içinde tamamlanmaması halinde Genel Müdürlükçe izin re’sen iptal edilerek, bu Yönetmelik gereği alınan teminat irad kaydedilir. İzin iptal edilen yerlerdeki tamamlanmamış tesisler için taahhütname hükümleri uygulanır.

Orman sayılan yerlerde, izin verilen proje dışında tesis katılamaz. İlave veya tadilat projelerine Genel Müdürlükçe izin verilebilir. İzinsiz yapılan tesislere 683l sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre Orman İdaresince el konulur.

Devir İşlemleri

Madde 34- Ön İzin devredilemez.

Kesin iznin devri, devir alanın, su tahsis belgesini de devralması şartıyla taahhütname hükümlerine uygun olarak Genel Müdürlükçe yapılır. Devir alanlardan yeni taahhütname alınır.

İzinsiz devir halinde, izin sahibinin taahhütnamedeki hukuki sorumlulukları devam eder.

İznin Sona Ermesi

Madde 35- İzin; sürenin bitimi, su tahsis belgesinin yenilenmemesi, izin sahibinin vazgeçmesi., kesin izni takip eden 8 ay içinde yatırıma başlanılmamış olması, bu Yönetmelik ve taahhütname hükümlerine aykırı davranılması halinde Genel Müdürlükçe re’sen iptal ile sona erer. izin süresinin sonunda, Devlet ormanı üzerindeki tesisler, 683l sayılı Orman Kanununun l7 nci maddesi hükmüne göre, eksiksiz ve bedelsiz olarak Genel Müdürlüğün tasarrufuna geçer.

ALTINCI BÖLÜM

Turizm Yatırımları İçin İzin Verilmesi, İrtifak Hakkı Tesisi

Müracaat

Madde 36- Turizm alan ve merkezleri dışında kalan Devlet ormanlarında, en az l00 yataklı turizm tesisi kurmak üzere, 683l sayılı Orman Kanununun l7 nci maddesine göre izin almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler dilekçelerine; talep edilen alanın işlendiği ve koordinatlarının belirlendiği uygun ölçekli haritayı ekleyerek Genel Müdürlüğe müracaat ederler.

Taleplerin İncelenmesi

Madde 37- Müracaatlar, incelenmek üzere orman bölge müdürlüğüne intikal ettirilir. Talebe konu ormanlık alanlar, Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara göre orman bölge müdürlüğünce incelenir, haritasına işaretlenir ve düzenlenen rapor Genel Müdürlüğe gönderilir.

Genel Müdürlükçe uygun görülen yerler; Turizm Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra Genel Müdürlükçe ilan edilebilir.

Orman alanların turizm bölge, alan ve merkezi ilan edilmesi halinde;  bu tarihten önce Bakanlığa yapılmış ancak ön izin verilmemiş müracaatlar ilan edilmez, bu müracaatlar hükümsüz sayılır.

İlan İşleri, İstenen Bilgi ve Belgeler

Madde 38- Turizm tesisi kurulması uygun görülen sahalar; il, ilçe, köy, mevkii ve koordinatları, niteliği, tesisin tahmini maliyeti, geçici teminat miktarı, isteklilerden aranan belgelerin neler olduğu belirtilmek suretiyle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık kaylarında Resmi Gazetede, Basın ilan Kurumu arcılığıyla ve ayrıca ilgili Orman Bölge Müdürlüğü panolarına asılarak ilan edilir.

Müteşebbisler, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri tamamlayarak değerlendirmeye alınmak üzere Genel Müdürlüğe  dilekçe ile başvururlar.

a) Tesisin türü, sınıfı, kapasitesi ve yan ünitelerini belirtir bilgi ve belgeler,

b) Tesisin  yaklaşık maliyeti,

c) Tesisin yatırım zamanlama tablosu,

d) Yatarımın finansmanını sağlayacak öz kaynak ve kredi belgeleri,

e) Müteşebbisin tesciline ait Ticaret Sicil Gazetesi,

f) Müteşebbisin kayıtlı bulunduğu oda sicil belgesi,

g) Tesisin yaklaşık maliyetinin % 3’ü oranında geçici teminat belgesi,

Yukarıda belirtilen belgelere ek olarak;

Tüzel kişiler önemli sanayi ve ticari faaliyetlerini, varsa turizm kile ilgili faaliyetlerini, son 3 yıllık onaylı bilanço, kar zarar cetvellerini,

Gerçek kişiler taşınır varlıkları ile onaylı emlak beyannamesi örneği ekli taşınmaz mal varlıklarını, bankaca onaylı nakit durumunu, son 3 yıla ait vergi ödeme belgesi onaylı örneğini, ortak olunan şirketler ve faaliyetlerini gösterir belgeleri,

İbraz ederler.

Değerlendirme Komisyonu Teşkili

Madde 39- Genel Müdürlüğe intikal eden talepler; Bakan tarafından görevlendirilecek bir başkan ve üç üyeden teşekkül eden Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilir. Komisyonun sekreter ya görevini, Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı yürütür.

Komisyon en az ayda bir defa, üye tam sayısının katılımı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Komisyonun görevi: turizm yatırım müracaatlarını, bu Yönetmeliğin 38 nci maddesindeki kriterlere göre inceleyerek, ön izin ve kesin izin verilmesine, süre uzatımına ve izinlerin iptaline ilişkin değerlendirmeyi yapmak, kararını ve varsa farklı görüşlerini Bakanlığa göndermektir.

Değerlendirme ve Onay

Madde 40- Taleplerin değerlendirilmesinde; ormana, doğal yapıya ve çevreye en az zarar vermesi ana şartının dikkate alınması yanı sıra;

a) Finansman gücü,

b) Turizm işletmesi ve pazarlaması konularında ulusal ve uluslararası düzeyde turizm tecrübesi,

c) İşletmede zincir oluşturma imkanları,

d) Yatırımı tamamlama süresi,

kriterleri göz önünde bulundurulur.

Komisyon kararları, Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde onaylanarak kesinleşir.

Ön izin ve Süresi (05.05.2000 tarih ve 24040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile değişik)[1]

Madde 4l- Ön izin talep sahiplerinden Bakan onayı ile kesinleşerek birinci sırayı alan müteşebbise bu Yönetmeliğin 42 nci maddesindeki belgeleri tamamlaması için 24 ay süreli ön izin verilir. Diğer talep sahiplerinin geçici teminatı iade edilir. Ön izin verilmesi uygun görülen müteşebbisten noter tasdikli taahhütname alınır. Daha önce alınan geçici teminat, ön izin süresi sonuna kadar muhafaza edilir.

Ancak, harp, deprem, sel, yangın, toprak kayması gibi mücbir sebepler veya Bakanlığın uygun göreceği zaruri hallerde, ön izin sahibine, süre uzatımı sonunda taahhüdünü yerine getirememesi durumunda, alınan geçici teminatının re’sen irat kaydedileceğine ve ön iznin iptaline karşı hiçbir hak iddia etmeyeceğine dair vereceği ek taahhütnameye dayanılarak Bakan onayı ile ön izin süresinin yarısına kadar ek süre verilebilir.

(10.04.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile eklenmiştir) Müteşebbisin kendisinden istenen belgelerin temini sırasında, belge konusunun herhangi bir şekilde yargıya intikal etmiş olması ya da kendisinin veya belgeyi vermek zorunda olan tarafların iradesi dışında gelişen ve Bakanlıkça uygun görülecek izne engel bir idari işlemle karşılaşılması durumunda bu maddeye göre verilen izin süreleri durdurulur. Bu sebeplerin ortadan kalkmasından sonra yeniden işlemeye başlar. Ancak izin süresini durduran sebepler ortadan kalktığı halde idarenin durumdan haberdar edilmemesi nedeniyle geçen süreler normal izin süresinden düşülür.

Ön İzin Süresinde Yapılacak İşler

Madde 42- Müteşebbis, ön izin süresi içinde;

a) Orman bölge müdürlüğünce onaylı, vaziyet planı ölçeğine uygun ağaç röleve planını,

b) Yatırım alanının, l/l000 ölçekli onaylanmış harita ve imar uygulama planını,

c) Orman bölge müdürlüğünce onaylı, ön izin sahasının üzerinde gösterildiği imar planı ve vaziyet planını,

d) Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliğine göre onaylanmış mimari projeleri ve turizm yatırım belgesini,

e) Kalkınma Bankasından alınmış, ait olduğu yılın yatak başı ortalama maliyet tutarına göre hesaplanmış proje maliyetini,

f) CED Olumlu Belgesini,

dört takım halinde Genel Müdürlüğe verir.

Kendi kusuru dışında veya mücbir sebeplerle bu işlemleri süresi içerisinde tamamlayamadığını belgeleyen müteşebbisin ön izni iptal edilerek teminatı iade olunur. Aksi takdirde ön izin re’sen iptal edilerek, teminat irat kaydolunur.

Kesin izin

Madde 43- Ön izin süresinde yapılacak işlemleri tamamlayan ve Değerlendirme Komisyonunca incelenerek uygun bulunan müteşebbisin dosyası kesin izin için Başkan onayına sunulur. Orman Bölge Müdürlüğünce noterden re’sen düzenlenmiş taahhütname alınır. Tesisin maliyetinin % 3’ü oranında alınan geçici teminat aynı oranda kesin teminata çevrilerek saha teslimi  yapılır.

Tebligat tarihinden itibaren l ay içinde taahhütname vermeyen, teminat ve bedelleri yatırmayan müteşebbisin kesin izni iptal edilir.

İzin süresi, en çok 49 yıl olabilir.

Yatırımın Gerçekleştirilmesi

Madde 44- Tesislerin, taahhütnamede belirtilen süre içerisinde tamamlanarak işletmeye açılması mecburidir. Ancak; harp, yangın, sel, deprem, toprak kayması mücbir sebepleri veya Bakanlığın uygun gördüğü zaruri hallerde, Bakan onayı ile bu süre uzatılabilir.

Tesislerin inşaatına, kesin iznin tebliğ tarihinden itibaren, taahhütnamede belirtilen süre içerisinde başlanması mecburidir.

Ormanlık alanlarda, izin verilen proje dışında tesis yapılamaz. İzin verilen tesislerde yapılacak Turizm Bakanlığınca onaylanmış ilave veya tadilat projelerinden uygun görülenlere, Bakanlıkça izin verilebilir. İzinsiz yapılan tesislere 683l sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre Orman İdaresince el konulur.

İrtifak Hakkı Tesisi

Madde 45- İznin, irtifak hakkına dönüştürülmek istenmesi halinde, 683l sayılı Orman Kanununun ll5 nci maddesine göre, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak, tapu sicilinde irtifak hakkı tesis edilir.

Devir İşlemleri

Madde 46- Lehine izin verilen veya irtifak hakkı tesis edilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri bu haklarını;

Taahhütnamedeki izin sürelerine bağlı kalmak ve Bakan onayı alınmak kaydıyla aşağıdaki şekil ve şartlarla devredebilirler;

a) Kesin izin verilinceye kadar müteşebbis ön iznini devredemez.

b) (05.05.2000 tarih ve 24040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile değişik)[2] Kesin izin safhasında ise tesis işletmeye açılıncaya kadar, kesin izin verilen müteşebbisin sahip olduğu sermaye, şirket sermayesinin yüzde ellibirinin (% 51) altında olamaz.

c) Tesisler işletmeye açıldıktan sonra müteşebbis, Bakanlığın muvafakatı ile kesin izin hakkını başkalarına devredebilir. Şirketlerde hisse devri suretiyle şirketin el değiştirmesi halinde; verilen kesin iznin geçerli olabilmesi için Bakanlığın muvafakatının alınması şarttır. İrtifak hakkının kurulduğu hallerde Maliye Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra devir işlemi yapılır.

Tesislerin, müteşebbis tarafından kira yoluyla üçüncü şahıslara işlettirilmesi halinde, müteşebbisin kesin izin taahhütnamesi ve irtifak hakkı taahhütnamesindeki sorumlulukları devam eder.

Her türlü devir halinde; devredenin devir tarihine kadar, devralanın ise devir tarihinden başlamak üzere izin süresi sonuna kadar, bu Yönetmelik ve taahhütname hükümlerinden doğan hukuki sorumlulukları devam eder.

Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki devir işlemleri, Bakan onayı ile yapılır.

İzin veya İrtifak Hakkının Sona Ermesi

Madde 47- İzin; sürenin dolması, izin sahibinin vazgeçmesi, bu Yönetmelik ve taahhütname hükümlerine aykırı davranılması, Turizm Bakanlığınca verilen Turizm Yatırım Belgesi veya Turizm İşletme Belgesinin alınmaması, bu belgelerden iptal edilmiş olanların altı ay içinde yenilenmemiş olması, taahhütnamesinde belirtilen süreler içinde bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi hükümlerine aykırı devir işlemi yapılması hallerinde, Bakanlık onayı ile re’sen iptal edilerek sona erer. Varsa irtifak hakkı da kaldırılır. Taahhütnamesindeki hükümler gereğince işlem yapılır.

Ayrıca 683l sayılı  Orman Kanununun l7 nci maddesi hükmüne göre  Devlet ormanları içinde Devletçe yapılanlar hariç her türlü bina ve tesisler eksiksiz ve bedelsiz olarak Genel Müdürlüğün tasarrufuna geçer.

Yat Limanı, Yat Çekek Yeri

Madde 48- En az 25 yatın yanaşmasını sağlayacak yat limanı, yat çekek yeri için Devlet ormanlarından müteşebbislere, Turizm Bakanlığının görüşü ile CED Olumlu Belgesi alınarak Yönetmeliğin bu bölümündeki hükümlerine göre izin verilebilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Arazi Tahsisi

Madde 49- Kamu kurum ve kuruluşlarına;  kuruluş amaçlarına uygun ve kanunlarında belirtilen görevleriyle ilgili olarak ormanlarda yapılması zaruri tesis veya işletmeler için, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre arazi tahsisi yapılabilir.

Ancak; lojman, idare binası, eğitim ve dinlenme gibi sosyal amaçlı tesis ve işletmeler için arazi tahsisi yapılamaz.

Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Arazi Tahsisi

Madde 50- Bu Yönetmelikte belirtilenler dışında, gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine Devlet ormanlarında izin verilmez. Ancak zorunluluk bulunması halinde; gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin kendi mülklerindeki veya tasarruflarındaki yer ve tesislerine yol, su isale hattı, su kuyusu, sondaj kuyusu, enerji nakil hattı ve benzeri tesisler için bedelli izin verilebilir.

Hususi Ormanlarda İnşaat Yapılması

Madde 5l- Şehir, kasaba, köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerlerdeki özel orman alanlarında; 683l sayılı Orman Kanununun 52 nci maddesine göre, yatay alanın % 6 (yüzde altı) oranını geçmemek üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılaşma izni verilebilir. İnşaatların imar planlamasına uygunluğu şarttır.

683l sayılı Orman Kanununun 57 nci maddesi hükmü gereğince özel ağaçlandırma amacıyla izin verilmiş yerlerde hiçbir şekilde inşaat yapılamaz ve bu sahalarda Kanunun l7 nci ve 52 nci maddelerinin yapılaşmaya ilişkin hükümleri uygulanamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Tahsil Edilecek Bedeller

Turizm ve Su Ürünleri İzinlerinde Tahsil Edilecek Bedeller

Madde 52- Turizm yatırımları için verilen izinlerde; ilk yıl arazi tahsis bedeli, proje maliyet bedelinin binde beşidir. (%05) İlk yıl bedeli taahhüt sözleşmesi imzalanmadan önce yatırılır. Takip eden yıllara ait tahsis bedeli, bir önceki yıl bedelinin deflatör katsayısı ile çarpımı suretiyle tesbit edilerek her yıl Eylül ayında tahsil edilir.

Ayrıca, izin sahibinden başlangıçta bir defaya mahsus olmak üzere ağaçlandırma bedeli alınır. Bu bedel; Genel Müdürlükçe, orman bölge müdürlükleri bazından tesbit edilen giydirilmiş brüt vasıfsız işçi ücreti ile ibreli ormanlar için l6l5 saat/hektar, yapraklı ormanlar için l748 saat/hektar çarpılarak bulunur.

İzin süresince yapılan yatırımın işletmeye geçtiği tarihten başlamak üzere, tahsis olunan arazi üzerinde kurulan işletmelere ait gayri safi yıllık gelirin yüzde ikisi (%2) takip eden yılın Eylül ayı sonuna kadar izin sahibinden tahsil edilir. Tesisin işletmeye açıldığı yıl ile takip eden birinci takvim yılı için muafiyet tanınır. Gayri safi gelire, tahsis edilen arazi üzerinde kurulan işletmelere ait tahakkuk eden her türlü mal ve hizmet satış bedelleri, faizler ile yapılan kiralamalar dahil edilir. Yıllık gayri safi geliri gösteren beyanname l.6.l989 tarih ve 3568 sayılı Kanuna göre yetkili kılınan yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilir.

Tahsis edilen arazi üzerinde kurulan tesislerin işletmeciliğinin üçüncü kişi ve kuruluşlara kiraya verilmesi halinde, kiracıların yapacakları kiraya verme işlemleri de dahil olmak üzere, kiraya verenler kira bedeli üzerinden son kiracı olan işletici ise işletme hasılatı üzerinden yüzde iki (%2) payı ilgili Orman İşletme Müdürlüğü saymanlığına yatırmayı taahhüt edeceklerdir. Taahhüt, kira kontratının tanzim edildiği tarihten itibaren l ay içinde yapılır. Kiracıların taahhütte bulunmamalarından dolayı bunlardan alınamayan hasılat payları kiraya verenlerden alınır. Kiracıların yıllık hasılatını beyan etmesi ile hasılat payını yatırmasında yatırımcı için öngörülen esaslar uygulanır.

Su ürünleri yatırımları için verilen izinlerde; Maliye Bakanlığınca alınan bedeller ile gayrisafi yıllık gelirin yüzde ikisi (%2) oranında alınan miktar hariç olmak üzere, yıllık arazi tahsis bedeli ve ağaçlandırma bedeli bu madde hükümlerine göre tahsil edilir.

Maden, Petrol, Taşocağı ve Diğer İzinlerde Tahsil Edilecek Bedeller

Madde 53– Faaliyetlerin orman sayılan yerleri etkileyen kısımlarından alınacak bedeller;

a) Maden, taşocağı, define ve benzeri faaliyetler sonucu toprağın doğal yapısının bozulması nedeniyle, yetişme ortamı verim düşüklüğünün parasal değeri olarak, orman arazisinin tahrip edilmesinden doğan zarar ile bu Yönetmeliğin 52 nci maddesindeki gibi hesaplanan ağaçlandırma bedeli beraberce ve bir defaya mahsus olmak üzere peşinen tahsil edilir.

b) Taş, kum ve çakıl ocaklarının kiraya verilmesi hariç olmak üzere işletme süresince arazi iradından yoksun kalma ve izin bitiminden sonra yetiştirilecek mescerenin hasılat düşüklüğünden doğan toplam zararın karşılığı olarak her yıl, yıllık arazi tahsis bedeli alınır.

Takip eden yıllara ait arazi tahsis bedeli, bir önceki yıl bedelinin deflatör katsayısı ile çarpımı suretiyle tesbit edilerek, her yıl Eylül ayında defaten tahsil edilir.

İzin sahibi, en geç her 5 yıl sonunda, açık işletme yaptığı alanları, çevreye uyumlu ve ağaçlandırma yapılabilecek bir hale getirmek zorundadır. Aksi takdirde izin iptal edilerek, bu işler Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır, masraflar izin sahibinden tahsil edilir.

Yol, Bina ve Diğer Tesis İzinlerinde Tahsil Edilecek Bedeller

Madde 54-  Yol, bina ve diğer tesis izinlerinde; bu Yönetmeliğin 52 nci maddesinde belirtilen esaslara göre ağaçlandırma bedeli ve arazi tahsis bedeli alınır.

Takip eden yıllara ait arazi tahsis bedelinin hesaplanması da bu Yönetmeliğin 53 ncü madde hükümlerine göre yapılır.

Gecikme Zammı

Madde 55- Bu Yönetmelik hükümlerine göre gerçek ve tüzel kişilere bedelli olarak verilen her türlü izinlerde, zamanında ödenmeyen bedeller için, izinlerin iptaline ilişkin hükümler saklı kalmak şartı ile bildirime gerek kalmaksızın 6l83 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 5l nci maddesinde yazılı nispette gecikme zammı alınır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınacak Bedeller

Madde 56- Kamu kurum ve kuruluşlarının kanunlarında belirtilen ve kamu yararı amacıyla kar gayesi gütmeyen görevleriyle ilgili işler için, Devlet ormanlarında yapacakları tesislerden bu Yönetmeliğin 52 nci 53 ncü maddelerindeki bedeller alınmaz.

Bu kuruluşların kamu yararı amacı olsa bile, gelir sağlamaya yönelik olarak yapacakları veya yaptıracakları faaliyetlerinden bu Yönetmeliğin 52 nci ve 53 ncü maddelerindeki bedeller alınır.

Fon Bedeli

Madde 57- İzin veya irtifak haklarına dayanılarak Devlet ve diğer kamu tüzel kişileriyle özel hukuk tüzel kişilerinin kar gayesi bulunmaksızın ve kamu yararına hizmetlerde kullanılmak üzere yapılacak tesisler dışındaki her türlü tesisler proje toplam bedelinden orman sahasına isabet eden kısmının yüzde üçü (%3) oranında fon bedeli alınır.

Alınacak bedel, izin veya irtifak hakkı tesisini müteakip ilgililer tarafından def’aten en geç l ay içinde fon hesabına yatırılır. Yatırılmadığı takdirde verilmiş olan izin ve irtifak hakkı tesisi işlemi hükümsüz sayılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Hizmet Giderlerinin Hesaplanması ve Karşılanması

Giderler ve Karşılanması:

Madde 58- Bu Yönetmelik hükümlerine göre orman idaresinin yapacağı her türlü giderler, müracaat sahiplerince karşılanır. Bu giderler;

a) Arazi incelemelerine katılacak teknik elemanların, her türlü yol giderleri ve gündelikleri,

b) Zaruri olarak kullanılan resmi hizmet vasıtalarının akaryakıt ve amortisman giderleri,

c) Arazi çalışmalarına katılacak muhtar, ihtiyar heyeti üyesi, bilirkişi ile gerektiğinde çalıştırılacak memur ve işçi ücretleri,

ile benzeri giderlerdir.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre arazi incelemelerinde görevlendirilen elemanlara yapılacak ödemeler, müracaat sahiplerince avans olarak işletme muhasebesine yatırılır.

Her başvuru için ayrı dosya açılır ve giderleri ayrı ayrı hesaplanarak ilgilisinden tahsil edilir.

İşletme müdürlüğünce her türlü giderlerin ödenmesi ve mahsup işlemleri sarf evrakına müsteniden, usulüne göre yapılır.

Giderlerin İadesi

Madde 59- Turistik tesis izinlerinde; ilk müracaat sahibinden 58 inci madde belirtilen giderler için orman idaresince tahsil edilen miktar, iznin bir başkasına verilmesi halinde, izin verilenden  reeskont faizi ile birlikte tahsil edilerek, ilk müracaat sahibine ödenir.

Plan ve Raporların Hazırlanması

Madde 60- Bu Yönetmelik hükümlerine göre izin verilen ormanlık kalanlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacaklar hariç olmak üzere; yol, proje, keşif ve keşif özetleri, su ürünleri ve turistik tesislerin ağaç röleve planları, orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi; şerit, hızar ve orman ürünlerini birinci el olarak işleyen fabrika tesislerinin yerleşim planı ve fizibilite raporları, orman yüksek mühendisi, orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi tarafından düzenlenerek imzalanır. Orman Mühendisleri Odasına onaylattırılır.

İstisnalar

Madde 6l – Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tahsislerden 60 ncı madde hükümleri uygulanmaz, taahhütnamelerde noter tasdiki aranmaz.

Özel Çevre Koruma Bölgeleri içerisinde kalan Devlet Ormanlarında verilecek her türlü izinlerde Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının uygun görüşü alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Devlet Ormanlarında Yapılacak Diğer Tesisler

Madde 62- Önceden izin verilmiş sahalarda, ilave olarak yapılacak yol, bina ve benzeri tesisler için l/l000 ölçekli yerleşim planı yapılması ve bu Yönetmelik hükümlerine göre izin alınması mecburidir.

Takip ve Kontrol

Madde 63 – İzin sahibi; izin süresi içindeki faaliyetlerini, her yıl Ekim ayı içinde rapor halinde orman bölge müdürlüğüne bildirir. Bölge Müdürlüğü de bu Yönetmeliğin 64 ncü maddesine göre teşekkül ettirilen heyet marifetiyle yaptıracağı inceleme sonuçlarını yıl sonuna kadar toplu halde Genel Müdürlüğe intikal ettirir.

Bakanlık yetkisindeki izinlerin inceleme sonuçları Genel Müdürlükçe Bakanlığa gönderilir.

Takip ve Kontrol Heyeti

Madde 64- Takip ve Kontrol Heyeti; kadastro ve mülkiyet şube müdürü veya şubesinden görevlendirilecek bir teknik eleman başkanlığında ilgili orman işletme müdür yardımcısı veya bir teknik eleman, ilgili orman işletme şefi ile yeteri kadar memur, işçi, gerektiğinde muhtar, ihtiyar heyeti üyesi veya bilirkişiden oluşur. Su ürünleri üretim tesisleri kurma ve işletme izinlerinde heyete ilgili milli parklar ve av-yaban hayatı başmühendisi veya bir teknik eleman  dahil edilir.

Teminat Olarak Alınacak Değerler

Madde 65- Teminat olarak; Türk parası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca teminat verebilecekleri belirtilen bankaların verecekleri limit dahili süresiz kat’i teminat mektupları, Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller kabul edilir.

İdarece alınan teminat her ne suretle olursa oluşan haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz, tesbit ve tahsiline itiraz edilemez.

Teminat olarak kalınan değerler, gerekli hallerde birbiriyle değiştirilebilir.

Bedellerin İadesi

Madde 66- Bu Yönetmelik gereğince yapılan arazi tahsisleri ve verilen izinler sebebiyle alınan teminatlar;

a) İzinler vazgeçme veya verilen sürelerin dolması sebebiyle sona ermişse, izin sahibinin idareye olan borcu mahsup edildikten sonra bakiyesi iade edilir.

b)Yönetmelik ve taahhütname hükümlerine uygun davranılmadığının tesbiti halinde, alınmış olan teminat idarece irad kaydedilir. İrad kaydedilen teminat borca mahsup edilmez.

c) İznin iptali halinde; ormanda herhangi bir zarar ziyan söz konusu değil ise ağaçlandırma bedeli, fon bedeli, gecikme zammı ve işletme süresince arazi iradından yoksun kalma zararı karşılığı alınan bedeller iade edilmez. Diğer bedeller ise iade edilir.

İzin Başlangıcı

Madde 67- Bu Yönetmelik gereği verilecek sürelerde, sürenin başlangıç tarihinin tesbitinde; izin verilene imzası alınarak yapılan bildirim tarihi, iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun postaya verilmesini takip eden 7 nci gün tebliğ edilmiş  kabul edilerek bu tarih süresi başlangıç tarihi sayılır.

Süre Uzatımı

Madde 68- Turizm yatırımları için 7.2.l988 tarihli ve l97l8 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik hükümlerine gerekse bu Yönetmelik hükümlerine göre 49 yıla kadar verilen izinlerde; işletme maksadına uygun faaliyet gösterdiği Genel Müdürlükçe belgelenen izin sahiplerinin kullanma hakları, yer bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle, Bakanlıkça 99 seneye kadar uzatılabilir. Bu durumda; süre uzatımı sonunda devir işlemleri, bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi hükmüne göre yapılır.

Bedellerin Yatırılması

Madde 69- Bu Yönetmelik hükümlerine göre tahsil edilen fon bedeli, Orman Köylüleri Kalkınma Fonu hesabına, ağaçlandırma bedeli Ağaçlandırma Fonu hesabına, diğer bedeller Genel Müdürlük hesabına yatırılır.

Maliye Bakanlığınca alınacak bedeller, Hazine adına ilgili saymanlıklar tarafından tahsil edilir.

Yönetmeliğin Uygulama Şekli

Madde 70- Bu Yönetmeliğin uygulama şekli, Genel Müdürlükçe çıkarılacak tebliğ, tamim  ve talimatlarla belirlenir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Geçici Hükümler

Geçici Madde l- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce;

a) Turizm tesisleri ile ilgili olarak:

l- Ön izin verilmiş, ön izin süresinde gerekli belgelerini hazırlamış veya hazırlamakta olanların hakları,

2- Kesin izin verilip, tebligatları yapılmamış olan tesislere ait izinler,

3- Ön izin süresi dolmamış olup, ek izin süresi talebinde bulunanların talepleri,

b) 3ll6 sayılı Kanun ile 683l sayılı Kanun hükümlerine göre, kamu kurum ve kuruluşları veya gerçek ve tüzel kişilere intifa, irtifak, muvafakat, imtiyaz şeklinde verilen izinler,

devam eder.

Ancak, bedeller için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Hak sahibinin yazılı başvurusu halinde bu Yönetmelik hükümleri de uygulanabilir.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılan ancak değerlendirilmemiş olan  müracaatlara konu yerler ile ön iznin veya kesin iznin iptal edildiği yerlerde, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 3- (Ek: 05.05.2000 tarih ve 24040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kendilerine Bakanlıkça ek süre verilenlerden bu süre içindede taahhütlerini yerine getiremeyenlere, değişik 41 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen ek taahhütnameyi vermeleri kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere 6 ay daha ek süre verilebilir.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 7l- 7.2.l988 tarih ve l97l8 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ” 683l sayılı Orman Kanununun l6,l7,l8 ve ll5 nci Maddeleri Gereğince Yapılacak Arazi Tahsisleri ve Verilecek İzinlere Ait Yönetmelik ” ve aynı Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan bütün tebliğ,  tamim ve talimatlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 72- Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 73- Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Bakanı yürütür.

 

[1] Maddenin değişiklikten önceki şekli;”Madde 4l- Ön izin talebi sahiplerinden, Bakan Onayı ile kesinleşerek birinci sırayı alan müteşebbise bu Yönetmeliğin 40 ncı maddesindeki belgeleri tamamlaması için l8 ay süreli ön izini verilir. Diğer talep sahiplerinin geçici teminatı iade edilir. Ön izin verilmesi uygun görülen müteşebbisten noter tasdikli taahhütname alınır. Daha önce alınan geçici teminat, ön izin süresi sonuna kadar muhafaza edilir.Ön izin sahibine, belgelerin tamamlanmaması halinde Bakanlıkça bir defaya mahsus olmak üzere 6 ay ek süre verilebilir.”

[2] Bendin değişiklikten önceki şekli;”Kesin izin safhasında ise tesis işletmeye açılıncaya kadar, kesin izin verilen müteşebbisin sahip olduğu sermaye, şirket sermayesinin yüzde otuzunun (% 30) altında olamaz.”

2 yorum

  1. Bu yonetmelige gore VASFI BOZUK ORMAN OLAN, ORMAN SINIRLARI ICINDEKI BIR ORMAN ARAZISI, BELEDIYENIN YAPTIGI IMAR PLANINDA, IMAR YOLU OLARAK KULLANMAK ICIN 49 YILLIGINA KIRALANABILIRMI.?

Bir Cevap Yazın