0039 sayılı Baltalık Kanunu

BALTALIK KANUNU

Bu mevzuat TBMM Başkanlığının internet sitesinden alınmıştır. Bkz.

Kanun Numarası: 0039, Kabul Tarihi: 11.10.1920, Resmi Gazete T/S (Ceridei Resmiye ile neşir ve ilânı): 07.03.1337/5

Bu Kanun, 484 sayılı DEVLET ORMANLARINDAN KÖYLÜLERİN İNTİFA HAKKI KANUNU ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Birinci Madde- Odunculuk, kömürcülük ve kerestecilik ile melûf olan veya âzami yirmi kilometre mesafe ile büyük ormanlara mücaveret ve münasebeti bulunan köylere, beher haneye âzami on sekiz atik dönüm itibariyle ve orman memurlarının riyasetinde mahallî mühendis ve tapu memurlarından ve karye heyeti ihtiyariyesinden ikişer zattan mürekkep bir heyet marifetiyle baltalık tefrik ve mevcut baltalıklar bu nispete iblâğ edilmek suretiyle tevsian yeniden tahdit ve köy namına meccanen kaydi resmisi icra olunur, işbu baltalıkların hüsnü muhaf azasiyle emri intifaı heyeti ihtiyariyenin nezaret ve mesuliyeti tahtında karye halkına ait bulunur. Evkaf ormanları alelıtlak müstesnadır.

İkinci Madde- Köy civarındaki ormanların eşhas uhdesinde bulunmasından dolayı birinci maddede gösterilen miktarda miriden baltalık tefriki mümkün olamadığı takdirde orman memurunun tahtı nezaretinde köylülerden ve orman sahipleri tarafından intihap edilecek birer ve her iki tarafın muvafakati ile veya muvafakat hâsıl olamadığı takdirde orman memurunun bitaraf olarak intihap edeceği bir ki ceman üç muhammin tarafından takdir edilecek kıymet üzerinden nispeti mezkûre dairesinde bilistimlâk bedeli köylü tarafından peşin olarak tediye edilmek suretiyle köy namına teferruğ olunur. Köylü bedelini defaten tediye edemediği takdirde iktisat vekâleti marifetiyle Ziraat bankalarından alelûsul yaptırılacak ikrazatla tesviye olunur.

Tarafeyn takdir olunan bedele razı olmadıkları takdirde yalnız tezyit veya tenkisi bedel için mehakime müracaat edebilirler. Fakat bu müracaat kararın tenfizine mâni olamaz.

Üçüncü Madde- Karye civarmdaki orman münaziünfih olduğu takdirde maddei sabıka veçhile tefrik edilen miktariçin takdir ve tâyin edilen bedel ileride haklı çıkan tarafa verilmek üzere Ziraat bankasına tevdi olunur.

Dördüncü Madde- Yedinde orman idaresince verilmiş vesaiki resmiye olmadıkça köy ahalisinin hiç bir sebeple mirî ormanlarına girmeleri ve hayvan sokmaları memnudur.

Beşinci Madde- Birinci ve ikinci madde mucibince baltalığa malik olan karyeler ahalisinin kat ve pazar mahallinde satacakları kereste ve mahrukat bilûmum resimden muaftır.

Ancak; âtiyen köyün imarına ve teavün sandıklarının teşkiline medar olmak üzere her sene köy heyeti ihtiyariyesinin her hane için tensip edeceği miktar nispetindeki kereste ve mahrukat senenin muayyen bir gününde pazar mahalline nakil ile heyeti ihtiyariyenin mesuliyeti tahtında satılıp hâsıl olan bedeli köy namına iktisat vekâletinin emrine olarak Ziraat bankasına tevdi olunur.

Altıncı Madde- Orman nizamnamesinin beşinci maddesi ve buna müteferri nizamat ve talimat ile nizamnamei mezkûrun yirmi birinci ve yirmi beşinci maddelerinin işbu kanunun beşinci maddesine tearuz eden ikinci fıkrası ve on yedinci maddesi mülgadır.

Yedîncî Madde- Baltalıkların hukuku tasarrufiyeleri, ahalinin suret ve hakkı intifaları Orman nizamnamesinin birinci babının üçüncü kısmiyle Arazi kanunnamesinin doksan birinci ve doksan ikinci ve yüz ikinci maddeleri mucibince tamamiyle mahfuzdur.

Sekizinci Madde- Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer’iyülicradır.

Dokuzuncu Madde- Bu kanun ahkâmının icrasına Maliye ve Iktisat vekilleri memurdur.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın