2006-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Ormanların kadastrosu ve tescili)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.9/3251-0

Konu: Ormanların kadastrosu ve tescili         06.03.2006/8711

GENELGE ( 2006/ 3 )

03.03.2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 22.02.2005 tarihli ve 5304 sayılı Kanunla 3402 sayılı Kadastro Kanununun ormanlara yönelik 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 22 nci maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklikler ile bu Kanuna eklenen geçici 7 nci maddede yer alan hükümlerin uygulanmasında izlenecek hususlar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) yayımlanan 30.12.2005 tarihli ve 1616 (2005/22) sayılı Genelgede açıklanmıştır.

Buna göre, ormanlar ile 6831 sayılı Orman Kanununun mülga 1744 sayılı ve 2896 sayılı Kanunlarla değişik 2/B maddesi ile halen yürürlükte olan 3302 sayılı Kanunla değişik 2/A ve 2/B maddeleri uyarınca orman sınırları dışına çıkartılan taşınmazların kadastro ve tescil işlemlerinde teşkilatımızı ilgilendiren hususlarda Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) yayımlanan bir örneği ekli 30.12.2005 tarihli ve 1616 (2005/22) sayılı Genelge gereğince işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini, gereğini ve bu Genelge ve eklerinin çoğaltılarak İlinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

İlyas ARLI

Genel Müdür

EK: 2005/22 sayılı TKGM Genelgesi