2024-7626739 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6831 Ek 16 Satış İşlemleri)

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: E-22387626-401[3313.40428]-7626739      21.05.2024

Konu: 6831 Ek 16 Satış İşlemleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 03.02.2020 tarihli ve 22387626-401-E.25911 sayılı yazımız.

b) 04.04.2022 tarihli ve E-22387626-756.99-2656422 sayılı yazımız.

c) 04.07.2022 tarihli ve E-22387626-756.99-3432458 sayılı yazımız.

Bazı Valiliklerden (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) alınan muhtelif yazılarda; 6831 sayılı Orman Kanununun Ek-16 ncı maddesi hükümlerine göre orman sınırları dışına çıkarılan ve 3402 sayılı kanunun “Ek Madde 4” hükmü gereğince kullanım kadastrosu yapılarak kullanıcısı belirlenen Hazine taşınmazlarının satışı hususunda Bakanlığımızdan izin istenmektedir.

Bilindiği üzere 6831 sayılı Orman Kanunun Ek Madde 16’da “Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslara göre Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilir. Orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis edilir…” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin ‘Orman sınırları dışına çıkarılabilecek yerler’ başlıklı 5. maddesinde “(1) Sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenecek aşağıdaki yerler, bu Yönetmelik kapsamında orman sınırları dışına çıkarılabilir:

a) Tarım ve Orman Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler.

b) 7139 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/4/2018 tarihi itibari ile üzerinde yerleşim yeri bulunan yerler.

c) Yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler.” şeklinde düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, 6292 sayılı Kanuna 7394 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 1’de “(1) 6831 sayılı Kanunun ek 16 ncı maddesi hükümlerine göre üzerinde yerleşim yeri bulunduğu gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazların 3402 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükümlerine göre kadastrosu yapılır. Kadastro tutanağının beyanlar hanesindeki bilgiler tapu kütüğünün beyanlar hanesine de aynen aktarılarak hak sahipliği belirlenir.

Bu taşınmazlar, bu Kanunun 2/B alanlarında kalan taşınmazların satışına ilişkin hükümleri kıyasen uygulanmak suretiyle hak sahiplerine doğrudan satılır.” hükmü ihdas edilmiştir.

Bilindiği üzere, ilgi (a) yazımızda ise; Bakanlığımızca rayiç bedellerin uygunluğu kontrol edilerek daha önce satış talimatı verilenler hariç, 2/B taşınmazlarının ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışı işlemlerinin tutarlı, koordineli, etkin ve verimli olarak yürütülmesi amacıyla tebligat işlemlerine başlanılmamış olan 2/B taşınmazlarının ve Hazineye ait tarım arazilerinin değerlendirilmesi işlemlerine, rayiç bedellerinin belirlenmesi ile kontrol ve test çalışmaları dahil, satışa hazırlık işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Bakanlığımızdan (Genel Müdürlüğümüz) uygun görüş alınarak başlanılması gerektiği bildirilmişti.

Buna göre, ilgi (a) yazımızda belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak çalışma yapılmadan ve Bakanlığımızdan (Genel Müdürlüğümüz) uygun görüş alınmadan 6292 sayılı Kanun Ek Madde 1 kapsamında (Ek 16 taşınmazlarında) satış işlemlerinin yapılmaması ve izin yazılarında da bu taşınmazların 6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazlardan olduğu açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu yazımızın bir örneğinin İlinize bağlı İlçe Kaymakamlıklarına da iletilerek gereğinin yapılmasının sağlanmasını rica ederim.

Fatma VARANK Bakan a. Bakan Yardımcısı

Dağıtım: Taşra Teşkilatına

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın