Ağaçlandırma Yönetmeliği-2012

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete T/S: 23.08.2012/28390

Bu Yönetmelik Ağaçlandırma Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, mera ıslahı, ağaç ıslahı, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum ve fidan üretimi, fidanlık ve imar-ihya çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik;

a) Ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, mera ıslahı, ağaç ıslahı, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum ve fidan üretimi, fidanlık ve imar ihya çalışmalarına,

b) Asli ve odun dışı orman ürünlerinin üretileceği ormanların kurulması amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolü, imar-ihya ve orman fidanlığı kurmaçalışmalarına,

ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 57 nci, 59 uncu, 60 ıncı, 63üncü, ek 5 inci maddesi ve ek 12 nci maddesi ile 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Ağaç: Ormanlarda tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen, en az 8 metre boy yapabilen, yaşı ve çapı ne olursa olsun kökü, gövdesi ve tepesi olan yerli veya egzotik orijinli odunsu bitkileri,

b) Ağaççık: Ormanlarda tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen, boyu 8 metreyi bulmayan, yaşı ve çapı ne olursa olsun yerli veya egzotik orijinli odunsu bitkileri,

c) Ağaçlandırma: Saha etüdünden başlayarak proje, tohum temini, fidan üretimi, arazi hazırlığı, dikim, ekim ve bakım faaliyetlerinin tümünü,

ç) Asli orman ürünü: Her çeşit ağaç, ağaççık ve çalılardan elde edilen tomruk, direk, sanayi odunu, kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık, çubuk, yakacak odun gibi odun emvalini,

d) B tipi tali orman yolu: Trafiğe uygun platform genişliği 3-5 metre ve hendek genişliği 0,5-1 metre olup, toplam genişliği 3,5-6 metre olan dere ve yamaç yollarını,

e) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

f ) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,

g) Erozyon kontrolü: Yeryüzünde anakaya üzerindeki toprağın çeşitli etkenlerle aşınıp, taşınmasına karşı alınan tedbirleri,

ğ) Fidanlık: Ağaç, ağaççık ve orman florasına ait tohum ve fidanların üretildiği fidanlıkları,

h) Flora: Ağaç ve ağaççıklarla birlikte orman alt tabakasında yetişen, toprak muhafaza fonksiyonunu icra eden, ormanların müşir bitkisi özelliğini taşıyan, gerektiğinde süs bitkileri olarak da kullanılabilen, orman ekosisteminin canlıunsuru, odunsu ve otsu orman bitkilerini,

ı) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

i) Hangar-depo: Ağaçlandırma sahalarında elde edilen ürünlerin muhafaza edildiği, her türlü hava hallerindeçalışanların sığınabileceği, malzemelerin saklandığı temelsiz, toprak veya beton zemin üzerine yapılan geçici yapıları,

j) İmar-ihya: Ekonomiye katkı sağlanması ve biyolojik çeşitliliğin devamı amacıyla; mevcut kök sistemi itibariyle yeterli yoğunluk ve dağılış aranmaksızın bozuk orman alanlarının koruma ile birlikte canlandırma kesimi, aşılama ve boşlukların uygun türlerle, ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale dönüştürülmesini,

k) İşletme müdürlüğü: Orman işletme müdürlüğünü,

l) İşletme şefliği: Orman işletme şefliğini,

m) Kıyı kenar çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde, su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların tabii sınırlarını,

n) Mera ıslahı: Çayır ve otlakların yem verimini kalite ve kantite yönünden yükseltmek için; sulama, gübreleme, zararlı ot mücadelesi, tohumlama, bitkilendirme, fidan dikimi ve benzeri biyolojik tekniklerle birlikte, otlatmayıkolaylastırıcı tesislerin yapılması, toprak muhafaza gayesiyle çesitli fiziksel, teknik ve idari tedbirlerin uygulanmasını,

o) Mücbir sebep: Yetkili merciler tarafından tanzim edilen belge ile belgelendirilen tabii afetler, genel salgın hastalık, tutukluluk, mahkûmiyet, kısmi veya genel seferberlik ilanı, Bakanlık, orman idaresi veya kamu kurum ve kuruluşlarından kaynaklanan gecikmeler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait fidanlıklar ile özel fidanlıklardan uygun orijinde yeterli fidan bulunamaması, arazi çalışmalarının gerçekleştirilmesini teknik yönden imkânsız kılan ve toprağın tav halini bozan aşırı don ve kuraklık ile çalışmayı engelleyecek şiddet ve miktarda yağmur ve kar yağışını,

ö) Odun dışı orman ürünü: Her türlü orman ağaç, ağaççık, çalı ve otsu bitkilerinden elde edilen balzami yağlar ile bunların kabuk, meyve, sürgün, yaprak, çiçek, tohum, kök, soğan, yumru ve rizomları ile mantar ve benzeri ürünleri,

p) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,

r) Ormancılık büroları: 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ormancılık ve OrmanÜrünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan serbest ormancılık veya serbest yeminli ormancılık büroları ile şirketlerini,

s) Rehabilitasyon: Bozuk veya verimsiz orman alanlarında mevcut türlerden gerekenlerin korunması, aşılanması, canlandırma kesimi, boşluk alanlara ormanlarda tabii olarak yetişen türlerin ekimi ve bu türlerin aşılı veya aşısız fidanlarının dikimini,

ş) Uygulama projesi: Özel Ağaçlandırma, Özel Erozyon Kontrolü, Özel İmar-İhya projelerini,

t) Tarife bedeli: 6831 sayılı Orman Kanununun 29 uncu maddesi gereğince; Devlet ormanlarından elde edilecek orman ürünlerinin piyasa şartlarına göre her yıl Orman Genel Müdürlüğünce tespit edilen ve Orman ve Su İşleri Bakanlığınca tasdik olunan üretim öncesi bedelini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Müdürlük Tarafından Yapılacak Çalışmalar[1]

Devlet ormanlarında yapılacak çalışmalar

Madde 5- (1) Bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, gerektiğinde verimli ormanlarda ve ilgili kurumların uygun görmesi halinde de; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri kapsamında bulunan alanlarda, doğal tarihi ve arkeolojik sit alanlarında, Bakanlar Kurulu Kararıyla muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerlerde, yaban hayatı geliştirme sahalarında, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki yerlerde, 2872 sayılıÇevre Kanununa göre özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen yerlerde, Bakanlıkça tescil ve ilan edilen örnek avlaklar ile endemik ağaç, ağaççıklar ve korunması gereken nadir ekosistemlerin bulunduğu alanlarda ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, mera ıslahı, ağaç ıslahı, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum ve fidan üretimi, fidanlık, rehabilitasyon ve imar-ihya çalışmaları Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır.

(2) Genel Müdürlükçe yapılacak veya yaptırılacak ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanlarınönlenmesi, imar-ihya, rehabilitasyon ve suni gençleştirme çalışmalarında ihtiyaç duyulan orman ağaç, ağaççık ve florasına ait fidanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin yapacağı ağaçlandırmalarda ve kent ağaçlandırmalarında, park bahçe tanziminde ihtiyaç duyulan, boylu, formlu orman ağaç, ağaççık ve florasına ait fidanlarıve orman bitkileri orijinli süs bitkisi fidanlarını üretmek amacıyla Genel Müdürlükçe fidanlık kurulur veya kurdurulur. Bu fidanlıkların kurulma esaslarını ve üretilen fidanların değerlendirme usulleri Genel Müdürlükçe belirlenir.

Hazine arazilerinde yapılacak çalışmalar

Madde 6- (1) Orman alanını arttırmak amacı ile Maliye Bakanlığı tarafından Genel Müdürlük adına tahsis olunan arazilerde ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, ağaç ıslahı, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum ve fidan üretimi, fidanlık, rehabilitasyon ve imar-ihya çalışmaları Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır.

Gerçek ve tüzel kişilere ait arazilerde yapılacak çalışmalar

Madde 7- (1) Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerde, talep etmeleri halinde ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığve heyelanların önlenmesi, rehabilitasyon ve imar-ihya çalışması yapılabilir veya yaptırılabilir.

b) Gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları haricindeki diğer tüzel kişilere ait arazilerde ise sadece erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesine yönelik çalışmalar yapılabilir veya yaptırılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerce Yapılacak Çalışmalar

Devlet ormanlarında çalışmalara izin verilebilecek yerlerin tespiti ve izni

Madde 8- (1) Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarına izin verilebilecek yerler aşağıda belirtilmiştir.

a) Amenajman planında ve aktüelde verimli orman olmayan yerler,

b) Maden ruhsatı kapsamında bulunmasına rağmen Bakanlıkça muvafakat veya izne konu edilmemiş alanlar.

(2) Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarına izin verilemeyecek yerler aşağıda belirtilmiştir.

a) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri kapsamında bulunan alanlar, doğal tarihi ve arkeolojik sit alanları, Bakanlar Kurulu kararıyla muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerler, yaban hayatı geliştirme sahaları, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki yerler, 2872 sayılı Çevre Kanununa göre özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen yerler, otlatma planı ile ayrılan sahalar, kadimden beri kullanılan yaylak ve kışlaklara geçişyolları, madencilik faaliyeti sonucu tabii yapısı bozulmuş sahalar, Bakanlıkça tescil ve ilan edilen örnek avlaklar,

b) Amenajman planlarında; bozuk orman, orman toprağı, orman içi açıklık olarak görünmesine rağmen verimli orman niteliğini kazanmış alanlar,

c) Deniz kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 2000 metrelik mesafe içinde bulunan yerler ile tabii göl kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe içinde bulunan yerler.

Hazine arazilerinde tespit ve izin

Madde 9- (1) Hazineye ait olan ve Maliye Bakanlığınca bu Yönetmelik veya mülga ağaçlandırma yönetmelikleri kapsamında kiraya verilen veya irtifak hakkı tesis edilen orman kurmaya elverişli beş (V) ve daha yukarısınıftaki araziler üzerinde, uygulama projesinde belirtilen idare müddeti boyunca; asli ve odun dışı orman ürünü veren türler kullanılarak gerçek ve tüzel kişilerce özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya yapılabilir.

(2) Hazineye ait olan ve Maliye Bakanlığınca bu Yönetmelik veya mülga ağaçlandırma yönetmelikleri kapsamında kiraya verilen veya irtifak hakkı tesis edilen dördüncü sınıfa (I-IV) kadar ki araziler üzerinde uygulama projesinde belirtilen idare müddeti boyunca; kavak, kızılağaç, okaliptüs ve benzeri hızlı gelişen orman ağacı türleri ve ceviz, kestane, antepfıstığı, badem, iğde, melengiç, harnup ve zeytin gibi odun dışı orman ürünü veren türler ile gerçek ve tüzel kişilerce özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya yapılabilir ve özel fidanlık kurulabilir.

(3) Maliye Bakanlığınca kiraya verilerek özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya ve özel orman fidanlığı yapılan taşınmazlarda, idare müddeti sonuna kadar uygulama projesine ve taahhütnameye uygun çalışılması şartıyla kira sözleşmesi yenilenir.

Sahipli yerlerde izin

Madde 10- (1) Gerçek ve tüzel kişiler bu Yönetmelik kapsamında, kendilerine ait taşınmazlarda özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel erozyon kontrolü yapabilirler. Özel orman fidanlığı kurabilirler.

(2) Gerçek ve tüzel kişilerin bu Yönetmelik kapsamında özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel erozyon kontrolü yapmak istemeleri halinde, söz konusu sahanın en küçük parçasının 0,5 hektar büyüklüğünde olması gerekir.

Müracaat

Madde 11- (1) Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin talep edecekleri saha;

a) Devlet ormanı ise; ilan edilen yerlerden talep edeceği sahanın işletme müdürlüğü, şefliği, serisi, bölme ve parça no’larının belirtildiği dilekçe ile orman idaresine,

b) Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerden ise; en son duruma göre düzenlenecek tapu senedinin ve çaplıtasarruf vesikasının bir örneğini, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden ise sahaya ait kroki veya haritayı dilekçeye ekleyerek illerde valiliklere, ilçelerde kaymakamlıklara,

c) Sahipli arazi ise; müracaat sahasının tapu belgesini, tapu müdürlüklerinden temin edilen tapu çapı ve tapu sınırlarının gösterildiği koordinatlı haritayı dilekçeye ekleyerek orman idaresine,

müracaatta bulunulur.

Devlet ormanlarında yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolü, imar-ihya çalışmaları ve hak sahibi tespiti

Madde 12- (1) Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü veya özel imar-ihya yapılacak sahalar orman idaresi tarafından tespit edilir. Tespit edilen bu sahalar;

a) Orman idaresi tarafından köy tüzel kişiliği adına ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve imar-ihya yapılacak sahalar,

b) Gerçek ve tüzel kişilere özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü veya özel imar-ihya amacıyla izin verilebilecek sahalar,

c) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından çeşitli gayelerle kullanılmakta iken kesinleşen orman kadastrosu veya mahkeme kararı ile orman sayılan yerler içerisinde kalan özel ağaçlandırmaya konu sahalar,

olmak üzere tefrik edilir.

(2) Orman idaresi tarafından köy tüzel kişiliği adına ağaçlandırma, imar-ihya veya erozyon kontrolü çalışmalarıyapılabilir. Bu çalışmaların yapılacağı sahalar öncelikli olarak köy yerleşim yerlerine yakın yerlerden seçilir. Çalışmalarda, yetişme muhiti şartlarının uygun olması halinde öncelikli olarak, odunundan ziyade meyvesinden yararlanılan odun dışı orman ürünü veren türler kullanılır. Orman idaresi tarafından köy tüzel kişiliği adına tesis edilen ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve imar-ihya sahalarının bakımları köy tüzel kişilikleri tarafından yapılabileceği gibi o köyde ikamet eden hane sahiplerinin nüfus sayıları dikkate alınarak talep eden hanelere kura usulü ile paylaştırılmak suretiyle de yaptırılabilir. Sahanın bakımını yapanlara, bu sahalardan elde edilen odun dışı orman ürünleri tarife bedeli ile verilir.

(3) Gerçek ve tüzel kişilerin özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü veya özel imar-ihya yapmaları gayesiyle tefrik edilen alanlar yılda en az bir defa orman idaresine ait internet sitelerinde 30 gün süreyle ilan edilir. Ayrıca ilan edilen bu sahalardan köy ve belde mülki hudutları içerisinde bulunanlar aynı süre içerisinde ilgili köy ve beldenin uygun yerlerine asılmak suretiyle de ilan edilir.

(4) Bölge müdürlüğünce özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya müracaatlarının değerlendirilmesi için, bölge müdür yardımcısı başkanlığında ilgili işletme müdürü veya işletme müdür yardımcısı, ilgili orman işletme şefi, varsa ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi ile kadastro ve mülkiyet şefinden oluşacak en az 3 kişilik komisyon kurulur.

(5) İnternet sitelerinde ilanı yapılan sahalara; ilan süresi içerisinde tek bir müracaatın olması halinde müracaatçı, birden fazla müracaatın olması halinde ise kura sonucu belirlenen gerçek veya tüzel kişi hak sahibi olur.

(6) Kura çekilişi, aynı sahaya birden fazla müracaatın yapılması halinde ilanın bitiş tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yapılır. Kura çekilişi için işletme müdürlüğünce kura çekilişinin yapılacağı yer, tarih ve saat, yatırmaları gerekli başvuru bedeli ve başvuru bedelinin yatırılacağı tarih ve saat müracaatçılara yazılı olarak tebliğ edilir. Ayrıca ilgili köy muhtarlıklarına ve belde belediye başkanlıklarına, yapılacak kura çekilişinde hazır bulunmaları hususu yazılı olarak bildirilir.

(7) Kura çekilişi, dördüncü fıkrada belirtilen komisyon marifetiyle ilgili köy muhtarları ve belde belediye başkanlarının hazır bulunduğu ortamda yapılır ve ilk üç kişinin yer aldığı hak sahipliliği sıralama tutanağı düzenlenir. İlk sırada yer alan kişi hak sahibi olarak belirlenir. İlgili köy muhtarı ve belde belediye başkanının yazılı tebligata rağmen kura çekilişine katılmaması halinde bu husus komisyon tarafından yazılı olarak tutanağa bağlanır. Bu durum kuraçekilişine engel teşkil etmez.

(8) Müracaatçıların kuraya katılabilmeleri için ilgili işletme müdürlüğü veznesine başvuru bedelini yatırmaları ve bildirilen yer ve saatte kendilerinin veya noterden onaylı özel yetki belgesine sahip temsilcilerinin bulunmaları zorunludur. Başvuru bedelleri her yıl ocak ayı içerisinde genel müdürlük tarafından belirlenir. Hak sahipliliği sıralama tutanağında yer almayan müracaatçıların başvuru bedelleri iade edilir. Hak sahipliliği sıralama tutanağında yer alan müracaatçıların başvuru bedelleri ise saha izni verildikten sonra iade edilir. Hak sahibinin saha izninden vazgeçmesi halinde başvuru bedeli orman idaresine gelir kaydedilir.

(9) İşletme müdürlüğünce hak sahibinden, izin raporunun düzenlenmesi için özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya ya konu edilen sahanın üzerinde gösterildiği koordinat özet çizelgesi (6 derecelik memleket koordinatları) istenir. İstenen belgelerin en geç 30 gün içinde işletme müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde hak sahipliği ortadan kalkar. Hak sahipliliği sıralama tutanağındaki bir sonraki müracaatçıya, ilgili belgeleri işletme müdürlüğüne teslim etmesi için yazılı tebligatta bulunulur. İkinci hak sahibinin de gerekli belgeleri zamanında sunmadığıveya hakkından vazgeçmesi durumunda, hak sahipliliği sıralama tutanağındaki üçüncü sıradaki müracaatçıya tebligat yapılır. Şayet üçüncü sıradaki müracaatçıda hakkından vazgeçer veya istenen belgeleri zamanında sunmaz ise söz konusu saha tamamen iptal edilerek bir sonraki ilan dönemine bırakılır. İstenen belgeler işletme müdürlüğüne teslim edildikten sonra bu maddenin dördüncü fıkrasına göre oluşturulan komisyon tarafından tanzim edilen izin raporu bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde onaylanır.

(10) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından çeşitli gayelerle kullanılmakta iken kesinleşen orman kadastrosu neticesinde veya mahkeme kararı ile orman sayılan yerler içerisinde kalan sahalara özel ağaçlandırma ve özel imar ihya gayesi ile müracaatta bulunulması durumunda; bu sahalarda özel ağaçlandırma ve özel imar ihya yapılması amacıyla orman-halk ilişkilerinin bozulmaması için önceden kullanan gerçek veya tüzel kişilere izin verilebilir. Bu tür alanlarda Devlet ormanları için geçerli olan 0,5 hektarlık alt sınır aranmaz. Bu şekilde verilecek izinlerde bölge müdürü veya yardımcısı başkanlığında, ağaçlandırma/ ağaçlandırma ve silvikültür şube müdürü, ilgili işletme müdürü, ilgili işletmeşefinden oluşan komisyon marifetiyle izin raporu düzenlenir ve saha izni Genel Müdürlükçe verilir.

Devlet ormanlarında saha izni, projelendirme ve saha teslimi

Madde 13- (1) İşletme müdürlüğü, hak sahibinden izin raporuna uygun olarak en geç doksan gün içerisinde Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna uygun uygulama projesini ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister. Uygulama projesinin verilen sürede teslim edilmemesi durumunda, talep halinde otuz gün ek süre verilebilir. Uygulama projesinin verilen ek süre içerisinde de teslim edilmemesi halinde izin raporu bölge müdürlüğünce iptal edilir. Hak sahipliliği sıralama tutanağındaki bir sonraki müracaatçıya yazılı tebligat yapılarak özel ağaçlandırma talebinin olması halinde 15 gün içinde işletme müdürlüğüne müracaat etmesi istenir.

(2) İşletme müdürlüğü, uygulama projesini en geç 30 gün içinde arazide ve büroda inceleyerek onay için bölge müdürlüğüne gönderir. Uygulama projesi uygun bulunması halinde bölge müdürü tarafından onaylanır ve uygulama projesi hariç izin raporu ve ekleri saha izni için Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde saha izni verilir.

(3) Bölge müdürlüğünce saha izin oluru, onaylı uygulama projesi ile birlikte işletme müdürlüğüne gönderilir.İşletme müdürlüğünce ilgiliye projenin onaylandığı yazılı olarak tebliğ edilerek 60 gün içinde taahhüt senedinin verilmesi istenir. Taahhüt senedinin verilmesini müteakip, saha üzerinde boşaltılması gereken orman emvali yok ise on beş gün içinde, boşaltılması gereken orman emvali var ise altmış gün içinde ilgili orman işletme müdürlüğünce boşaltılarak saha teslimi yapılır. Saha tesliminden itibaren 90 gün içerisinde işe başlanması istenir.

Hazine arazilerinde projelendirme ve saha teslimi

Madde 14- (1) Müracaata konu saha hazine arazisi ise; işletme müdürlüğü, ön izin sahibinden Maliye Bakanlığınca verilen ön izne göre Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna uygun olarak, uygulama projesini ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister.

(2) İşletme müdürlüğü, uygulama projesini en geç 30 gün içinde arazide ve büroda inceler ve onay için bölge müdürlüğüne gönderir. Uygulama projesi, uygun bulunması halinde bölge müdürü tarafından onaylanarak işletme müdürlüğüne gönderilir. İşletme müdürlüğünce onaylı uygulama projesinin bir nüshası, ön tahsis veya kiralama işlemi için mal müdürlüğüne veya defterdarlığa gönderilerek ilgiliden taahhüt senedinin ve saha teslim tutanağının işletme müdürlüğüne teslimi istenir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen işlemler Maliye Bakanlığı tarafından verilen ön izin süresi içerisinde yapılır.

(4) Uygulama projesinin ön izin süresi içerisinde teslim edilmemesi halinde işletme müdürlüğü tarafından bu durum ilgili mal müdürlüğüne veya defterdarlığa bildirilir.

(5) Kira sözleşmesi ve saha tahsisi Maliye Bakanlığınca, onaylı uygulama projesine dayanılarak yapılır.

(6) Saha teslimi, illerde defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüklerince yapılır.

Sahipli arazilerde projelendirme

Madde 15- (1) Müracaata konu saha sahipli arazi ise; işletme müdürlüğü müracaatçıdan Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna uygun olarak en geç 90 gün içerisinde uygulama projesini ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister. Uygulama projesinin verilen sürede teslim edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Uygulama projesinin verilen ek süre içerisinde de teslim edilmemesi halinde işletme müdürlüğü tarafından ilgilinin dilekçesi işlemden kaldırılır.

(2) İşletme müdürlüğü, uygulama projesini en geç 30 gün içinde arazide ve büroda inceler ve onay için bölge müdürlüğüne gönderir. Uygulama projesi, uygun bulunması halinde bölge müdürü tarafından onaylanarak işletme müdürlüğüne gönderilir. İşletme müdürlüğünce uygulama projesinin onaylandığı ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilerek 60 gün içerisinde taahhüt senedinin işletme müdürlüğüne verilmesi istenir. Taahhüt senedinin verilmesini müteakip 90 gün içerisinde işe başlanır.

(3) Özel ormanlarda yapılacak özel ağaçlandırma müracaatları için aynı sahipli arazilerde olduğu gibi işlem yapılır.

Projelendirmeye ait diğer esaslar

Madde 16- (1) Uygulama projesinin tanzimi aşamasında hak sahibinin talep ettiği tür veya türlerin yetişme muhiti şartları nedeniyle söz konusu sahada kullanılmasına imkan bulunmaması halinde; ormancılık büroları, hak sahibi ile irtibata geçerek sahada kullanılabilecek türler hakkında bilgi verir. Hak sahibinin, ormancılık bürolarınca kendisine bildirilen sahaya uygun türlerden bir veya birkaçının kullanılmasına rıza göstermesi halinde uygulama projesi tanzim edilir. Aksi takdirde uygulama projesi düzenlenmeden izin raporu bölge müdürlüğünce iptal edilir. Bu şekilde yapılan iptal işleminden dolayı orman idaresi sorumlu değildir.

(2) Uygulama projeleri izin sahipleri tarafından ormancılık bürolarına tanzim ettirilir. Ancak, köy tüzel kişiliklerine ait uygulama projeleri köy tüzel kişiliklerince ormancılık bürolarına tanzim ettirilebileceği gibi, talepleri halinde bedelsiz olarak orman idaresi tarafından da tanzim edilebilir.

(3) Orman bölge müdürlükleri tarafından onaylanan uygulama projeleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek cetvele göre uygun periyodik aralıklarla Genel Müdürlüğe bildirilir.

(4) Tüm uygulama projelerinin yatırım giderleri Bakanlık birim fiyatları kullanılarak düzenlenir.

(5) Talep edilmesi ve orman idaresinin uygun görmesi halinde idari, hukuki ve teknik nedenlerle saha izinlerinde veya uygulama projelerinde revizyona gidilebilir. Revizyon projeleri ormancılık büroları tarafından tanzim edilir. Köy tüzel kişiliklerine ait revizyon projeleri, talep etmeleri halinde bedelsiz olarak orman idaresi tarafından da tanzim edilebilir.

(6) Özel ağaçlandırma sahalarının tamamı veya bir bölümü, 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı ve 17 nci maddelerine göre izne konu edilebilir. Bu durumda özel ağaçlandırma sahibinin orman idaresi tarafından hesaplanan bütün giderleri, adına izin verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından özel ağaçlandırma sahibine defaten ödenir. 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı ve 17 nci maddelerine göre izin verilen alana tekabül eden kısım için kullandırılan hibe veya kredi faizsiz olarak geri alınır. Bedel hesabında geri alındığı yılın birim fiyatları esas alınır.

(7) Devlet ormanlarındaki özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar ihya çalışmalarında verilen süre içerisinde taahhüt senedinin verilmemesi ve işe başlanmaması veya vazgeçilmesi halinde saha izinleri iptal edilir ve hak sahipliliği sıralama tutanağında belirlenen bir sonraki müracaatçıya saha izni verilir.

(8) Uygulama projeleri onaylanmadan saha teslimi yapılmaz, teslim edilmeyen sahada projelendirme çalışmalarıdışında herhangi bir faaliyette bulunulamaz.

Saha büyüklüğü

Madde 17- (1) Devlet ormanlarında ve sahipli arazilerde en küçük parçası 0,5 hektardan, hazine arazilerinde ise 2 hektardan küçük olan yerler özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarına konu edilemez. Ancak, hazine arazilerinde imar planı içinde kalan ve ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan sahalarda 2 hektar saha büyüklüğü aranmaz.

(2) Hazine ve sahipli arazilerde gerçek ve tüzel kişilere bir defada en fazla 300 hektar saha için özel ağaçlandırma özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya izni verilebilir.

(3) Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarında saha ile ilgiliüst sınır Genel Müdürlükçe belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Özel Ağaçlandırma, Özel Erozyon Kontrolü, Özel İmar-İhya ve Özel Fidanlık Tesisinde Uyulacak Esaslar

Özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolü tesisinde uyulacak esaslar

Madde 18- (1) Odun veya odun dışı orman ürünü veren türler ile yapılacak ağaçlandırmalarda uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Devlet ormanı sayılan yerlerde; odun ürünü veren orman ağaç, ağaççık ve flora türleri ile saf veya karışık olarak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolü çalışmalarına izin verilebilir.

b) Devlet ormanı sayılan yerlerde; odun dışı orman ürünü veren orman ağaç, ağaççık ve flora türleri ile saf veya karışık olarak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolü çalışmalarına izin verilebilir.

c) Devlet ormanı sayılan yerlerde; (a) ve (b) bentlerinde belirtilen türlerin karışımı ile özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolü çalışmalarına izin verilebilir.

ç) Devlet ormanı sayılan yerlerde; odun dışı orman ürünü veren ve ormanlarda tabii olarak yetişen ağaç, ağaççık ve floraların tohumu, fidanı ve aşılı fidanlarının veya aynı türlerin aşı kalemlerinin kullanımı ile özel ağaçlandırma veözel erozyon kontrolü çalışmalarına izin verilebilir.

d) Devlet ormanı sayılan yerlerde yapılacak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolü çalışmalarında projesinde belirtilmesi kaydıyla odun veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türlerinin altında alt tür olarak; yörede tabii olarak yetişen tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkilerin yetiştirilmesine izin verilebilir.

e) Devlet ormanı sayılan yerlerde; projesinde belirtilmesi kaydıyla izin alanının % 5’ini geçmemesi şartıyla özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolü çalışmalarında ekolojisine uygun açık alanlarda, biyolojik çeşitliliği korumak maksadıyla yörede tabii olarak yetişen tıbbi, aromatik, soğanlı ve yumrulu bitkilerin yetiştirilmesine izin verilebilir.

f) Devlet ormanı sayılan yerlerde; projesinde belirtilmesi kaydıyla izin alanının % 10 unu geçmemesi şartıyla teknik olarak özel ağaçlandırmaya uygun olmayan yerlerde saha bütünlüğünü sağlamak ve biyolojik çeşitliliği korumak maksadıyla yörede tabii olarak yetişen tıbbi, aromatik, soğanlı ve yumrulu bitkilerin yetiştirilmesine izin verilebilir.

g) Devlet ormanı sayılan yerlerde; endüstriyel maksatlı tesis edilen özel ağaçlandırma sahalarında erozyonunönlenmesi, toprağın korunması ve ıslah edilmesi, toprağın bitki besin elementleri bakımından zenginleştirilerek verim gücünün arttırılması gayesi ile fidan aralarında yöre ormanlarında tabii olarak bulunan otsu bitkilerin yetiştirilmesine izin verilebilir.

ğ) Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde odun ve odun dışı orman ürünü veren orman ağaç, ağaççık ve flora türleri ile saf veya karışık yapılacak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolü çalışmalarına izin verilebileceği gibi, bu türlerle yapılan ağaçlandırmaların altında projesinde belirtilmesi kaydıyla; tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkiler ile her türlü tarım ürünlerinin yetiştirilmesine izin verilebilir.

Özel imar-ihya tesisinde uyulacak esaslar

Madde 19- (1) İmar-ihya amacıyla talepte bulunan gerçek ve tüzel kişilere; bozuk orman alanlarında, hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde canlandırma kesimi, aşılama, boşlukların uygun türlerle ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale dönüştürülmesine izin verilebilir.

(2) Bozuk veya verimsiz orman alanlarında mevcut türlerden gerekenler korunur, aşılanır, orman içi boşluk alanlar, bölgede tabii olarak yetişen türlerle ekim, dikim ve aşılama suretiyle imar-ihya edilerek doldurulabilir.

Özel orman fidanlığı tesisinde uyulacak esaslar

Madde 20- (1) Özel orman fidanlığı kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; fidanlık kuracakları arazinin mevkiini ve alanını belirttikleri dilekçelerine arazinin harita veya krokisini ekleyerek hazine arazilerinde valilik veya kaymakamlıklara, sahipli arazilerde ise fidanlık müdürlüğüne, fidanlık müdürlüğünün olmadığı yerlerde işletme müdürlüğüne müracaatta bulunurlar.

(2) Hazine ve sahipli arazilerde müracaattan sonra, özel fidanlık uygulama projesi Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna uygun olarak ormancılık büroları tarafından düzenlenir. Fidanlık müdürlüğünce, fidanlık müdürlüğünün olmadığı yerlerde işletme müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda uygun görülmesi halinde, uygulama projesi bölge müdürlüğünce onaylanır. Onaylanan projenin bir nüshası bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Özel orman fidanlıklarının kurulacağı alan büyüklükleri Genel Müdürlükçe belirlenir ve uygun vasıtaların yanı sıra Bakanlık veya Genel Müdürlük internet sitesinde ilan olunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İnşa Edilebilecek Tesisler ile İzleme ve Denetim

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya sahalarında inşa edilebilecek tesisler

Madde 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre tesis edilen sahalarda uygulama projesinde belirtilmesişartıyla;

a) Mülkiyeti hazineye ait olup imar planı dışında bulunan yerlerde proje sahası yatay alanının % 0,1’ine kadar ağaçlandırma, bakım ve koruma amaçlı yapılaşma izni verilebilir. Bu miktar 3000 m²’yi geçemez.

b) Sahipli arazilerde 30 dekar ve üzeri büyüklükteki özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya sahalarında proje sahası yatay alanının % 6’sına kadar yapılaşma izni verilebilir. Sahipli arazilerde 30 dekarın altındaki özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya sahalarında 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen alt sınıra kadar yapılaşma izni verilebilir. Söz konusu sahanın kredi ödemesi yapılmış sahalardan olması durumunda, yapılaşmaya konu edilen alan miktarına tekabül eden kredi bedeli yasal faiziyle birlikte geri alınır.

c) Devlet ormanlarında tesis edilen özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya sahalarında;üretim, bakım ve koruma amaçlı konteyner veya karavan ile hangar-depo, su deposu, sulama ve yangın havuzu, su isale hattı, su kuyusu, elektrik tesisleri ve B tipi tali orman yolu yapılmasına izin verilebilir.

Uygulama, izleme ve denetim

Madde 22- (1) Devlet ormanlarında ve sahipli arazilerde, işletme müdürlüğü tarafından, projenin onaylanmasından sonra ilgiliye tebligat yapılarak tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde, taahhüt senedinin işletme müdürlüğüne verilmesi istenir. Devlet ormanlarında ve hazine arazilerinde saha tesliminden sonra, sahipli arazilerde de taahhüt senedinin işletme müdürlüğüne tesliminden sonra 90 gün içerisinde işe başlanır.

(2) Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya çalışmalarında onaylı uygulama projesindeki işprogramına uyulması esastır. İş programı revizyonu; mücbir sebeplerden ve sahanın geç teslim edilmesi nedeniyle işin yetişme imkânının olmadığı hallerde yapılır.

(3) İşletme müdürlüğü tarafından kurulan ve en az 3 teknik elemandan oluşan denetim komisyonu veya yeminli ormancılık büroları tarafından tüm sahalar yılda en az bir defa kontrol edilerek, Genel Müdürlükçe belirlenen örnek dispozisyona göre düzenlenecek uygulama izleme cetveli her yılın sonunda bölge müdürlüğüne gönderilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine veya taahhüt senedine veya onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iş programına uygun hareket etmediği tespit edilenler, işletme müdürlüğünce uygun görülen süre sonuna kadar eksikliklerin giderilmesi hususunda yazılı olarak ikaz edilir. İkazın gereğinin, mücbir sebepler dışında verilen süre içinde yerine getirilmesi zorunludur. Bu süre amaç dışı kullanımlarda 30 günü, diğer durumlarda 6 ayı geçemez.

(5) Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel fidanlık, özel imar-ihya tesisi çalışmalarına ilişkin teknik esaslar ilgili mevzuata aykırı olamaz.

İzin ve proje iptali

Madde 23- (1) Devlet ormanı ve sahipli arazilerde uygulama projesinin onaylandığının ilgiliye tebliğtarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde taahhütnameyi işletme müdürlüğüne teslim etmeyen gerçek ve tüzel kişilerin saha izni/kira sözleşmesi ve uygulama projesi iptal edilir.

(2) Devlet ormanlarında ve hazine arazilerinde saha tesliminden sonra, sahipli arazilerde de taahhüt senedinin işletme müdürlüğüne tesliminden sonra, 90 gün içerisinde işe başlamayan, gerçek ve tüzel kişilerin saha izni/kira sözleşmesi ve uygulama projesi iptal edilir.

(3) Uygulama esnasında onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara uygun hareket etmediği tespit edilenler, işletme müdürlüğünce uygun görülen süre sonuna kadar eksikliklerin giderilmesi hususunda yazılı olarak ikaz edilir. Bu süre 6 ayı geçemez. İkazın gereğini mücbir sebepler dışında verilen süre içinde yerine getirmeyenlerin, saha izni/kira sözleşmesi ve uygulama projesi iptal edilir.

(4) Amaç dışı kullanımın tespit edildiği durumlarda idarece verilen 30 günlük süre sonunda ikazın gereğini yerine getirmeyenlerin, saha izni/kira sözleşmesi ve uygulama projesi iptal edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Planlama, Faydalanma, Hibe ve Kredilendirme Esasları ile Sahaların Korunması ve Suçların Takibi

Planlama ve faydalanma esasları

Madde 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahaları, Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara uygun olarak ormancılık bürolarının tanzim edeceği çok amaçlı faydalanmayı esas alan amenajman planlarına göre işletilir.

(2) Çok amaçlı faydalanmayı esas alan amenajman planları, faydalanmanın başladığı yıl içerisinde özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahipleri tarafından ormancılık bürolarına tanzim ettirilir. Köy tüzel kişiliklerine ait özel ağaçlandırma veya imar-ihya sahalarının çok amaçlı faydalanmayı esas alan amenajman planları köy tüzel kişiliklerince ormancılık bürolarına tanzim ettirilebileceği gibi, talepleri halinde orman idaresi tarafından bedelsiz olarak tanzim edilebilir.

(3) Özel orman fidanlıklarında üretilen fidanlar ile çok amaçlı faydalanmayı esas alan amenajman planlarına göre elde edilen her türlü orman ürünü hak sahibi tarafından değerlendirilir.

(4) Özel ağaçlandırma özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya izinleri gerçek kişilerin ölümü halinde, kanuni mirasçılarının rızası ve ölenin yükümlülüklerini aynen kabul etmeleri şartıyla kendilerine intikal eder.

Hibe ve kredilendirme esasları

Madde 25- (1) Bu Yönetmelik esaslarına göre; özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlıklarıiçin talep halinde, 3/9/2005 tarihli ve 25925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Orman BakanlığıAğaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslara uygun olarak hibe veya kredi verilebilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiliklere, bu Yönetmelik çerçevesinde yapacakları özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmaları için talepleri halinde hibe veya kredi yerine, onaylıuygulama projesinde belirtilen sayıda, Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerineİlişkin Usul ve Esaslara göre verilebilecek hibe veya kredi tutarını geçmeyecek şekilde orman ağacı ve ağaççığı fidanıücretsiz olarak verilebilir.

Özel Ağaçlandırma sahalarının devredilmesi, sahaya ortak alınması ve mirasçılara intikali

Madde 26- (1) Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya ve özel fidanlık kurulmasıgayesiyle verilen izinler devredilebilir veya ortak alınabilir.

(2) İznin devredilmesi veya ortak alınması aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır.

a) İzin sahibi birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi ise; saha tesliminden sonra ortaklar birbirlerine devir yapabilirler.

b) İzin sahibi, saha teslimi yapıldıktan sonra ortak alabilir. Alınan bu ortağa sahanın devredilebilmesi için saha tesliminden itibaren 2 yıl geçmesi ve sahanın başarılı olması şartı aranır.

c) İzin sahibi tarafından iznin üçüncü şahıslara devredilebilmesi için saha tesliminden itibaren 3 yıl geçmesi ve sahanın başarılı olması şartı aranır.

(3) İzin sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından devir talebinde veya ortak alınması talebinde bulunulmasıhalinde;

a) Devir almak isteyen veya ortak olmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin noter onaylı dilekçeleri ile devretmek isteyen veya ortak almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin noter onaylı dilekçeleri,

b) (Değişik: 22.10.2013/28799)[2] Devir almak isteyen veya ortak olmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden alınacak noter onaylı taahhüt senedi ile hibe veya kredi kullanılmış ise kullanılan kredi miktarı kadar borç senedi veya hibe taahhüt senedi ya da gayrimenkul ipoteği,

ile işletme müdürlüğüne müracaat edilir.

(4) İşletme müdürlüğünce devir veya ortaklık talebinin uygun görülmesi halinde ormanlık alanlardaki devir veya ortaklık talepleri bölge müdürlüğüne, hazine arazilerindeki devir veya ortaklık talepleri defterdarlık veya mal müdürlüğüne belgeleriyle birlikte gönderilir.

(5) Ormanlık alanlardaki devir talepleri Genel Müdürlükçe, hazine arazilerindeki devir talepleri de Maliye Bakanlığınca değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde Genel Müdürlük tarafından uygun görülen devir oluru ile defterdarlık veya mal müdürlüğü tarafından uygun görülen devire göre düzenlenen kira sözleşmesi ilgili işletme müdürlüğüne gönderilir.

(6) İşletme müdürlüğü tarafından devir veya ortaklık olurlarına göre projelerin ilgili sahifeleri revize edilerek, revize projelerin birer takımları sahanın mülkiyetine göre bölge müdürlüğüne veya defterdarlığa/mal müdürlüğüne gönderilir.

(7) (Değişik: 22.10.2013/28799)[3] Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya maksadıyla izin verilen sahalar orman idaresi haricindeki gerçek ve tüzel kişilere devredilemez ve bu sahalara ortak alınamaz. Orman idaresine devri yapılacak sahanın Hazine arazisi olması halinde Maliye Bakanlığınca ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

(8) (Değişik: 22.10.2013/28799)[4] Bu Yönetmelik veya mülga ağaçlandırma yönetmelikleri kapsamında özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel erozyon kontrolü gayesi ile köy ve belde tüzel kişiliklerine izin verilen sahalar, bu maddenin ikinci fıkrasındaki (a), (b) ve (c) bentlerine bağlı kalınmaksızın gerçek veya tüzel kişilere devredilebilir, bu sahalara ortak alınabilir. Ayrıca bu sahalar, köy ve belde tüzel kişiliklerinin talepleri ve idarenin uygun görmesi halinde orman idaresine de devredilebilir. Ancak bu sahalardan köy ve belde tüzel kişiliklerine Hazineden tahsis edilmiş olanlar Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşlerini müteakip Orman Genel Müdürlüğü adına tahsis edilir.

(9) Özel ağaçlandırma sahaları bölünerek ortaklara veya üçüncü şahıslara devredilemez. Ortaklar tüm sahadan müştereken sorumludurlar.

(10) Devlet ormanlarında izin, hazine arazilerinde kira sözleşmesi ve sahipli arazilerde proje sahibinin ölümühalinde saha izni/kira sözleşmesi/proje sahibinin hakları ve yükümlülükleri, veraset ilamında belirtilen mirasçılara devredilebilir.

(11) İşletme müdürlüğüne ölüm halinin resmi belgelerle bildirilmesinden sonra işletme müdürlüğünce veraset ilamında belirtilen mirasçılara yapılacak tebligatlarda;

a) Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya ve özel fidanlık saha izni/kira sözleşmesi/projesinin tüm mirasçılarca ya da diğer mirasçıların noter onaylı vekâletini alan bir ya da birden fazla mirasçıtarafından devam ettirilebileceği,

b) Bir veya birden fazla mirasçının bu hakkından feragat ederek talipli olan diğer mirasçılara bu hakkınıdevretmesinin mümkün olabileceği,

c) Mirasçılardan hiçbirinin özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya ve özel fidanlık saha izni/kira sözleşmesi/projesini devam ettirmeye talipli olmaması halinde saha izni/kira sözleşmesi/projesi ve yapılmışsa kredi tahsisi iptal edilerek, verilen kredinin yasal faizi ile birlikte mirasçılardan tahsil edileceği,

hususları belirtilir.

(12) Devir almayı talep eden mirasçı veya mirasçılar;

a) Devir ile ilgili talep dilekçesi,

b) Noter onaylı taahhüt senedi,

c) Kredi kullandırılmış ise kullandırılan krediye karşılık borç senedi veya gayrimenkul ipoteği,

ile işletme müdürlüğüne müracaat ederler.

(13) Devir talebinin uygun görülmesi halinde işletme müdürlüğünce bu maddede belirtilen belgeler, ilgisine göre bölge müdürlüğüne, defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gönderilir. Ormanlık alanlardaki devir talepleri Genel Müdürlükçe, hazine arazilerindeki devir talepleri de Maliye Bakanlığınca değerlendirilir. Değerlendirilme neticesinde Genel Müdürlük tarafından uygun görülen devir oluru ile defterdarlık veya mal müdürlüğü tarafından uygun görülen devire göre düzenlenen kira sözleşmesi ilgili işletme müdürlüğüne gönderilir. Sahipli arazilerde ise mirasçılara devir işlemleri yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde işletme müdürlüğünce değerlendirilip sonuçlandırılır.

Sahaların korunması ve suçların takibi

Madde 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ağaçlandırılan, imar-ihya, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, mera ve tohum ıslahı çalışması yapılan sahalarda işlenen orman suçlarının takibi 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

(2) Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarına konu sahaların korunmasıDevletin kontrol ve denetimi altında sahipleri tarafından yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 28- (1) 9/10/2003 tarihli ve 25254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Taşınmazları kamulaştırılanlar

Ek Madde 1- (Ek: 22.10.2013/28799) (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca, taşınmazları kamulaştırılan gerçek ve tüzel kişilere müracaatları halinde, kamulaştırılan taşınmazın bulunduğu ilçe sınırları içerisindeki Devlet ormanlarından, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü veya özel imar-ihya gayesi ile saha izni verilebilir.

(2) Bu şekilde verilecek saha izinleri bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen ilan ve kura esaslarına tabi değildir.

(3) Gerçek ve tüzel kişiler izin talepleri için, talep edilen sahanın üzerinde gösterildiği kroki veya harita, kamulaştırmanın yapıldığına dair ilgili kurumdan alınan belge ile birlikte bölge müdürlüğüne müracaatta bulunur.

(4) Bu madde kapsamında yapılacak müracaatlarda izne konu saha 5 hektardan fazla olamaz, bu sahalar üçüncü şahıslara devredilemez, bu sahalara ortak alınamaz.

(5) Bölge Müdürlüğünce özel ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve özel imar-ihya müracaatlarının değerlendirilmesi için, işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili orman işletme şefi, varsa ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi ile kadastro ve mülkiyet şefi veya teknik elemandan oluşacak en az 3 kişilik komisyon kurulur. Kurulan komisyon marifetiyle izin raporu düzenlenir ve saha izni Genel Müdürlükçe verilir.

Endüstriyel ağaçlandırma

Ek Madde 2- (Ek: 22.10.2013/28799) (1) Faaliyet alanı içerisinde endüstriyel ağaçlandırma yapacağına dair ibare bulunan veya yıllık odun işleme kapasitesi 25.000 m3 ve üzerinde olan şirketlere müracaatları halinde, yoğun mekanizasyon ve kültür tekniklerinin uygulanabileceği Devlet ormanlarından, kızılçam, sahil çamı (p. pinaster), monteri çamı (p. radiata), kızılağaç, dişbudak, okaliptüs ve kavak gibi hızlı büyüyen türlerle endüstriyel maksatlı özel ağaçlandırma gayesi ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygun olarak saha izni verilebilir.

(2) Bu şekilde verilecek saha izinleri bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen ilan ve kura esaslarına tabi değildir.

(3) Şirketler izin talepleri için, talep edilen sahanın üzerinde gösterildiği kroki veya harita ile özel ağaçlandırmayı sahanın yetişme muhitine uygun olarak yukarıda belirtilen tür veya türler ile yapacağına dair taahhütname ve şirket sözleşmesi ile birlikte bölge müdürlüğüne müracaatta bulunur.

(4) Endüstriyel maksatlı özel ağaçlandırma müracaatları bölge müdürlüğünce değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Müracaatlar Genel Müdürlükte, ilgili şube müdürü başkanlığında 2 teknik elemandan oluşan, 3 kişilik komisyon marifetiyle müracaata konu sahanın endüstriyel maksatlı özel ağaçlandırmaya uygun olup olmadığı, müracaatçının başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadığı hususları dikkate alınarak incelenir. Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde müracaatı uygun görülen müracaatçı adına hak sahipliliği tutanağı düzenlenir. Hak sahibi olan müracaatçı adına bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre oluşturulan komisyonca izin raporu düzenlenmesi için hak sahipliliği tutanağı ve ekleri ilgili orman bölge müdürlüğüne gönderilir. Bölge müdürlüğünce düzenlenen izin raporu saha izni verilmesi gayesiyle Genel Müdürlüğe gönderilir ve saha izni Genel Müdürlükçe verilir.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak müracaatlarda izne konu saha 10 hektardan küçük olamaz, bu sahalar üçüncü şahıslara devredilemez, bu sahalara ortak alınamaz.

Özel ağaçlandırma sahalarında tarım ürünü yetiştirilmesi ile yapılaşma izni

Geçici Madde 1- (1) Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önceözel ağaçlandırma sahası olarak tesis edilen yerlerde teknik yönden uygun olması halinde onaylı uygulama projesinde yer almak ve ek taahhütname almak şartı ile tesisin altında tarım ürünü yetiştirilmesine izin verilebilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 30 dekarın altındaki sahipli arazilerde yapılan özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarında, projenin revize edilmesi ve yapılaşmaya konu edilen alan miktarına tekabül eden kredi bedelinin yasal faizi ile birlikte tahsil edilmesi şartıyla 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine uygun olarak yapılaşma izni verilebilir.

Tesis yapma izni

Geçici Madde 2- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özel ağaçlandırma, özel imar-ihya,özel erozyon kontrolü ve özel fidanlık sahası olarak tesis edilen yerlerde, uygulama projesinin revizyonunun yapılmasıve ek taahhütname alınması şartıyla 21 inci maddede belirtilen tesislerin yapılmasına izin verilebilir.

Müracaatlar

Geçici Madde 3- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;

a) Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya amacıyla yapılan müracaatlardan, orman idaresince izin raporunun düzenlenmesi için koordinat özet çizelgesi, vaziyet planı, orman kadastro, meşcere ve memleket haritalarını getirmeleri için yazılı tebligatta bulunulan müracaatlar bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Diğer müracaatlar değerlendirilmez.

b) Hazine arazilerinde ön izin verilen müracaatlar ile sahipli arazilerde bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlar bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

Madde 29- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

  1. İkinci Bölümün başlığı “Devlet Ormanı ve Arazilerde Yapılacak Çalışmalar” iken 22.10.2013/28799 sayılı Yönetmelikle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
  2. Değişiklikten önceki şekli: “b) Devir almak isteyen veya ortak olmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden alınacak noter onaylı taahhüt senedi ile kredi kullanılmış ise kullanılan kredi miktarı kadar borç senedi veya gayrimenkul ipoteği,”
  3. Değişiklikten önceki şekli: “(7) Köy tüzel kişilikleri, belediye başkanlıkları, tarımsal kalkınma kooperatifleri, köylere hizmet götürme birlikleri, kamu kurum ve kuruluşları saha devri yapamazlar ve sahaya ortak alamazlar.”
  4. Değişiklikten önceki şekli: “(8) Ancak, köy veya belde belediyelerinin tüzel kişiliklerinin, başka belde ilçe veya il belediyelerine dahil edilerek sona ermesi halinde saha tahsisleri dâhil oldukları belde, ilçe veya il belediyesi tüzel kişiliğine devredilir.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın