ORMAN KANUNUNUN 17 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Mülga)

ORMAN KANUNUNUN 17 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

Kaynak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Resmi Gazete Tarihi

15.09.2011

Resmi Gazete Numarası

28055

 

BU YÖNETMELİK 18.04.2014 TARİHLİ VE 28976 SAYILI RESMİ GEZETEDE YAYIMLANAN ORMAN KANUNUNUN 17-3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ” İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 17 ve 18 inci maddelerine göre verilecek izinlere ait iş ve işlemler ile aynı Kanunun 115, Ek 9, Ek 11 ve Geçici 8 inci maddelerine ilişkin uygulama usul ve esasları ile bunlardan tahsil edilecek bedellere ait iş ve işlemleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağaçlandırma bedeli: Orman sayılan alanlarda izin verilmesi sonucu bu yerlerin ağaçlandırılması için yapılacak giderlerin karşılığı olarak alınan bedeli,

b) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri: 3/9/2005 tarihli ve 25925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen gelirleri,

c) Arazi izin bedeli: Orman sayılan alanlarda verilecek izinlerden her yıl alınacak bedeli,

ç) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,

d) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

e) Bölge müdürlüğü: Orman bölge müdürlüklerini,

f) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) belgesi: 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre verilecek “ÇED olumlu” kararı veya “ÇED gerekli değildir” kararını veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında olduğuna dair belgeyi,

g) Deflatör: Kalkınma Bakanlığınca her yıl belirlenen cari fiyatları, sabit fiyatlara çeviren dönüştürme katsayısını,

ğ) Devlet idareleri: Bu Yönetmelikte tanımlanan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerini,

h) Fabrika: Olması gereken üniteleriyle birlikte orman ürünlerini mekanik ve/veya kimyasal metotlarla işleyip mamul ya da yarı mamul hale getiren tesisleri,

ı) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli (I) sayılı cetvelinde yer alan idareleri,

i) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

j) Heyet: Bölge müdürlüğünce; bölge müdür yardımcısı, şube müdürü, mühendis veya ilgili orman işletme müdür yardımcısı başkanlığında; ilgili orman işletme müdür yardımcısı, ilgili orman işletme şefi varsa kadastro ve mülkiyet şefi ve/veya bir teknik elemandan oluşturulan en az üç kişilik komisyonu,

k) Hızar tesisi: Tek testereli, muhtelif şekilde hareket eden ve orman emvali biçme işlerini yapan makineli işletmeleri,

l) Kesin izin: Orman Kanununun 17 ve 18 inci maddelerine göre amacı doğrultusunda kullanılmak üzere verilecek izni,

m) Kamu kurum ve kuruluşları: Bu Yönetmelikte tanımlanan genel bütçe kapsamı dışında yer alan kamu idarelerini,

n) Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisleri: Evsel, endüstriyel, tıbbi, tehlikeli atıklar ile inşaat yıkıntı ve atıklarının usulüne uygun olarak geri kazanıldıkları, bertaraf edildikleri veya belirli teknik standartlara göre depolandıkları tesisleri,

o) Kira artış oranı: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki yılın aynı ayına göre açıklanan yıllık üretici fiyat endeksi oranını,

ö) Kira bedeli: İzne konu orman sayılan alandaki tesislerin bir kısmının veya tamamının işletme hakkının kiralanması halinde, kiralayan ile kiracı arasında düzenlenen sözleşmede belirtilen ve kiralama işleminden dolayı kiracı tarafından tahsil edilen tüm bedelleri,

p) Ocak: Odun kömürü, terebentin, katran, sakız ve benzeri gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakları,

r) Ormancılık bürosu: Orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanına sahip, ruhsatlı serbest meslek mensubu veya ruhsatlı serbest yeminli meslek mensuplarının, 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hükümlerine göre kurdukları serbest ormancılık veya serbest yeminli ormancılık bürolarını,

s) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

ş) Orman köylüleri kalkındırma geliri: 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen gelirini,

t) Orman ürünleri bürosu: Orman endüstri mühendisi veya orman endüstri yüksek mühendisi unvanına sahip, ruhsatlı serbest meslek mensubu veya ruhsatlı serbest yeminli meslek mensuplarının, 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hükümlerine göre kurdukları serbest orman ürünleri veya serbest yeminli orman ürünleri bürolarını,

u) Ön izin: Kesin izinde istenen belgelerin hazırlanması için verilen izni,

ü) Ruhsat: Belirli bir bölgede petrol, doğalgaz ile jeotermal ve doğal mineralli su arama veya işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için ilgili kurum tarafından verilen yetki belgesini,

v) Sokak hayvanları bakımevi: Barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunmayan sahipsiz evcil hayvanların, kısırlaştırılıp aşılanarak alındıkları ortama bırakılıncaya veya bu zaman zarfında sahiplendirilinceye kadar geçici olarak kaldığı tesisleri,

y) Şerit tesisi: İki volan üzerinde hareket eden ve orman emvali biçme işlerini yapan makineli işletmeleri,

z) Teminat: Her yıl Genel Müdürlükçe belirlenen ve taahhüt senedi hükümlerinin yerine getirilmesini temin maksadıyla alınan değeri,

aa) Toplam proje bedeli: İzne konu edilecek orman sayılan alan üzerinde kurulması planlanan tesislerin, metraj cetveli ve cari yıl birim fiyatları baz alınarak hazırlanmış maliyetini,

bb) ÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki yılın aynı ayına göre açıklanan yıllık üretici fiyat endeksini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Petrol ve Doğalgaz İzin İşlemleri

Müracaat ve taleplerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Ruhsatlı sahalarda, petrol ve doğalgaz arama ve işletilmesi için gerekli yer ve tesislere izin verilebilir.

(2) Talep sahibi; izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini ve yüzölçümünü belirten yazılarına,

a) Ruhsatını,

b) Ruhsatın ve talep sahasının üzerinde gösterildiği 1/25000 ölçekli harita veya krokisini,

c) Meşcere haritasını,

ç) Orman kadastro haritasını,

d) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,

e) Koordinat özet çizelgesini,

f) İlgili kanunlar uyarınca alınması gereken ÇED, sit ve benzeri belge, görüş, karar veya muvafakatı,

g) Talep edilen sahada yapılacak tesislerin metraj cetveli ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili Devlet idareleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek cari yıl birim fiyatlarına veya proforma faturalarına göre hazırlanmış keşif özetlerini,

dört takım halinde ekleyerek izin müracaatında bulunur.

(3) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksik veya yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, tesislerin Devlet ormanlarında yapılmasında kamu yararı ve zaruret olup olmadığı hususunu da içeren kesin izin raporu düzenlenir.

(4) Kesin izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça ruhsat süresi kadar kesin izin verilebilir. Verilen izin ilgiliye tebliğ edilir. Bir ay içinde bedeller, teminat ve taahhüt senedi alınır. İzin sahasının köşe noktalarına zeminden bir metre yükseklikte koordinat değerleri belirli sabit işaretler tesis ettirilerek saha teslimi yapılır.

(5) Aksi halde verilen izin resen iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye tebliğ edilir.

Alınacak bedeller

MADDE 5 – (1) Petrol ve doğalgaz arama izinlerinden;

a) Ağaçlandırma bedeli,

b) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli,

alınır.

(2) Petrol ve doğalgaz tesis ve işletme izinlerinden;

a) Ağaçlandırma bedeli,

b) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli,

c) Orman köylüleri kalkındırma geliri,

ç) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri,

d) Ancak; tesis izinlerinde, tesisin oturma alanı dışında kalan keşif özeti bulunmayan saha için 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli ayrıca,

alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Define Arama, Arkeolojik Kazı, Restorasyon, Ocak, Fabrika, Hızar ve

Şerit Kurma İzinleri

Define arama, arkeolojik kazı ve restorasyon izni

MADDE 6 – (1) Define arama taleplerinde talep sahibi, izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkisini ve yüzölçümünü belirten yazılarına;

a) Define arama ruhsatını,

b) Ruhsat ve talep sahasının üzerinde gösterildiği 1/25000 ölçekli harita veya krokisini,

c) Meşcere haritasını,

ç) Orman kadastro haritasını,

d) Koordinat özet çizelgesini,

e) 1/100 ölçekli vaziyet planını,

dört takım halinde ekleyerek orman idaresinden izin talebinde bulunur.

(2) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksik ve yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talep edilen sahanın Devlet ormanlarına rastlayan kısımları için bedelli izin raporu tanzim edilir.

(3) Uygun görülenlere define arama ruhsat süresi dikkate alınarak 27/1/1984 tarihli ve 18294 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Define Arama Yönetmeliğindeki şartlarla Genel Müdürlükçe izin verilir. İzin sahibine tebliğ edilir. İzin sahibinden teminat, ağaçlandırma bedeli ve 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli ile taahhüt senedi alınarak saha teslimi yapılır. Tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde bu işlemler tamamlanmadığı takdirde ikaz yapılmaksızın verilen izin iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye tebliğ edilir.

(4) Kültür ve Turizm Bakanlığı; arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmak istenen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini ve yüzölçümünü belirten yazılarına;

a) 1/25000 ölçekli harita veya krokisini,

b) Meşcere haritasını,

c) Orman kadastro haritasını,

ç) Koordinat özet çizelgesini,

d) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,

ekleyerek bölge müdürlüğüne izin için müracaat eder.

(5) Heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talep edilen sahanın Devlet ormanlarına rastlayan kısımları için bedelsiz izin raporu tanzim edilir. Uygun görülenlere Genel Müdürlükçe izin verilebilir. İzin sahibine tebliğ edilir. İzin sahibinden taahhüt senedi alınır ve saha teslimi yapılır. Tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde yukarıda belirtilen işlemler tamamlanmadığı takdirde ikaz yapılmaksızın verilen izin iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye tebliğ edilir.

Ocak izinleri

MADDE 7 – (1) Devlet ormanları içerisinde veya bu orman sınırlarına dört kilometreye kadar olan yerlerde odun kömürü, terebentin, katran, sakız ve benzeri gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılması için izin verilebilir. Talep sahibi, izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkisini ve yüzölçümünü belirten yazılarına,

a) Orman sayılan yerlerde talep sahasının;

1) 1/25000 ölçekli harita veya krokisini,

2) Meşcere haritasını,

3) Orman kadastro haritasını,

4) İzin sahasına ait koordinat özet çizelgesini,

5) 1/200 ölçekli vaziyet planını,

b) Orman sayılmayan yerlerde ise talep sahasının;

1) 1/25000 ölçekli harita veya krokisini,

2) 1/200 ölçekli vaziyet planını,

3) Mülkiyet belgesi ve/veya kira kontratını,

dört takım halinde ekleyerek bölge müdürlüğünden izin talebinde bulunur.

(2) Heyetçe, civar ormanların bu tip ocakları besleyecek verim gücü ve üretim miktarı, kaçakçılık ve yangına hassasiyet gibi hususlar dikkate alınarak orman sınırları içinde bulunanlara bedelli, orman sınırları dışında bulunanlara bedelsiz izin raporu düzenlenir. Uygun görülenlere Genel Müdürlükçe izin verilir.

(3) Verilecek izin süresi orman idaresince belirlenir. Verilen izin, izin sahibine tebliğ edilir. Orman sınırları içinde verilen izinlerde bedellerle birlikte teminat ve taahhüt senedi, orman sınırları dışında ise taahhüt senedi alınır. Tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde bu işlemler tamamlanmadığı takdirde verilen izin re’sen iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye tebliğ edilir.

(4) Ocak izni; izin süresinin sona ermesi, hak sahibinin vazgeçmesi, bu Yönetmelik veya taahhüt senedi hükümlerine uyulmaması halinde iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye tebliğ edilir.

(5) Orman Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sahalarda bu ocakların açılmasına izin verilmez.

(6) Devlet ormanları içinde tesis edilecek ocaklardan;

a) Ağaçlandırma bedeli,

b) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli,

alınır.

Fabrika, hızar, şerit kurma izinleri

MADDE 8 – (1) Orman ürünlerini işleyecek her türlü fabrika ile Devlet ormanları sınırlarına dört kilometreye kadar olan yerlerde hızar ve şerit tesisi kurmak isteyenlere izin verilebilir.

(2) Talep sahibi, izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkisini ve yüzölçümünü belirten yazılarına;

a) Fizibilite raporunu,

b) Talep sahasını gösterir 1/25000 ölçekli harita veya krokisini,

c) 1/100 veya uygun ölçekli vaziyet planını,

ç) Tesislerin kurulacağı taşınmaza ait mülkiyet belgesini veya kira kontratını,

dört takım halinde ekleyerek orman idaresinden izin talebinde bulunur.

(3) Heyetçe; arazi incelemesi, fizibilite raporu, civar ormanlarının üretim durumu ve bu tip tesislere olan ihtiyacı dikkate alınarak izin raporu düzenlenir.

(4) Uygun görülenlere hammadde garantisi vermemek kaydıyla fabrikalara Bakanlıkça, hızar ve şeritlere Genel Müdürlükçe tesis kurma izni verilebilir.

(5) İzin sahipleri, tesis içinde ve çevresinde damgasız ve nakliyesiz kaçak orman emvali bulundurmamayı, işlememeyi ve orman idaresince istenen diğer tedbirleri almayı kabul ettiğini taahhüt etmek zorundadır.

(6) Devlet ormanlarında fabrika, hızar, şerit tesislerine izin verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Balık Üretmek Üzere Tesis Kurma İzinleri

Müracaat ve taleplerin değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Balık üretmek üzere Devlet ormanları içinde veya bu orman sınırlarına dört kilometreye kadar olan yerlerde tesis kurulmasına izin verilebilir.

(2) Talep sahibi, izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini, yüzölçümünü ve kullanılacak su kaynağını belirten yazılarına,

a) 1/25000 ölçekli harita veya krokisini,

b) 1/200 veya uygun ölçekli vaziyet planını,

c) Koordinat özet çizelgesini,

ç) Meşcere haritasını,

d) Orman kadastro haritasını,

e) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanmış fizibilite raporunu,

f) 1/200 veya uygun ölçekli ağaç röleve planını,

g) Tesislere ait avan projesini,

ğ) İlgili kanunlar uyarınca alınması gereken ÇED, sit, su tahsis ve benzeri belge, görüş, karar veya muvafakatı,

h) İzin verilecek sahada yapılacak tesislerin metraj cetveli ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili Devlet idareleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek cari yıl birim fiyatlarına veya proforma faturalarına göre hazırlanmış keşif özetlerini,

dört takım halinde ekleyerek kesin izin için veya (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeleri ekleyerek ön izin için bölge müdürlüğüne müracaatta bulunur.

(3) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksik veya yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, Devlet ormanları içerisinde bulunanlara zaruret olup olmadığı hususunu da içeren bedelli, orman sınırları dışında bulunanlara bedelsiz izin raporu düzenlenir.

(4) Ön izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Genel Müdürlükçe 24 ay süreli ön izin verilebilir.

(5) Kesin izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Genel Müdürlükçe su tahsis belgesindeki süre kadar kesin izin verilebilir.

(6) Verilen izin ilgiliye tebliğ edilir. Bir ay içinde bedeller, teminat ve taahhüt senedi alınır. Aksi halde verilen izin resen iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye tebliğ edilir.

Balık üretmek üzere tesis kurma izinlerine ilişkin diğer hükümler

MADDE 10 – (1) Orman sınırları dışındaki taleplerde mülkiyet belgesi veya kira sözleşmesi istenir.

(2) Orman sınırları içinde verilen izinlerde; bedeller, teminat ve taahhüt senedi orman sınırları dışında ise taahhüt senedi alınır.

(3) Orman sınırları içinde kuluçkahane, havuz gibi balık üretimine yönelik tesislerle birlikte kurulması zorunlu bekçi kulübesi, yatakhane, depo, idari büro gibi geçici tesislere de izin verilebilir.

(4) Göl ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi ile ilgili olarak orman sayılan alanda bekçi kulübesi, depo, ağ serme yeri ve kuluçkahane yapımına izin verilebilir.

(5) Yatırıma; kesin izin tarihinden itibaren sekiz ay içinde başlanması ve yine kesin izin tarihinden itibaren tesisin iki yıl içinde tamamlanarak işletmeye açılması mecburidir. Bu süre mücbir sebepler dolayısıyla veya Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde uzatılabilir.

(6) Tesisin süresi içinde tamamlanmaması halinde izin iptal edilerek bu Yönetmelik gereği alınan teminat irat kaydedilir. İzni iptal edilen yerlerdeki tamamlanmamış tesisler için taahhüt senedi hükümleri uygulanır.

(7) Orman sayılan yerlerde, izin verilen proje dışında tesis yapılamaz. İlave veya tadilat projelerine Genel Müdürlükçe izin verilebilir. İzinsiz yapılan tesislere 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre orman idaresince el konulur.

Balık üretmek üzere tesis kurma izinlerinden alınacak bedeller

MADDE 11 – (1) Devlet ormanlarında verilen balık üretim tesis izinlerinden;

a) Ağaçlandırma bedeli,

b)16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli,

c) Orman köylüleri kalkındırma geliri,

ç) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri,

alınır.

(2) Ancak; bina izinlerinde, binanın oturma alanı dışında kalan keşif özeti bulunmayan saha için 16 ncımaddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli ayrıca alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yol, Bina ve Diğer Tesis İzinleri İçin İzin Verilmesi

Verilecek izinler

MADDE 12 – (1) Kamu yararı ve zaruret bulunması halinde; savunma ve güvenlik tesislerine, yol, liman geri hizmet alanı, havaalanı, demiryolu gibi ulaşım tesislerine, enerji nakil hattı, trafo binası, enerji üretim santralleri, rüzgar ölçüm direği gibi enerji tesislerine, telefon iletim hattı, iletişim panosu, ölçüm istasyonu, R/L tesisleri, radyo-televizyon verici istasyonu ve antenleri, elektronik haberleşme sistemlerine ait baz istasyonları, fiber optik kablo gibi haberleşme tesislerine, su arama, su kuyusu, kaptaj, su isale hattı, su deposu, su dolum tesisi, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama gibi su tesislerine, atık su tesislerine, petrol ve doğalgaz boru hattı, alt yapı tesislerine, katı atık transfer istasyonu, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerine, baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi, mezarlık tesislerine, sağlık ocağı, hastane gibi sağlık tesislerine, ilk ve orta öğretim okulu gibi eğitim tesislerine, futbol sahası, kapalı spor salonu, atış poligonu gibi spor tesislerine ve bunlarla ilgili tesislere izin verilebilir.

(2) Sağlık ve eğitim tesisleri için Devlet idarelerine, spor tesisleri için ise Devlet idareleri ile Spor Genel Müdürlüğüne izin verilebilir.

(3) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine sağlık, eğitim ve spor tesisi yapımı amacıyla izin verilmez.

Müracaat

MADDE 13 – (1) Talep sahibi, izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini ve yüzölçümünü belirten yazılarına dört takım,

a) 1/25000 ölçekli harita veya krokisini,

b) Meşcere haritasını,

c) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,

ç) Orman kadastro haritasını,

d) Koordinat özet çizelgesini,

e) Bina tesislerine ait avan projesini,

f) 1/1000 veya uygun ölçekli ağaç röleve planını,

g) 1/1000 ölçekli mevzii imar planını,

ğ) İlgili kanunlar uyarınca alınması gereken ÇED, sit, su tahsis, lisans ve benzeri belge, görüş, karar veya muvafakatı,

h) Talep edilen sahada yapılacak tesislerin, metraj cetveli ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili Devlet idareleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek cari yıl birim fiyatlarına veya proforma faturalarına göre hazırlanmış keşif özetlerini,

ekleyerek kesin izin için veya (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeleri ekleyerek ön izin için bölge müdürlüğüne müracaatta bulunurlar.

Taleplerin değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) Bölge müdürlüğü yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksik veya yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, tesislerin Devlet ormanlarında yapılmasında kamu yararı ve zaruret olup olmadığı hususunu da içeren ön veya kesin izin raporu düzenlenir.

(2) Ön izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça yirmi dört aya kadar ön izin verilebilir.

(3) Kesin izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça kırk dokuz yıla kadar kesin izin verilebilir.

(4) Verilen izin ilgiliye tebliğ edilir. Bir ay içinde taahhüt senedi, bedeller ve teminat alınır. Aksi halde verilen izin resen iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye tebliğ edilir.

Alınacak bedeller

MADDE 15 – (1) İletişim panosu hariç verilen izinlerden;

a) Ağaçlandırma bedeli,

b) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli,

c) Orman köylüleri kalkındırma geliri,

ç) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri,

alınır.

(2) (Değişik: 08.01.2013/ 28522) Ancak; üstü örtülü, içine girilebilen, insanların eğitim ve iş görmelerine yarayan bina izinlerinde, binanın oturma alanı dışında kalan keşif özeti bulunmayan saha için 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine göre arazi izin bedeli ayrıca alınır. Baraj, gölet gibi izinlerin arazi izin bedeli; birinci fıkraya göre hesaplanır. Rezervuar alanı için ayrıca arazi yüzölçümü üzerinden arazi izin bedeli hesabı yapılmaz.

——————————————————————————————————————————————-

Fıkranın değişiklikten önceki şekli:

 (2) Ancak; bina izinlerinde, binanın oturma alanı dışında kalan keşif özeti bulunmayan saha için 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli ayrıca alınır.

——————————————————————————————————————————————-

(3) İletişim panoları için verilen izinlerden ise; Genel Müdürlükçe belirlenen metrekare bedeline bölge müdürlüğünce yöresel şartlara uygun olarak belirlenecek bedelin ilavesiyle elde edilecek pano metrekare birim fiyatı esas alınarak panonun ebatlarına göre yapılacak hesaplamaya göre ilk yıl arazi izin bedeli alınır. Belirlenen arazi izin bedeli toplam proje bedeli olarak kabul edilir. Orman köylüleri kalkındırma geliri ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri alınır. Ağaçlandırma bedeli alınmaz.

(4) (Değişik: 08.01.2013/ 28522) İl özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, belediyeler birliği, çevre koruma birlikleri, turizm alt yapı hizmet birliklerinin ve köylere hizmet götürme birliklerinin kâr gayesi bulunmaksızın ve kamu yararına yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere yapacakları tesislerden, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve bağlı şirketlerince orman sayılan alanlarda yapılacak köy enerji nakil hatlarından ve bunlara ait trafo binalarından, ağaçlandırma bedeli, orman köylüleri kalkındırma geliri ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri alınmaz, arazi izin bedeli toplam proje bedelinin binde biri olarak alınır.

——————————————————————————————————————————————-

Fıkranın değişiklikten önceki şekli:

(4) İl özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, belediyeler birliği, çevre koruma birlikleri ve köylere hizmet götürme birliklerinin kâr gayesi bulunmaksızın ve kamu yararına yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere yapacakları tesislerden, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve bağlı şirketlerince orman sayılan alanlarda yapılacak köy enerji nakil hatlarından ve bunlara ait trafo binalarından, ağaçlandırma bedeli, orman köylüleri kalkındırma geliri ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri alınmaz, arazi izin bedeli toplam proje bedelinin binde biri olarak alınır.

——————————————————————————————————————————————-

 

(5) Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama maksadıyla Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne verilecek izinlerden orman köylüleri kalkındırma geliri ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri alınmaz.

(6) Orman Kanununun Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Spor Genel Müdürlüğüne spor tesisi yapımı maksadı ile verilen izinlerden bedel alınmaz.

(7) Orman Kanununun Ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince 9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun çerçevesinde köye ve bağlı yerleşim birimlerine yönelik yol, su, atıksu, gölet, mezarlık ve altyapı tesisi yapımı maksadı ile İstanbul ve Kocaeli illerinde il sınırları dahilinde büyükşehir belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına, diğer illerde ise il özel idareleri adına verilen izinlerden bedel alınmaz.

(8) 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanuna göre verilecek izinlerde bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtildiği şekilde bedeller alınır.

(9) 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesi gereği Karayolları Genel Müdürlüğüne verilecek izinlerden bedel alınmaz.

(10) Devlet idarelerine verilecek izinlerden bedel alınmaz.

(11) Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından ön izin süresi içinde herhangi bir bedel alınmaz.

(12) (Ek: 08.01.2013/ 28522) Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesis izinlerinde Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşları adına olanlar hariç olmak üzere gerçek ve özel hukuk tüzel kişiler adına verilen izinlerden birinci fıkradaki bedellere ilave olarak büyükşehir belediyesi bulunan illerde izin verilen alanın depolama hacminin o yılın bir metrekare için tespit edilen ağaçlandırma bedelinin beş katı ile diğer illerde ise üç katı ile çarpımı sonucu bulunacak depolama bedeli ayrıca izin başlangıcında defaten alınır.

(13) (Ek: 29.08.2013/28750) Orman Kanununun Ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ya da vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları hariç olmak üzere; yükseköğretim kurumlarına eğitim ve araştırma maksatlı tesisler yapılması için mezkûr Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası esaslarına göre orman sayılan alanlardan verilen izinler ile bu alan içinde izin sahibi yükseköğretim kurumuna veya Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yurt yapılması maksadıyla verilen izinlerden ağaçlandırma bedeli ile arazi izin bedeli alınır, orman köylüleri kalkındırma geliri ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri alınmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Teminat ve Bedeller

Bedellerin tespiti

MADDE 16 – (1) Devlet ormanlarında verilecek bedelli kesin izinlerde izin türüne göre alınacak bedellerden;

a) (Değişik: 07.07.2012/28346) Ağaçlandırma bedeli: Genel müdürlükçe, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yılın ikinci yarısı için tespit edilen 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin 294 gün/hektar katsayısıyla çarpımı sonucu belirlenen ağaçlandırma birim hektar bedelinin, izin alanı ile çarpımı sonucu,

——————————————————————————————————————————————-

Değişiklikten önceki şekli:

“a) Ağaçlandırma bedeli: Genel Müdürlükçe, orman bölge müdürlükleri bazında tespit edilen giydirilmiş brüt vasıfsız işçi ücreti ile ibreli ormanlar için 1615 saat/hektar, yapraklı ormanlar için 1748 saat/hektar katsayısı ile çarpımı sonucu belirlenen bedelin, izin alanı ile çarpımı sonucu,”

——————————————————————————————————————————————-

b) Arazi izin bedeli;

1) İzin süresince arazi iradından yoksun kalma ve izin bitiminden sonra yetiştirilecek meşcerenin hasılat düşüklüğünden doğan zararın karşılığı olarak Genel Müdürlükçe belirlenen birim bedel ile verilecek iznin bulunduğu arazinin yol ve yerleşim merkezlerine yakınlığı, civar arazilerinin rayiç değerleri ve talep alanındaki ormanın vasfı dikkate alınarak bölge müdürlüğünce tespit edilecek birim kullanma bedelinin toplamının izin alanı ile çarpımı sonucu,

2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve ilgili kurumların ait olduğu yılı birim fiyatları veya proforma faturaları üzerinden hesaplanan toplam proje bedelinin binde beşi (% 05) alınarak,

c) Orman köylüleri kalkındırma geliri; Toplam proje bedelinin yüzde üçü (%3) alınarak,

ç) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri; Toplam proje bedelinin yüzde ikisi (%2) alınarak,

bulunur.

(2) Bedel hesaplarında Devlet ormanına isabet eden bölümler esas alınır.

(3) Bu bedellerden arazi izin bedeli her yıl, diğer bedeller izin başlangıcında bir defaya mahsus defaten alınır.

(4) Yılı birim fiyatları yayınlanıncaya kadar bir önceki yıl birim fiyatlarına göre hesaplanan proje maliyet bedelleri bir önceki yılın aynı ayına göre açıklanan yıllık ÜFE değişim oranında arttırılmak suretiyle güncellenebilir.

(5) Ön izinlerde; izin alanının metre karesi ile o yılın yapraklı ormanlar için belirlenen ağaçlandırma birim metrekare bedelinin 1/10’u ile çarpımı sonucu bulunacak bedel ön izin bedeli olarak bir defaya mahsus alınır, süre uzatmalarında bedel alınmaz.

(6) Müteakip yıllara ait arazi izin bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranına göre açıklanan yıllık ÜFE değişim oranında arttırılmak suretiyle tespit edilerek, bildirime gerek kalmaksızın izin başlangıç tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde her yıl defaten tahsil edilir. Ancak ÜFE’nin negatif çıkması halinde bir önceki yıl arazi izin bedeli, o yılın arazi izin bedeli olarak tahsil edilir.

(7) Sonraki yıl bedellerinin peşin ödenmesinin talep edilmesi halinde, ödenmesi talep edilen yıllara ait bedeller ödemenin yapıldığı yıl bedeli üzerinden defaten tahsil edilebilir.

Bedellerin yatırılması

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre tahsil edilecek; orman köylüleri kalkındırma geliri, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri, arazi izin bedeli, ağaçlandırma bedeli, %2 gayrisafi yıllık gelir payı, işletme hakkı gelir payı ve kira gelir payı Genel Müdürlüğün özel bütçe hesabına yatırılır.

Gecikme zammı

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre bedelli olarak verilen izinlerde, zamanında ödenmeyen bedeller için, izinlerin iptaline ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı alınır. Zamanında ödenmeyen bedeller için yapılan ara ödemeler 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 84 üncü maddesine göre öncelikle alacak ferilerine mahsup edilir.

Teminat ve teminat olarak alınacak değerler

MADDE 19 – (1) Teminat; izin başlangıcında bir defa alınır. Süre uzatımlarında ve izin devirlerinde güncellenir. Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından, orman sayılmayan alanlarda verilen izinlerden ve ön izinlerden teminat alınmaz.

(2) Teminat olarak; Türk Parası, bankalar tarafından verilecek limit dahili süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilir.

(3) Genel Müdürlükçe belirlenerek alınan teminat her ne suretle olursa olsun haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

(4) Teminat olarak alınan değerler, gerekli hallerde birbiriyle değiştirilebilir.

(5) Teminat özel bütçe hesabına alınır.

Teminat ve bedellerin iadesi

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik gereğince verilen izinler sebebiyle alınan teminat ve bedeller;

a) İznin, verilen sürenin dolması sebebiyle sona ermesi halinde; alınan bedeller iade edilmez, teminat ise taahhüt senedi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde iade edilir.

b) Yönetmelik ve taahhüt senedi hükümlerine uygun davranılmadığının tespiti üzerine iznin iptali halinde, alınmış olan bedeller iade edilmez. Teminat idarece irat kaydedilir. Teminat borca mahsup edilemez.

c) İzin sahibinin bir yıl içinde vazgeçmesi nedeniyle iznin iptali halinde; izin verilen sahada kısmen ya da tamamen çalışma yapılmadığı, izin öncesi doğal yapının bozulmadığının heyetçe düzenlenecek bir raporla tespiti ve bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, arazi izin bedeli dışındaki bedeller faizsiz olarak iade edilir. Ancak alınan teminat irat kaydedilir.

ç) Mahkeme kararı veya diğer kurumların işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle iznin iptal edilmesi halinde; izin verilen sahada çalışma yapılmadığı, doğal yapının bozulmadığının heyetçe düzenlenecek bir raporla tespiti halinde, tüm bedeller ve teminat faizsiz olarak iade edilir. İzin verilen sahada çalışma yapılıp, izin sahasının kısmen veya tamamen doğal yapısının bozulduğunun tespiti halinde doğal yapısı bozulan alan izin sahibi tarafından ağaçlandırmaya uygun hale getirilir, aksi takdirde orman idaresince yerine getirilerek bu işle ilgili giderler alınan arazi izin bedelinden ve teminattan mahsup edilerek geriye kalan miktar faizsiz olarak iade edilir. Ağaçlandırma bedeli iade edilmez. Bedellerin idarece yapılan giderleri karşılamaması halinde aradaki fark izin sahibinden tahsil edilir.

d) İzin sahibinin izinden vazgeçtiğini ve faaliyetini durdurduğunu orman idaresine yazılı olarak bildirdiği durumlarda sahanın geri teslim alındığı tarihten itibaren bedel tahakkuk ettirilmez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Müracaat şekli

MADDE 21 – (1) İzin talep yazılarına müracaatta istenilen belgelerle birlikte;

a) Belediyeler encümen veya meclis kararını,

b) Çevre koruma birlikleri ile köylere hizmet götürme birlikleri ve kooperatifler yönetim kurulu kararını,

c) Köy muhtarlıkları kaymakam veya vali tarafından onaylanmış köy ihtiyar heyeti kararını,

ç) Özel hukuk tüzel kişileri ise vekaleten müracaatlarda vekaletname, temsilen müracaatlarda yetki belgesini ve faal olduğuna ilişkin ilgili kurumlardan alınacak belgeyi ve imza sirkülerini,

d) Gerçek kişiler ise vekaleten müracaatlarda vekaletname ve imza sirkülerini,

eklerler.

(2) Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşları bağlı oldukları bakanlıklarının veya genel müdürlüklerinin resmi yazısı ile müracaat eder veya yetki devri kapsamında taşra birimlerinin müracaatı sağlanır.

İzin rapor eklerinin hazırlanması, vize ettirilmesi ve taahhüt senetlerinin onaylanması

MADDE 22 – (1) Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacaklar hariç olmak üzere, izin sahalarının 1/25000 ölçekli memleket haritası ile orman kadastro ve meşcere haritasında gösterilmesi, izin sahalarına ait ağaç röleve planlarının hazırlanması ormancılık bürosu tarafından, şerit, hızar ve orman ürünlerini birinci el olarak işleyen fabrika tesislerinin yerleşim planı ve fizibilite raporları, orman ürünleri bürosu tarafından düzenlenerek imzalanır ve orman mühendisleri odasına vize ettirilir.

(2) Devlet idareleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylı keşif özetleri hariç, keşif özetleri bölge müdürlüğü makine ikmal şube müdürlüğünce onaylanır.

(3) Orman kadastro ve meşcere haritaları ile koordinat özet çizelgeleri ve vaziyet planlarının uygunluğu heyet tarafından kontrol edilerek onaylanır.

(4) Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisine ait vaziyet planı talep sahibince Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne onaylattırılarak uygun görüşü alınır.

(5) Sokak hayvanları bakımevi izinlerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınır.

(6) Bedelsiz izinlerde metraj ve keşif özeti, orman kadastrosu yapılmamış yerlerde ise orman kadastro haritası istenmez.

(7) Taahhüt senetleri noter tarafından onaylanır. Ancak; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak taahhüt senedinde noter onayı aranmaz. Kurum yetkilisi tarafından onaylanır.

(8) Orman ürünleri işleyecek her çeşit fabrika izinleri ile Devlet ormanı sınırlarına dört kilometreye kadar olan yerlerde hızar, şerit kurulması ve kömür, terebentin, katran, sakız gibi işletilmesinde ağaç kullanılacak ocakların açılması izinleri ve balık üretmek üzere tesis kurulması için verilen izinlerden alınacak taahhüt senetlerinde noter onayı aranmaz.

(9) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince bölge müdürlüğüne verilen noter onaylı veya asıl belgelerin, ihtiyaç kadar çoğaltılan suretlerinin aslına uygunluğu ormancılık bürosu tarafından kontrol edilerek onaylanır. Evrakın aslına uygunluğu bölge müdürlüğünce kontrol edilir.

Ön izin

MADDE 23 – (1) Ön izin süresi içinde saha teslimi yapılmaz ve hiçbir inşaat faaliyetine müsaade edilmez.

(2) Ön izin devredilemez.

(3) Harp, deprem, sel, yangın, toprak kayması gibi mücbir sebepler ile kendi kusuru dışındaki sebepler nedeniyle istenen belgelerin tamamlanamadığının bildirilmesi halinde veya uygun görülecek hallerde, ön izin sahibine ek süre verilebilir. Ön izin süresi uzatmalar dahil toplam 36 ayı geçemez. Ancak nükleer tesisler için 60 aya kadar ön izin süresi uzatılabilir.

(4) Ön izin; izin süresi son günü mesai bitimine kadar gerekli belgelerle birlikte, orman idaresine iznin uzatılması talebinde bulunulmaması halinde, bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

(5) İzin sahibinin vazgeçmesi, istenen belgelerin süresi içinde tamamlanarak orman idaresine verilmemesi halinde resen iptal edilerek sona erer. İptal işlemi ilgiliye tebliğ edilir.

(6) Ön izin süresi içinde mevzuatta kesin izin verilmesini engelleyen değişiklik olması halinde ön izin iptal edilir.

Kesin izin ve devir

MADDE 24 – (1) Verilen izinler maksadı dışında kullanılamaz.

(2) Kesin izin; taahhüt senedi hükümlerine ve sürelerine bağlı kalmak kaydıyla talep edilmesi halinde Bakanlıkça devir edilebilir. Devir alanın, devir eden adına olan ruhsat, lisans, tahsis belgesinin devrini alması, taahhüt senedi ve teminat vermesi zorunludur. Aksi halde devir edenin orman idaresine karşı sorumlulukları aynen devam eder.

(3) Sağlık, eğitim ve spor tesisi için verilen izinler Devlet idarelerine devredilebilir. Ancak spor tesisleri, kamu kurum ve kuruluşlarından sadece Spor Genel Müdürlüğüne devredilebilir.

(4) Kesin izin süresi izin sahibinin talebi halinde uzatılabilir. Kesin izin süresi, uzatmalar dahil toplam 49 yılı geçemez. Ancak izin amaç ve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren hak sahiplerinin izin süreleri; yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle doksandokuz yıla kadar uzatılabilir. Tesislerin orman idaresine devir işlemleri bu süre sonunda yapılır.

(5) İzin süresinin dolması, izin sahibinin vazgeçmesi, bu Yönetmelik ve taahhüt senedi hükümlerine aykırı davranılması halinde ise kesin izin iptal edilerek sona erer. İptal işlemi ilgiliye tebliğ edilir.

(6) İznin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde; sahalar orman idaresince teslim alınır.

Mülkiyet uyuşmazlığı

MADDE 25 – (1) Mülkiyeti konusunda uyuşmazlık bulunması nedeniyle mahkemeye intikal etmiş yerlerde dava sonucuna kadar izin verilmez.

(2) Ancak ilgili birimlerce izne konu projenin yapılmasına ilişkin kamulaştırma maksadıyla kamu yararı kararı alınması halinde; mahkeme kararına göre ihtilaflı yerin orman sınırları dışında kalması durumunda, talep sahibinden, kamulaştırmadan doğacak bedellerin ödeneceğine ve her türlü sorumluluğun yerine getirileceğine dair taahhüt senedi alınarak izin verilir.

(3) Mahkeme neticesinde ihtilaflı yerin orman sınırları dışında kalması halinde verilen izin iptal edilir. Ancak alınan bedeller iade edilmez, teminat faizsiz olarak iade edilir.

İzni iptal edilen sahaların yeniden izne konu edilmesi ve tesislerin değerlendirilmesi

MADDE 26 – (1) Önceden izin verilmiş olup da herhangi bir sebeple izni iptal edilen ancak üzerinde tesis bulunmayan sahalar bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden izne konu edilebilir.

(2) 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre izin verilen tesisler ise iznin sona ermesi halinde eksiksiz ve bedelsiz olarak Genel Müdürlüğün tasarrufuna geçer. Bu tesisler sabit kıymetlere alınarak orman idaresince değerlendirilir. Orman idaresinin teslim almak istemediği tesisler ise izin sahibince yerinden kaldırılarak orman sınırları dışına çıkartılır.

Hizmet giderleri

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre orman idaresinin yapacağı her türlü giderler, müracaat sahiplerince karşılanır. Bunlar;

a) Arazi incelemelerine katılacak teknik elemanların ve diğer personelin 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre her türlü yol giderleri ve gündelikleri,

b) Zaruri olarak kullanılan resmi hizmet vasıtalarının işletme giderleridir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre arazi incelemelerinde görevlendirilen elemanlara yapılacak ödemeler, müracaat sahiplerince avans olarak orman idaresine yatırılır.

(3) Her başvuru için ayrı dosya açılır ve giderler ayrı ayrı hesaplanarak ilgilisinden tahsil edilir.

(4) Orman idaresince her türlü giderlerin ödenmesi ve mahsup işlemleri sarf evrakına müsteniden, usulüne göre yapılır. Yatırılan avanstan geriye kalan miktar müracaat sahibine iade edilir.

(5) Müracaat sahibince avans olarak yatırılacak miktar orman idaresine yatırılmadığı takdirde arazi incelemesine çıkılmaz.

(6) Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet giderleri alınmaz.

Yapılacak ilave tesisler

MADDE 28 – (1) Orman sayılan yerlerde, izin verilen proje dışında izinsiz tesis yapılamaz. İzinli saha içinde yapılacak ilave tesisler için bu Yönetmelik hükümlerine göre izin alınması mecburidir.

İzin sahalarının kontrolü ve sorumluluk

MADDE 29 – (1) İzin sahaları takvim yılı içinde en az bir defa heyetçe kontrolü yapılarak tutanak tanzim edilir.

(2) İzin alanlarında her türlü hak ve yükümlülük izin sahibine aittir. Ancak, bu Yönetmelik gereği izin verilen alanlarda izin sahibi ile üçüncü kişi veya kuruluşlar arasındaki sözleşmeye dayanılarak yapılan faaliyetlerden izin sahibi üçüncü kişi ile birlikte sorumludur.

İzin başlangıcı

MADDE 30 – (1) İzin başlangıç tarihi, izin olurunda izin başlangıç tarihi belirtilmemiş ise izin olurunun verildiği tarihtir.

Aynı alana isabet eden izinler

MADDE 31 – (1) İzin verilen sahanın bir bölümünün zorunluluk halinde bir başka tesis yapılması amacıyla verilecek izin sahası ile aynı sahaya isabet etmesi halinde, daha önce verilen izin sahibinin muvafakatı alınır. Muvafakat verilmemesi halinde mevcut izin faaliyetinin engellenmemesi için talep sahibince gerekli tedbirler alınarak İdarece resen izin verilebilir.

Kamu yararı ve zaruret halinin tespiti

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen tesislerin ormanlık sahada yapılmasında kamu yararı ve zaruret olduğuna dair tespit; talep edilen faaliyetin orman ekosistemi dışında gerçekleştirilmesi imkanı bulunup bulunmadığı hususu irdelenerek, bölge müdürlüğünce teşkil edilecek izin raporunu yapan heyet marifetiyle yapılır.

(2) (Ek: 29.08.2013/28750) Ancak bu Yönetmelikte belirtilen tesislerden Bakanlıkça belirlenenlerin ormanlık alanda yapılmasında kamu yararı ve zaruret olduğuna dair karar Bakanlıkça alınır.

Beş yıllık bedel tespit tutanaklarının tanzimi

MADDE 33 – (1) Taahhüt senetlerinde hüküm bulunan izinlerde; beş yıllık bedel tespit tutanaklarının tanziminde deflatör, kira artış oranı, ÜFE değişim oranı veya diğer ekonomik kriterler dikkate alınır. Beş yıllık bedel tespit tutanağı ile tespit edilen bedel, taahhüt senedi hükümlerine göre bulunacak bedelden daha az olamaz.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra verilecek izinlerde beş yıllık bedel tespit tutanağı düzenlenmez.

İrtifak hakkı tesisi

MADDE 34 – (1) Kesin iznin irtifak hakkına dönüştürülmesinin talep edilmesi halinde, Bakanlığın uygun görüşü ile birlikte, bu talep Maliye Bakanlığına gönderilir. Maliye Bakanlığınca da uygun görülmesi halinde, adına kesin izin verilen yatırımcı lehine 6831 sayılı Orman Kanununun 115 inci maddesine ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kat irtifakı kurulmaması kaydıyla irtifak hakkı tesis edilir.

(2) Maliye Bakanlığı irtifak hakkının tapuya tescili sırasında kesin izin sözleşmesinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

(3) Kesin iznin irtifak hakkına dönüştürülmesi halinde resmi senet hükümleri uygulanır.

Kısıtlamalar

MADDE 35 – (1) Orman sayılan alanda lojman ve sosyal tesislere izin verilmez.

(2) Orman sayılan alanda yapılması zorunlu olan yollar çevreye zarar vermeyecek şekilde ekskavatörle yapılır, yol yapımından çıkan malzeme ormana zarar vermeyecek şekilde izinli alanlara taşınır.

(3) Sokak hayvanları bakımevi maksadıyla yalnızca belediyeler ve devlet idareleri adına izne konu edilebilir.

(4) Mezarlık tesis izinleri sadece belediyelere, il özel idarelerine ve köy tüzel kişiliklerine verilebilir.

(5) Orman Kanununun 17 nci maddesine göre verilen enerji, ulaşım, su isale hattı gibi izinlerde, izinli tesislerin inşaatı esnasında orman sayılan alandan çıkan orman toprağını da içeren kazı fazlası malzemelerin depolanacağı izin alanlarına, orman sayılan alanlardan izinli sahaların dışından getirilecek herhangi bir malzeme dökülemez. Bu sahalar izin sahibince ağaçlandırılacak hale getirilerek geri teslim edilir.

(6) İstanbul ve Kocaeli illerinde köy ve bağlı yerleşim birimleri 5216 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesine göre tüzel kişiliği devam eden orman köyleridir.

(7) Savunma ve güvenlik amaçlı verilen bina tesislerine ait avan proje istenmez.

(8) Bu Yönetmeliğe göre izin verilen saha sınırları içinde ve izin veriliş maksadına uygun mevzii imar planı yaptırılabilir.

(9) Bu Yönetmeliğe göre yalnızca okul, hastane, sağlık ocağı gibi bina izinlerinde, hidroelektrik santral tesislerinde santral binası, termik, doğal gaz çevrim, nükleer güç, rüzgar gibi enerji santralleri, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi, atık su arıtma, sokak hayvanları bakımevi, su arıtma, su dolum tesisi, liman geri hizmet alanı, havaalanı ve spor tesisi izinlerinde 1/1000 ölçekli mevzii imar planı veya ilgili idareden alınacak imar planı gerektiren yapı ve tesislerden olmadığına dair yazı istenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İzinlere Konu Tesislerin Tamamının veya Bir Bölümünün Kiralanması, İşletme

Hakkının Devredilmesi, Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yaptırılması

Taleplerin değerlendirilmesi

MADDE 36 – (1) Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre; sağlık, eğitim ve spor tesisi yapımı maksadıyla verilen izinlere konu asli tesislerin dışındaki kafeterya, kantin, otopark gibi yan ünitelerin kiralanmasının, aynı fıkra kapsamında diğer izinlere konu tesislerin tamamının veya bir bölümünün kiralanmasının veya özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının devredilmesinin, yap-işlet-devret modeli ile yaptırılmasının izin sahibi tarafından talep edilmesi halinde heyetçe konu incelenir. İnceleme raporu düzenlenir. Uygun görülenlere Bakanlıkça izin verilir.

(2) Sağlık, eğitim ve spor tesisi yapımı maksadıyla verilen izinlere konu asli tesislerin kiralanmasına, işletme hakkının devredilmesine, yap-işlet-devret modeli ile yaptırılmasına izin verilemez.

İzinlere konu tesislerin kiraya verilmesi

MADDE 37 – (1) Turizm izinleri dışındaki, 36 ncı maddede belirtilen izinlere konu tesislerin tamamının veya bir bölümünün üçüncü kişilere kiralanmasına izin verilmesi halinde, izin sahibi;

a) Kiracı ile arasındaki sözleşmenin noter onaylı bir suretini,

b) İzin başlangıcında alınan taahhüt senedinde, kira sözleşmesinde belirtilen tarihten itibaren kira bedelinin yüzde ellisinin en geç bir ay içinde Genel Müdürlük özel bütçe hesabına yatırılacağına, kira sözleşmesinin sona ermesi halinde en geç bir ay içinde orman idaresine bildirileceğine, aksi halde doğacak her türlü hukuki ve mali yükümlülüklerden sorumlu olacağına ilişkin hüküm bulunmaması halinde, bu hususları içeren ek taahhüt senedi orman idaresine verilir.

(2) Aksi halde verilen kiralama izni resen iptal edilir.

Bedelsiz izinlerin özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının devri

MADDE 38 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelsiz izinlerin, özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının devri hâlinde işletme hakkı devir bedeli üzerinden orman sayılan alanların devredilen toplam kullanım alanları içindeki yüzde oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın binde beşi bir defaya mahsus olmak üzere işletici tarafından devir alma tarihinden itibaren üç ay içinde defaten Genel Müdürlük özel bütçe hesabına yatırılır.

(2) Bu izinlerden ayrıca bir bedel alınmaz.

(3) İzinler, ilgili genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları adına devam eder. Ancak taahhüt senetlerinde yer alan haklar işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılır ve yükümlülükler işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirilir.

(4) İzin başlangıcında alınan taahhüt senedinde, taahhüt senetlerinde yer alan hakların işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılacağı ve yükümlülüklerin yine işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirileceğine ilişkin hüküm bulunmaması halinde işletmeciden ek taahhüt senedi alınır.

(5) Ancak izinlerin birden fazla olması halinde alınacak ek taahhüt senedi her bir izin için ayrı ayrı alınabileceği gibi tüm izinler için tek bir taahhüt senedi de alınabilir.

Bedelli izinlerin özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının devri

MADDE 39 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelli izinlerin özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkının devri halinde, taahhüt senedinde yer alan bedeller dışında işletme hakkı bedeli üzerinden herhangi bir bedel alınmaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları adına verilmiş izinlerin, grup olarak işletme hakkının devri halinde, bu grup içinde yer alan varsa bedelsiz izinler bedelliye dönüştürülür ve buna uygun yeni taahhüt senedi alınır. Bu izinlerden de taahhüt senedinde yer alan bedeller dışında işletme hakkı bedeli üzerinden herhangi bir bedel alınmaz.

(3) İzinler, ilgili genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları adına devam eder. Ancak taahhüt senetlerinde yer alan haklar işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılır ve yükümlülükler yine işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirilir. Taahhüt senedinden doğan bedeller işletmeci tarafından yatırılır.

(4) İzin başlangıcında alınan taahhüt senedinde, taahhüt senetlerinde yer alan hakların işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılacağı ve yükümlülüklerin yine işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirileceğine ilişkin hüküm bulunmaması halinde işletmeciden, ek taahhüt senedi alınır.

(5) Ancak izinlerin birden fazla olması halinde alınacak ek taahhüt senedi her bir izin için ayrı ayrı alınabileceği gibi tüm izinler için tek bir taahhüt senedi de alınabilir.

Bedelsiz izinlerin yap-işlet-devret modeli ile yaptırılması

MADDE 40 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen izinlere konu tesislerin yap-işlet-devret modeli ile yaptırılması hâlinde işletme hakkı bedeli üzerinden herhangi bir bedel alınmaz.

(2) İzinler, ilgili genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları adına devam eder. Ancak taahhüt senetlerinde yer alan haklar işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılır ve yükümlülükler yine işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirilir.

(3) İzin başlangıcında alınan taahhüt senedinde, taahhüt senetlerinde yer alan hakların işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılacağı ve yükümlülüklerin yine işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirileceğine ilişkin hüküm bulunmaması halinde, işletmeciden ek taahhüt senedi alınır.

(4) İzinlerin birden fazla olması halinde alınacak ek taahhüt senedi her bir izin için ayrı ayrı alınabileceği gibi tüm izinler için tek bir taahhüt senedi de alınabilir.

Bedelli izinlerin yap-işlet-devret modeli ile yaptırılması

MADDE 41 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelli izinlere konu tesislerin yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılması ve işlettirilmesi halinde taahhüt senedinde yer alan bedeller dışında herhangi bir bedel alınmaz.

(2) İzinler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları adına devam eder. Ancak taahhüt senetlerinde yer alan haklar işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılır ve yükümlülükler yine işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirilir. Taahhüt senedinden doğan bedeller işletmeci tarafından yatırılır.

(3) İzin başlangıcında alınan taahhüt senedinde, taahhüt senetlerinde yer alan hakların işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılacağı ve yükümlülüklerin yine işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirileceğine ilişkin hüküm bulunmaması halinde işletmeciden, ek taahhüt senedi alınır.

(4) Ancak izinlerin birden fazla olması halinde alınacak ek taahhüt senedi her bir izin için ayrı ayrı alınabileceği gibi tüm izinler için tek bir taahhüt senedi de alınabilir.

Kiralama, işletme hakkı devri, yap-işlet-devret modeli ile yaptırılan mevcut izinler

MADDE 42 – (1) Orman Kanununun Ek 11 inci maddesinin yürürlük tarihi olan 13/7/2010 tarihinden önce genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelsiz izinlerin işletme hakkının devredilmiş veya izinlere konu tesislerin yap-işlet-devret modeli ile yaptırılmış olması hâlinde herhangi bir bedel alınmaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bedelli izinlerde ise taahhüt senedinde yer alan bedeller dışında herhangi bir bedel alınmaz. Taahhüt senedinden doğan bedeller işletmeci tarafından ödenir.

(3) İzinler, ilgili kamu idareleri veya kamu kurum ve kuruluşları adına devam eder. Ancak taahhüt senetlerinde yer alan haklar işletme süresi içinde aynı şekilde işleticiler tarafından kullanılır ve yükümlülükler yine işletme süresi içinde işleticiler tarafından yerine getirileceğine ilişkin ek taahhüt senedi alınır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Geçici Hükümler

Mevcut izinlerin devamı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilen izinlerin süre uzatımında ve devirlerinde, ayrıca devam eden izinlerde izin sahibinin talebi halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve buna uygun taahhüt senedi alınır. Geçmişte bedelli verilen izinler bu Yönetmeliğe göre değerlendirilerek, bedelsiz olması halinde bedelsiz taahhüt senedi alınır.

(2) Bedelli izinlerde, izin sahibinin talebi üzerine yeni taahhüt senedi düzenlenmesi halinde; taahhüt senedinin düzenlendiği yıla ait arazi izin bedeli, en son tutanak bedeli esas alınarak ÜFE değişim oranında güncellenerek belirlenir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilen izinlerde 15 inci maddenin dördüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce verilmiş izinlerde arazi izin bedellerinin arttırılması için uygulanan “Deflatör” artış oranı yerine, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile bu Yönetmelikte belirtilen “ÜFE” değişim oranı uygulanır, bildirime gerek kalmaksızın izin başlangıç tarihinden itibaren en geç bir ay içinde her yıl defaten tahsil edilir.

(4) Orman Kanununun 17 nci maddesi hükümlerine göre 8/11/2003 tarihinden önce kesin izin verilen turizm ve diğer izinlerin izin hakları devam eder. İzinli saha içinde kalmak kaydıyla mevcut tesislere ilave, tadilat, kapasite, tür ve sınıf değişikliği izni Bakanlık onayı ile verilebilir. Ancak kanuni düzenlemelere göre izin verilemeyecek ön izinler, kesin izne dönüştürülemez.

Kesin izin verilen mevcut turizm izinlerine ilişkin iş ve işlemler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 8/11/2003 tarihinden önce Bakanlıkça turizm kesin izni verilmiş tesislerin işlemleri; Bakan tarafından görevlendirilecek bir başkan ve üç üyeden teşekkül eden değerlendirme komisyonunca değerlendirilir. Komisyonun sekretarya görevini Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı yürütür. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Komisyonun görevi; Bakanlıkça verilen turizm izinlerine veya tahsislerine ilişkin değerlendirmeyi yapmak, kararını ve varsa farklı görüşlerini Bakanlığa arz etmektir. Komisyon kararları Bakanlık oluruna sunulur. Onaylanması halinde yürürlüğe girer.

(2) İzinle ilgili olarak mahkemelerde dava açılması veya müteşebbisin iradesi dışında yatırımın gerçekleştirilmesini imkansız kılacak ve Bakanlık tarafından da uygun görülecek bir idari işlemle karşılaşılması durumunda müteşebbisin;

a) İzin ve irtifak hakkı süresinin dondurulmasını talep etmesi,

b) İznin başlangıç tarihi ile iznin dondurulduğu tarih arasında varsa ödenmeyen arazi izin bedeli veya irtifak hakkı tesis edilmiş ise irtifak hakkı bedelini, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte ödemesi,

c) İznin yeniden başlayacağı tarih itibariyle, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit edilen; yataklı tesisler için yatak başı, yataksız tesisler için metrekare birim fiyatları ile çarpımı sonucu bulunacak toplam proje bedelinin binde beşi (%05) oranında belirlenecek yeni bedelin, o yıla ait arazi izin veya irtifak hakkı bedeli sayılmak üzere, bu bedelin ödeneceğine ilişkin taahhüt senedi vermesi,

halinde izin veya irtifak hakkı süresi talep tarihi esas alınarak dondurulabilir.

(3) Dondurulan süre için müteşebbisten arazi izin bedeli veya irtifak hakkı bedeli alınmaz. Dondurulan süre izin süresinden sayılmaz. İzin veya irtifak hakkı süresinin dondurulmasına neden olan sebeplerin ortadan kalkması durumunda izin veya irtifak hakkı süresi kaldığı yerden işlemeye devam eder. Ancak, izin veya irtifak hakkı süresinin dondurulduğu sebepler ortadan kalktığı halde, müteşebbis tarafından orman idaresinin bu durumdan haberdar edilmemesi halinde, geçen süre normal izin veya irtifak hakkı süresinden sayılır ve geçen süre için arazi izin veya irtifak hakkı bedeli 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı ile birlikte alınır.

(4) Turizm yatırım/işletme belgesinin iptali halinde, taahhüt senetlerinde aksi hüküm bulunmuş olsa dahi en geç 1 yıl içinde alınacak yeni belge İdareye verilir. Bu süre uygun görülmesi halinde Bakanlık onayı ile uzatılabilir. Aksi halde izin iptal edilir.

(5) İzinli saha içinde kalmak kaydıyla verilecek; ilave, tadilat, kapasite, tür ve sınıf değişikliği izinlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm yatırımı türleri için her yıl belirlenen birim maliyetlere göre hesaplanacak ilave proje bedelinin; binde beşi oranında arazi izin bedeli, yüzde üçü oranında orman köylüleri kalkındırma geliri, yüzde ikisi oranında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri, bedelleri ile ek taahhüt senedi ve ek teminat alınır. Kapasite, tür ve sınıfın düşmesi halinde bedellerde herhangi bir indirime gidilmez.

(6) Herhangi bir şekilde irtifak hakkı kurulmamış kesin izinler; tesis işletmeye açılıncaya kadar; izin verilen müteşebbisin, şirket sermayesinin yüzde elli biri (% 51) kendisinde kalması ve izni devir alan tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre güncellenecek arazi izin bedeli, teminat ve yeni taahhüt senedi vermesi, tesisler işletmeye açıldıktan sonra ise devir alan müteşebbislerce bu Yönetmelik hükümlerine göre güncellenecek arazi izin bedeli, teminat ve yeni taahhüt senedi verilmesi kaydıyla, Bakanlıkça devredilebilir.

(7) Herhangi bir şekilde irtifak hakkı kurulmuş kesin izinler ise tesisin işletmeye açılıp açılmadığına bakılmaksızın, Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması, bu Yönetmelik hükümlerine göre güncellenecek arazi izin bedeli, teminat ve yeni taahhüt senedi alınması kaydıyla, Bakanlıkça devredilebilir.

(8) Şirket hisse devri veya unvan değişikliği talep edilmesi halinde; tesis işletmeye açılmış olsun veya olmasın, taahhüt senedi veya resmi senetlerdeki izin ve irtifak hakkı sürelerine bağlı kalmak ve daha önce alınan taahhüt senedi hükümlerinin kabul edildiğine, tüm borç ve taahhütlerinden sorumlu olduğuna dair ek taahhüt alınması kaydıyla Bakanlıkça izin verilebilir.

(9) Her türlü devir halinde; devredenin devir tarihine kadar, devralanın ise devir tarihinden başlamak üzere izin süresi sonuna kadar bu Yönetmelik ve taahhüt senedi hükümlerinden doğan hukuki ve mali sorumlulukları devam eder.

(10) Tesisler, müteşebbis tarafından, Bakanlıktan izin alınması kaydıyla üçüncü kişilere işlettirilebilir. Alt ünitelerin üçüncü kişilere işlettirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir, ancak Bakanlık onayı aranmaz. Kira yoluyla üçüncü şahıslara işlettirilmesi halinde, müteşebbisin kesin izin taahhüt senedi ve irtifak hakkı taahhüt senedindeki sorumluluklar aynen devam eder.

(11) Ayrıca yapılan yatırımın işletmeye geçtiği tarihten başlamak üzere, yüzde iki (%2) gayrisafi yıllık gelir payı aşağıda izah edildiği şekilde tahsil edilir. Ancak tesisin işletmeye açıldığı yıl ile takip eden birinci takvim yılı için muafiyet tanınır.

a) Yüzde iki (%2) gayrisafi yıllık gelir payı; izin verilen arazi üzerinde kurulan işletmelere ait; yılın ilk günü ile son günü arasındaki tahsil edilmiş olsun veya olmasın tahakkuk eden her türlü satış hasılatı, hizmet satış bedelleri, izne esas konu dahilindeki her türlü kira gelirleri, faiz gelirleri ile izin verilen alan içerisinde herhangi bir isim altında elde edilen gelirlerin tek düzen muhasebe sistemdeki gelir tablosuna esas net satışlar ve gelir tablosu içeriğinde bulunan diğer olağan gelir ve karlar ile diğer olağandışı gelir ve karların toplamının yüzde ikisi (%2) dir. Takip eden yılın eylül ayı sonuna kadar izin sahibinden tahsil edilir. Bu tesise ait cari yıl öncesi vergi gelir tablosu ile yüzde iki (%2) gayrisafi yıllık gelir payına ait hesaplama cetvelinin 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınan yeminli mali müşavire tasdik ettirilmesi zorunludur.

b) İzinli saha üzerinde kurulan tesislerin işletmeciliğinin üçüncü kişi veya kuruluşlara kiraya verilmesi halinde, kiracıların yapacakları kiraya verme işlemleri de dahil olmak üzere, kiraya verenlerden kira bedeli üzerinden, son kiracı olan işleticiden ise işletme hasılatı üzerinden yüzde iki (%2) gayrisafi yıllık gelir payı tahsil edilir. Kiracı veya kiracılar işletme hasılatı üzerinden yüzde iki (%2) gayrisafi yıllık gelir payını ilgili orman işletme müdürlüğü saymanlığına yatırmayı taahhüt eder. Taahhüt, kira kontratının tanzim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde yapılır. Kiracıların taahhütte bulunmamalarından dolayı bunlardan alınamayan yüzde iki (%2) gayrisafi yıllık gelir payı kiraya verenlerden alınır. Kiracıların yıllık işletme hasılatını beyan etmesi ile yüzde iki (%2) gayrisafi yıllık gelir payını yatırmasında ve tespitinde yatırımcı için öngörülen esaslar uygulanır.

c) Tesisin kısmen orman sayılan, kısmen orman sayılmayan alanda kurulu olması durumunda yüzde iki (%2) gayrisafi yıllık gelir payı orman sayılan alanın genel alana oranlanması suretiyle hesaplanır. İzinli tesisi de kapsayan birden fazla tesise ait bilançonun tek olarak düzenlenmesi halinde, izinli tesise ait tek düzen muhasebe sistemindeki gelir tablosu yetkili yeminli mali müşavir tarafından ayrılarak düzenlenir ve onaylı olarak orman idaresine verilir.

(12) Orman köylüleri kalkındırma geliri, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 15 inci maddesine göre tahsil edilir.

(13) Müteakip yıllara ait arazi izin bedelleri, ÜFE değişim oranında arttırılmak suretiyle tespit edilerek, bildirime gerek kalmaksızın izin başlangıç tarihinden itibaren en geç bir ay içinde her yıl defaten tahsil edilir.

(14) Teminat, toplam proje bedelinin yüzde üçü (%3) oranında izin başlangıcında bir defa alınır. Süre uzatımlarında ve izin devirlerinde güncellenir. Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından teminat alınmaz. Teminat olarak; Türk Parası, mevduat bankaları ve katılım bankalarınca verilecek teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilir. Genel Müdürlükçe belirlenerek alınan teminat her ne suretle olursa olsun haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz, tespit ve tahsiline itiraz edilemez. Teminat olarak alınan değerler, gerekli hallerde birbiriyle değiştirilebilir.

(15) Yatırımcı tarafından, kesin iznin irtifak hakkına dönüştürülmesinin talep edilmesi halinde Bakanlığın uygun görüşü ile birlikte, bu talep Maliye Bakanlığına gönderilir. Maliye Bakanlığınca da uygun görülmesi halinde, adına kesin izin verilen yatırımcı lehine 6831 sayılı Orman Kanununun 115 inci maddesine ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre; kat irtifakı kurulmaması kaydıyla irtifak hakkı tesis edilir. Maliye Bakanlığı irtifak hakkının tapuya tescili sırasında kesin izin sözleşmesinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Kesin iznin irtifak hakkına dönüştürülmesi halinde resmi senet hükümleri uygulanır.

(16) Kesin izin; sürenin dolması, izin sahibinin vazgeçmesi, bu Yönetmelik ve taahhüt senedi hükümlerine aykırı davranılması, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen turizm yatırım belgesi veya turizm işletme belgesinin alınamaması, bu belgelerden iptal edilmiş olanların en geç 1 yıl içinde yenilenmemiş veya süre verilmemiş olması hallerinde, Bakanlık onayı ile iptal edilerek, sona erer. İptal işlemi ilgiliye tebliğ edilir. Varsa irtifak hakkı da kaldırılır. Devlet ormanları üzerindeki her türlü bina ve tesisler eksiksiz ve bedelsiz olarak en geç üç ay içinde orman idaresinin tasarrufuna geçer. Söz konusu bina ve tesisler Genel Müdürlükçe değerlendirilir.

Önceden yapılan müracaatların değerlendirilmesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlardan değerlendirme aşamasında olan taleplere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce verilen ön izinlerin süre uzatımlarında da herhangi bir bedel alınmaz.

ONUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 – (1) 22/3/2007 tarihli ve 26470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

 

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın