2013-17976 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak ve kullanma izni sözleşmelerinde damga vergisi)

T.C. MALIYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 40223418-310/06[3129-0]    07.05.13 * 17976

Konu: İrtifak Hakkı  (YAZININ PDF HALİ: 2013-17976)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılım 05.12.2012 tarihli ve 32387 sayılı yazımız.

İlgi yazımızla, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisi/kullanma izni verilmesi halinde; damga vergisine tabi tutulması gereken ve gerekmeyen durumlar ile damga vergisinin tahsili hususunda yapılması gereken işlemler konusunda talimat verilmişti.

Bakanlığınız İç Denetim Programı uyarınca “Hazine taşınmazları üzerinde kurulan irtifak hakkı ve verilen kullanma izni işlemlerine dair Milli Emlak birimlerinin merkez taşra teşkilatı kontrol faaliyetlerinin denetimi” konulu sistem denetimi sonucunda tanzim edilen “Taslak Denetim Raporunun”, 6 numaralı Bulgu Formunun öneriler başlıklı bölümünde; sözleşmelerden mütevellit damga vergisi tahsil edilmeden ita amirleri tarafından sözleşmenin imzalanmayacağına dair düzenleme yapılarak Defterdarlıklara duyurulması, damga vergisinin ödendiğini gösteren noter makbuzunun ibraz edilerek taşınmazın dosyasında muhafaza edilmesinin sağlanması, ita amirlerinin mutlaka noter makbuzunu kontrol ederek damga vergisinin tam olarak tahsil edildiğini gördükten sonra sözleşmeyi imzalamaları, irtifak hakkı/kullanma izni süresi ile çarpımı sonunda bulunan toplam bedel üzerinden tahsil edilmesi hususunun da ita amirlerince kontrol edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Buna göre; ilgi yazımızda ayrıntılı şekilde bahsedilen hususlar dikkate alınmak suretiyle:

-İrtifak hakkı/Kullanma izni sözleşmelerinden alınması gereken damga vergisinin tam olarak tahsil edilmeden söz konusu sözleşmelerinin imzalanmaması,

-Damga vergisinin ödendiğini gösteren makbuzun mutlaka taşınmazın dosyasında muhafaza edilmesi,

-Damga vergisinin irtifak hakkı/kullanma izni süresi ile çarpımı sonunda bulunan toplam bedel üzerinden tahsil edilmesi.

Gerekmektedir.

Bilgilerini, gereğini ve bu yazımızın çoğaltılarak İlinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan. a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın