2024-9041956 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Siyasi Parti Tasfiyesi İşlemleri)

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: E-19342153-400-9041956    14.05.2024

Konu: Siyasi Parti Tasfiyesi İşlemleri hakkında

DAĞITIM YERLERİNE

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun, “Siyasi Parti Kapatılması” başlıklı 5 inci bölümünün 107 inci maddesinde; Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan siyasi partinin mallarının Hazineye geçeceği, 109 ve 110 uncu maddelerinde ise kapanan siyasi partinin mallarının büyük kongre kararı üzerine bir diğer siyasi partiye ya da başka bir parti ile birleşmek için kapanma kararı alması halinde birleşeceği partiye, ilgili partinin de kabul etmesi şartıyla devredilebileceği aksi halde kapanan siyasi partinin mallarının Hazineye geçeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede gerek Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan, gerekse büyük kongre kararıyla kapanmasına ya da başka bir siyasi parti ile birleşmesine karar verilen siyasi partinin Hazineye geçmesi gereken mallarının tasfiye görevi Bakanlığımıza (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) verilmiş olup kapatılan ya da kapanan partilerin malvarlığının tasfiye işlemleri 235 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

235 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 2 nci maddesi gereğince kurulması gereken inceleme komisyonlarına vergi müfettişi görevlendirilmesine yönelik olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığından (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı) alınan 31.01.2024 tarihli ve 3547 sayılı yazı eki, 23.01.2024 tarih ve 2024/1 sayılı Görüş ve Öneri Raporunda;

“-Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Vergi Müfettişi görevlendirilmesine ilişkin yazısına istinaden, kapatılan/kapanan siyasi partinin teşkilatlanmasının bulunduğu iller ve ilçeleri turne bölgeleri dahilinde bulunduran Daire Başkanlıklarınca, yeterli sayıda Vergi Müfettişinin iş emri yazısı ve gerekli dokümanın tebliğ edilmek suretiyle görevlendirildiği ve görevlendirilen Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirildiği,

-Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bağlı Daire Başkanlıklarında istihdam edilen Vergi Müfettişleri, vergi incelemeleri, daire teftişleri, memur soruşturmaları, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerden gelen talepler üzerine vergi incelemeleriyle bağlantılı kendilerine tevdi edilen diğer görevleri yürütmekte olduğu, bu görevler içerisinde büyük yoğunluğu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre yürütülen vergi incelemelerinin oluşturduğu,

-Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bağlı Daire Başkanlıklarınca Vergi Müfettişlerine tevdi edilen görevlerin büyük bir kısmını oluşturan vergi inceleme görevleri, belirli sürelerde tamamlanması gereken görevler olduğu,

-Siyasi partilerin tasfiyesi işlemlerine yönelik olarak kurulacak inceleme gruplarında görev alacak Vergi Müfettişlerinin isimlerinin Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirildiği halde, inceleme gruplarının kurulmasının ve inceleme gruplarında başkan sıfatıyla görev alacak Vergi Müfettişlerine inceleme gruplarının diğer üyelerinin bildirilmesinin çok uzun süre (2 ila 5 yıl arasında) alabildiğinin tespit edildiği ve bu durumun Daire Başkanlıklarının görev planlamalarında aksaklıklara yol açtığı,

belirtilerek,

Tespit komisyonlarınca belirlenen fiili durumun kayıt ve belgelerle uygunluğunu partinin tüm hesaplarını, alacak ve borç iddialarını incelemek, malvarlığına dahil edilmesi gereken mal, hak ve alacaklarını araştırmak, değerlendirerek sonucunu rapora bağlamak üzere il merkezlerinde inceleme grubunun kurulduğu,

Bu durumda öncelikle il/ilçe düzeyinde tespit komisyonlarının kurulması, tüm tespitlerin yapılması, kayıtları gösteren başta siyasi parti defterleri olmak üzere tüm bilgi ve belgelerin ele geçirilmesi, tespitlere ilişkin gerekli cetvel ve tutanakların düzenlenerek, milli emlak müdürlükleri üzerinden inceleme grubuna tesliminin sağlanması gerektiği, ancak uygulamada inceleme grubu için görevlendirilen Vergi Müfettişlerinin görevlendirme tarihleri üzerinden yıllar geçtiği halde tespit komisyonlarının kurulmadığı, tespitlerin yapılmadığının saptandığı,

235 sıra sayılı Tebliğin 2 nci maddesine göre “İnceleme grupları çalışmalarına tespit tarihinden itibaren başlar ve yirmi gün içinde çalışmalarının sonucunu rapora bağlayarak defterdarlığa verir” ancak uygulamada tespit komisyonlarının kurulmasının dahi yıllar alabildiği görüldüğünden, tespit komisyonlarınca yapılması gereken tespitler üzerine göreve başlaması gereken inceleme gruplarının öncelikle bu sebeple göreve başlayamadıklarının görüldüğü,

Tespit komisyonlarının siyasi parti kapatıldıktan/kapandıktan çok uzun süre geçtikten sonra araştırmalara başlamaları; siyasi partinin Hazineye intikal etmesi gereken malları varsa dahi bu malların yıpranmasına, zarar görmesine, kaybolmasına neden olabilmekte, ayrıca siyasi parti temsilcilerinin yurt dışına çıkmaları, vefat etmeleri vs. sebeplerle temsilcilere ulaşmayı ve dolayısıyla inceleme gruplarının çalışmalarında en önemli kaynaklardan olan siyasi parti kayıtlarını gösteren siyasi parti defterlerinin ele geçirilmesini zorlaştırdığı,

İnceleme gruplarının en önemli görevinin tespit komisyonlarınca yapılacak fiili durum ile kayıt ve belgelerle uygunluğunu denetlemek olduğu, kapatılan/kapanan siyasi partinin fiili durumu tespit komisyonunca belirlense dahi siyasi parti kayıtlarını gösteren defterleri ile diğer kayıt ve belgeleri inceleme grubuna teslim edilememişse inceleme grubunun görevini yerine getirmesinin imkansız hale geleceği,

Bahsedilerek, inceleme gruplarında görevlendirilmek üzere vergi müfettiş isimlerinin, tespit komisyonlarının oluşturulduğu il/iller düzeyinde Genel Müdürlüğümüz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından tüm tespitlerin tamamlanmasına müteakip, Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından talep edilmesinin, Genel Müdürlüğümüzden vergi müfettişi isimlerini ve görevli oldukları Daire Başkanlıklarının bilgilerini alan İl Milli Emlak Müdürlükleri tarafından, ilgili Daire Başkanlıklarına inceleme grubunda yer alan diğer üyelerin bilgileri ile tespit komisyonlarınca yapılan tüm tespitleri içeren cetveller, sonuç tutanakları, siyasi parti defterleri ve diğer kayıt ve belgelerin, oluşturulan inceleme grubunda başkan sıfatıyla görev yapacak Vergi Müfettişine teslim edilmesini teminen gönderilmesinin uygun olacağı,

Belirtilmiştir.

Buna göre, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının (İzmir Sektörel Denetim Daire Başkanlığı) 23.01.2024 tarihli ve 2024/1 sayılı Görüş ve Öneri Raporunda belirtilen ve yukarıda özetlenen hususlara Genel Müdürlüğümüzce de iştirak edilmekte olup, 2820 sayılı Kanunun 107 ve 110 uncu maddeleri kapsamında kapatılan/kapanan siyasi partilerin tasfiye işlemleri gereğince 235 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca yapılması gereken çalışma ve işlemlerin (cetveller, sonuç tutanakları, siyasi parti defterleri, diğer kayıt ve belgelerin hazırlanması) tamamlanmasına müteakip Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi üzerine Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek müfettiş isimleri Valiliklere (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) bildirilecektir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu hususta gerekli dikkat ve özenin gösterilmesini arz/rica ederim.

Ahmet AKCAN Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım: Taşra Teşkilatına, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına

YAZININ PDF HALİ: 2024-9041956

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın